Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi 2021 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

3.505,00
1.765,00
2.265,00
2.295,00
2.955,00

Toplam

Basım Tarihi : 2021
Yayınlanma Süresi : Aylık - Yılda 12 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında/About Our Journal

Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. 2003 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kronikleri ile eser incelemelerine yer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği hukuk alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

 

Legal Journal of Law (LHD) is a peer reviewed journal published per month, concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2003. Each issue contains scholarly works concerning law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on law; with your contributions and support our journal will progress.

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Muzaffer Eroğlu
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet M. Güneş
Ali Cem Budak
Ali Necip Ortan
Alparaslan Kürşat Tangün
Atilla Coşkun
Bahri Öztürk
Başak Zeynep Baysal
Birgül Sopacı Öztuna
Cengiz Apaydın
Cevdet Atay
Cumhur Şahin
Çetin Arslan
Ebru Ceylan
Erdoğan Bülbül
Ethem Saba Özmen
Faruk Acar
Fatma Karakaş Doğan
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gürsel Çetin
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Hasan Pulaşlı
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
İzzet Doğan
Kürşat Turanboy
M. Tevfik Gülsoy
Mahmut Koca
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Erdem
Mehmet Uçum
Muharrem Kılıç
Murat Alışkan
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Çeker
Mustafa Erdem Can
Mustafa Koçak
Mustafa Ünlütepe
Müslüm Akıncı
Nuray Ekşi
Nuri Erdem
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Can
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Ömer Özkan
Özlem Yenerer Çakmut
Pelin Güven
Peri Uran
Pınar Akan
Recep Kahraman
Samim Ünan
Selçuk Öztek
Serap Keskin Kiziroğlu
Serap Yazıcı
Sevi Bakım
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sinan Bayındır
Sultan Üzeltürk
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şafak Narbay
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz
Zeliha Nur KAMAN

HAKEMLER

Muzaffer Eroğlu
Ali Cem Budak
Cengiz Apaydın
Ebru Ceylan
Ethem Saba Özmen
Güzin Üçışık
Hasan Pulaşlı
Kürşat Turanboy
Mahmut Koca
Muharrem Kılıç
Müslüm Akıncı
Nuray Ekşi
Ömer Ekmekçi
Özlem Yenerer Çakmut
Peri Uran
Sevi Bakım
Sinan Bayındır
Sultan Üzeltürk
Şafak Narbay

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 217

 • Tüketici Kredilerinde Cayma Hakkı ve Hukuki Niteliği - Mehmet Köksal
 • Türk Hukukunda Aşırı (Fahiş) Fiyat Uygulamaları ve Bununla Hukuki Mücadele Araçları - Cengiz ARIKAN, Ozan Can
 • Marka Hakkının Haczi ve Paraya Çevrilmesi - Seda Kaynak
 • Türk Hukukunda Aile Mahkemeleri - Gökhan Çayan
 • Bireysel Başvuru Kararlarının Bağlayıcılığı ve Yerine Getirilmesi - Muhammed TİKİCİ
 • Tasarrufun İptali Davalarının Uygulamada Tartışılan Yönleri (İİK. m. 277-284) - Talih Uyar
 • Şirket Birleşmelerinde Ortakların, Alacaklıların ve Çalışanların Haklarının Korunması - Soner ALTAŞ

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 218

 • Gıda Hakkının Ekonomi-Politiği: Pandemi Döneminde Gıda Hakkı - Muharrem Kılıç
 • Türkiye’de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Liberal Ekonomi - Assoc. Prof. Dr. Selminaz Adıgüzel
 • İşverenin İş Görüşmelerinde Soru Sorma Hakkı ve Bunun Sınırları - Mehtap YÜCEL BODUR
 • Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu - Rezan EPÖZDEMİR
 • Haksız Yakalama ve Gözaltından Doğan Zararın Karşılanması - Özde Dereboylular
 • Türk Ticaret Kanunu Bakımından Anonim Şirket Pay Sahiplerinin Önemli Bazı Hakları - Yavuz AKBULAK
 • Mukayeseli Hukukta Yüksek Seçim Kurulu - Özlem ÖĞÜTCÜ
 • Yerleşik - Yabancıların Oy Hakkı - Serap ULUSOY

