Kategoriler

Kira Sorunları El Kitabı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

285,00 228,00
145,00 116,00
185,00 148,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Temmuz 2013
Sayfa Sayısı : 287
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4354-97-9
ISBN (Online) : 978-605-315-392-4
Boyut : 13,5*19,5
Dili : Türkçe
"6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu'na GöreKİRA SORUNLARI EL KİTABIHasan ÖZKAN ( Em. İstanbul Hukuk Hakimi )İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ V

KISALTMALAR VII

KİRA SÖZLEŞMESİ 1

Belirli süreli kira sözleşmesi nedir 1

Belirli olmayan süreli kira sözleşmesi hangisidir 1

Kira sözleşmesinin varlığı nasıl kanıtlanır 1

Kirada bulunan taşınmazın satın alınması sözleşmeyi sona erdirir mi 1

Sözlü kira sözleşmesi kurulduğu iddiasında yemin teklif edilebilir 1

Kira sözleşmesinin bozulup bozulmadığına ilişkin uyuşmazlık İcra Mahkemesinde çözümlenir mi 2

Bir paydaşın diğer paydaşla kira sözleşmesi yapması mümkün müdür 2

Hangi şeyler kiralanabilir 2

Taşınır mal kiraları nelerdir 2

Gelir getiren kiralar hangileridir 2

Belediye ile PTT idaresi arasındaki tahliyeye ilişkin uyuşmazlık nerede çözümlenir 2

Noterlikçe re’sen düzenlenmeyen ya da imzası tasdik edilmeyen kira sözleşmesindeki imzanın inkarı halinde ne yapılmalıdır 2

Kira sözleşmesinde taraflar yetkili mahkemeyi belirleyebilirler mi 2

Tahliye davası taşınmazın aynına ilişkin midir 3

Tahliye davalarında yetki kamu düzeniyle ilgili midir 3

Kira sözleşmesiyle ilgili davalar nerede açılır 3

Kira sözleşmesi şekil şartına bağlı mıdır 3

Her yıl belirli oranda kira artışına ilişkin kira sözleşmesi geçerli midir 3

Her ay peşinen ödeme neyi ifade eder 3

Taraflar arasında kira ilişkisinin bulunması halinde fuzuli şagillik söz konusu olabilir mi 3

Ne sebeple olursa olsun Tahliye davalarının görüleceği yer neresidir 4

Caminin giriş kısmının kiralanamayacağı, sözleşmenin batıl olduğu iddiası geçerli midir 4

Kira sözleşmesi mutlak butlanla malul ve hukuken geçerli olmadığı iddiası neyi ifade eder 4

Tahliye davasına karşı açılan mukabil alacak davası nerede görülür 4

Mazbut vakıflara ait taşınmaz tahliye davaları nerede görülür 4

Kiralanan yanması halinde sözleşme sona erer mi 4

Kira sözleşmesinin tapuya tescili ne ifade eder 5

Paylı mülkiyete tabi taşınmazın kiraya verilmesinde geçerlilik 5

Kira parasının döviz olarak kararlaştırılması mümkün müdür 5

3533 sayılı yasayla düzenlenen zorunlu tahkim tahliye davalarında da uygulanır mı 5

Kiraya veren icra takibini ve dava hakkını bir arada kullanabilir mi 5

Kira sözleşmesine yazılan tahliye davası açılamayacağı hükmü ne

ifade eder 5

Kooperatif payı olarak mal edilen kiralananın tahliyesi hakkında dava açılabilir mi 6

Paydaşın paydaş hakkında tahliye davası açabilir mi 6

İcra mahkemesinden tahliyeye ilişkin karar alınması mahkemeye

tahliye davası açmaya engel midir 6

Kira sözleşmesinin varlığını kim ispatlamalı 6

Sözlü kira sözleşmesinin süresi konusunda tanık dinlenebilir mi 6

Kiracının tek taraflı tapuya sözleşmenin tescili isteği geçerli midir 6

Kira sözleşmesinde yıllık kira bedeli gösterilmesi ne ifade eder 7

Ev kirasız para faizsiz sözleşme neyi ifade eder 7

İlk sözleşme kaldırılmadıkça sonraki sözleşme hüküm ifade eder mi 7

İİY. 272. maddesine göre tahliye için kira akdinin yazılı olması

şart mıdır 7

Kira sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle tahliye nereden istenir 7

Hakem kararlarına vaki itiraz üzerine verilen kararlar temyiz

edilebilir mi 7

Kira sözleşmesinin gabin nedeniyle feshi davası nerede görülür 8

Kira sözleşmesinin tamamlanmasında teslim şart mıdır 8

Yazılı kira akdine karşı tanık dinlenir mi 8

Kiracı, kira sözleşmesini reddetmemişse ne olur 8

Yabancı paraya göre yapılan sözleşme geçerli midir 8

Örnekler 9

Kira sözleşmesi örneği 9

Dava Dilekçesi Örneği 13

Uyarı Örneği 13

İçtihatlar 14

KİRAYA VERENİN BORÇLARI 15

Kiraya verenin borçları nelerdir 15

Kiraya verenin teslim borcu nedir 15

Kiraya verenin teslim borcunun niteliği nedir 15

Kullanma amacına uygun teslim borcu değiştirilebilir mi 16

Kiracı aleyhine genel işlem koşulları yoluyla aykırı düzenleme yapılabilir mi 16

Kiraya verenin vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcunun kapsamı nedir 16

Kiraya veren icra takibi ve dava hakkını bir arada kullanabilir mi 16

Kiralananın satılması halinde kiracı ne yapar 16

Kiracı 3. şahsın müdahalesi sonucu kiralanandan yararlanamıyorsa

ne yapmalı 16

Kiralananın geç teslimi halinde tazminat taahhüdü geçerli midir 16

Vergi ve benzeri yükümlülüklere ait borçları kiracı öder mi 17

Kiraya verenin yan giderlere katılma borcu nelerdir 17

Yan giderler nelerdir 17

Kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu var mıdır 17

Sağlık için ciddi tehlike bulunması halinde kiracı sözleşmeyi

feshedebilir mi 17

Kiralanan yerdeki kaloriferin onarılması kiraya veren tarafından yapılmazsa kiracı ne yapmalı 17

Tapuya tescil edilmeyen kira sözleşmesi ne hak doğurur 18

Kiralananın teslim anındaki ayıplarından kirayı veren sorumlu mudur 18

Kiralananın sonradan ayıplı hale gelmesinden kim sorumludur 18

Önemli ayıp durumunda kiracı başka ne yapabilir 18

Zararın giderilmesi istemi ne zaman ileri sürülür 18

Kiracı, kiraya verenden kiralanandaki ayıbın giderilmesini nasıl ister 19

Kiracının tek taraflı olarak sözleşmeyi tapuya tescil isteği geçerli

olur mu 19

Kiracının verdiği sürede ayıp giderilmezse ne yapılır 19

Kiracı başka ne yapabilir 19

Ayıbın, kiralananın öngörülen kullanımına uygunluğunu ortadan kaldırması halinde kira sözleşmesi feshedebilir mi 19

Ayıp, kiralananın kullanılmasını önemli ölçüde engellemesi halinde

ne yapılır 19

Kiraya veren; kiracıya, kiralananın ayıpsız bir benzerini hemen

vererek ve zararını karşılayarak, kiracının seçimlik hakkını

kullanmasını önleyebilir mi 20

Kiracı ayıbın bulunması halinde ne yapabilir 20

Kiraya veren kiralananın ayıplı olmasından doğan kiracı zararını

ödemek zorunda mıdır 20

Üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklar nedeniyle sorumluluk kime düşer 20

