Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi 2006 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

1.180,00
590,00
750,00

Toplam

Basım Tarihi : 2006
Yayınlanma Süresi : Aylık - Yılda 12 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında/About Our Journal

Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. 2003 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kronikleri ile eser incelemelerine yer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği hukuk alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

 

Legal Journal of Law (LHD) is a peer reviewed journal published per month, concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2003. Each issue contains scholarly works concerning law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on law; with your contributions and support our journal will progress.

DANIŞMA KURULU

Eser Karakaş
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet Caner Yenidünya
Ali Necip Ortan
Atilla Coşkun
Ayhan Önder
Ayşe Işıl Karakaş
Bahri Öztürk
Birgül Sopacı Öztuna
Cumhur Şahin
Çelik Ahmet Çelik
Erdoğan Bülbül
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gürsel Çetin
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
Hayri Domaniç
İbrahim Atalay
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Uçum
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Çeker
Mustafa Koçak
Müslüm Akıncı
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Özlem Yenerer Çakmut
Pelin Güven
Saba Özmen
Serap Yazıcı
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Timuçin Muşul

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2006 Sayı 37

 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nda Yapılan Değişiklik Üzerine Bir İnceleme - Haşmet Sırrı Akşener
 • Deniz Taşımacılığında Freight Forwarder - Hacı Kara
 • Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasında Tarafların Anlaşması ve Zorunlu Nedenler - Hasan Özkan
 • Tenfiz Şartı Olarak Yabancı Hakem Kararlarının Kesinleşmesi ve Bağlayıcılığı ile İlgili Yargıtay Kararları Üzerine Bir İnceleme - Adnan Deynekli
 • Çocuk Koruma Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme - Hayriye Gonca Güngör

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2006 Sayı 38

 • Türk Ticaret Kanunu Tasarısının (Bazı Maddeler Yönünden) Değerlendirilmesi - Şakir Balcı
 • Yeni Medeni Kanun’a Göre Koruma Amacı ile Özgürlüğün Kısıtlanması - Turan Ateş
 • Hukuki Yönden Aile İçi Şiddet - Serkan Ayan
 • Dış Ticarette Vesaik Mukabili Ödemeli Satışların CMR Kapsamındaki Taşıma Sözleşmelerine Etkisi - Vural Seven
 • Finansal Kiralama Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Hukuki Sonuçları - Özgür Başyiğit

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2006 Sayı 39

 • Teknik ve Hukuki Açıdan Elektronik İmza (Electronic Signature for Technic and Law) - Tamer Soysal
 • Borçlar Kanunu-Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Borçlar Kanunu Tasarısındaki Taksitli Satışlarla İlgili Düzenlemeler Arasındaki Farklılıklar - Hayriye Gonca Güngör
 • Medeni Kanun’da Boşanma - Turan Ateş
 • Daire Personelinin Kusur ve Eylemlerinden Dolayı Müdürün Sorumlu Olacağıyla İlgili Yargıtay Kararına Bakış - Enver Karmış
 • İtirazın İptali Davasında İcra Dairesinin ve Mahkemenin Yetkisi ile İlgili Sorunlar - Adnan Deynekli

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2006 Sayı 40

 • 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun Madde Kenar Başlıklarının Yasa Metnine Dahil Olup Olmayacakları Sorunu - Ferhat Erçin
 • Boşanma Davası Esnasında Davacının Ölmesi Halinde Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı (TMK 181.Madde) - İzzet Doğan
 • Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato - M.Serhat Sarısözen
 • Müdafiin Dosya İnceleme Yetkisi - Mehmet Emin Alşahin
 • Trafik Kazalarıyla İlgili Tazminat Davalarında Kanıtların Toplanması - Çelik Ahmet Çelik

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2006 Sayı 41

 • Çevre Hakkı: AİHM ve “Bergama Davası” - Nükhet Yılmaz Turgut
 • Ceza Yargılamasında Bir Kanun Yolu Olarak “İstinaf” - Selda Çağlar
 • Üçüncü Kişilere Etkileri Açısından Ticaret Sicilinin Fonksiyonları (Türk Ticaret Kanunu ve Kanun Tasarısına Göre Bir Değerlendirme) - Akın Ünal
 • Velayetin Düzenlenmesi - Çocuğun İsteği (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01/10/2003 Tarihli E.2003/2-513 K.2003/521 Sayılı Kararı Üzerine Düşünceler) - Ümran Aksu

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2006 Sayı 42

 • İflasın Ertelenmesi ile İlişkili Borca Batıklık Bilançosu ve Benzer Bilançolarda Finansal Kiralama (Leasing) Yoluyla Edinilen Malların Değerlendirilmesi - Şakir Balcı
 • Uygulamada Faiz - Bilge Savaşan
 • İcra ve İflas Suçlarında ve Bunlara İlişkin Yargılama Hukukundaki Yeni Boyut Üzerine Gözlemler - Hasan Kadir YILMAZ TEKİN
 • “Kamu Düzeni” Kavramı ve Bu Gerekçeyle İnsan Haklarının Sınırlandırılması - İlker Hasan Karaduman

