Kategoriler

Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 25

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Legal Hukuk Dergisi 2005 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Ocak 2005
Sayfa Sayısı : 513
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
ISSN (Online) : 2149-4231
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

 

İÇİNDEKİLER

 

Hukuk Haberleri          

Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu Yayınlandı.          

Yeni Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun    Yayınlandı.        

Yeni Belediye Kanunu Yayınlandı  

Türk Ticaret Kanunu Değiştirildi      

Vergi Kanunları Değiştirildi 

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Yayınlandı    

Veraset ve İntikal Vergisi Tutarları Değiştirildi       

Asgari Ücret Artırıldı

Hukukî Makaleler       

Ölüm ve Yaralanma Nedeniyle Tazminat Davalarında

Kazançların Araştırılması ve Değerlendirilmesi

Av. Çelik Ahmet Çelik         

İcra Hukukunda İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması (İİK Mad. 68)

Av. Talih Uyar

Strazburg Pratiği ve İç Hukukta

Ara Kararlarının Örtülü Etkinliği,

Ara Kararlarının Kişiliğinde

Adil ve Güvenli Yargılamanın Güvenceleri

Hilmi Şeker

Manipülasyon Suçu ve Türk Hukuk Sistemindeki Düzenlemesi, Yargı Kararları ve Uygulama Hakkında Görüşler

Av. Tülay Balta         

Suça (Cürme) Teşebbüsün

Eski ve Yeni Ceza Kanunu’na Göre

Karşılaştırmalı İncelenmesi

Av. Şakir Balcı          

477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluş, Yargılama Usulü

Ve Disiplin Suç ve Cezalar Hakkındaki

Kanun Üzerine Bir İnceleme

Ahmet Cahit İyilikli  

Yargıtay Hukuk Genel Kurul ve Daire Kararları      

Hukuk Genel Kurul Kararları            

Hukuk Daire Kararları           

Yargıtay Ceza Genel Kurul ve Daire Kararları         

Ceza Genel Kurul Kararları   

Ceza Daire Kararları   

Danıştay Kararları      

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları      

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Kararları         

Anayasa Mahkemesi Kararları           

Güncel Mevzuat         

Kanunlar         

5259 sayılı Kanun (Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hk.)   

5262 sayılı Kanun (Organik Tarım Hk.)        

5265 sayılı Kanun (Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hk.)       

5267 sayılı Kanun (Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunması Hk.)

5268 sayılı Kanun (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunması Hk.) 

5269 sayılı Kanun (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslami Geçiş Devleti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunması Hk.)

5270 sayılı Kanun (Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Hırvatistan Cumhuriyeti El Sanatları ve Kobi Bakanlığı Arasında Düzenlenen Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunması Hk.)

5258 sayılı Kanun (Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hk.)

5263 sayılı Kanun (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hk.)    

5266 sayılı Kanun (Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hk.)       

5264 sayılı Kanun (Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hk.)        

5273 sayılı Kanun (Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hk.)     

5274 sayılı Kanun (Türk Ticaret Kanununda

Değişiklik Yapılması Hk..)    

5271 sayılı Kanun (Ceza Muhakemesi Kanunu)      

5272 sayılı Kanun (Belediye Kanunu)         

5275 sayılı Kanun (Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun)       

5276 Sayılı Kanun (190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

5277 sayılı Kanun (2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu) 

5281 sayılı Kanun (Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hk.)           

5282 sayılı Kanun (Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sa­natkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Ödenen Gelir ve Aylıklarda 2005 Yılında Yapılacak Artışlar Hk.)

Resmî Gazete Özeti   

Önemli Bilgiler           

Kıdem Tazminatı Tavanı        

Asgari Ücret   

Yıllık Ücretli İzin Süreleri      

İhbar Tazminatı (Akdin Feshinde Bildirim Süreleri)            

İşsizlik Sigortası Primi           

2005 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi         

2004 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi         

2003 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi        

Kurumlar Vergisi Oranı

Geçici Vergi Oranları

Stopajlarda Alınacak Fon Kesintisi  

Yeniden Değerleme Oranı    

Katma Değer Vergisi Oranları           

Değerli Kâğıtlar (2005)          

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları         

Damga Vergisi (2005)            

Harçlar Tarifesi (2005) (Yargı Harçları)       

Kira Artışına Yargıtayca Uygulanan Endeksler       

Enflasyon Oranları    

04.12.2004 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Giren Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre

Vekâlet Ücreti Hesaplama Tablosu  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Döviz Kurları  

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri            

Kavramlara Göre Arama Dizini         

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞMA KURULU

Eser Karakaş
Adem Sözüer
Ahmet Caner Yenidünya
Ali Necip Ortan
Atilla Coşkun
Ayşe Işıl Karakaş
Bahri Öztürk
Birgül Sopacı Öztuna
Cumhur Şahin
Çelik Ahmet Çelik
Erdoğan Bülbül
Fikret İlkiz
Gürsel Çetin
Hakan Üzeltürk
Hamdi Yılmaz
Hasan Köroğlu
Hasan Özkan
Haşmet Sırrı Akşener
Hayrettin Ökçesiz
Hayri Domaniç
İbrahim Murat Haznedar
İlhan Yılmaz
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Artuk
Mehmet Uçum
Mustafa Alper Gümüş
Mustafa Koçak
Nüvit Gerek
O. Gökhan Antalya
Oğuz Atalay
Osman Doğru
Ömer Ekmekçi
Özlem Yenerer Çakmut
Saba Özmen
Serap Yazıcı
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Süleyman Çetin
Talih Uyar
Taner Ayanoğlu
Timuçin Muşul
  • Ölüm ve Yaralanma Nedeniyle Tazminat Davalarında Kazançların Araştırılması ve Değerlendirilmesi - Çelik Ahmet Çelik
  • İcra Hukukunda İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması (İİK Mad. 68) - Talih Uyar
  • Strazburg Pratiği ve İç Hukukta Ara Kararlarının Örtülü Etkinliği, Ara Kararlarının Kişiliğinde Adil ve Güvenli Yargılamanın Güvenceleri - Hilmi Şeker
  • Manipülasyon Suçu ve Türk Hukuk Sistemindeki Düzenlemesi, Yargı Kararları ve Uygulama Hakkında Görüşler - Tülay Balta
  • Suça (Cürme) Teşebbüsün Eski ve Yeni Ceza Kanunu’na Göre Karşılaştırmalı İncelenmesi - Şakir Balcı
  • 477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluş, Yargılama Usulü Ve Disiplin Suç ve Cezalar Hakkındaki Kanun Üzerine Bir İnceleme - Ahmet Cahit İyilikli