Sözleşmenin yapılmasından sonra kiralananın herhangi bir sebeple el değiştirmesi halinde sözleşmenin tarafı kim olur 20

Kiralanan kamulaştırıldığı taktirde ne olur 20

Kira sözleşmesinin kurulmasından sonra 3. kişinin kiralananda ayni

hak sahibi olması halinde ne olur 21

Kira sözleşmesi tapu siciline şerh edilebilir mi 21

İçtihatlar 21

KİRACININ BORÇLARI 23

Kiracının borçları nelerdir 23

Kira bedeli ne zaman ödenmelidir 24

Sözlü kira sözleşmesine dayanarak İİY. na göre takip yapılabilir mi 24

Tahliye taahhüdüne dayanılarak yapılacak takiplerde itiraz mercii 24

Kiralananda kardeşin oturtulması mümkün müdür 24

Hastane olarak kiralanan yer büro olarak kullanılır mı 24

Kiracının hakaretleri, muslukların açılıp boş yere su akıtılması kötü kullanma mıdır 24

Ödeme emrinde belirtilecek husus 25

Ödeme emrinin usulsüzlükten iptali halinde ne yapılmalı 25

Tahliye taahhüdüne zor durum itirazı 25

Kiralanandaki 3. şahsın itirazında takip durur mu 25

İcra takibinin kesinleşip kesinleşmediğini inceleme görevi 25

Belirsiz kira sözleşmelerine dayanılarak tahliye talep edilebilir mi 25

Depozito olarak ödenmesi gereken kira bedeli hakkında takip

yapılabilir mi 26

Kiracının açıktan açığa kötü kullanmasında ihtara gerek var mıdır 26

Kiracıya akde aykırılıktan ihtar çekilmesi, kira parasının alınması davadan vazgeçme midir 26

Kiralananda odun kırma, sıva tahribi akde aykırılık mıdır 26

Kiracının kiraya verene hakareti tahliye nedeni midir 26

Kiracının dükkan önüne gazbidonu koyması ve kaldırmaması akde aykırılık mıdır 26

Borçlu kiracılık sıfatını reddederse alacaklı itirazın kaldırılmasını isteyememe hali 27

Muaccel olmayan kira parası için takip yapılabilir mi 27

Arsa olarak kiralananın musakkaf olması hali 27

Kiracı, kirayı konutta ödemeli göndermek zorunda mıdır 27

İhtarlı ödeme emrine itiraz etmeyen kiracının İcra Mahkemesinde

ödeme savunması mümkün mü 27

Eski hale getirilmesi mümkün tadilat fena kullanma mıdır 27

Mesken olarak kiralanan yerin depo olarak kullanılması akde aykırılık mıdır 28

Sözleşmeye aykırılık halinde ihtar çekilmeden tahliye davası

açılabilir mi 28

Kiralananda köpek beslemek fena kullanmak mıdır 28

Kira sözleşmesinin feshinin ihbarının yapılmaması hali 28

Bir aylık kiranın ödenmemesi durumunda diğer ayların kirasının muacceliyet kazanacağı koşulu geçerli mi 28

Fazla ödenen kiranın takası mümkün müdür 28

Tahliye taahhüdünde icra takibi yapılma süresi 28

İhtarlı ödeme emri üzerine tahliye 29

Takip üzerine kira parasının tevdi yerine yatırılması 29

Ödeme emrine 7 gün içinde itiraz edilmezse ne olur 29

Kiracının baştan beri birlikte oturduğu annesine kiralananı bırakması akde aykırılık mıdır 29

Akde aykırılığın giderilmesi için kiracıya ihtar tebliği zorunlu mu 29

Yangın tehlikesi açıktan fena kullanma mıdır 29

Kiraya verenin malikin kiralananı satması ve mülkiyet hakkının sona ermesinde durumu 29

Kiracının ortak giderlerden sorumlu olması 30

Temerrüt nedeniyle İcra Mahkemesi tahliye kararının niteliği 30

Yeni malik eski malikin halefi midir 30

İhtarlı ödeme emriyle verilen (30) günden sonraki ödeme 30

Kiracının temerrüdü nedir 30

Kiracıya, kira bedelini ödemesi için verilecek süre ne kadardır 31

Konut ve çatılı işyeri kiralarında verilecek süre ne kadardır 31

Kiracıya verilecek süre ne zamandan başlar 31

KİRACININ KİRALANANI KULLANMASI 31

Kiracı, kiralananı nasıl kullanmalıdır 31

Kiralananda fuhuş yaptırmak açıktan fena kullanma mıdır 31

Kiralananda devamlı rakı içmek gürültü yapmak açıktan fena

kullanma mıdır 31

Kiracının kız kardeşini yanına alması sözleşmeye aykırılık mıdır 32

Öldürme ve evi yakma tehdidinde bulunan kiracıya ihtar çekmek

zorunlu mu 32

Kiracı, kiralananı sözleşmeye uygun özenle kullanmadığı taktirde

kiraya veren ne yapar 32

Konut ve çatılı işyeri kirasında kiracının kiralanana kasten zarar

vermesi halinde sözleşmenin feshi mümkün mü 32

Kiracı temizlik ve bakım giderlerini ödemekle yükümlü müdür 33

Ayıpları kiraya verene bildirme borcu kime aittir 33

Kiracı, ayıpları kiraya verene bildirmediği taktirde ne olur 33

Kiracının kiralananı ortağı olduğu şirkete devri mümkün müdür 33

Kapıcı parasının ödenmemesi akde aykırılık mıdır 33

Kiralananda tavuk beslenmesi sözleşmeye aykırılık teşkil eder mi 33

Kesilmiş tavuk satış yerinde canlı tavuk satılması akde aykırılık mıdır 34

Ayıpların giderilmesine yönelik çalışmalara kiracı katlanmalı mıdır 34

Kiraya verenin ya da belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin verilmesi yükümlülüğü kime düşer 34

Bu durumda kiraya verenin yükümlülüğü nedir 34

Kiracı bu durumda başka hangi hakkını kullanır 34

Aksine hüküm yoksa ortaklık sözleşmeye aykırılık sayılır mı 34

Kira konusu dükkana tabela asmak akde aykırılık olur mu 34

Sözleşmeye aykırılık halinde ihtarı ve davayı kim kullanır 35

Kira sözleşmesine aykırılıkta ihtar bir şekle bağlı mıdır 35

Kiralananda kumar oynatmak akde aykırılık mıdır 35

Eczane olarak kiralanan yerde ayrıca gözlükçülük yapılabilir mi 35

Örnekler 35

Uyarı (İhtar) Örneği 35

Dava Dilekçesi Örneği 36

İçtihatlar 37

KİRALANANDA YENİLİK VE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 39

Kiraya veren kiralananda ne gibi değişiklik yapabilir 39

Yenilik ve değişiklik yapılması sırasında kiracıya verilecek zararları

kim karşılar 40

Kiracının kira bedelinin indirilmesini isteme hakkı var mıdır 40

Kiracı, kiralananda değişiklik yapabilir mi 40

Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını alırsa kiralananda değişiklik

ya da yenilik yapabilir mi 40

Yenilik ve değişikliğe izin veren kiraya veren kiralananın eski hale getirilerek geri verilmesini isteyebilir mi 40

Kiracı, kiraya verenin rızasıyla kiralananda yaptığı değişiklik ve yenilikler nedeniyle ortaya çıkan değer artışının karşılığını

isteyebilir mi 40

İki bölüm arasındaki duvarın kaldırılması akde aykırılık olur mu 41

Kiracı zorunlu olmayan tamirat için yaptığı masrafı isteyebilir mi 41

Temizleme ve aydınlatma resmi kime aittir 41

Kiracı hangi harcamalarını kiraya verenden isteyebilir 41

Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı izni olmadıkça kiralananı başkasına kiraya verebilir mi 41

