Kategoriler

Konu ve Sektör Bazlı “Vergi Sorunları”

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

110,00 66,00
49,50 29,70
66,00 39,60

Toplam

Basılı yayın siparişleriniz Pazartesi ve Perşembe günleri kargoya verilecektir.
Yazar : Ali Çakmakcı
Basım Tarihi : Mayıs 2016
Sayfa Sayısı : 462
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-109-8
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu eser, Hesap Uzmanları Kurulu bünyesinde yapılan incelemeler, denetim ve mesleki çalışma­lar kapsamında kazanılan bilgilerin ve özel sektörde edinilen deneyimler ile Yeminli Mali Müşavirlik çalışmaları kapsamında kılavuz olarak hazırlanmıştır.

Bu kitabın temel hedef kitlesi Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarına hazırlanan kişiler olmakla birlikte; SMMM ve YMM kökenli meslek mensupları ile vergiye gönül vermiş veya vergiyi meslek olarak edin­miş akademisyenler, öğrenciler ve muhasebeciler olduğunu ifade etmek isteriz.


İÇİNDEKİLER

1-Altın Kredisi Borcunun Ve Altın Mevduatının

   Değerlemesi. 1

A-Altın Kredisine İlişkin Yasal Açıklamalar 2

    1-Altın Piyasası ve Altın Kredisine İlişkin YasalDüzenlemeler 2

    2-Altın Kredisi Borcunun Vergi Kanunları KarşısındakiDurumu. 4

 

2-ARBİTRAJFAALİYETLERİ VE VERGİLENDİRİLMESİ. 11

   A-ArbitrajFaaliyetleri Nedir? Spekülasyon ve Manüpülasyon ile  

       Arasındaki Farklar Nelerdir?. 11

     1-Arbitraj Faaliyetlerine İlişkin Açıklamalar 11

     2-Arbitraj Faaliyetlerinin Spekülasyon ve ManipülasyondanFarkına  

        İlişkinAçıklamalar 13

       a. İşlem Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı (SPKn md. 107/1) 14

       b. Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı (SPKn md. 107/2) 14

  B-Vergi Hukukunda Arbitraj Faaliyetleri 15

 

3-BANKALARABORÇLU OLANLAR İÇİN VERİLMİŞ İPOTEKLİ

   TAŞINMAZLARIN KANUNİ TAKİP SONUNDA “ÜÇÜNCÜKİŞİ

   VEYA KURUMLARA”SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV.. 19

  A-Kurumlar Vergisi Yönünden. 19

     1-İpoteğinİlişkili Kişi Adına Verilmesi Durumu. 21

   B-KDV YönündenDeğerlendirmeler 23

 

4-BİNEKOTO SATIŞLARINDA VE İKİNCİ EL MOTORLU TAŞIT

    SATIŞLARINDA KDV UYGULAMASI. 25

 

5-5941SAYILI ÇEK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE ÇEKİN

   VERGİ HUKUKUNDAKİYERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR.. 29

   A-Çek KonusundaYapılan Yasal Değişiklikler 30

   B-VergiUygulamalarında Çek Düzenlemeleri 34

     1-Bankaların Gelir İdaresi’ne Bildirim Yükümlülüğü. 34

     2-Çeklere Reeskont Uygulaması 35

     3-İleri Tarihli Çeklerle Tevkifata Tabi Ödeme Yapılması 36

     4-Hamiline Yazılı Çeklerin Vergi Ödeme Aracı Olması 37

     5-Amme Alacaklısı Tarafından Çekle Ödeme Yapılması 37

     6-Karşılıksız Çek Düzenleyenler Hakkında Uygulama. 38

        7-ÇeklerleKurum Veya Ticari Kazancın Tespitinde İndirimi Mümkün

            Olan Bağış Yapılması Hususu. 39

     8-Bankaların Karşılıksız Çeke Ödediği Tutarlar İçinAyrılan Karşılıklar: 39

     9-İflas Halinde Çeklerden Doğan Alacağın Durumu. 40

     10-Tam Ciroda KDV Sorumluluğu. 40

     11-Çekle YapılanTahsilatların GMSİ Ve SMK Açısından

               Değerlendirilmesi 41

 

