Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi 2003 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

750,00
375,00
470,00

Toplam

Basım Tarihi : 2003
Yayınlanma Süresi : Aylık - Yılda 12 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında/About Our Journal

Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. 2003 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kronikleri ile eser incelemelerine yer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği hukuk alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

 

Legal Journal of Law (LHD) is a peer reviewed journal published per month, concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2003. Each issue contains scholarly works concerning law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on law; with your contributions and support our journal will progress.

 

DANIŞMA KURULU

Adem Sözüer
Ahmet Caner Yenidünya
Atilla Coşkun
Birgül Sopacı Öztuna
Cumhur Şahin
Erdoğan Bülbül
Fikret İlkiz
Gürsel Çetin
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Haşmet Sırrı Akşener
Hayri Domaniç
İlhan Yılmaz
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Uçum
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Koçak
Ömer Ekmekçi
Özlem Yenerer Çakmut
Saba Özmen
Sibel İnceoğlu
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2003 Sayı 1

 • Medyada Şiddet ve Özellikle İntihar Haberlerinin Sunumu- nun Toplum Üzerindeki Etkileri ve Bunun Önlenmesi - Mehmet Emin Artuk
 • Tasarrufun İptali Davalarında Aciz Belgesi - Haşmet Sırrı Akşener
 • Haber Alma Özgürlüğü Düşüncesinin Tarihsel Oluşumu ve Evrimi Üzerine Birkaç Not - Atilla Coşkun
 • Şartla Salıvermenin Hukuki Niteliği - Ahmet Caner Yenidünya
 • Hazırlık Soruşturmasında El Koyma (Zapt) - Hasan Köroğlu
 • Banka Teminat Mektupları - İbrahim Murat Haznedar

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2003 Sayı 10

 • Organize Suçlulukla İlgili Kovuşturma Yöntemleri (İletişimin Dinlenmesi) - Adem Sözüer
 • Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Mülkiyet Hakkı - Atilla Coşkun
 • Çalışma Yaşamında Çocuk Hakları - Mehmet Uçum
 • İhkakı Hak Cürmü (TCK.m.308) - Ahmet Caner Yenidünya
 • 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Anayasaya Aykırıdır - Nezih Sütçü

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2003 Sayı 11

 • Karşılıksız Çeke Hapis Cezası Anayasaya Aykırıdır - Hayri Domaniç
 • Son Değişiklikler Çerçevesinde İcra Hukukunda İtirazın İptali Davaları - Hikmet Çiçek
 • Bilişim Suçları Alanında Yapılan Çalışmalar ve Bu Suçların Mukayeseli Hukukta Düzenlenişi - Olgun Değirmenci
 • Kadına Yönelik Aile İçi Şiddette Sosyodemografik Özellikler ve Adlî Tıbbi Yaklaşım - Hülya İşler Batuk, Oğuz Polat
 • Genel İdari Usul Kanunu Tasarısı Hakkında Kısa Bir Değerlendirme - Süleyman Çetin

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2003 Sayı 12

 • İcra Hukukunda Şikayetin Tarafları (İİK. mad. 16) - Talih Uyar
 • Soybağı - İzzet Doğan
 • Ticari İşletme Rehni Ve Uygulaması - İbrahim Murat Haznedar
 • Adli Kolluk Yasa Tasarısı Üzerine - Hasan Köroğlu
 • Kadına Yönelik Aile İçi Şiddette Sosyodemografik Özellikler Ve Adlî Tıbbî Yaklaşım - Hülya İşler Batuk, Oğuz Polat

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2003 Sayı 2

 • Türk Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar - Ahmet Caner Yenidünya, Mehmet Emin Artuk
 • Matbaacı Esnafının Hukuki Durumu, Hakları ve Yükümlülükleri Üzerine Bir İnceleme - Cevat Özel
 • Tıbbi Müdahalede Bulunacak Hekimin Ceza Hukuku Açısından Sorumluluğu - Özlem Yenerer Çakmut
 • Memur Yargılama Hukukunda Hazırlık Soruşturması ve Yargılama - Fatma Karakaş Doğan
 • İcra ve İflas Kanunu Işığı Altında Harçlar Yasası’nın Uygulanması - Enver Karmış
 • Çekten Cayma ve Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü - Şerif Ateş

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2003 Sayı 3

 • İş Güvencesinin Kapsamı - Mehmet Uçum
 • Ülkemizde İletişim Alanındaki Yasal Düzenlemelerin Yetersizliği ve İletişim Mahkemelerinin Gerekliliği - Mustafa Akın
 • Türk ve Alman Hukuklarında “Kastrasyon” Tıbbi Müdahalesi - Özlem Yenerer Çakmut
 • Ceza Hukuku Açısından Kredi ve Banka Kartları - Olgun Değirmenci
 • Kopenhag Kriterleri ve Avrupa Birliği Komisyonu İlerleme Raporu - Hasan Köroğlu
 • Çevre Hakkı, Etik ve Yurttaşlık Bilinci - Süleyman Çetin