Kiracı, konut ve işyeri kiralarında, kiralananın kullanım hakkını başkalarına devredebilir mi 41

Alt kiracı (kiracının kiracısı) kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullanabilir mi 41

Kira ilişkisinin devri mümkün müdür 42

İşyeri kiralarında kiraya veren, haklı sebep olmaksızın devretme izni vermekten kaçınamaz mı 42

Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi,

kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer mi 42

İşyeri kiralarında devreden kiracının durumu nedir 42

İçtihatlar 43

KİRALANANIN KULLANILMAMASI 49

Kiralanan sınırlı kullanılması halinde kira bedelinden indirme

yapılır mı 49

İşyeri olarak kiraya verilen kiralananın, kiracı tarafından kapalı

tutulması 49

Akde aykırılık kiralananın kullanılması ile mi ilgilidir 49

Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi

mümkün müdür 49

Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması halinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer mi 50

Kiraya verenin kira bedelinden indirmekle yükümlü olduğu bedel nelerdir 50

Takastan feragat mümkün müdür 50

Kira sözleşmesiyle feragat mümkün müdür 50

Örnekler 51

Kiralananın Kullanılmaz Duruma Gelmesi Nedeniyle Kira

Sözleşmesinin Bozulması Dava Dilekçesi Örneği 51

Dava Dilekçesi Örneği 52

Uyarı Örneği 53

Kiralananın Kullanılır Biçimde Kiracıya Teslim Edilmemesi

Nedeniyle Kiracının Kiralayana Göndereceği İhtarname (Uyarı)

Örneği 54

İçtihatlar 55

KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 56

Kira sözleşmesindeki sürenin geçmesiyle sona erer mi 56

Kira sözleşmesi sona erdikten sonra taraflar kira ilişkisini sürdürürlerse neye dönüşür 56

Genel olarak belirsiz süreli kira sözleşmesinde fesih bildirimi nasıl olmalıdır 56

Kira sözleşmesinin fesih dönemlerinin hesabında hangi tarih esas

alınır 57

Kira sözleşmesinde ya da yasada belirtilen fesih dönemine veya

bildirim süresine uyulmamışsa ne olur 57

Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında fesih bildirimi nasıl olur 57

Taşınır kiralarında fesih bildirimi ne biçimdedir 57

Kiraya verenin mesleki faaliyeti gereği kiraya verdiği ve kiracının da özel kullanımına yarayan taşınır bir malın kiracısı kira sözleşmesini

nasıl fesheder 57

Fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda kira sözleşmesi nasıl

sona erdirilir 58

Konut ve çatılı işyeri kiralarında fesih bildiriminin geçerlilik koşulu

nedir 58

Fesih bildiriminin resmi biçimde yapılması zorunlu mudur 58

Bu durumda kiraya verenin, zararının giderilmesini isteme hakkı var mıdır 58

Örnekler 58

Kiralananın Kullanılır Biçimde Kiracıya Teslim Edilmemesi

Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Bozulması Davası Dilekçe Örneği 58

İçtihatlar 59

OLAĞANÜSTÜ FESİH 63

Önemli sebeplerin varlığı halinde kira sözleşmesinin feshi mümkün müdür 63

Kiracının ölümü halinde kira sözleşmesinin feshi mümkün mü 64

Kiralananın amacına uygun kullanılamaması halinde sözleşmeyi

kiracı feshedebilir mi 64

Mahkemeye başvuruda ne karar alınır 64

Kiracının iflas etmesi halinde kiraya veren güvence ister mi 64

Kiraya veren kiracının iflas etmesi halinde ne yapabilir 64

Kiracının iflasında bu durumda herhangi bir fesih bildirim süresi

aranır mı 65

Örnekler 65

İhtarname (Uyarı) Örneği 65

Tahliye Davası Dilekçesi Örneği 66

Çekilmez Hal Nedeniyle Dava Dilekçesi Örneği 67

(Akde) Kira Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle Kiracıya Çıkarılacak İhtarname (Uyarı) Örneği 68

(Akde) Kira Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle Tahliye Davası

Dilekçe Örneği 69

Dava Dilekçesi Örneği 70

Dava Dilekçesi Örneği 71

Uyarı Örneği 72

İçtihatlar 73

KİRALANANIN GERİ VERİLMESİ 75

Uygulanacak kural nedir 75

Kiracının, kira sözleşmesine aykırı kullanım dışındakinden başka, tazminat ödeyeceğine ilişkin önceden kabulü geçerli midir 75

Kiralananın teslimi nasıl olur 75

Kiralananın geri verilmesi sırasında kiraya verenin gözden geçirme yetkisi var mıdır 75

Kiralanandaki eksiklik ve ayıplar kiracıya bildirilmezse ne olur 75

Teslim alma sırasında olağan incelemeyle belirlenemeyecek eksiklik

ve ayıpların varlığı halinde, kiracının sorumluluğu bulunur mu 76

Örnekler 76

Dava Dilekçesi Örneği 76

Uyarı Örneği 77

Dava Dilekçesi Örneği 78

Uyarı Örneği 79

İçtihatlar 80

KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI 82

Taşınmaz kiralarında kiraya verenin hapis hakkı neleri kapsar 82

Kiraya verenin hapis hakkı alt kiracıyı (kiracının kiracısı) da

etkiler mi 83

Kiracının hangi malları üzerinde hapis hakkı kullanılamaz 83

Üçüncü kişilere ait eşya üzerinde kiraya verenin hapis hakkı

var mıdır 83

Kiraya veren, kiracı tarafından kiralanana getirilmiş taşınırların

kiracının mülkiyetinde olmadığını, kira sözleşmesi devam ederken öğrendiği halde, sözleşmeyi fesih döneminin sonu feshetmezse bu eşyalar üzerinde hapis hakkı bulunur mu 83

Kiraya veren hapis hakkını nasıl kullanabilir 83

Kiraya veren, İcra takibi yaparak da hapis hakkını kullanabilir mi 84

Alıkoyma kararına rağmen eşyalar gizlice ya da zorla götürülürse

ne yapılır 84

Örnekler 84

Dava Dilekçesi Örneği 84

İçtihatlar 85

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI 85

Bağlantılı sözleşme geçerli olur mu 86

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kullanma giderlerini kim öder 86

Giderleri ödeyen tarafın yapması gereken husus nedir 86

Kiracının güvence vermesi halinde, bu güvence ne kadar olmalıdır 86

Güvence (teminat) olarak neler kararlaştırılabilir 87

Güvence (teminat) olarak para kabul edilmezse bunlar nereye konur 87

Güvence kıymetli evrak kabul edilmişse nerede saklanır 87

Banka bu güvenceleri hangi halde geri verir 87

Bankada güvence başka hangi hallerde geri verilir 87

Kira sözleşmesi sona ermesi halinde kiraya veren, güvence (teminatın)nin kiracıya verilmemesi için ne yapmalıdır 87

Kiraya veren bankaya dava açtığını ya da icra takibi yaptığını

bankaya yazılı olarak bildirme süresi ne kadardır 88

Kiraya veren bildirim yapmışsa banka ne yapacaktır 88

İçtihatlar 88

KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAPU KAYDINA ŞERHİ 89

Tapu siciline şerh neyi kapsar 89

Tapuya şerhi taraflar sözleşmede gösterilebilirler mi 89

İçtihatlar 89

KİRA BEDELİ 90

Kira parası yabancı ülke parası ile kararlaştırılabilir mi 90

Kira parası götürülecek borçlardan mıdır 90

Taşınmış kiracı ortak giderlerden sorumlu mudur 90

Kira alacağının tahsilinde kiracının iflasın ertelenmesine kadar takip yapılmamasına ve durdurulması hakkında aldığı karar neyi ifade eder 90

Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri süresi 91

Aylık kira ödemelerinin nakit peşin ödeneceği kira sözleşmesinde yazılmışsa kiracıya (3) günlük mehil verilmesi gerekir mi 91

Kira bedelinin ödemelerinin sözleşmede belirlenen sürede

ödenmemesi halinde, gecikme cezası geçerli olur mu 91

İçtihatlar 91

KİRACININ EŞİNİN KİRA SÖZLEŞMESİNİN TARAFI

OLMASI 92

Kiracı, aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda eşinin açık rızası olmadan sözleşmeyi feshedebilir mi 92

Kiracının eşi, izin (rıza) vermezse kiracı ne yapar 92

Kiracı olmayan eş kiraya verene bildirimde bulunarak kira

sözleşmesinin tarafı olabilir mi 93

Kiracının eşi de bildirimle kira sözleşmesinin tarafı olunca, kiraya

veren kiracı ve eşine fesih vesaire için ayrı ayrı (tebligat) bildirim zorunda mıdır 93

İçtihatlar 93

A) YENİDEN İNŞA VEYA İMAR 93

Kiraya veren, kiralananın yeniden inşası ya da imarı amacıyla esaslı onarımı genişletilmesi veya değiştirilmesi gerekmesi nedeniyle kira sözleşmesini sona erdirebilir mi 93

Kiralananın yeniden inşası ya da imarı amacıyla esaslı onarımı

sırasında kullanımının imkansız olduğu koşulu zorunlu mudur 94

Belirli süreli kira sözleşmesinde dava açılma koşulu nelerdir 94

Belirsiz süreli kira sözleşmesinin sona ermesi için açılacak dava

koşulu nedir 94

Yeniden inşa ve imar nedeniyle tahliye davası ne zaman açılır 94

Örnekler 95

Uyarı Örneği 96

B) KİRALANANI SATIN ALANIN İHTİYACI 96

Kiralananı satın alan yeni malikin gereksinimi nedeniyle kira

sözleşmesi sona erdirebilir mi 96

Kiralananı kazananın başka ne gibi hakları vardır 97

İçtihatlar 97

KİRACIDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ 99

A) TAHLİYE TAAHHÜDÜ 99

Kiracı tahliye taahhüdü vermişse, buna uymalı mıdır 99

Tahliye taahhüdü sözlü yapılır mı 99

Tahliye taahhüdü nedeniyle kiralananın tahliyesi mümkün müdür 99

İkrahla alınan tahliye taahhüdü geçerli olur mu 100

Tahliye taahhüdü nedeniyle açılacak davalarda koşul nedir 100

Tahliye taahhüdü nedeniyle tahliye davasını kim açar 100

Yazılı tahliye taahhüdüne itiraz edilir mi 100

Kiracı olan mirasbırakanın verdiği tahliye taahhüdü mirasçıları

bağlar mı 100

Kira sözleşmesi düzenlenirken verilen tahliye taahhüdü geçerli midir 100

Tahliye taahhüdünün iptali davası tahliye davasına etkili midir 100

Tahliye taahhüdüne göre açılacak tahliye davası süresi 101

Tahliye taahhüdü biçim koşulu nedir 101

Koşula bağlı tahliye taahhüdü geçerli midir 101

Tahliye taahhüdüne dayanılarak icra takibi yapılabilir mi 101

Yenilenen kira sözleşmesindeki tahliye taahhüdü geçerli midir 101

İcraya ne zaman başvurulur 101

Dava nereye açılır 101

Örnekler 102

Dava Dilekçesi Örneği 102

Uyarı Örneği 103

İçtihatlar 104

B) İKİ HAKLI İHTAR 104

Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde kira bedelini ödemediği taktirde kiralayan ne yapar 104

Bir yıl ve daha uzun kira sözleşmelerinde iki haklı ihtara sebep olan kiracı hakkında ne işlem yapılır 105

Kira bedeli ödenmemesi halinde 2 haklı ihtarda tahliye mümkün mü 105

Kiracının önceki malik ile yapılan kira sözleşmesindeki imzayı ve

tarihi açıkca inkar etmediği taktirde akdi kabul etmiş sayılır mı 105

İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel olur mu 105

Bir yıldan kısa süreli sözleşmelerde iki haklı ihtar oluşur mu 105

Süresiz kira sözleşmelerinde oluşur mu 106

Örnekler 106

Uyarı Örneği 106

Kira Parasının Süresinde Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye Davası

Dilekçe Örneği 107

İki Haklı İhtar (Uyarı) Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneği 108

Kiracıya Gönderilecek İhtarname (Uyarı) Örneği 109

İçtihatlar 110

KİRACININ YA DA EŞİNİN KONUTU OLMASI 111

Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren kira sözleşmesini sona erdirebilir mi 111

Dava ne zaman açılır 111

Dava açma koşulu nedir 111

Kiraya veren kiracıya dava açacağını önceden bildirmesi halinde

dava açma süresi uzar mı 112

Dava yoluyla kira sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin hükümler kiracı aleyhine değiştirilebilir mi 112

Örnekler 112

Kiracıya Tebliğ Edilecek İhtarname Örneği 112

Dava Dilekçesi Örneği 113

KİRAYA VERENİN YENİDEN KİRAYA VEREBİLMESİ 114

Kiraya veren; yeniden kiralananı kiraya verebilir mi 114

Yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması (tahliyesi) sağlanan kiralanan kiraya verilebilir mi 115

Eski kiracının boşalttığı tahliye ettiği kiralananı yeni haliyle

yeniden kiralama hakkı var mıdır 115

Kiracının öncelik hakkını kullanma süresi ne kadardır 115

Kiraya veren kiracının öncelik hakkına aykırı davrandığı taktirde tazminat öder mi 115

Kiraya verenin yazılı bildiriminin kiracıya tebliğinden itibaren (bir) ay içinde kiracı tarafından öncelik hakkı kullanılmadığı taktirde kiralanan başkasına kiraya verilebilir mi 115

Ödenmeyen ay kirası ile kira sözleşmesindeki muacceliyet şartı gereği dönem sonuna kadar kiralar istenebilir mi 116

KİRACININ TEMERRÜDÜ 116

Kiracının temerrüdü nedir 116

Temerrüt ihtarında zorunlu yazılması gereken 116

Kira parasına ait uyuşmazlık nasıl çözümlenir 116

Temerrüt nedeniyle dava açılma koşulu nedir 116

30 günlük ödeme süresinin dolmadan icra mahkemesine

başvurulabilir mi 116

Temerrüt nedeniyle tahliyeye karar verilebilme koşulu nedir 117

Anahtar teslimine kadar kiracı kira bedelinden sorumlu mudur 117

Dava açıldıktan sonra taraflar arasında kararlaştırılan borç ödeme taksitlendirmesi anlaşması kiracıyı temerrütten kurtulur mu 117