6-DAMGAVERGİSİ KANUNU’NA GÖRE İBRAZ KELİMESİNİN HUKUKİ

   MAHİYETİ VE MÜTESELSİL SORUMLULUĞUNSINIRLARI. 43

   A-Damga VergisininKonusunda Ve İbraza Bağlı Sorumlulukta Geçen

       “İbraz”Kelimesinin Ve Müteselsil Sorumluluğun Sınırları 43

 

7-DARMÜKELLEFLERE İLİŞKİN İHRACAT MUAFİYETİNDE

   ÖZELLİKLİ DURUMLAR.. 49

   A-Dar Mükellef veİhracat Muafiyeti 49

   B-Dar Mükelleflerİçin İhracat Muafiyeti Şartları 51

     1-Dar Mükellef Gerçek Kişinin İş Merkezi Türkiye’de  

            Bulunmamalıdır 51

     2-Kazanç Bizzat Sahibi Tarafından Bir İşyeri veya DaimiTemsilci

            Aracılığıİle Sağlanacak. 51

     3-Şube ve Merkez İbareleri Arasındaki Kavramsal Farklılık. 52

     4-Türkiye’de Satın Alınan veya İmal Edilen MallarTürkiye’de

            Satılmaksızın Yurtdışına GönderilmesiGerekir 52

     5-Satın Alınan veya İşlenen Malların Merkeze Gönderilmesi 

            Gerekmemektedir 53

     6-Mala Bağlı Hizmetler İhracat Muafiyetinden Faydalanamaz. 53

     7-Yurtdışındaki Şirket Tarafından Türk Mallarınınİnternet Sitesi  

            KanalıylaSatış Yapılması Durumunda İnternet Sitesi Mevzuatımız  

            Açısındanİş Merkezi Kapsamına Girer mi?. 53

     8-Bahsi Geçen Kazanç Menkul Sermaye İradı KapsamındaBeyana  

            Tabi midir?. 54

   C-KDV Konusu. 55

 

8-DARMÜKELLEFLERE GERÇEK KİŞİLERE İLİŞKİN DEĞER ARTIŞ

    KAZANCI HESAPLAMASINA YÖNELİK HUKUKİ SORUNLAR.. 57

   A-Safi DeğerArtışına İlişkin Hukuki Düzenleme. 57

   B-Safi DeğerArtışının Tespiti Esnasında Hem Maliyet Bedeli Endekslemesi

       (Eskalasyon), Hem De  Kur Farkı Arındırması Yapılabilir Mi?. 59

9-DEVİRSÜRECİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÖZEL

   DURUMLAR VE YOL HARİTASI. 65

A-Birleşme SözleşmesiHazırlanır 65

B-Birleşme RaporuHazirlanir 65

C-İnceleme HakkininSağlanmasi 66

D-Birleşme Karari Alinir 67

E-Ara Bilanço Çıkartılması 67

F-Ticaret Siciline Tescil 67

G-Devirde Muhasebe VeVergisel Açıdan Özellikli Durumlar 67

     1-Devir Kararlarının Farklı Tarihlerde TescilEttirilmiş Olması Durumu. 67

     2-Amortisman Hususları 67

     3-Geçmiş Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyan Durumu. 67

     4-Gayrimenkul Ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası 68

     5-Devredene İlişkin Vergi Borçlarının Ödenmesi 68

     6-Devredilen Şirketin Ortaklarına Verilecek PaylarınDağılımı 68

     7-Devir Dolayısıyla Oluşan Giderler 68

     8-Devir Olan Kurumun İade Ve Mahsup Yoluyla VergiAlacakları 68

     9-Sermaye Artışının İştirak Tutarı Kadar Az Olması VergisizDevri

            Etkilememektedir 68

   10-KDV Ve Muhtasar Beyannameler Normal Dönemlerinde Veya  

            Devirden Önce Verilmesinde SakıncaBulunmamaktadır 69

    11-Kanunda Geçen Şekilde Devralınan Kurumun Beyannamesinin

             Devredilen Şirket Tarafından İmzalanmasıMümkün Değildir. 69

    12-Geçmiş Yıl Zararlarının İndirimi 69

    13-KDV İndirimi 69

    14- Harçlar Kanunu. 69

 

