Kategoriler

Makroiktisat

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

560,00 448,00

Toplam

Yazar : Prof. Dr. Fatih Cin , Dr. Mustafa Kemal Doğru
Basım Tarihi : Eylül 2017
Sayfa Sayısı : 476
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-128-9
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

        Eylül 2016 tarihinde birinci baskısı yapılan bu kitabın gözden geçirilmiş 2. baskısıdır. Kitap 5 Kısım ve 15 Bölümden oluşmaktadır. Birinci Kısımda; Makroiktisadın Kısa Tarihçesi, Milli Gelir Hesapları ve Gelir ve Harcama şeklinde üç bölüm yer almaktadır. İkinci Kısım IS-LM Modeli ve Maliye Politikası Uygulamaları ile Açık Ekonomi Makroiktisadı bölümlerinden oluşmaktadır. Üçüncü Kısımda; Toplam Talep ve Toplam Arz ile İşsizlik ve Enflasyon başlıklarını taşıyan iki bölüm yer almaktadır. Dördüncü Kısımda ise,Tüketim ve Tüketim Harcamaları, Yatırım Harcamaları, Para Talebi, Kamu Maliyesi ile Merkez Bankası, Para ve Kredi başlıklarını taşıyan beş bölüm yer almaktadır. Son Kısım, İstikrar Politikaları: Ortodoks ve Heterodoks Yaklaşımlar ile İktisadi Büyüme Teorisi bölümlerinden oluşmaktadır. Her bölümün sonunda anahtar kelimeler ile o bölümle ilgili sorular yer almaktadır. Okuyucu anahtar kelimeleri açıklayarak ve sorulara yeterli düzeyde yanıtlar vererek bu bölümle ilgili bilgisini gözden geçirebilir.


İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ III
2. BASKIYA ÖNSÖZ V
KİTABIN PLANI VII
İÇİNDEKİLER XI

KISIM 1

BÖLÜM 1
MAKROİKTİSADIN KISA TARİHÇESİ
1. MAKROİKTİSADIN KISA TARİHÇESİ 3
1.1. 1929 BÜYÜK BUNALIMINDA EKONOMİ 4
1.2. BÜYÜK BUNALIMIN OLASI NEDENLERİ 10
1.2.1. Büyük Bunalımın Nedenlerİne Farklı Açık-lamalar 11
1.3. KEYNES ÖNCESİ MAKROİKTİSAT 17
1.3.1. Adam Smith Ve Görüşleri 18
1.3.2. David Ricardo Ve Görüşleri 21
1.3.3. Karl Marx Ve Görüşleri 25
1.4. FAYDA KURAMI VE NEOKLASİK İKTİSAT 30
1.4.1. Jeremy Bentham ve Görüşleri 31
1.4.2. Jean-Baptiste Say ve Görüşleri 32
1.4.3. Nassau Senior ve Görüşleri 33
1.4.4. Frédéric Bastiat ve Görüşleri 35
1.4.5. John Stuart Mill ve Görüşleri 36
1.5. KEYNES VE MODERN MAKROEKONOMİNİN DOĞUŞU 37
1.5.1. John Maynard Keynes 38
1.5.2. Keynes Makroekonomisinin Şekillenmesi 39
1.5.2.1. Keynes’in Para Ve Nominal Ücret Konusundaki Görüşleri 41
1.5.2.2. Keynes’in Tasarruf, Yatırım, Belirsizlik Ve Parasal Sistem  
Konusundaki Görüşleri 41
1.5.2.3. Keynes’de Çarpan Mekanizmanının İşleyişi 42

BÖLÜM 2
MİLLİ GELİR MUHASEBESİ
2. MİLLİ GELİR HESAPLARI 57
2.1. MİLLİ GELİR HESAPLAMASININ KISA TARİHİ 57
2.1.1. Türkiye’de Milli Gelir Hesaplamaları 58
2.2. GSYİH VE GSMH 60
2.2.1. Gayri Safi Yurtiçi Hâsılanın Hesaplanması 60
2.2.2. Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla ve Gayri Safi Milli Hâsıla İlişkisi 62
2.2.3. Gayri Safi ve Net Yurtiçi Hâsıla 65
2.3. MİLLİ GELİR-TOPLAM ÇIKTI VE HARCAMALAR 71
2.3.1. Önemli Özdeşlikler 79

