Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi 2024 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

8.760,00
4.390,00
6.150,00
5.700,00
7.450,00

Toplam

Basım Tarihi : 2024
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Dili : Türkçe

DergimizHakkında/About Our Journal

 

Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayınlanan hakemli bir der­gidir. 2003 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergidehakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kro­nik­leriile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve ya­ban­cı akademisyenlerve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, hukuk ile ilgili değerli eserleryayınlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği hukuk alanınailişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemelerivb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

Dergimizin etik ilkeleri, yayın ve intihalpolitikasına ilişkin detaylı bilgilere https://legal.com.tr/dergi/legalhukukdergisi adresinde yer verilmiş­tir.

 

Legal Journalof Law (LHD) is a peer reviewed journal published per month, concentratingon issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative develop­ments and book reviews. It has been in publicationsince 2003. Each issue contains scholarly works concerning law bulletin/journal, autho­red by scholars and practi­tioners around the globe.

We welcomeyour contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topicsreflecting a broad range of perspectives on law; with your contributions and supportour journal will progress.

Detailedinformation about our journal's ethical principles, its po­licy on publication andplagiarism may be found in the following add­ress: https://legal.com.tr/dergi/legalhukukdergisi

EDİTÖRLER KURULU

Ebru Ceylan
Etem Saba Özmen
Muharrem Kılıç
Özlem Yenerer Çakmut
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk

DİL EDİTÖRÜ VE TEMSİLCİ

C. Mengü Acun
H. Hulki ÖZEL

YAYIN KURULU

Ali Cem Budak
Hakan Üzeltürk
Birgül Sopacı Öztuna
Hasan Pulaşlı
Nuray Ekşi
Şafak Narbay

DANIŞMA KURULU

Gülçin ÇAM
Mahmut Koca
Muzaffer Eroğlu
Olgun Değirmenci
Abdülkadir Arpacı
Adem Sözüer
Ahmet M. Güneş
Ahmet Samim Ünan
Ali Necip Ortan
Alparaslan Kürşat Tangün
Alper Gümüş
Antinio SILVA
Atilla Coşkun
Bahri Öztürk
Başak Zeynep Baysal
Cengiz Apaydın
Cevdet Atay
Cumhur Şahin
Çetin Arslan
Dalia PERKUMIENĖ
Emine Yazıcıoğlu
Faruk Acar
Fatma Karakaş Doğan
Fikret İlkiz
Filiz Keskin
Gürsel Çetin
H. Güzin Üçışık
Hakan Gündüz
Hakan Karan
Hasan Köroğlu
Hasan Pulaşlı
Haşmet Sırrı Akşener
Haydar AKSOY
Hayrettin Ökçesiz
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
İsmail KAYAR
İzzet Doğan
Kürşat Turanboy
M. Tevfik Gülsoy
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Erdem
Mehmet Uçum
Murat Alışkan
Mustafa Erdem Can
Mustafa Koçak
Müslüm Akıncı
Nuri Erdem
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Can
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Ömer Özkan
Pelin Güven
Peri Uran
Pınar Akan
Recep Kahraman
Selçuk Öztek
Serap Keskin Kiziroğlu
Serap Yazıcı
Sevi Bakım
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sinan Bayındır
Süheyl Batum
Süleyman Çetin
Şükran Şıpka
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Tekin Memiş
Yavuz Erdoğan
Zafer İÇER
Zeliha Nur KAMAN

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 253

 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da 7214 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklerin Rekabet Politikası Açısından Değerlendirilmesi III: Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcısına Getirilen Yükümlülükler - Kerem Cem Sanlı
 • Avrupa Komisyonu Türkiye Raporlarının 1998-2022 Yılları Kapsamında Fasıl 23, Fasıl 29, Fasıl 30 Bazında İncelenmesi - Merkut Lanpir, Ömer Özkan, Gencay KARAKAYA
 • Akıllı Şehirlerde Kişisel Verilerin Kullanımına Dair Hukuki Bir Değerlendirme - Selim Sarfati
 • İnsan Haklarının Postmodern Eleştirisi - Müge Özkan
 • Rehin Hukukundaki “Alacağa Bağlılık İlkesi”nin Sonuçları (TMK m.881/I) - Talih Uyar
 • Son İşlem Tarihinden İtibaren 10 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olan İlamlı Takibin (İİK. 39/I; TBK. 156/2), Alacaklının Borçludaki Alacağını Defi Yoluyla Mahkemeye Bildirmiş Olması Halinde (TBK. 154/2), Zamanaşımı Kesilir mi? - Talih Uyar