10-DEVREMÜLK VE DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNİN VERGİ  

      HUKUKUNDAKİ   SONUÇLARI. 71

A-Devre Mülk SözleşmelerininHukuki Mahiyeti 71

B-Devre MülkSözleşmelerinin Devre Tatil Sözleşmelerinden Farkı 73

C-Devre Mülk SözleşmelerininVergi Hukukundaki Yeri 75

D-Devre MülkSözleşmelerinin İrtifak Hakkı Satışı Kapsamında

    Değerlendirilmesi 76

E-Devre MülkSözleşmelerinin Kiralama Kapsamında Değerlendirilmesi 78

F-Devre Mülk Sözleşmelerineİlişkin Olarak Vergisel Değerlendirmeler 78

1-Ticari Kazanç veya KurumKazancı Yönünden Değerlendirmeler 78

2-Gerçek Kişiler YönündenDeğerlendirmeler 82

3-Katma Değer VergisiYönünden Değerlendirmeler 83

 

4-İndirimli KurumlarVergisi Açısından Devremülk ve Devre Tatil

        Sözleşmeleri 85

 

11-DEVİRVEYA TAM BÖLÜNME HALLERİNDE ZARAR MAHSUBUNA

      İLİŞKİN  ÖZEL BİR DURUM... 87

A-Zarar Mahsubunda Kanuniİlkeler 87

B-Devir Ve BölünmeDurumunda Zarar Mahsubu. 88

C-İzmir Vergi DairesiBaşkanlığı’nın Konuya İlişkin Özelgesi Hakkında

    Değerlendirmeler 90

 

12-EĞİTİMSEKTÖRÜNDE BURS KAVRAMI VE BURS, İNDİRİM VE  

      İSKONTO TERİMLERİNİN VERGİSEL AÇIDAN HUKUKİ  

      ANALİZİ. 95

   A- Burs TerimininKapsamı Ve Hukuki Niteliğine İlişkin Değerlendirmeler 95

     1- Burs Kavramının Karşılığı Nedir?. 95

     2- Ülkemizde Burslara İlişkin Olarak Hazırlanmış HukukiDüzenlemeler 96

   B- BurslarınVergisel Açıdan Değerlendirilmesi 98

         1- Bursların Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve HarçKanunları

    AçısındanDeğerlendirilmesi 98

2- Katma Değer VergisiKanunu Açısından Değerlendirmeler 100

       a) Bursların Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından   

                 Değerlendirilmesi 100

       b) KDVK’nun İstisna Hükmü Bir Teşvik Değil, Bir

                  Cezalandırma Sistemidir 103

 

13- EPDKADINA ÖDENEN PETROL VE LPG KATILIM PAYLARININ  

      GİDER NİTELİĞİ. 111

     A-Konu HakkındakiYasal Düzenleme. 111

     B-KurumKazancının (Ticari Kazancın) Tespitinde Kurum Payının 

         Gider Niteliği 113

 