Normal posta havalesiyle gönderilen kira parasının alınmaması

kiracıyı temerrütten kurtarır mı 117

İhtarnamenin biçim koşulu nedir 117

İhtarnemede 30 günlük ödeme süresi gösterilmezse ne olur 118

İhtarnamenin tebliğ edildiği gün hesaba katılır mı 118

Temizleme ve aydınlatma parası temerrüde esas olur mu 118

Kiracının kira parasının konutta ödemeli göndermesi 118

Geçmiş yıllara ait kira alacağı adi bir alacak mıdır 118

Kiracının ölümü halinde temerrüt ihtarı 118

Kiracının kira parasını konutta ödemeli göndermesi halinde durumu 118

Kesinleşen kiranın ödenmemesi hali 119

Kira parasının posta ile gönderilmesi 119

İhtardan önce kira parasının alınmaması 119

İhtarnamedeki yasa yollarına başvurulacağı bildirimi temerrüde

esas olur mu 119

Konutta ödemeli gönderilen kira parasını almayan kiraya verenin

durumu 119

Otel ortaklarının kira parası sorumluluğu 119

Temerrüt ihtarnamesinde yazılacak husus 119

Konutta ödemeli PTT’ye kira bedeli yatırılmış PTT konutta

ödememişse, kiracının durumu ne olur 120

Paylı taşınmazın paydaşlarından biri tarafından kiraya verilmesi hali 120

Eski kira borçları da temerrüdü doğurur mu 120

Temerrüt hangi alacak için sözkonusu olur 120

Banka havalesi yasal ödeme biçimi midir 120

Kiracının, kiraya verenin izniyle yaptığı masrafları talep hakkı

var mıdır 120

Su borusunun patlaması yapılan masrafın alınması 121

Paylı mülkiyette kiracının kira ödemesi 121

Temerrüt ihtarnamesinde geçerlilik koşulu 121

Kiracı sonradan kiralanandan pay satın alması 121

Kiracı, devir yetkisi olmadan kiralananı devrederse sorumluluğu

ne olur 121

Kapıcı parası temerrüde esas olur mu 121

Elbirliği mülkiyetinde kiraya veren ölmüşse mirasçılarından birinin ihtarnamesi geçerli midir 122

İlamlı kira alacağı temerrüde esas olur mu 122

Mirasbırakanın mirasçılarının mirası red etmeleri 122

Kiracıların birden fazla olma hali 122

İhtar taahhütlü mektupla yapılabilir mi 122

Ödeme emrinde kira paralarının hangi aylara ait olduğunun gösterilmesi 122

Kiracının resmi daire olması hali 123

Temerrüt ihtarı iki haklı ihtarı içinde esas teşkil eder mi 123

Kiracı tediye yerine kira parasını yatırırsa temerrütten kurtulur mu 123

Yıllık kira bedeli ne zaman ödenir 123

Kira bedelinin yasal ödeme sayılması 123

Kiracı resmi kuruluş olsa da temerrüt gerçekleşir mi 123

Kiracı, kiralayana ait ortak gider payını kime öder 123

Bir kira borcunun ödenmemesi diğerlerini ödenecek hale getireceği

şartı geçerli midir 124

Muaccel olmayan kiranın istenmesi temerrüdü oluşturur mu 124

Tevdi yeri kaldırılıncaya kadar oraya ödeme kiracıyı borcundan

kurtarır mı 124

Kira alacağının bonoya bağlanması hali 124

Kiracının stopaj vergisini ödememesi temerrüdünü doğurur mu 124

Kiralananda paydaş olan kiracının temerrüdü 124

Temerrütle dava hakkı doğduktan sonra bu hakkın kullanılması 125

Kira sözleşmesinde kira parasının peşin ödenmesi yazılmamışsa

ödeme ne zaman yapılır 125

Kiracının yöneticiye ödediği parasının mahsubu 125

Adi posta havalesi ile ödeme 125

Temerrüt olgusu nasıl gerçekleşir 125

Temerrüt ihtarında en az kaç gün süre verilmelidir 125

Yeni malikin temerrüt ihtarı göndermesi 125

Kiraya verenin mirasçılarının temerrüt ihtarı 126

Eksik ödenen kira parası temerrüde esas olur mu 126

Kiraya verenin birden fazla olması hali 126

Yakıt parası kira parasından mıdır 126

Ödeme emri temerrüt ihtarı mıdır 126

Temerrüt ihtarnamesinde yasal eksiklik olması 126

Kira sözleşmesini vekil olarak imzalayanın durumu 126

Temerrüde dayalı tahliye davası ne zaman açılır 126

Temerrüt ihtarı telgrafın tebliği 127

Talepnamede tahliye isteğinin bulunmaması 127

İhtarın tebliğinden sonra icraya ödeme yapılması 127

Örnekler 127

Dava Dilekçesi Örneği 127

Uyarı Örneği 128

Dava Dilekçesi Örneği 129

Kira Parasının Ödenmemesi Nedeniyle Kiracıya Çıkarılacak İhtarname (Uyarı) Örneği 130

İçtihatlar 131

KONUT İHTİYACI 136

İhtiyaç iddiasına dayalı açılacak tahliye davasını kiralayandan başka kimler açabilir 136

Örnekler 136

Konut İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneği 136

Konut İhtiyacı Nedeniyle Kiracıya Çıkarılacak İhtarname (Uyarı)

Örneği 137

Kiralananı Kazanma (İktisap) Nedeniyle İhtarname (Uyarı) Örneği 138

TMY.’sına Göre Yeni Kazanma ve İhtiyaç Nedeniyle Tahliye

Davası Dilekçe Örneği 139

Kiraya verenin kendisinin kullanma zorunluluğu bulunması halinde

kira sözleşmesi sona erdirilir mi 140

Kiraya veren kimlerin konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kira sözleşmesini sona erdirebilir 140

Kiralanan paylı mülkiyete konu ise davayı kim açar 141

Kiralanan elbirliği mülkiyete konu ise davayı kim açar 141

İktisap ve konut ihtiyacı nedeniyle tahliye talebi samimi ve zorunlu olduğu halin tespiti gerekli midir 141

Örnekler 141

Dava Dilekçesi Örneği 141

Uyarı Örneği 143

İçtihatlar 143

KİRACININ KİRALANANI BAŞKASINA

KİRALAYAMAMASI 144

Kiralanan kira sözleşmesi hükümlerine aykırı kullanılması halinde

ne yapılmalı 144

Örnekler 144

Geçici Tahliye Uyarı Örneği 144

Geçici Tahliye (Boşaltma) Davası Dilekçe Örneği 145

İçtihatlar 146

İŞYERİ İHTİYACI 148

İşyeri ihtiyacının gerçek olup olmadığı araştırılmalı mıdır 148

İşyeri ihtiyacı davasının açılma süresi ne kadardır 149

Örnekler 149

İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneği 149

Uyarı Örneği 150

İçtihatlar 151

KEFİLİN SORUMLULUĞU 153

Uzayan kira süresi bakımından kefilin sorumluluğu nedir 153

İhtarlı ödeme emrinde (30) günlük süre verilmeden tahliye

istenebilir mi 153

İçtihatlar 153

KİRACILIĞIN DEVAM ETTİĞİNİN TESPİTİ 154

Kira sözleşmesi kira süresinin dolduğu tarihte sona erer mi 154

Makul süre kirası nasıl saptanır 154

Tapu tahsis belgesi verilmesi daha önceki kira ilişkisini sona

erdirir mi 154

Kiracının kiralananı fiilen terki kira sözleşmesinin bozulmasını

sağlar mı 154

Kira ilişkisi kiracı tarafından inkar edilmesi halinde, kiraya veren

kira ilişkisinin varlığını kanıtlaması zorunlu mudur 155

Kira ilişkisinin varlığı yemin teklifi ile ispatlanabilir mi 155

İçtihatlar 155

FİNANSAL KİRALAMA 156

Kiralayan finansal kiralama bedelini ödemeyen kiracının

sözleşmesini feshedebilir mi 156

Kiracıya verilecek (30) günlük süre hangi halde (60) günden az

olamaz 156

KİRACININ ÖLÜMÜNDE KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜRDÜRÜLMESİ 156

Kiracının ölümünde kira sözleşmesinin sürdürülme koşulu nelerdir 156

Örnekler 157

Uyarı (İhtar) Örneği 157

Dava Dilekçesi Örneği 157

Kiracının Ölümü ile Mirasçılarına Gönderilecek İhtar (Uyarı)

