Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi 2005 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

1.070,00
535,00
685,00

Toplam

Basım Tarihi : 2005
Yayınlanma Süresi : Aylık - Yılda 12 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında/About Our Journal

Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. 2003 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kronikleri ile eser incelemelerine yer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği hukuk alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

 

Legal Journal of Law (LHD) is a peer reviewed journal published per month, concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2003. Each issue contains scholarly works concerning law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on law; with your contributions and support our journal will progress.

DANIŞMA KURULU

Eser Karakaş
Adem Sözüer
Ahmet Caner Yenidünya
Ali Necip Ortan
Atilla Coşkun
Ayşe Işıl Karakaş
Bahri Öztürk
Birgül Sopacı Öztuna
Cumhur Şahin
Çelik Ahmet Çelik
Erdoğan Bülbül
Fikret İlkiz
Gürsel Çetin
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
Hayri Domaniç
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Uçum
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Koçak
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Özlem Yenerer Çakmut
Saba Özmen
Serap Yazıcı
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Süleyman Çetin
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Timuçin Muşul

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 25

 • Ölüm ve Yaralanma Nedeniyle Tazminat Davalarında Kazançların Araştırılması ve Değerlendirilmesi - Çelik Ahmet Çelik
 • İcra Hukukunda İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması (İİK Mad. 68) - Talih Uyar
 • Strazburg Pratiği ve İç Hukukta Ara Kararlarının Örtülü Etkinliği, Ara Kararlarının Kişiliğinde Adil ve Güvenli Yargılamanın Güvenceleri - Hilmi Şeker
 • Manipülasyon Suçu ve Türk Hukuk Sistemindeki Düzenlemesi, Yargı Kararları ve Uygulama Hakkında Görüşler - Tülay Balta
 • Suça (Cürme) Teşebbüsün Eski ve Yeni Ceza Kanunu’na Göre Karşılaştırmalı İncelenmesi - Şakir Balcı
 • 477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluş, Yargılama Usulü Ve Disiplin Suç ve Cezalar Hakkındaki Kanun Üzerine Bir İnceleme - Ahmet Cahit İyilikli

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 26

 • Ölüm ve Yaralanma Nedeniyle Tazminat Davalarında Kazançların Araştırılması ve Değerlendirilmesi (II) - Çelik Ahmet Çelik
 • İcra Hukukunda İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması (İİK Mad. 68) (II) - Talih Uyar
 • Ormanların Hukuksal Durumu - Turan Ateş
 • İstinaf Olağan Kanun Yolu Ve 5235 Sayılı Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkilerini Düzenleyen Kanun Üzerine Bir İnceleme - Haşmet Sırrı Akşener
 • Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu - Serdar Mermut

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 27

 • İcra Hukukunda İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması (İİK. Mad. 68) (III) - Talih Uyar
 • Önalım Davası - Turan Ateş
 • Çeşitli Alacaklarda Sıra Cetveli Uygulaması - Enver Karmış
 • İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Tahlili (5237 Sayılı TCK Md. 184) - Nezih Sütçü
 • Tüketici Haklarına Temel Uluslararası Düzenlemeler Işığında Bir Bakış - Özgür Kayacık
 • Soybağının Reddine İlişkin Dava Sürelerinin Haklı Sebeplerle Uzaması - O. Gökhan Antalya

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 28

 • Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı ve Hakkın Bazı Güncel Sorunları - Muhammet Özekes
 • Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Bedellerinde Uygulanacak Faiz Oranları - Seyithan Deliduman
 • Olumsuz Tesbit Davasının Konusu (I) - Talih Uyar
 • 5237 Sayılı TCK, 5271 Sayılı CMK ve 5275 Sayılı CGTİHK ile Getirilen Yenilikler - Erkan Canak
 • Yargıda Uygulanan Faizler Hakkında Bilinmesi Gerekenler - Çelik Ahmet Çelik
 • Sigorta Sözleşmesinde Emtia Olarak Gösterilerek Sigortalanan Geminin Tam Zıyaı Hâlinde Sigortacının Sigorta Bedelini Ödeme Yükümlülüğünün Bulunmadığına Dair Yargıtay (11. HD, E:2001/9499, K:2002/1223, T:14.02.2002) Kararının İncelenmesi - İbrahim Orkun Atalay
 • Aile Hukukunda Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler - İzzet Doğan