BÖLÜM 3
GELİR VE HARCAMA
3. GELİR VE HARCAMA 87
3.1. TOPLAM TALEP VE DENGE ÇIKTI 88
3.1.1 Tüketim ve Tasarruf Fonksiyonu 91
3.1.1.1. Tüketim Eğrisinin Eğimi 93
3.1.2. Yatırım Harcamaları 94
3.2. TOPLAM TALEP EĞRİSİ VE DENGE ÇIKTI 95
3.2.1. Çarpan Mekanizması 96
3.2.2. Çarpan Mekanizmasının Şekil Üzerinde Gösterimi 97
3.3. DEVLET KESİMİ FAALİYETLERİNİN TOPLAM TALEBE EKLENMESİ 98
3.3.1. Kamu Harcamalarındaki Artışın Denge Milli Gelir Üzerine Etkisi 99
3.3.2. Devlet Alımları ve Transfer Ödemeleri Çarpanı 99
3.3.3. Vergi Oranındaki Değişmenin Denge Milli Gelir Üzerine Etkisi 101
3.3.4. Otomatik İstikrarlandırıcılar olarak Gelir vergisi ve Transfer Ödemeleri 102
3.3.5. Bütçe Açıkları ve Denge Milli Gelir 103
3.4. DIŞ TİCARETİN MODELE EKLENMESİ 104
3.4.1. İhracat ve İthalat 104

KISIM 2

BÖLÜM 4
IS-LM MODELİ VE MALİYE-PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI
4. IS-LM MODELİ VE MALİYE-PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI 117
4.1. IS-LM MODELİNİN YAPISI 118
4.1.1. Mal Piyasası Dengesi: IS Eğrisi ve Elde Edilmesi 119
4.2. VARLIK PİYASASI VE LM EĞRİSİ 126
4.2.1. Para Talebi 128
4.2.2. Para Arzı 129
4.2.2.1. Para Piyasası ve LM Eğrisi 130
4.3. UYGULAMA: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI 135

BÖLÜM 5
AÇIK EKONOMİ MAKROİKTİSADI
5. AÇIK EKONOMİ MAKROİKTİSADI 147
5.1. ÖDEMELER DENGESİ (BİLANÇOSU) 148
5.1.1. Cari İşlemler Hesabı 149
5.1.2.Sermaye Hesabı ve Finans Hesabı 150
5.1.3. Net Hata ve Noksan 150
5.1.4. Rezerv Varlıklar 150
5.2. DIŞA AÇIK EKONOMİDE IS-LM MODELİ 161
5.2.1. Mal Ticareti, Piyasa Dengesi ve Ödemeler Bilançosu 162
5.2.2. Sermaye Hareketliliği 164
5.3. MUNDELL FLEMİNG MODELİ: TAM SERMAYE HAREKETLİLİĞİ 166
5.3.1. Sabit Döviz Kuru ve Tam Sermaye Hareketliliği Altında Para Politikası 167
5.3.2. Sabit Döviz Kuru ve Tam Sermaye Hareketliliği Altında Maliye Politikası 168
5.3.3. Esnek Döviz Kuru ve Tam Sermaye Hareketliliği Altında Para Politikası 169
5.3.4. Esnek Döviz Kuru ve Tam Sermaye Hareketliliği Altında Maliye Politikası 169
5.4. MUNDELL-FLEMİNG MODELİ: SINIRLI SERMAYE HAREKETLİLİĞİ 171
5.4.1. Sabit Kur Rejimi Altında Maliye Politikası Uygulaması 172
5.4.2. Sabit Kur Rejimi Altında Para Politikası Uygulaması 174
5.4.3. Esnek Kur Rejimi Altında Maliye Politikası Uygulaması 175
5.4.4. Esnek Kur Rejimi Altında Para Politikası Uygulaması 177