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 254

 • İçerik Sağlayıcı “Kanal Sahibi” ile Yer Sağlayıcı “Youtube” Arasındaki “Sağlama Sözleşmesi”nin Hukukî Niteliği - Sinan Sami Akkurt
 • İnsan Hakları Hukuku Perspektifinden Türk Hukukunda Evli Kadının Soyadı - Ufuk Ramazan Çakmak
 • Ceza Muhakemesi Hukukunda Eski Hale Getirme - Özdem Özaydın
 • Yurtiçinde Adli Birimlerce El Konulan Sahte/Taklit Emtianın Gümrük Mevzuatı Bakımından Değerlendirilmesi - Deniz Okan Savaş, Ertan Beyazoğlu
 • “Ödeme Emri”nin “Takip Talebi”ne Uygun Düzenlenmemiş Olmasının Doğurduğu Sonuçlar (İİK.58/II-4; 60/II-1; İİK.Yön. 20/III, .C: 2) - Talih Uyar
 • Senedin (Bononun) Sağ Alt Kısmında Bulunan -Ve Senet Metnindeki Hiçbir Yazı ve İmzaya Denk Gelmeyen, 2 cm. Uzunluğundaki- Yırtık (Kesik), Senedin Ödendiğini İfade Eder mi? Böyle Bir Kesik (Yırtık), Senedin Kambiyo Senedi Niteliğini Kaybetmesine Neden Olur mu? - Talih Uyar

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 255

 • Danıştay Kararlarında Disiplin Cezalarının Tekerrürü ve İndirimi - Engin Saygın
 • Ortadoğu ve Arap Birliği’nde Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi - Gökçe Arıkan Çakır
 • Belirlilik İlkesi Bağlamında Ceza Muhakemesi Hukukunda “Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hâl” Kavramının Tanımlanması Sorunu - İsmail ÇINAR
 • İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama Suçunun Alman Ceza Kanunu (STGB) m. 319 Hükmünde Düzenlenen İnşaat Sırasında Tehlike Yaratma Suçu Bağlamında İncelenmesi - Korhan Yeğrim
 • Tasarrufun İptali Davalarında, Mahkemece, Dava Konusu Taşınmazı Borçludan Devralmış Olan Üçüncü Kişinin, Taşınmaz Üzerinde Yaptığı Bina, Yetiştirdiği Bağ/Bahçe İçin de Alacaklıya Cebri İcra Yetkisi Tanınabilir mi? - Talih Uyar

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 256

 • Konkordatoda Menfaat Dengesinin Görünümleri - M. Serhat SARISÖZEN
 • Menkul Kıymetlerin Aracılı Saklanmasında Hak Sahibi Açısından Ortaya Çıkan Sorunlar ve Dağıtık Defter Teknolojisinin Bu Sorunlara Getirebileceği Çözümlerin Değerlendirilmesi - Özlem Ata Polat
 • İki Taraflı Yatırım Antlaşmalarındaki En Çok Gözetilen Ulus Kaydı ve Bu Kaydın Getirdiği Önemli Hukuki Problemler - Abdurrahman Hamza Tüzgen
 • Çıkmaya Katılmada İlk Çıkma Beyanının veya Davasının Akıbetinin Sonraki Çıkma Beyanı veya Davasına Etkisi - Tuğba Özdoğan Daloğlu
 • Bireysel İş Hukuku Uyuşmazlıklarının Tahkime Elverişliliği - Sedef Ünal

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 257

 • AB’nin Platform Ekonomisinde Çalışma Koşullarını İyileştirme Denemesi: Önerilen Direktife Bir Bakış - Begüm Erdoğan, Tayfun Acarer
 • Bölünmüş Toplumlarda Anayasa Yargısı: İsrail Yüksek Mahkemesi Kararları Işığında İsrail’de Vatandaşlığın Sınırları - Gülce Tarhan Çelebi, Mehmet Celil Çelebi
 • Alman Karayolları Trafik Kanunu'nda Otomatik Sürüş Fonksiyonuna Sahip Araçlara İlişkin Yapılan Değişikliklere Genel Bir Bakış - Gizem Kılıç Akyıldız
 • İngiliz Hukukunda Kasten Yaralama Suçu ve Hukuka Uygunluk Nedenleri - Emine Pınar Özcan
 • “Tahsilde Tekerrür Olmamak Kaydıyla” Aynı Alacak İçin Birden Fazla Takip Yapılmış Olması Halinde, İcra Takiplerinden Birindeki Alacağın –Tahsil Harcı da Yatırılarak- Ödenmiş Olması Halinde, Diğer Takip Dosyasındaki Alacak da Ödenmiş Sayılır mı? - Talih Uyar