Örneği 158

İntifa hakkı sahibi tahliye davası açabilir mi 159

İntifa hakkı sahibi kuru mülkiyet maliki için tahliye davası

açabilir mi 160

İntifa veya sükna hakkı sahibi tahliye davası açabilir mi 160

Yeni malikin dava hakkı var mıdır 160

Tapusuz taşınmazlarda dava açma hakkı 160

Paylı mülkiyete konu taşınmazın tahliye davasının açılması 160

Elbirliği mülkiyete konu kiralananın tahliye davası 160

Birden fazla kiraya verenin dava hakları 160

Paylı mülkiyete konu taşınmazda paydaşlar kira bedelini

isteyebilir mi 160

Kuru mülkiyet sahibi yalnız başına dava açabilir mi 161

Şirketin ortağı şirket ihtiyacı için dava açabilir mi 161

Kiralananın yeni maliki tahliye davası açabilir mi 161

Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazın maliki tahliye davası açabilir mi 161

İçtihatlar 161

KİRALANANIN TAHLİYESİ 162

Kiralananın tahliyesi nedeniyle dava konusuz kalırsa ne yapılmalı 162

Baraka (büfenin) tahliyesinde hangi yasa uygulanır 162

Tahliye davasını kim açar 162

Birden fazla kiraya verenin dava hakkı nedir 162

Görev veya yetki yönünden redde usul nedir 162

Dava dilekçesinin görev yönünden reddinde açılacak dava hangi

süreye tabidir 162

Özel yetki sözleşmesi genel yetkiyi ortadan kaldırır mı 163

Tahliye davalarında yetki belirlemesi geçerli midir 163

Yetki itirazı ne zaman yapılır 163

Örnekler 163

Dava Dilekçesi Örneği 163

Uyarı Örneği 164

İçtihatlar 165

KAPICI DAİRESİ 165

Kapıcı dairesinin kiraya verilmesi mümkün müdür 165

KİRA TESPİTİ 165

Kiracı, kira tespit davası açabilir mi 165

KDV’nin kira parasına dahil olup olmadığı 165

Vakıflar idaresinin yönettiği vakıflarla mülhak vakıflar ait

taşınmazların kira bedelleri nasıl tespit olunur 166

Hangi halde kira parasının TEFE (ÜFE)’ye göre artırılmak isteği reddolunabilir 166

Kira parasının tespitinde kıstas nedir 166

Kira tespitinde mahkemece göz önünde tutulacak hususlar nelerdir 166

Kira parası yabancı para olarak belirlenebilir mi 166

Kira parasının döviz olarak kararlaştırılması mümkün müdür 167

İlk kira sözleşmesi ortadan kaldırılmadıkça sonraki sözleşme

geçerli olur mu 167

Kira sözleşmesi bulunmayan hallerde görevli mahkeme neresidir 167

Belediye ve askerlik şubesi arasındaki kira 167

3533 sayılı yasa kapsamına giren kuruluşlar arasındaki kira tespiti 167

Köy tüzel kişiliği ile bakanlık arasındaki kira tespiti 167

Kira sözleşmesinde yetkili mahkeme tespit edilir mi 167

Kiracı tespit davası açabilir mi 168

Paylı mülkiyette paydaşlardan biri kira tespitini isteyebilir mi 168

Kira tespit davasını kimler açar 168

Hukuki yararı olmayan kiracı kira tespit davası açabilir mi 168

Ölen kişi hakkında kira tespiti davası açılması mümkün mü 168

Kiracı ve kiraya verenin yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak

kira bedeline ilişkin anlaşmaları hangi halde geçerli olur 168

Bu kural bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de

uygulanır mı 169

Kiracı ve kiraya veren bir anlaşma yapmamışlarsa kira bedeli nasıl belirlenir 169

Mahkemece kira bedeli nasıl belirlenir 169

Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa kira

bedeli nasıl belirlenir 169

Aşırı ifa güçlüğü halinde ne yapılır 169

Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde yabancı paranın değerindeki değişiklikler göz önünde tutulur mu 170

Kira belirleme (tespiti) davası açma süresi ne kadardır 170

Yeni kira döneminin başlangıcından ne kadar zaman önce davanın açılması gerekir 170

Dava açılmadan ihtar çekilebilir mi 170

Kiracıya süresinde kiranın artırılacağına ilişkin bildirim tebliği

halinde açılacak kira tespit davası süreye bağlı mıdır 170

Açılacak dava sonunda mahkemece belirlenecek kira bedeli yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar mı 171

Kira sözleşmesinde yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, durum ne olur 171

Kira belirleme davası nerede görülür 171

Kira bedeli belirleme davasını görecek yetkili mahkeme 171

Kiracı aleyhine düzenleme yasağı nedir 171

Kiracıya kira bedeli ve yan giderler için sözleşmede düzenleme yapılabilir mi 171

Kiracıya kira bedeli ve yan giderler dışında başka ödeme

yükümlülüğü yüklenir mi 171

Kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza koşulu

ödeneceğine dair anlaşma geçerli midir 172

Kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde sonraki kira

bedellerinin (muaccel) olacağına ilişkin anlaşmalar geçerli midir 172

Örnekler 172

Kira Tespit Davası Dilekçe Örneği 172

Kira Bedelinin Uyarlama Davası Dilekçe Örneği 173

Dava Dilekçesi Örneği 175

Kiracılığın Tespiti Dava Dilekçesi Örneği 176

İçtihatlar 177

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 178

Bildirim yoluyla fesih nasıl yapılır 178

Kiraya veren sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdirebilir mi 178

Kiranın on yıllık uzama süresi sonunda kira sözleşmesi nasıl sona erdirilir 178

Belirsiz süreli kira sözleşmelerini kiracının feshetmesi süreye

bağlı mıdır 179

Belirsiz süreli kira sözleşmesini kiraya verenin sona erdirme

koşulu nedir 179

İçtihatlar 179

KİRANIN UYARLANMASI 182

Kiranın uyarlanması mümkün müdür 182

Taşınmazın maliki ergin bulunmuyorsa yasal temsilcisi dava

açabilir mi 183

İçtihatlar 183

TÜZEL KİŞİLERİN TAHLİYE DAVASI AÇMALARI 184

Tüzel kişiler tahliye davası açabilir mi 184

Kiraya verenin iflası halinde tahliye davası hakkı 184

6126 sayılı yasaya göre lojman olarak verilen yerler için idarenin

tahliye hakkı var mıdır 184

Ticaret odası adına genel sekreter dava açabilir mi 184

Kira sözleşmesini vekil olarak tanzim eden ve imzalayanın dava

hakkı var mıdır 184

Memur konutu olarak tahsis kararının niteliği 184

Hazinenin taşınmazlarının kiraya verilmesi sözleşmesinin süresi 185

Temsilcide yanılma davanın reddini gerektirir mi 185

Tahliye davalarına hakemler bakabilir mi 185

Yasadan doğan tahkim yolunu mahkeme kendiliğinden nazara

alır mı 185

Tahliye ile birlikte açılan kira alacağı davası nerede görülür 185

ÜRÜN KİRASI 185

Ürün kirasında kiracının borçları nelerdir 186

Kiracının kira bedelini ve yan giderleri ödeme borcu neleri kapsar 186

Kira bedeli kiracı tarafından ne zaman ödenir 186

Kiracı, kiralananın tesliminden sonra vadesi gelmiş kira bedelini

ya da yan giderleri ödemediği taktirde kiralayan ne yapmalıdır 186

Kiralanan, kira süresi bitmesi nedeniyle kiracının tahliyesini

isteyebilir mi 186

Kira alacağı için tahliye istekli icra takibine itirazın kaldırılması istenmeden tahliye davası açılabilir mi 187