KISIM 3

BÖLÜM 6
TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ
6. TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ 185
6.1.  TOPLAM TALEP VE TOPLAM TALEP EĞRİSİ 186
6.1.1. Toplam Talep Eğrisinin Elde Edilmesi ve Eğimini Etkileyen Faktörler 187
6.1.2. Toplam Talep Eğrisinde Kaymaya Yol Açan Faktörler 189
6.1.3. Para Politikası ve AD Eğrisi 190
6.1.4. Para Politikası Etkinliği 190
6.1.5.  Maliye Politikası ve AD Eğrisi 191
6.2. TOPLAM ARZ VE TOPLAM ARZ EĞRİLERİ 193
6.2.1. Keynes’in Toplam Arz Fonksiyonunun Türetilmesi 194
6.2.2. Gelir Dağılımı ve Toplam Arz 197
6.2.3. Parasal Ücret Oranındaki Değişme ve Toplam Arz Fonksiyonu 199
6.2.4. Keynes’in Anlatımıyla Efektif Talep 199
6.2.4.1. Efektif Talep 200
6.2.5. Michal Kalecki’nin Efektif Talep Yaklaşımı 206
6.2.5.1. Kalecki’nin Toplam Talep Denklemi 208
6.2.5.2. Açık Ekonomide Kalecki’nin Toplam Talep Yaklaşımı 208
6.2.5.3. Uluslararası Rekabet ve Kar Marjları 213

BÖLÜM 7
ENFLASYON-İŞSİZLİK
7. İŞSİZLİK VE ENFLASYON 219
7.1. MAKRO VE MİKRO ANLAMDA İŞSİZLİK OLGUSU 220
7.2. ENFLASYON 232
7.2.1. Şiddetine Göre Enflasyon 233
7.2.2. Enflasyonun Nedenleri 234
7.2.2.1. Talep ve Arz Enflasyonunun Birlikte Açıklanması 234
7.2.2.2. Dış Dinamikler 236
7.2.2.3. Piyasa Yapısı 237
7.2.3. Enflasyon ve Endeksleme 237
7.2.4. Enflasyonun Maliyetleri 239
7.3. İŞSİZLİK VE ENFLASYONUN DİNAMİK ANALİZİ: DİNAMİK TOPLAM ARZ EĞRİSİ 241
7.4. İŞSİZLİK VE ENFLASYONUN DİNAMİK ANALİZİ: DİNAMİK TOPLAM TALEP EĞRİSİ 244
7.5.  ENFLASYONU DÜŞÜRMEDE SEÇENEKLER 250

KISIM 4

BÖLÜM 8
TÜKETİM VE TASARRUF
8. TÜKETİM VE TÜKETİM HARCAMALARI 267
8.1. KEYNES’İN MUTLAK GELİR HİPOTEZİ 269
8.1.1. Tüketim Eğilimini Etkileyen Objektif ve Subjektif Faktörler 269
8.2. DUESENBERRY’NİN NİSPİ GELİR HİPOTEZİ 271
8.3. FRİEDMAN’IN SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİ 273
8.3.1. Sürekli Gelir Hipotezi-Miyopluk ve Likidite Kısıtı 276
8.4. MODİGLİANİ’NİN YAŞAM-DÖNGÜSÜ HİPOTEZİ 278
8.4.1. Yaşam-Döngüsü Hipotezinden Bazı Çıkarımlar 282
8.4.2. Ricardocu Denklik Teoremi 283

BÖLÜM 9
YATIRIM HARCAMALARI
9. YATIRIM HARCAMALARI 289
9.1.  NEOKLASİK YATIRIM TEORİSİ 290
9.1.1. Yatırım Maliyetinin Genişletilmesi 292
9.1.2. Değerlendirme ve Eleştiriler 293
9.2. KEYNEZYEN YATIRIM TEORİSİ 294
9.3. KONUT YATIRIMLARI 298
9.4. STOK YATIRIMI 300