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2006 Sayı 43

 • Artırma Şartnamesi ve Mükellefiyetler Listesi - İbrahim Murat Haznedar
 • Gecikme Zammı-Tazminatı-Bedeli-Faizi-Cezası vs. Konusundaki Çelişkili Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, Eleştiri ve Çözüm Önerileri -
 • İflasın Ertelenmesi ile İlişkili Borca Batıklık Bilançosu ve Benzer Bilançolarda Finansal Kiralama (Leasing) Yoluyla Edinilen Malların Değerlendirilmesi - Şakir Balcı
 • İcra ve İflas Suçlarında ve Bunlara İlişkin Yargılama Hukukundaki Yeni Boyut Üzerine Gözlemler (II) - Hasan Kadir YILMAZTEKİN

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2006 Sayı 44

 • Çekişmesiz Yargıda İspat Kurallarının İşleyişi ve Delillerin Toplanması - Mehmet Akif Tutumlu
 • Artırma Şartnamesi ve Mükellefiyetler Listesi (II) - İbrahim Murat Haznedar
 • İhtiyati Hacizde Başvuru Yolları - M.Serhat Sarısözen
 • Anayasa Mahkemesi ve Yüce Divan - Tuncer Özyavuz

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2006 Sayı 45

 • Anayasa Mahkemesi’nin HUMK m.195/II ve m.432/I’e İlişkin 02.12.2004 Tarih, 2001/216 E., 2004/120 K. Sayılı Kararı’nın Değerlendirilmesi ve Eleştirisi - Seyithan Deliduman
 • Tarihi Mekânların Dönüştürülmesi Sürecinde Mahalli İdarelerin Rolü - Melikşah Yasin
 • İcra Takibinin Kesinleşmesinden Sonraki Dönemde Doğmuş Olan “İptal” ve “Erteleme” Nedenlerine Dayanılarak Takibin İptali ve Ertelenmesi (İİK. mad. 71) - Talih Uyar
 • Zina - Turan Ateş

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2006 Sayı 46

 • Kanunî Şufa Hakkının Kullanılmasına İlişkin 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 734. Maddesi Üzerine Düşünceler - Ferhat Erçin
 • Alman Medenî Kanununun İfa Engellerine İlişkin Yeni Düzenlemesi Ve Türk Hukuku Düzenlemesiyle Karşılaştırılması - Herdem Belen, Detlev W. Belling
 • Sigortacının İspat Yükünü Paylaşması - İbrahim Gül, Nurcan Bal
 • Türk Ceza Kanunu’nda Ve Basın Kanunu’nda Düzenlenen Benzer Nitelikteki Adliye Aleyhine Suçlar - Belde Silahçıoğlu

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2006 Sayı 47

 • Karayoluyla Yapılan Uluslararası Eşya Taşımalarında Taşıyıcının “Ödeme Karşılığında Teslim Şartı”ndan Doğan Sorumluluğu - Vural Seven
 • Taşınır Mallara İlişkin İhalenin Yapılması (İİK Mad. 115, 116) - Talih Uyar
 • Aile Mahkemelerinin Kuruluş,Görev ve Yargılama Usullerine İlişkin Yasaya Göre Aile Mahkemeleri - İzzet Doğan
 • Türkiye’nin İstihdam ve Sosyal Politikalarını AB Mevzuatı İle Uyumlu Hale Getirmesi, İş Sağlığı ve İş Güvenliği - Mehmet Kayhan

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2006 Sayı 48

 • Organize Sanayi Bölgelerinde Altyapı ve Altyapı Aidat Bedeli Üzerine Düşünceler - Seyithan Deliduman
 • Sigortacının Rücu Hakkı - Mustafa Çeker
 • Ptt Memurunun Yaptığı Usulsüz Tebligatı Uygulayan Diğer Kamu Görevlilerinin Mesul Olacağı - Enver Karmış
 • Yeniden Yapılandırma Müzakereleri ( Başvuru İçin Ön Hazırlık) Süreci İle (Takipli veya Doğrudan) İflas Yolları ve Konkordato Başvurusu Süreçlerinin Etkileşim ve İlişkileri - Şakir Balcı

1.     Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergi­dir.

Legal Journal of Law is a peer reviewed journal published per month.

 2.     Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren içe­rikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevi­rilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Av­rupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

 3.     Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 

4.     Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

5.     Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article. 

6.     Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalı­ş­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor. 

7.     Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.  

8.     Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimelerbulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.  

9.     Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alpha­betically arranged bibliography as well.

 10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.  

11.    Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar ha­keme gönderilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial bo­ard. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amend­ments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 

12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party. 

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

 

Legal Hukuk Dergisi 2006 Yılı Aboneliği Sayıları