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 219

 • Yüksek Yargı Kararları Işığında Cumhurbaşkanına Hakaret Suçuna İlişkin Genel Bir Değerlendirme - Türker ALPTEKİN , Mehmet KAHRAMAN
 • Gelişmekte Olan Ülkelerde Avrupa Birliği Uluslararası Para Fonu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Dünya Ticaret Örgütünün Uluslararası Ticarette COVID 19 Önlemleri - Assoc. Prof. Dr. Selminaz Adıgüzel
 • Anayasa, Yurttaşlık ve Millet Kavramlarına Teorik Bir Bakış Açısı: Siyasi ve Etnik Tanımlamalardan Daha Aktif Bir Yurttaşlık Biçimine Doğru - Elif Gözler ÇAMUR
 • Roma Cumhuriyet Rejimi ile Çelişen Kanun: Lex Gabinia de Piratis Persequendis - Buse AKSARAY ERKMAN
 • Ticari İşletmenin Bütünlüğü Kavramına Dair Tespitler - Muhammed SULU

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 220

 • Arktik Bölgesi'nin BMDHS ile Kutup Kodu'na Dayanan Hukuki Rejimi ve Rejimin Etkililiğinin Değerlendirilmesi - Nil Kula Değirmenci
 • Limited Şirket ile Müdürü Arasındaki Hukuki İlişkinin Yargıtay ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Çerçevesinde İncelenmesi - Ayşe Gül Kökkılınç
 • Anonim Şirkette Sermaye ile Kanuni Yedek Akçeler Toplamının Yarısının Kaybının Hukuki Sonuçları - Raziye AKSU ÖZKAN
 • Yeni Nesil İkili Yatırım Anlaşmalarında Güncel Eğilimler - Serhat Eskiyörük, Gürkan ÇAĞAN
 • Muvazaalı Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Alt İşveren İşçilerinin Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklı Zararları ve Tazmini - Mehmet Halis Karaman, Elmas KAŞIKÇI
 • Tahkim Süresi - Çiğdem Yazıcı

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 221

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Bilişim Sistemine veya Bilişim Verisine Hukuka Aykırı Erişim (Yetkisiz Erişim) Suçu - Yavuz Erdoğan, İnanç İŞTEN
 • Erginlerin Evlat Edinilmesi ve Koşulların Değerlendirilmesi - Nazlı Hilal Çelik
 • Bir Uluslararası Hukuk Prensibi Olarak “İnsanlığın Ortak Mirası” Hukuki Bir Rejim mi, Sosyal veya Siyasi Bir Kavram mı? - Semin TÖNER ŞEN
 • Çekin Zorunlu Şekil Şartları: Türk Maddi Hukuku ve Kanunlar İhtilafı Kuralları Çerçevesinde Bir Değerlendirme - Nazlı ALBAYRAK CEYLAN, Emine DEVELİ AYVERDİ
 • Ceza Muhakemesi Hukukunda Cumhuriyet Savcısının Davadan Reddi ve Çekinmesi - Arif Emre Sümer
 • Türkiye'de Sağlık Çalışanı Sağlığı ve Güvenliği Bağlamında Sağlıkta Şiddet Hakkındaki Hukukî Düzenlemelerin Analizi - Ertunç MEGA

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 222

 • Türk Hukuku’nda Cinsiyet Değişikliği - Ali YAŞAR , Nagehan KIRKBEŞOĞLU
 • Türk Ceza Hukukunda Tekerrür - Havva DEMİR EGİN
 • Türk Ceza Muhakemesi Hukukuna Hâkim İlkeler Bağlamında Seri Muhakeme Usulünün Değerlendirilmesi - Enes KOCAKALE
 • Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında İdarenin İşlemlerine Karşı Başvuru Yolları ve Süresini Gösterme Yükümlülüğü - Ömer Faruk SOFİOĞLU
 • ICO’ların Amerika, Avrupa Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasası Kanunlarına Göre İncelenmesi - Tuğçe TOMRUKÇU
 • CMR Konvansiyonu ve 6102 Sayılı Ticaret Kanunu Uyarınca Taşıyıcının Sorumluluğunda Sorumluluktan Kurtulma Halleri, Zamanaşımı ve Müterafık Kusur - Çağdan Erdoğan

