Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi 2004 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

960,00
480,00
625,00

Toplam

Basım Tarihi : 2004
Yayınlanma Süresi : Aylık - Yılda 12 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında/About Our Journal

Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. 2003 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kronikleri ile eser incelemelerine yer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği hukuk alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

 

Legal Journal of Law (LHD) is a peer reviewed journal published per month, concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2003. Each issue contains scholarly works concerning law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on law; with your contributions and support our journal will progress.

 

DANIŞMA KURULU

Eser Karakaş
Adem Sözüer
Ahmet Caner Yenidünya
Atilla Coşkun
Birgül Sopacı Öztuna
Cumhur Şahin
Çelik Ahmet Çelik
Erdoğan Bülbül
Fikret İlkiz
Gürsel Çetin
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Haşmet Sırrı Akşener
Hayri Domaniç
İlhan Yılmaz
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Uçum
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Koçak
Nüvit Gerek
Oğuz Atalay
Ömer Ekmekçi
Özlem Yenerer Çakmut
Saba Özmen
Sibel İnceoğlu
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2004 Sayı 13

 • Türkiye’de 2003 yılında Yapılan Bazı Vergi Düzenlemeleri - Hakan Üzeltürk
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Üzerine Bir İnceleme - Haşmet Sırrı Akşener
 • Ticarî İşletme Rehni ve Uygulaması - İbrahim Murat Haznedar
 • Sosyal Risk Teorisine Göre İdarenin Sorumluluğu - Fatma Karakaş Doğan
 • Kadına Yönelik Aile İçi Şiddette Sosyodemografik Özellikler Ve Adlî Tıbbî Yaklaşım - Hülya İşler Batuk, Oğuz Polat

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2004 Sayı 14

 • Anlaşmalı Boşanma - İzzet Doğan
 • 5035 Sayılı Kanunla Vergi Sistemimizde Yapılan Değişiklikler - Hakan Üzeltürk
 • Son Değişiklikler Çerçevesinde İcra Hukukunda Şikayet - Hikmet Çiçek
 • Ticarî İşletme Rehni ve Uygulaması - İbrahim Murat Haznedar
 • Türkiye’de Yabancı Vakıf Faaliyetlerinin Yasal Çerçevesi ve Uygulama Esasları - Mehmet Uçum

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2004 Sayı 15

 • Yapımcının (İmalatçının) Sorumluluğu - Çelik Ahmet Çelik
 • İcra Ve İflas Hukukunda Harçlar Ve Giderler - Talih Uyar
 • Banka Teminat Mektuplarının Hukuki Niteliği ve Uygulama Sorunları - Ömer Bağcı
 • 4959 Sayılı Topluma Kazandırma Yasası’nın Anayasa’ya Aykırılık Sorunu - Erkan Canak
 • Belirsizliğin Getirdiği Adaletsizlik ve İş Kazlarından Doğan Manevi Tazminat Tutarının Belirlenmesine Matematiksel Yaklaşım -

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2004 Sayı 16

 • Taklit Markalı Ürün Ticareti Hem Kast Hem De Taksirle İşlenebilen ve Her İki Halde De Yaptırımı Aynı Olan Bir Suç Mu ? - Mustafa Albayrak
 • Uygulamada Devir Kararları ve Devir Kararlarının Niteliği - İzzet Doğan
 • Endüstriyel Tasarım Davalarında Bilirkişi Raporları - İbrahim Ekidal
 • Özerk Düzenleyici Kurumların Denetim Yetkisinin Kanunilik İlkesi Yönünden Değerlendirilmesi - Metin Arslan
 • Anapara ve Üst Sınır İpoteği Kavramları Alacak Açısından Kapsamları - Doruk Gönen

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2004 Sayı 17

 • 5020 sayılı Kanunla 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler - İlker Çolak
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Adil Yargılanma Hakkı Üzerine Bir İnceleme - Murat Yüksel
 • 5846 sayılı Yasada Yapılan Değişiklikler Işığında Eser, İcra, Fonogram ve Yapımların Radyo ve Televizyon Yayınlarında Kullanılması - Murat Ersöz
 • Kente Karşı Suç - Süleyman Çetin
 • Türk Ceza Hukukunda Reform: Uzlaşma - Serdar Mermut

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2004 Sayı 18

 • Bilgi Edinme Hakkı ve Yargısal Korunmasına İlişkin Bazı Sorunlar - Taner Ayanoğlu
 • Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Lex Commisoria Yasağına Aykırılık Teşkil Edip Etmemesi Üzerine Bir İnceleme - Ahmet Cahit İyilikli
 • Para ve Teminat Verilmesine İlişkin İlamlı Takipler (İİK. mad. 32) - Talih Uyar
 • İfa İlkeleri - Merter Özay
 • Anayasa Mahkemesi Faydalı Model Belgesi Başvurusu Yayınlandığında İtiraz Etmeyenlerin Dava Açamayacağına İlişkin 551 Sayılı Patentlerin Korunması Hakkında KHK.nın 165/3. Fıkrasını İptal Etti - İbrahim Ekidal