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 29

 • 4389 Sayılı Kanunu Değiştiren ve TMSF’ye İntikal Eden Bankaların Kredi Alacaklarını 6183 Sayılı Kanuna Tabi Tutan 4969, 5020 ve 5021 Sayılı Kanunlar - Hayri Domaniç
 • Yargıtay 19. H.D.’nin 03.03.2005 Tarih ve E. 2004/13006, K. 2005/2165 Sayılı Kararı Hakkındaki Düşüncelerimiz - Timuçin Muşul
 • Anayasal Açıdan Piyasalara Mikro İktisadi Müdahaleler - Şahin Ardıyok
 • Olumsuz Tespit Davasının Konusu (II) - Talih Uyar
 • Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi -
 • Sigortalanan Geminin Tam Zıyaı Hâlinde Sigortacının Ödeme Yükümlülüğünün Bulunmadığına Dair Yargıtay Kararının İncelenmesi (11. HD, E: 2001/9499, K: 2002/1223, T: 14.02.2002) - İbrahim Orkun Atalay
 • Yasal Faizin Yeni Bir Yasa ile Değiştirilmesi Üzerine Düşünceler - Çelik Ahmet Çelik

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 30

 • Evlat Edinme (Akdî Nesep) - Turan Ateş
 • Borçlar Kanunu Tasarısındaki Genel İşlem Koşullarına Bakış ve Öneriler (I) - Hayriye Gonca Güngör
 • Devre Tatil Sözleşmesi ve Tüketici Hukukuna Yansımaları - Özgür Başyiğit
 • Faiz Oranları - Enver Karmış

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 31

 • İflasın Ertelenmesi - Şakir Balcı
 • Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Dili ve İfadeleri Yönünden Değerlendirilmesi - Mehmet Bahtiyar
 • Borçlar Kanunu Tasarısındaki Genel İşlem Koşullarına Bakış ve Öneriler (II) - Hayriye Gonca Güngör
 • Tashih Davaları - Turan Ateş

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 32

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 33

 • İflasın Ertelenmesi -
 • 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar - Ahmet Caner Yenidünya
 • Borçlar Kanunu Tasarısı ile Karşılaştırmalı Olarak Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi - Özgür Başyiğit
 • Yabancı Faizin Türk Kamu Düzeni Karşısında Uygulanabilirliği - Hacı Kara
 • TMSF’nin Rolü; Türkiye’de Varlık Yönetim Kuruluşlarının Hukuki ve İktisadi Analizi - Şahin Ardıyok

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 34

 • Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Genel Hizmet Sözleşmesi Taraflarının Karşılıklı Hak Ve Borçları Ve İşçinin Kişiliğinin Korunmasına İlişkin Hükümler - Ömer Ekmekçi

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 35

 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Destek Payları - Çelik Ahmet Çelik
 • Genel Olarak İcra İflas Suçları - İsmail Duygulu
 • Medeni Kanun’da Vakıflar - Turan Ateş
 • Yargıcın ve Yargının Hukuka ve Adalete Katkısı - İlker Hasan Karaduman
 • Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Kıymetli Evraka Bağlı Olmayan Hak ve Alacaklarının Haczi (İİK. mad. 89) (1. Bölüm) - Talih Uyar

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 36

 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 104/II Maddesinin Anayasaya Aykırılığı Savıyla Anayasa Mahkemesi’ne Başvuru ve Bir Değerlendirme - Tamer Soysal
 • Tapu Sicili İşlemleri - Hidayet Mat
 • BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ -KIYMETLİ EVRAKA BAĞLI OLMAYAN- HAK VE ALACAKLARININ HACZİ (İİK. mad. 89) (II) - Talih Uyar
 • Hukukumuzda Organ ve Doku Naklindeki İzin Koşulu - Cemile Güneş

1.     Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergi­dir.

Legal Journal of Law is a peer reviewed journal published per month.

 2.     Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren içe­rikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevi­rilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Av­rupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

 3.     Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 

4.     Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

5.     Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article. 

6.     Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalı­ş­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor. 

7.     Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.  

8.     Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimelerbulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.  

9.     Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alpha­betically arranged bibliography as well.

 10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.  

11.    Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar ha­keme gönderilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial bo­ard. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amend­ments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 

12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party. 

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

 

Legal Hukuk Dergisi 2005 Yılı Aboneliği Sayıları