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 223

 • Marmara Denizi Kirliliğinin Hukuki Boyutu:Yönetim-Denetim-Yaptırım - Müslüm Akıncı, Kasım OCAK
 • Family Mediation in Ethiopian and Turkish Law - Alper Uyumaz, Enku TENSAY WOLDEMARYAM
 • Roma Hukukuna Göre Taşınmaz Mülkiyetinin Dikey Kapsamı - Emine MINDIZ
 • Liman Başkanlıklarının Resen Kurtarma İşlemi Başlatma Yetkisinin Kurtarma Mevzuatı ve Kurtarma Tekel Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi - Alperen Akkaya
 • Nişancılık Müessesesinin Tarihi ve Osmanlı İdare Sisteminde Nişancının Rolü - Ergün DİLAVEROĞLU
 • Alacaklı ile Arasındaki Borç Doğuran Hukuki İlişkiyi (Müteahhitlik Sözleşmesi) Kabul Edip ‘Takas-Mahsup İtirazı’nda Bulunarak Hakkındaki Takibi Durduran Borçlunun ‘İtirazın Kaldırılması’nı (İİK. 68), Alacaklı, ‘Kesin Hakediş Belgesi’ne Dayanarak, İcra Hukuk Mahkemesi’nden Talep Edebilir mi? - Talih Uyar
 • Topluluk Davası - İsmail Kök

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 224

 • E-Lojistiğin Son Beş Yıl İçerisinde Ekonomi Üzerine Etkisi (Türkiye Örneği) - Assoc. Prof. Dr. Selminaz Adıgüzel
 • Mücbir Sebep Olarak Covid-19: Kamu İhale Usul ve Sözleşmelerine Etkisi (2020/5 Sayı ve Covid-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi Konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Işığında Bir Değerlendirme) - Ömer Faruk EROL
 • Karıştırılma İhtimali Bağlamında İşletme Adının Koruma Kapsamı - Murat CANGÜL
 • Türkiye’de Anayasal Değişim: Yeni Bir Anayasa Değişikliği Gerekli mi? - Akif TÖGEL
 • Bir İdari Usul İlkesi Olarak İdari İşlemde Başvuru Yolunun Gösterilmes - Yunus Emre BAĞLAR
 • Vasiyetnameden Dönme - İsmail Kök

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 225

 • Tahkim Anlaşmasının Maddi ve Şekli Geçerliliğine İlişkin New York Sözleşmesi’nde Yer Alan Esaslar ve Türk Hukukundaki Uygulama - Mehmet Polat Kalafatoğlu
 • Rekabet Yasağından Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkemenin 7036 Sayılı Kanun’un Yürürlüğe Girmesi Sonrasında Değerlendirilmes - Remzi Tamer Pekdinçer, İrem TOPRAKKAYA
 • 2021 ICC Tahkim Kuralları Uyarınca Karşı Dava - Elif AĞCA
 • 2004 Sayılı İcra ve İflâs Kanunu Kapsamında Kiracının İflâsının Finansal Kiralama Sözleşmesine Etkisi - Aslı AYKUTALP
 • Noter İşlemlerinde İlgili - Murat Uyumaz
 • Cinsel Saldırı Suçunda Kadının Etkin Korunmasının Toplumsal Cinsiyet Perspektifiyle İncelenmesi - Elif Yazgan
 • Sebepsiz Zenginleşmenin Şahsi - Tâli Niteliği - İsmail Kök
 • “Kambiyo Senedine Dayalı Takiplerde (İİK. 167 vd.) Takip Dayanağı Senet Aslının İcra Dairesine, Takip Talebi ile Birlikte Teslim Etme Zorunluluğu”nun (İİK. 167/II) Sonuçları - Talih Uyar

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 226

 • Sosyal Ağlarda İşlenen Hakaret Suçunda Ceza Sorumluluğu - Murat Balcı, Kerim Çakır
 • Türk Hukukunda Deniz Alacaklarına Karşı Sınırlı Sorumluluğun Esasları, Sınırlama Fonu Tesisi ve Sorumluluk Sınırına Yürütülecek Faiz Üzerine Bir Değerlendirme - Nil Kula Değirmenci
 • Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Başkanının Fonksiyonunun Türk-İsviçre Hukuku Yönünden Karşılaştırmalı İncelenmesi ve Değerlendirmeler - Gözde Engin GÜNAY, Ece Deniz GÜNAY
 • “Ceza Kanunlarını Bilmemek Mazeret Sayılmaz” mı? - İsmail ÇINAR
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Soruşturma ve Kovuşturma Evresinde Telefon Dinlemeleri - Bilâl KILINÇ