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 258

 • Uygulamada Televizyon Programlarının Umuma İletiminden Kaynaklanan Hukuki Sorunlar - Hayri Bozgeyik, Hilal Erçal
 • Uluslararası Bir Suç Olarak Ekokırımın Dünü, Bugünü ve Yarını - Hilal Cecanpınar
 • 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunundaki Gizliliğin İhlali Suçu (Madde 33) - Buminhan Duman, Hakan Kaşka
 • Tahkime Elverişlilik ve Ayrılabilirlik: Türk ve İngiliz Hukukuna Karşılaştırmalı Bir Bakış - Ticen Azize ÖZRAŞİT
 • Türkiye Veri Aktarımı Etki Değerlendirmesi: Yurt Dışı Veri Aktarımına Dair Son Gelişmeler - Kutlay Telli

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 259

 • İhracatçıların Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Alma Şartları ve Bunların Eşleri ile Çocuklarının Durumu - Nuray Ekşi
 • Hukuki ve Etik Boyutları ile Yapay Zekanın Temel Hak ve Özgürlükler Üzerindeki Etkisi - Ayten Erçoban Evren
 • Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçu - M. Nedim Bekri
 • Sosyal Medya Çocukları, Unutulma Hakkı ve Türkiye’nin Konumu - Deniz Nalbant
 • Yolsuz Tescil Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davasının Düşündürdükleri… - Talih Uyar

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 260

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 261

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 262

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 263

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 264

1. Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir.
Legal Journal of Law is a peer reviewed journal published per month.

2. Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justi-fied
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justi-fied

5. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen makaleler “http:// basvuru.legaldergi.com.tr/dergi.jsp” adresinde yer alan dergi sistemine yazar tarafından yüklenmelidir. Makale yüklemesi için yazarların belirtilen dergi sistemi üzerinden email adresleri ve oluşturacakları şifre ile kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt ve makale yükleme aşamalarına ilişkin detaylı bilgi için “https://legal.com.tr/icerik/yayin-ilkeleri” adresimizde yer alan “Dergi Platformu Yazar Kullanım Kılavuzu” incelenmelidir. Makale yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yayınevi tarafından gerekli değerlendirme yapılacak olup, makale yazarları süreç takibini anılan sistem üzerinden gerçekleştirebilecektir. Makalenin basılı olarak teslimi gerekmemektedir.
The articles that are sent for publication, have to be uploaded by the author to the journal system that’s address is “http://basvuru. legaldergi.com.tr/dergi.jsp". In order to upload the article to the system, authors have to sign up with their own e-mail addresses and adjust a password to register. The “Journal System Usage Guide” in the address of, https://legal.com.tr/icerik/yayin-ilkeleri, the steps should be viewed for the exhaustive information about signing up to the system and uploading the articles. After the articles are uploaded by the author, the article will be evaluated by the publishing house. The evaluation steps can be seen on the system. The printed version of the article is not required to be delivered to the publishing house. 

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org” adresinden alınacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de editöre ulaştırılmalıdır.
Along with the paper, the following must be submitted to the editor: the name, and the title of the author (authors), his/her institutional affiliation; his/her street address, telephone number (s) where he/she could be easily reached; his/her e-mail address (addresses), and the information about ORCID code which would be obtained through the web address of https://orcid.org and CV (should be attached photo)

7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir. Özet (öz) yazımında en fazla 160 kelime kullanılmalıdır. Makaleler en az 5, en fazla 10 adet anahtar kelime/keywords içermelidir. 
Papers submitted to the Journal must have titles, and abstracts both in Turkish and in English. Abstracts should be include up to 160 words. Papers must contain at least 5 and at the most 10 keywords.

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.

9. Dergi’ye gönderilen makalelerde atıf dipnotları ve kaynakça Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) stilinde hazırlanmalıdır.
Citation footnotes and bibliography should be prepared in Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style in the articles that sent to journal.

10. Etik ilkeler ve kurallar konusunda ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/)) yönergesini esas almıştır.
On the subject of ethical principles and rules, it took the directives of the Committee on Publication Ethics -COPE (COPE: Committee on Publication Ethics) as a basis.

11. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene-timlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir. 
All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

12. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.
All reviewers’ evaluation reports will be kept for at least five years after publication and copies of these reports will be sent to the ULAKBİM (Turkish Akademic Network and Information Center) Law Database Committee whenever required.

13. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDF kopyası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.
Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF file to the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies of the published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.

14. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Hakem Değerlendirme Sistemi/Arbiter Evaluation System

15. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayınlanmasına ya da düzeltme istenmesine ya da yayınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilir.
After the initial assessment of the articles is completed by the editorial board, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymo-usly. In accordance with the reviewer’s report, editing may be requested, the article may get published, or the article may be rejected. The author shall be notified of the decision as soon as possible. The editorial board shall submit the final, or the edited article to the peer reviewer one more time.

16. Her makale için hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınacaktır.
For each paper there would be at least two arbiters; when these two arbiters have conflicting opinions, either the editor or a third arbiter will be consulted.

17. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

Legal Hukuk Dergisi 2024 Yılı Aboneliği Sayıları