14-GAYRİMENKULSERMAYE İRADI AÇISINDAN AMORTİSMAN

      UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR.. 115

     A-Gayrimenkul Sermaye İradında Amortisman Uygulaması 115

     B-Gayrimenkul Sermaye İradında Amortisman Uygulamasında  

         KarşılaşılanSorunlar 115

       1-Veraset Yoluyla veya İvazsız Suretle İktisabıGerçekleşen  

               Gayrimenkullerde Amortisman Uygulaması 115

       2-Gayrimenkul Onarımı Niteliğini Aşan Harcamalar 118

 3-Götürü Usulden Gerçek Usule Geçildiği Zaman AmortismanSüresi 119

4-GayrimenkulunVergilendirme Dönemi İçerisinde Elden Çıkarıldığı  

    Durumlarda Amortisman Uygulaması 120

5-Gayri Safi HasılattanGayrimenkulun İktisap Bedelinin %5’inin İndirimi  

    İle Amortisman Uygulaması Aynı ZamandaUygulanabilir Mi?. 120

6-Dövizli AlınanGayrimenkullerde Kur Farklarına İlişkin Amortisman. 121

7-Beyanname VerilemeyenVeya İradın Tahsil Edilemediği Hallerde

   Amortisman Süresi 121

8-Amortisman SüresininBelirlenmesinde Tapuya Tescil Durumu. 122

9-Konut OlarakKullanılmakta İken Kiralanan Taşınmaz ve Hakların

    Durumu. 122

10-GayrimenkulünAmortismana Tabi Vergi Değerindeki Değişiklikler 123

11-Gayrimenkullerin KısmiKiralanması Durumu. 123

12-İradın İstisna Kısmınaİsabet Eden Tutarı 123

13-Gayrimenkul Sermayeİradında Götürü Usulden Sonra Gerçek Usule

      Geçiş Esnasında Amortisman Uygulaması 124

14-Gayrimenkul Sermayeİradı Kapsamında Amortisman Ayrılmasına  

      İlişkin Değerlendirmeler 124

 

15-GAYRİMENKULSERMAYE İRADI ELDE EDENLERİN   

      BEYANNAMEDE DİKKAT  EDECEKLERİ BAZI ÖZEL  

      HUSUSLAR.. 129

 

16-GÜMRÜKANTREPOLARINDA DEPOLANAN EŞYAYA İLİŞKİN 

    “DEVİR BEYANININ” DAMGA VERGİSİKARŞISINDAKİ DURUMU 

      VE BA/BS AÇISINDAN İNCELENMESİ. 135

A-Gümrük Devir Beyanınaİlişkin Yasal Düzenlemeler Ve İdari Kararlar 135

B-Gümrük İdaresine SunulanDevir Beyanının Damga Vergisi Karşısındaki 

     Durumu. 138

C-Antrepo Satışlarının FormBa/Bs Açısından Degerlendirilmesi 140

 

17-HİSSEGERİ SATIŞINDA VERGİLENDİRİLMEYE YÖNELİK  

     TESPİTLER.. 143

A-Hisse Geri Satışınaİlişkin Yasal Açıklamalar 143

B-Genel Kurul’un YönetimKuruluna Yetki Vermesi 143

C-Konunun VergiselDeğerlendirilmesi 144

 

18-HİZMETİFASINDA TÜRKİYE’DE FAYDALANMA/

      FAYDALANMAMA KRİTERİ. 147

A-Hizmet Açısından KDV’ninKonusu. 147

B-Hizmetin KDV’nin KonusunaGirmemesi 149

C-Hizmet AçısındanFaydalanma Kavramı–Hizmet İthali-Hizmet İhracatı 150

D-Serbest Bölgelerde Hizmetİstisnası 158

E-Uluslararası Taşımaİşleri 160

F-Reklam HizmetlerindeFaydalanma Kriteri 161

 

19-İŞVERENLERİNŞAHSINA AİT OLUP ÇALIŞANLARA

      KULLANDIRILANMESKENLER İÇİN GAYRİMENKUL SERMAYE  

      İRADI KAPSAMINDA BEYAN GEREKİR Mİ?. 165

A-İşverenler TarafındanÇalışanlara Konut Tahsisi Şeklinde Sağlanan  

    Menfaatin Yasal Açıklaması 165

B-Mülkiyetiİşverene Ait Olan Konutların Çalışanlara Hizmetleri Karşılığı  

    Kullandırılmasının Gayrimenkul Sermayeİradı Kapsamında  

    Değerlendirilmesi 167

 

20-KANUNİTEMSİLCİLERİN KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ. 171

A-Anayasa Mahkemesi’nin EsasHakkındaki Değerlendirmesi 172

 

21-KANUNİMİRASÇILARDA TELİF KAZANCI İSTİSNASI. 175

A-Serbest Meslek Kazancı VeTelif Kazancı İstisnasına İlişkin Hukuki  

     Düzenlemeler 175

B-Kanuni MiraşçılaraYönelik Telif Kazancı İstisnası Düzenlemesi 178

 