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2004 Sayı 19

 • Döviz Üzerinden Kira Bedelinin Tespitinin Mümkün Olmadığına Dair Yargıtay Kararının Eleştirisi - Nezih Sütçü
 • Ücrette İşverenin Temerrüdü ve Özellikle Gazeteci Ücretinde Temerrüdün Sonuçları - Mikdat Güler
 • 3030 Sayılı Kanunun 5. md. Göre “Büyükşehir Adliyesi ve Yetki Sınırları”, Adli Yargı ve İcra Dairelerinin İş Yoğunluğunun Bazı Sebepleri - Enver Karmış
 • Liberal Düşünce ve Hukuk Anlayışı - Murat Yüksel

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2004 Sayı 20

 • Delillerin Değerlendirilmesinde Hakimin Özel Bilgisini Kullanması - Ahmet Cahit İyilikli
 • Taklit Markalı Ürünü Ticaret Konusu Yapma Suçlarında Faturaların Delil Olarak Değerlendirilmesi - Mustafa Albayrak
 • Türk Hukukunda Alternatif Çözüm Yolu Olarak Avukatlık Kanunu 35/A Maddesi Anlamında Uzlaşma - İbrahim Atalay
 • Fikri ve Sınai Haklarla İlgili Uyuşmazlıklarda Alternatif Çözüm Yolları ve İnternet Alan Adı (Domaın Name) Uyuşmazlıkları - Dilek Üstün
 • 4320 Sayılı Ailenin Korunması Hakkında Yasanın Uygulanmasına İlişkin Bir İnceleme - İzzet Doğan

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2004 Sayı 21

 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun24.3.2004 Tarih ve E.2004/11-153, K.2004/160 Sayılı Kararı, Hukuki Sorunlar ve Düşüncelerimiz - Timuçin Muşul
 • İcra Hukukunda Takip Talebinin İçeriği ve İşlevleri - Talih Uyar
 • TCK’nın 169. Maddesi İle İlgili Hukuki Mütalaa - Ali Hakan Evik
 • Tutuklama - Şevket Güney Çakmak

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2004 Sayı 22

 • Tasarrufun İptali Davasında Dava Şartı Olarak Aciz Vesikası, Sorunlar, Yargıtay Kararları Ve Düşüncelerimiz - Timuçin Muşul
 • Almanya’da Parti Yasaklama Rejimi ve Alman Anayasa Mahkemesinin NPD Hakkında Verdiği Karar Üzerine Düşünceler - Ekrem Ali Akartürk
 • Kiracı – Kiralayan İlişkileri, Kira Tespiti 6570 Sayılı Yasa’da Yapılması Gerekli Değişiklikler Hakkında Görüşler - Hasan Özkan
 • Marka Hakkına Tecavüzün Mevcut Olmadığına Dair Dava - Şevket Güney Çakmak

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2004 Sayı 23

 • Vekil ile Yürütülen Dava veya İcra Takiplerinde Tebligatın Vekil Yerine Asil Adına Çıkarılmasının Hukukî Sonuçları - Timuçin Muşul
 • Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Kanun Yolu İncelemesi -Özellikle İstinaf- - Muhammet Özekes
 • Yasak İfade Alma Yöntemleri ve Önlenmesi - Ali Hakan Evik
 • Son Değişiklikler Çerçevesinde Ana Hatları ile İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması ve İtirazda Adres Bildirme Zorunluluğu - Hikmet Çiçek
 • Bankacılıkta Etkin Gözetim Ve Denetime İlişkin Basel Komitesi İlkeleri - İbrahim Orkun Atalay
 • Anonim Ortaklıklar Hukukunda Yönetim Kurulu Toplantı Nisabı - Muhsin Keskin

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2004 Sayı 24

 • Anayasa Mahkemesi İptal Kararı ve Yargıtay Kararları İle Açıklığa Kavuşan Yasal Faiz Hakkında Açıklamalar - Çelik Ahmet Çelik
 • Tasarımlar Aleyhine İşlenen Suçların Yargılamasında Ön Sorun - Mustafa Atalay
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Bağlamında İfade Özgürlüğü - Erkan Canak
 • Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Üzerine - Faruk Baştürk
 • Kambiyo Senetlerinde Mücerretlik (Soyutluk) İlkesi ve Uygulaması - Mehmet Şerif Sağıroğlu

1.     Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergi­dir.

Legal Journal of Law is a peer reviewed journal published per month.

 2.     Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren içe­rikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevi­rilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Av­rupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

 3.     Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 

4.     Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

5.     Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article. 

6.     Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalı­ş­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor. 

7.     Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.  

8.     Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimelerbulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.  

9.     Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alpha­betically arranged bibliography as well.

 10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.  

11.    Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar ha­keme gönderilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial bo­ard. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amend­ments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 

12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party. 

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

 

Legal Hukuk Dergisi 2004 Yılı Aboneliği Sayıları