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2003 Sayı 4

 • Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Karşılıksız Çek Keşidesi Suçu Üzerine Bir İnceleme - Ahmet Caner Yenidünya
 • 4773 Sayılı Yasa Çerçevesinde İşyeri Temsilciliği ve Toplu İşçi Çıkarma - Mehmet Uçum
 • İletişim Yasaları Değişirken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu - Mustafa Akın
 • Kısmi İfa - Burak Ongan
 • Otopsinin Tanımı, Çeşitleri, Tarihçesi, Amacı ve Önemi - Evren İşler
 • Çapraz Sorgu - Hüseyin Özbek

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2003 Sayı 5

 • Bizimkisi Bir Af Hikayesi (Vergi Barışı Kanunu) - Hakan Üzeltürk
 • Uluslararası Hukuk ve Müşterek Avarya - Kerem Ertan
 • Özel Hayatın Gizliliği ve Bu Gizliliğin İhlalinin Suç Sayılması - Erkan Çanak
 • Örgütlü Suç Kavramı ve Yargı Kararları Işığında TCK’nın 313. Maddesi - Atilla Coşkun
 • Finansal Türev Ürünlerinin Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisi Karşısındaki Durumu - Filiz Keskin
 • Anonim Şirket Hisselerinin Haczi ve Yargıtay Uygulaması - İbrahim Murat Haznedar

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2003 Sayı 6

 • Yeni İş Kanunu Hükümlerine Göre İş Güvencesi - Mehmet Uçum
 • Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasında Hakim Kendiliğinden Sadece Sigorta Şirketini Tazminata Mahkum Edebilir mi? - Faruk Acar
 • Karşı Taraftan Alınan Vekalet Ücretlerinin Vergi Boyutu - Hakan Üzeltürk
 • Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu’na Göre Örgütlü Suçlarda İletişimin Dinlenmesi veya Tespiti - Hasan Köroğlu
 • İcra – İflas Hukukunda Rehin Kavramı Üzerine Genel Bir Bakış - Hüsrev Mustafaoğlu

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2003 Sayı 7

 • Türkiye’de Memur Sendikacılığının Dünü ve Bugünü - Nüvit Gerek
 • Banka Kredi Açma Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve Özellikle Çerçeve Anlaşma Olma Özelliği - Kerem Ertan
 • Kredi Kartı Borçlarına 4822 Sayılı Yasanın Geçici 1. Maddesinin Uygulanması - Enver Karmış
 • İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması İle İlgili Önemli Hususlar - Nezih Sütçü
 • Roma Statüsü’ne Göre “Uluslararası Ceza Mahkemesi” ve Yargı Yetkisine Giren Suçlar - Erkan Çanak

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2003 Sayı 8

 • İcra-İflâs Kanunu Madde 45’in Kapsamı ve Uygulama Alanı - Hüsrev Mustafaoğlu
 • Kıymetli Evrakların Genel Özellikleri ve Kambiyo Senetlerinin Haczi - İbrahim Murat Haznedar
 • 4814 Sayılı Yasa İle 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Yapılması ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un Getirdiği Yenilikler ve Bu Kanu- nun İçerdiği Hukuksal Sorunlar - Halit Çokan
 • Çevre Zararının Manevi Giderimi Ve Bir Yargıtay Kararı - Güneş Gürseler
 • Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları -

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2003 Sayı 9

 • İ.İ.Y’nin 280. Maddesinde 4949 sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklik Üzerine Bir İnceleme - Haşmet Sırrı Akşener
 • İş Güvencesi Kapsamında Fesih Bildirimine İtiraz ve Geçersiz Feshin Sonuçları - Mehmet Uçum
 • Kurumsal Tahkim Sistemlerinde Hakemlerin Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve Reddi - Nazan Candaner Elver
 • Anonim Ortaklıklarda Yeniden Değerleme Fonu - Faruk Baştürk
 • Topluma Kazandırma Yasası” Üstüne Bir İnceleme - Erkan Çanak

1.     Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergi­dir.

Legal Journal of Law is a peer reviewed journal published per month.

 2.     Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren içe­rikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevi­rilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Av­rupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

 3.     Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 

4.     Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

5.     Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article. 

6.     Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalı­ş­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor. 

7.     Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.  

8.     Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimelerbulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.  

9.     Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alpha­betically arranged bibliography as well.

 10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.  

11.    Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar ha­keme gönderilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial bo­ard. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amend­ments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 

12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party. 

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

 

Legal Hukuk Dergisi 2003 Yılı Aboneliği Sayıları