22-MALDEĞİŞİM SÖZLEŞMELERİNDE KDV MATRAHI. 181

A-Trampanın Hukuki MahiyetiVe Trampada Matrah Tespitine İlişkin

     Görüşler 181

B-Genel Değerlendirme. 189

 

23-MENKULSERMAYE İRADI ELDE EDENLERİN DİKKAT  

     EDECEKLERİ ÖZEL  NOKTALAR.. 195

 

24-MENKULSERMAYE İRATLARINDA EMSAL GÜVENLİK MADDESİ

     OLABİLİR Mİ?  OLMALI MI?. 203

A-Menkul Sermaye İradıOlarak Emsal Faiz Müessesesi 203

 

25-MÜŞTERİLERCEKAZANILAN PARA PUANLARIN KDV

     MATRAHINAETKİSİ. 207

A-Para Puanların İskonto Niteliği:.............................................................................. 207

B-Para Puanların PromosyonOlarak Değerlendirilmesi 209

 

 

 

26-ÖRTÜLÜSERMAYE KONUSUNDA ÖZ SERMAYE KRİTERİNİN  

      YARATTIĞI SORUNLAR.. 215

A-Örtülü Sermaye KonusundaYaşanan Değişim... 216

B-5520 Sayılı KVK’nda YerAlan Öz Sermaye Sorunu. 217

C-5520 Sayılı KVKKapsamında Örtülü Sermaye Uygulaması İçin Bir

    Örnek. 220

 

27-ÖZELSEKTÖR YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNDE

     VERGİLENDİRME VE GERÇEK KİŞİLERİN GMSİAÇISINDAN  

     DEĞERLENDİRİLMESİ. 227

A-Özel MaliyetHarcamalarının İtfasına Ve Kiralayan Yönünden Elde  

         Edilen “Gayrimenkul Sermaye İradına”İlişkin Kanuni Düzenlemeler 227

B-Özel Maliyet HarcamasınaKonu Bulunan Gayrimenkulun Kira

        Süresiİçerisinde Satın Alınması Durumu Ve Gerçek Kişi Niteliğindeki  

        Satıcı Yönünden Değerlendirilmesi 231

C-Kiracı İşletme YönündenDeğerlendirmeler 231

D-Gerçek Kişi KiralayanYönünden Değerlendirmeler 239

E-KDV YönündenDeğerlendirmeler 244

 