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 227

 • Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Tasarımların Hükümsüzlüğü - Safiye Nur BAĞRIAÇIK SİMİ
 • Doktorların Tıbbi Müdahaleden Doğan Cezai Sorumluluğu - Cengiz Apaydın
 • COVID-19 Salgını Sürecinde Dolaylı Ayrımcılık: Türkiye’de İlköğretim Düzeyinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Önleminin Temel Eğitim Hakkı Bakımından Ortaya Çıkan Farklı Etkisi Üzerine Bir İnceleme - Mürvet Ece BÜYÜKÇALIK
 • Türk Hukukunda Hakemin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Hakkında Haklı Şüphe Oluşturan Hısımlık İlişkileri Sebebiyle Reddi - Bedriye Tuğçe BALABAN
 • Türkiye'de Geçici Koruma Sağlanan Yabancılar Hakkında Vesayet Kararı Verilmesinde Türk Mahkemelerinin Görevi, Milletlerarası Yetkisi ile Uygulanacak Hukuk - Vildan Sezişli
 • Milletlerarası Kurumsal Tahkim Merkezlerinin Kurallarının Güncellenmesinin Tahkim Yargılamaları Üzerindeki Etkileri - İbrahim Doğan TAKAVUT
 • Fiyat Denetimlerine Dair Düzenlemeler - Yavuz AKBULAK

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 228

 • Kadına Yönelik Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve İstanbul Sözleşmesi - Özde Dereboylular, Perçem ARMAN
 • Adın Ölüm Sonrası Marka Olarak Haksız Kullanımında Kişilik Hakları ve Marka Hukuku Çerçevesinde Mirasçıların Korunması - Emine DEVELİ AYVERDİ
 • COVID-19 Salgını ve Ulaştırma Sektörüne Yönelik Devlet Yardımları: Avrupa Komisyonu Yaklaşımı - Fatih Buğra ERDEM
 • Kurtarma Sözleşmesinde Kurtaran Sıfatının Belirlenmesinde Gönüllülük İlkesinin Etkisi - Cansu ÇAKAN ÇAVUŞ
 • Uluslararası Sağlık Turizminde Aracı Kuruluşların Yabancı Hastaya Karşı Sorumluluğu - İpek ŞAHİNKARA


1.     Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergi­dir.

Legal Journal of Law is a peer reviewed journal published per month.

 2.     Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren içe­rikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevi­rilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Av­rupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

 3.     Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 

4.     Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

5.     Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen makaleler “http://basvuru.legaldergi.com.tr/dergi.jsp” adresinde yer alan dergi sitemine yazar tarafından yüklenmelidir. Makale yüklemesi için yazarların belirtilen dergi sistemi üzerinden email adresleri ve oluşturacakları şifre ile kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt ve makale yükleme aşamalarına ilişkin detaylı bilgi için “https://legal.com.tr/icerik/yayin-ilkeleri” adresimizde yer alan “Dergi Platformu Yazar Kullanım
Kılavuzu” incelenmelidir. Makale yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yayınevi tarafından gerekli değerlendirme yapılacak olup, makale yazarları süreç takibini anılan sistem üzerinden gerçekleştirebilecektir. Makalenin basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

The articles that are sent for publication, have to be uploaded by the author to the journal system that’s address is “http://basvuru.legaldergi.com.tr/dergi.jsp". In order to upload the article to the system, authors have to sign up with their own e-mail addresses and adjust a password to registe. The “Journal System Usage Guide” in the address of, https://legal.com.tr/icerik/yayin-ilkeleri , the steps should be viewed for the exhaustive information about signing up to the system and uploading the articles. After the articles are uploaded by the author, the article will be evaluated by the publishing house. The evaluation steps can be seen on the system. The printed version of the article is not required to be delivered to the publishing house.

6.     Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalı­ş­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor. 

7.     Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.  

8.     Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimelerbulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.  

9.     Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alpha­betically arranged bibliography as well.

 10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.  

11.    Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar ha­keme gönderilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial bo­ard. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amend­ments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 

12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party. 

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Legal Hukuk Dergisi 2021 Yılı Aboneliği Sayıları