Ürün kira sözleşmesinin fesih bildiriminde görevli mahkeme

hangisidir 187

Kiracıya gönderilen yazılı bildirimin noterlikçe düzenlenmesi

gerekir mi 187

Olağanüstü durumlarda kira bedelinden bir bildirim yapılmasını

kiracı isteyebilir mi 187

Kira bedelinden indirim isteme hakkından önceden feragat

mümkün müdür 187

Kiracı, kiralananı amaca uygun kullanma borcunu yerine

getirmeli midir 188

Kiracı, kiralananın işletme usulünü değiştirebilir mi 188

Kiracının bakım borcu neleri kapsar 188

Kiracı, kiralananı başkasına kiraya verebilir mi 188

Kiracı, kiralananda bulunan bazı yerleri kiraya verebilir mi 188

Kiracının başkasıyla yaptığı kira sözleşmesi hangi kurallara bağlıdır 188

ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 189

Belirli sürenin geçmesi ürün kirasını sona erdirir mi 189

Taraflar, örtülü olarak kira sözleşmesini sürdürebilirler mi 189

Yenilenen kira sözleşmesi her kira yılının sonu için feshedilir mi 189

Fesih bildirimi nasıl yapılır 189

Tarımsal taşınmazlara ilişkin ürün kiralarında yerel adette uygulanan fesih bildirimi nasıl olur 189

Diğer ürün kiralarında fesih bildirimi nasıl yapılır 189

Ürün kirasında olağanüstü fesih nedenleri nedir 190

Önemli sebepler nelerdir 190

Olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçları için mahkemeye

başvuru yapılabilir mi 190

Kiracının iflası halinde kira sözleşmesi sona erer mi 190

Kiraya veren kira sözleşmesini kira yılının sonuna kadar

sürdürmekle yükümlü olduğu durum nedir 190

Kiracının ölümü halinde kira sözleşmesi feshedilebilir mi 191

ÜRÜN KİRASININ SONA ERMESİ SONUÇLARI 191

Kira sözleşmesi bitiminde kiralananı, kiracı kiralayana geri

verecek mi 191

Kiracı, kiralanandaki değer eksikliklerini ödemek zorunda mıdır 191

Kiracı, değer eksikliklerini tazminat olarak ödemediği taktirde mahkemeye dava açılabilir mi 191

Kiracı, kiralanandaki değer artışları için tazminat isteyebilir mi 191

Kiracı, kiralananı teslim alırken tutanağa geçirilmiş eşyalara değer biçilmişse, kiracılık sona erince geri verecek midir 191

Kiracı, kiraya veren kusurlu ise geri vermekten ya da tazminat ödemekten kurtulur mu 192

Kiracı, kendisinin yaptığı masraflardan değer artışı için tazminat isteyebilir mi 192

Kiracı, kira sona erdiği anda henüz devşirilmemiş ürünler üzerinde

hak iddia edebilir mi 192

Kiracı, ürünün yetişmesi için yapmış olduğu tarım giderlerinin

bedelini kiralayandan isteyebilir mi 192

Kiracının yapmış olduğu tarım giderlerinin miktarı hangi

mahkemede tespit olunur 192

Kiracının istediği tazminat işlemiş kiralardan indirilir mi 192

Kiralananı geri veren kiracı, kiralananda neleri bırakacaktır 193

Kiracı, almış olduğundan daha fazlasını bırakırsa kiraya verenden tazminat isteyebilir mi 193

Kiracı aldığından daha az bırakıyorsa ne yapmalıdır 193

Örnekler 193

Dava Dilekçesi Örneği 193

Uyarı (İhtar) Örneği 194

İçtihatlar 195

HAYVAN KİRASI 201

Hayvan kirası nedir 201

Hayvan kirasında kiracının yükümlülüğü nedir 201

Kiracının hayvan kirasında sorumlu olduğu hususlar nelerdir 201

Kiracı hangi halde sorumluluktan kurtulur 201

Kiracı hangi halde kiraya verenden tazminat isteyebilir 201

Kiracı, hayvan kirasında önemli kazaları ya da hastalıkları kiraya

verene bildirmekle yükümlü müdür 202

Belirsiz bir süre için yapılan kira sözleşmesinin feshi nasıl olur 202

Hayvan kirasında sözleşmenin feshi hangi halde geçerli olmaz 202

Balık avlağının kiralanması ürün kirası niteliğinde midir 202

İçtihatlar 202

İCRA VE İFLAS YASASIYLA İLGİLİ TAHLİYE

DAVALARI 205

Kiracı, kira parasını ödemezse, kiraya veren İcra dairesine

başvurabilir mi 205

Kira sözleşmesindeki süre sona ermiş olması halinde İcra

Dairesinden kiracının tahliyesi istenebilir mi 205

Kira bedeli kiracı tarafından ödenmediği taktirde kiraya veren ne yapmalıdır 205

İhtarlı ödeme emrinde ne yazılır 205

Kira süresinin sona ermesi halinde icra takibi 205

Kira sözleşmesinin yazılı olması gerekir mi 205

Tahliye talepli ödeme emrinde ne bulunur 205

Kiracı tahliye (ödeme) emrine itiraz ederse ne olur 206

Kiracının tahliye emrine itirazında süre ne kadardır 206

Kira sözleşmesi noterde düzenlenmemişse imza itirazı yapılması 206

Kira sözleşmesi noterden onaylı ya da noterlikçe düzenlenmesi

halinde imza itirazı dinlenir mi 206

Kiraya veren kiracının itirazının kaldırılmasını istemezse ne

yapmalıdır 206

Kiraya veren iki hakkını da kullanabilir mi 206

Kiraya veren kira alacağını alamazsa icraya başvurulabilir mi 207

Kiraya verenin tahliye davası açabilme koşulları nelerdir 207

Kira süresinin bitmesi nedeniyle yapılan ilamsız takip 207

İlamsız icra takibinin kesinleşmesi halinde ne yapılır 207

Borçlunun itirazı kaldırılıp tahliyeye karar verilmesi halinde durum

nedir 207

İhtarlı ödeme emrine esas takip talepnamesinde akdin feshedildiği yazılmazsa ne olur 207

Kesinleşen icra takibinden dolayı tahliye istemi dosya üzerinde karara bağlanabilir mi 207

İflasın ertelenmesi talepli davada ihtiyati tedbir kararı varsa tahliye kararının infazı yapılabilir mi 208

Tahliye taahhüdü veren kiracı hakkında tahliye talepli icra takibi yapılabilir mi 208

Borçlu kiracının ödeme emrine itiraz süresi ne kadardır 208

Borçlu kiracı, itirazında kira sözleşmesini ve sözleşmedeki imzasını açıkça reddetmezse ne olur 208

Borçlu kiracının icra dairesine itirazı icra takibini durdurur mu 208

Kiraya veren kiracının itirazının kendisine bildirilmesi halinde ne yapması gerekir 209