28-REKABETKURULU’NUN DAĞITICI ŞİRKETLER VE BAYİLER İÇİN

     ALDIĞI  REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN  

     KARARININ VERGİ   HUKUKU AÇISINDAN  

     DEĞERLENDİRİLMESİ. 247

A-Rekabet Kanunu ve KurulDüzenlemelerinin Hukuki Niteliği İle Yaptırım  

    Düzenlemeleri 247

B-Akaryakıt Dağıtım SektörüYapısı Ve Rekabet Kurul Kararı 248

C-Alınan Kararlar IşığındaYapılmış Bulunan Bayi Yatırımlarının Ve İntifa  

    Haklarının Vergisel AçıdanDeğerlendirilmesi 251

D-Dağıtım Şirketleri İleBayiler Arasındaki Mevcut Hukuki İlişkilerin Vergi  

    Hukuku Açısından Değerlendirilmesi 251

1-Bayilik SözleşmelerineKonulan Ceza ve Tazminat Müeyyideleri  

  Açısından. 251

2-Yapılan Yatırımların ÖzelMaliyet Harcaması Niteliği 254

3-Yapılan HarcamalarınGayri Maddi Hak Olarak Değerlendirilme İmkanı 254

4-İntifa Haklarının DeğerArtış Kazancı Kapsamında Değerlendirilmesi: 261

5-İntifa HakkınınTesliminde KDV Durumu. 262

6-Bayi Yatırımlarınınve/veya İntifa Haklarının Gelecek Hesap  

   Dönemlerine İlişkin Gelir veya Gider OlarakMütalaa Edilmesi 262

7-Bayi YatırımlarınınSebepsiz Zenginleşme Davası Sonuçlarına Göre

   VergiselAçıdan Değerlendirmesi 264

a)Şüpheli Alacak OlarakDeğerlendirilme İmkanı 264

b)Değersiz Alacak OlarakDeğerlendirme. 266

c) Konkordato veya SulhYoluyla Alacağın Tahsilinden Vazgeçilmesi  

    Durumu. 267

8-Rekabet Kurulu KararlarıNeticesinde Bayi Yatırımlarının Sözleşme  

   Süresi Sonunda Bayiler Tarafından GMSİKapsamında Beyan

   Zorunluluğu. 267

 

29-REKLAMASYONFATURALARINDA KDV UYGULAMASI. 269

A-Reklamasyon Faturası 269

B-Reklamasyon FaturalarınaYaklaşımlar 269

C-Genel Değerlendirmeler 272

 

30-RÜCULUVE RÜCUSUZ FAKTORİNG İŞLEMLERİNİN

      VERGİLENDİRMESİ. 277

A-Faktoring İşletmeleri İleYasal Düzenlemelere İlişkin Açıklamalar 277

1-Faktoring İşletmeleri veİşlemlerinin Temel Özellikleri 277

2-Faktoring Kuruluşlarınaİlişkin Yasal Düzenlemeler 280

B-Faktoring İşlemlerindeKazanç Tespitinin Vergi Hukuku Kapsamında

        Değerlendirilmesi 284

1-Rüculu Faktoring İşlemleriÜzerine Değerlendirmeler 285

2-Rücusuz Faktoring İşlemleriÜzerine Değerlendirmeler 288

 

31-SERBESTMESLEK FAALİYETİNDE BULUNAN VE BİLANÇO

     ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN KOLLEKTİF VE KOMANDİT   

     ŞİRKETLERDESERBEST MESLEK KAZANCI. 293

A-Amortisman Uygulaması,Yenileme Fonu, Şüpheli-Değersiz Alacak  

     UygulamasıEsası Hakkında Genel Olarak Değerlendirmeler 294

B-Kollektif ve Adi KomanditŞirketlerin Serbest Meslek Faaliyetinde

    Bulunmasına ve Kazanç Tespitine İlişkinAçıklamalar 296

 

32-TİCARİKAZANÇ İÇİN KAZANÇ SAĞLAMA GAYESİNİN TESPİTİ 

      ZORUNLU MUDUR? 303

A-Ticari Kazanç Ve TicariFaaliyet Olgusu. 303

B-Gayrimenkul Teslimlerinin Vergisel Sonuçları:.................................................... 310

 

 

 

 

 

33-TRANSFERFİYATLANDIRMASI VE ÖRTÜLÜ SERMAYE

      KONUSUNDA KURUMUN MALİ ZARARININ BULUNMASININVEYA 

      MATRAHININ ÇIKMAMASININ “İŞTİRAK KAZANCI İSTİSNASINA”  

      ETKİSİ. 313

A-İştirak Kazancı İstisnası 313

B-Mali Zararın Bulunmasıveya Matrahın Çıkmaması İştirak Kazancı

    İstisnasını Etkiler Mi?. 314

C-Maliye Bakanlığı İştirakKazancı İstisnasını Kanunda Olmayan Bir 

    Şarta Bağlamaktadır 317

D-Kurumda Zarar BulunduğuVeya Matrah Çıkmadığı Durumda Stopaj  

    Konusu. 319

 

34-TRANSFERFİYATLANDIRMASI VE ÖRTÜLÜ SERMAYE  

     UYGULAMALARINDA “İŞTİRAK KAZANCIİSTİSNASI” VE  

     SINIRLARI. 321

A-Transfer Fiyatlandırmasındaİştirak Kazancı İstisnası 321

B-Örtülü Sermaye Açısındanİştirak Kazancı İstisnası 322

C-Kurumların “DoğrudanOrtakları Dışında” İlişkili Sayılan Kurumlara  

    Dağıttığı Varsayılan Kar Payları “İştirakKazancı İstisnası”ndan  

    Yararlanabilir Mi?. 323

 

35-TURİZMSEKTÖRÜNDE YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ  

    YATIRIMLARINA İLİKİN SON DÖNEMLERDE ORTAYAÇIKAN  

    VERGİSEL SORUNLAR.. 329

 

36-ULUSALMARKERİ OLMAYAN MAL BULUNDURULMASININ  

     SONUÇLARI. 333

A-Ulusal Marker DüzenlemesiHakkında Açıklamalar 333

B-Adli ve Mali Hukuk AçıdanUlusal Marker Düzenlemeleri 336

 

37-ÜNİVERSİTEBÜNYESİNDEKİ BİR DÖNER SERMAYE  

     İŞLETMESİNDEN,  SANDIKLARDAN VEYAHUT FONLARDAN  

     ELDE EDİLEN ÜCRETLER AYRI BİR 

     İŞVERENDEN Mİ ALINMIŞ SAYILACAKTIR?. 341

 

38-ÜLKEMİZDEKİYABANCI ÖĞRETİM ÜYELERİNE İLİŞKİN ÇİFTE

     VERGİLENDİRME ÖNLEMLERİ. 345

A-Yabancı ÖğretimÜyelerinin Vergisel Durumu. 345

B-Öğretim Üyelerinin BirdenÇok Üniversitede Ders Vermesi Konusu. 347

 

39-ÜNİVERSİTELERDEKISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ  

     ÇALIŞTIRILMASININ VERGİ HUKUKU AÇISINDAN  

     DEĞERLENDİRİLMESİ. 351

A-Öğrencilere ÖdenenÇalışma Burslarının Gelir Vergisi Kanunu (GVK)

     Kapsamında Değerlendirilmesi 353

40-VAKIFÜNİVERSİTELERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV)  

      KARŞISINDAKİDURUMU.. 357

A-Vakıf Üniversitelerinin Kurulmasınaİlişkin Düzenlemeler 357

1-Anayasa ve YükseköğretimMevzuatında Yer Alan Düzenlemeler 357

B-Üniversitelerin Mali Konularınaİlişkin Düzenlemeler 359

C-Vakıf ÜniversiteleriTarafından Sunulan Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin

          Katma Değer Vergisi (KDV) AçısındanDeğerlendirilmesi 362

1-Katma Değer VergisiKapsamında Yer Alan Düzenlemeler İle Bunlara  

             İlişkin Olarak İdare Tarafından VerilenÖzelgeler-Konu Hakkında  

              AlınmışBulunan Yargı Kararları 362

2-Konunun KDVK İle İdariKararlar ve Yargı Kararları Karşısında

             Değerlendirilmesi 367

3-ÜniversiteFaaliyetlerinin Ticari Faaliyet Kapsamında

          Değerlendirilmesi 368

4-ÜniversiteFaaliyetlerinin İstisna Kapsamına Girip Girmediğine İlişkin

             Değerlendirme. 370

5-Güzel Sanatlar FakültesiFaaliyetlerinin KDVK İstisna Hükümleri  

             Açısından Değerlendirilmesi 373

 

41-VAKIFÜNİVERSİTESİ YURTLARI KDV’YE TABİ MİDİR?. 375

A-Yurtlara İlişkin HukukiDüzenlemeler 376

B-KDVK AçısındanDeğerlendirme. 379

 

42-VERGİSORUMLULARI VERGİ HATASI KAPSAMINDA DÜZELTME     

       BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİRLER Mİ?. 383

A-Vergi Sorumluları VergiHatası Kapsamında Düzeltme Hakkından  

     YararlanabilirlerMi?. 385

 

43-YILLARASARİ İNŞAAT İŞLERİNDE AMORTİSMAN

     UYGULAMASINA İLİŞKİN  DEĞERLENDİRMELER.. 395

A-Yıllara Sari İnşaat İşlerindeAmortismanların Dağıtımı 395

B-Müşterek Genel GiderNiteliğindeki Amortismanlar 396

C-Hesap Dönemi İçerisindeAktife Alınan Kıymetlere İlişkin 

    Amortismanların Dağıtımı 397

 