Kiracı takibe itiraz etmezse ne olur 209

İCRA HÂKİMLİĞİNİN TAHLİYE KARARI VERMESİ 209

Kira sözleşmesini reddeden kiracı borçlu bu itirazıyla bağlı mıdır 209

İcra mahkemesi hangi yargılama usulü uygular 209

Borçlu kiracı itirazında kira sözleşmesini ve imzayı red etmişse 209

Bilirkişi seçiminde neler göz önünde tutulacaktır 210

İCRA MAHKEMESİNDE TAHLİYE DAVASI 210

Yetkili Mahkeme 210

Davacı kim olacaktır 210

Davalı kim 210

Dava açma koşulları nelerdir 210

Davada göz önünde tutulacak hususlar nelerdir 210

Kira parasının ödenmesi için 30 günlük süre dolmadan tahliyeye

karar verilebilir mi 211

Yazılı tahliye istemi bulunmadıkça ihtarlı ödeme emrinin tebliği

kiraya verene tahliye hakkını verir mi 212

Kiracıya gönderilen ödeme emrinde ödeme süresi bulunmazsa ne

olur 212

Kiracı itirazında kira miktarına itiraz etmediği taktirde takip

kesinleşir mi 212

Kira parasından doğan stopajdan kim sorumludur 212

Kiraya veren tahliye isteminde bulunmazsa ihtarlı ödeme emri

gönderilir mi 212

Kira alacağının aylara bölünerek taksitler halinde ödeneceğini kararlaştırmaları halinde ihtarlı ödeme emrindeki süre uygulanır mı 213

Kiraya verenin itirazın kaldırılması istemi reddolununca kiracının

yararına kötü niyet tazminatına hükmolunur mu 213

Kiracı, kiralananda otururken verdiği tahliye taahhüdü geçerli

olur mu 213

Kiracı, kiralananda otururken tahliye taahhüdü verirse, kira

paralarını ödemesi taahhüdünü geçersiz kılar mı 213

Sözlü kira akdi ve talep edilen kira parasının kiracı takibe itiraz

etmezse durumu nedir 213

Tahliye istemiyle takip başlatan kiracı, ödeme emrinin tebliğ

gününden itibaren (30) günü geçirmesi halinde kira akdinin feshi istenebilir mi 214

İcra takibinin kesinleşmiş olması halinde dahi açılacak tahliye

davası sırasında kiracı ödeme belgesi sunabilir mi 214

Tespit olunan kira farkı alacağının ifa zamanının gelmiş sayılması 214

Kira parasının yasal süresi içinde kiraya verenin (konutta ödemeli)

eline geçmemesi 214

Kiracı, kiraya verenin rızası ile feshedildiğini ispatlamasında usul 215

İcra inkar tazminatına hükmolunması koşulu 215

Kira sözleşmesinin ayrıca ödeme emri ekinde kiracıya tebliği

zorunlu mudur 215

Kiracı icra takibine itiraz etmediği halde icra işlemi 215

Kira sözleşmesinde bir ayın kira parası ödenmediği taktirde kira süresinin sonuna kadar olan kira bedelinin tamamı ödenecek hale

gelir yazılı koşulu geçerli midir 215

İcra mahkemesi ödeme emrinin tebliğindeki usulsüzlüğü

kendiliğinden nazara alabilir mi 216

Kesinleşen takip üzerine yasal sürede kira parası ödenmezse ne olur 216

Kira sözleşmesinde yıllık kira bedeli döviz olarak belirtilmiş ve (5)

yıl düzenlenmiş beşinci yıla kadar her yıl %7 artışı yapılacağı

belirtilmiş olması halinde bu hüküm geçerli midir 216

Kiraya verenin takibine kiracının itirazı üzerine tahliye istemeden

yalnız itirazın kaldırılmasını isteyebilir mi 216

İçtihatlar 217

KİRALANANDAN KAÇIRILAN EŞYANIN İADESİ İSTEMİ 220

Görevli mahkeme hangi mahkemedir 221

Yetkili mahkeme neresidir 221

Kimler talepte bulunabilir 221

Kimler hakkında dava açılır 221

Dava açma koşulları nelerdir 221

Davada göz önünde tutulacak hususlar 221

Kiraya verenin kiracının kiralanandaki eşyalarını hapis hakkı var mı 221

Kiraya verenin hapis hakkının niteliği 222

Örnekler 222

Dava Dilekçesi Örneği 222

KİRA SÜRESİ SONA EREN KİRALANANIN TAHLİYE

EMRİNE İTİRAZIN KALDIRILMASI 223

Kiracının itirazının kaldırılması istekleri nerede incelenir 223

Kiracının itirazının kaldırılma isteğinde görevli mahkeme 224

Genel mahkeme hangi mahkemesidir 224

Yetkili mahkeme neresidir 224

Davacı kim olacaktır 224

Davalı kimdir 224

İtirazın kaldırılması koşulları nelerdir 224

Dava açma koşulları nelerdir 225

Gözönünde neler tutulur 225

Tahliye emrine süresinde itiraz hali 225

İtirazın geçerli olup olmadığı 225

Tahliye taahhüdüne dayanan tahliye istemlerinde ihtar süresi

ne kadardır 226

Tahliye emri tebliği üzerine icra dairesine itirazın sonucu 226

İİY. 272/1. maddesi gereğince taahhüde dayalı tahliye istemine

itirazın kaldırılması 226

Kiraya veren, kiracının itirazı üzerine icra mahkemesinden tahliye istemeden yalnız itirazın kaldırılmasını isteyebilir mi 226

Tahliye davası hangi tarihten başlayarak açılmalıdır 226

İtirazın kaldırılması kararı kesinleşmeden kiracı temerrüde düşer mi 227

Örnekler 227

Tahliye Emri Örneği 227

Borçlunun İtirazının Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği 227

KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI OLAN EŞYAYI

KAÇIRMAK VEYA TAHLİYESİ EMROLUNAN YERİ ELE GEÇİRMEK SUÇU 228

Suçun şikayet mercii neresidir 228

Bu tür şikayetler nerede çözümlenir 229

Yetkili mahkeme neresidir 229

Şikayetçi kim olur 229

Sanık kim olacaktır 229

Suç koşulları 229

Gözönünde tutulacak hususlar 229

Örnekler 231

(Olağan) Adi Kiraya ve Hasılat (Gelir) Kiralarına Ait Koğuşturma İstekleri İçin Ödeme Emri Örneği 231

İcra Müdürlüğüne Verilecek Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği 232

Borçlunun İtirazının Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği 232

Dava Dilekçesi Örneği 233

Boşaltma Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği 234

Borçlunun İtirazının Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği 235

Boşaltma Emri Örneği 235

Şikayet Dilekçe Örneği 236

İddianame Örneği 237

Dava Dilekçesi Örneği 237

APARTMAN GÖREVLİLERİNİN TAHLİYESİ 241

Açılacak Davada Görevli Mahkeme 241

Yetkili Mahkeme 241

Davacı 241

Davalı 241

Dava açma koşulları 241

Dava açma süresi 242

Gözönünde tutulacak hususlar 242

Örnekler 242

Dava Dilekçesi Örneği 242

Kapıcı Dairesi Boşaltılması Uyarı Örneği 243

KAT MALİKLERİNİN EDİMLERİYLE İLGİLİ TAHLİYE DAVASI 244

Görevli mahkeme 244

Yetkili mahkeme 244

Davacı 244

Davalı 244

Dava açma koşulları 245

Dava açma süreye bağlı mıdır 245

Gözönünde tutulacak hususlar 245

Örnekler 246

KMY. nın 18. Maddesine Göre Dava Dilekçesi Örneği 246

KMY. nın 18. Maddesine Göre Uyarı Örneği 247

KMY. nın 24. Maddesine Göre Dava Dilekçesi Örneği 248

KMY. nın 24. Maddesine Göre Uyarı Örneği 249

A. Türk Borçlar Yasası’nın Kira ile İlgili 299-378 Madde

Hükümleri 253

B. İcra ve İflas Yasası’nın Kira ile İlgili 67, 68, 68/A, 269-275.

Madde Hükümleri 275

C. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın Kira ile İlgili

18, 24, 33 ve 44. Madde Hükümleri 285

KAYNAKÇA 289

YAZARIN BASILMIŞ KİTAPLARI 290

YAZARIN BASILACAK KİTAPLARI 291"