D-İktisadi KıymetlerinKullanılmayıp Boş Kaldığı Günlere İlişkin

    Amortismanlar 398

E-Geçici Kabul Dönemi ileKesin Kabul Dönemi Arasında Kalan Döneme  

    İlişkin Amortismanların Dağıtımı Hususu. 399

 

44-YURTDIŞINAROYALTY, LİSANS VE MARKA ADI ALTINDA  

     YAPILAN ÖDEMELERİN GÜMRÜK VERGİSİ VE KDVAÇISINDAN  

     BEYANLARINA   İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME.. 401

A-İthal Eşyaya İlişkinRoyalty ve Lisans Ücretlerinin Gümrük Vergisi  

    Matrahına İlavesi 402

B-Royalty ve LisansÜcretinin İthal Edilen Malla İlgili Olmasına İlişkin  

    Kıstaslar 403

C-İthal Eşyasının SatışKoşulu Olma Şartı 403

D-Marka ve Çoğaltma HakkınaDair Royalty ve Lisans Ödemeleri 404

E-Royalty ve LisansAnlaşmasının Beyan Edilmesi 405

 

45-ZAYİOLAN MALIN VERGİSEL SONUÇLARI. 407

A-İmha Edilen Mallaraİlişkin KDV.. 409

B-Çalınan Veya KaybolanMalların Vergisel Durumu. 409

C-Değeri Düşen MallarınDurumu. 411

 

ÖZELBÖLÜM-SORU/CEVAP.. 411

1-Yıllara Sari İnşaatİşlerinde Kur Farkı Zararları Dağıtım Konusu

    Olabilir Mi?. 411

2-Kurumun Çalışanları AdınaVeya Yakınlarına Ödemiş Olduğu  

   “ÖzelSağlık Sigortaları” Kurum Tarafından Gider Olarak Dikkate

    Alınabilirmi?. 414

3-Finansal KiralamaSözleşmesi Kapsamında Temin Edilen Binek

   Otoların KDV’si İndirim Konusu Edilebilir mi?. 416

4-Kar Dağıtımında KarDağıtım Tarihinin Belirlenmesinde Refaransımız  

   Ne Olmalıdır? Kardan Ayrılması Gereken YasalKarşılıklar

   Hangileridir? Hangi Tarih Veya Nasıl Bir KayıtStopaj Yükümlülüğü  

   Açısından Önem Taşımaktadır?. 416

5-Yatırım TeşvikiKapsamında Alınan Faizler Kurum Tarafından

    DoğrudanGelir Olarak mı Dikkate Alınmalıdır?. 418

6-Sat ve Geri KiralamaYöntemi Nedir? Vergisel Yönden Sonuçları  

    Nelerdir?. 419

7-Kurumlar Vergisinden MuafBir Kurum Olarak Mevduat Faizinden    

   Kaynaklanan Kesintilerin İadesi Mümkün müdür?. 424

 

8-İthalat, İhracata veTransit Ticarete İlişkin Olarak Antrepo, Geçici

   Depolamave Gümrüklü Sahalarda ve Serbest Bölgelerde Verilen

   Hizmetlereİlişkin KDV Uygulaması Nasıl Olacaktır?. 428

9-Boru Hatlarıyla PetrolTaşınmasının KDV Boyutu Nedir?. 429

10-Kayıtlı Elektronik PostaAdresi Alınmasının Yasal Prosedürü İle TTK

      Açısından KEP İle Farkı Ve Son Tarih HakkındaBilgi Verebilir  

      Misiniz?. 430

11-Yeni Nesil POS CihazlarıUygulaması Ve Özellikle Akaryakıt  

      İstasyolarında Yeni Nesil PosCihazlarının Uygulaması Hakkında Bilgi   

      Verebilirmisiniz?. 435

12-İthalat ve İhracatİşlemlerine Konu Ba/Bs İşlemlerinde Bildirim  

      TarihleriVe Bildirime İlişkin Tutar Nasıl Dikkate Alınacaktır?. 441