BÖLÜM 10
PARA TALEBİ
10. PARA TALEBİ 307
10.1. PARA’NIN İŞLEVİ 307
10.2. PARANIN MİKTAR KURAMI 308
10.2.1. Irving Fisher’in Miktar Kuramı 308
10.2.2. Cambridge Yaklaşımı 309
10.2.3. Keynes’in Para Talebi Kuramı 311
10.2.4. Milton Friedman ve Çağdaş Miktar Kuramı 313
10.2.5. Paranın Gelir Dolanım Hızı 314
10.2.5.1. Paranın Miktar Kuramı ve Dolanım Hızı 315
10.3. PARA TALEBİNE STOK YAKLAŞIMI: BAUMOL-TOBİN MODELİ 317
10.4. POST-KEYNEZYEN PARA KURAMI 319
10.4.1. Paranın Miktar Kuramına Post-Keynezyen Bakış 322
10.4.1.1. Merkez Bankası ve Politika: Ortodoks-Post-Keynezyen Ayrımı 323

BÖLÜM 11
KAMU MALİYESİ
11. KAMU MALİYESİ 329
11.1. LİBERAL YAKLAŞIM 329
11.2. RADİKAL YAKLAŞIM 330
11.3. SOSYAL DEMOKRAT YAKLAŞIM 331
11.4. TÜRKİYE MALİYE TARİHÇESİ 333
11.4.1.Osmanlı Dönemi 333
11.4.2. Cumhuriyet Dönemi 337

BÖLÜM 12
MALİYE POLİTİKASI
12. MALİYE POLİTİKASI 353
12.1. EKONOMİK SORUNLAR VE MALİYE POLİTİKASI 354
12.1.1. Deflâsyon veya Durgunluğa Karşı Maliye Politikası 354
12.1.2. Enflasyon ve Maliye Politikası 354
12.1.3. Maliye Politikası ve Gelir Dağılımı 355
12.1.4.Maliye Politikası ve Kalkınma 357
12.2. KÜRESELLEŞME VE MALİYE POLİTİKASI 358
12.2.1. Kamu Harcamaları ve Küreselleşme 360
12.2.2. Vergi Sistemi ve Küreselleşme 360
12.2.3. Küreselleşme ve Mali Yerelleşme 361

BÖLÜM 13
MERKEZ BANKASI, PARA VE KREDİ
13. MERKEZ BANKASI, PARA VE KREDİ 371
13.1. PARASAL BÜYÜKLÜKLER VE ARALARINDAKİ İLİŞKİLER 371
13.1.1.Emisyon ve Emisyon Hacmi 371
13.1.1.1.Para Arzı 372
13.1.2. Para Arzının Belirlenmesi 373
13.1.2.1. Dolaşımdaki Para-Mevduat Oranı 373
13.1.2.2. Rezerv-Mevduat Oranı 374
13.1.2.3. Parasal Taban 375
13.1.3. Parasal Taban Stokunun (H) Kontrolü 377
13.1.3.1. Parasal Kontrol Araçları: Açık Piyasa İşlemleri Zorunlu Karşılık Oranı  
ve Reeskont Kredileri 377
13.1.4. TCMB Bilançosu 378
13.1.4.1. TCMB Bilançosu, TCMB Analitik Bilançosu ve Hesapların İşleyişi 379
13.1.4.2. Analitik Bilançonun İşleyişine İlişkin Bazı Örnekler 384
13.1.4.3. TCMB Bilanço Analizine Bir Örnek 386
13.1.5. TCMB’nin İzlediği Para Politikası Konusunda Birkaç Söz 388

KISIM 5

BÖLÜM 14
İSTİKRAR POLİTİKALARI
14. İSTİKRAR POLİTİKALARI: ORTODOKS VE HETERO-DOKS  YAKLAŞIMLAR 397
14.1. ORTODOKS POLİTİKALAR 397
14.2. HETERODOKS İSTİKRAR PROGRAMLARI 398
14.2.1. Fiyatların ve Ücretlerin Dondurulması 400
14.2.2. Sabit Döviz Kuru 401
14.2.3. Bütçe Disiplini ve Parasal Reform 403

BÖLÜM 15
İKTİSADİ BÜYÜME TEORİLERİ
15. İKTİSADİ BÜYÜME TEORİSİ 409
15.1. BÜYÜMENİN ÖLÇÜLMESİYLE İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR 414
15.2. BAZI STANDART BÜYÜME MODELLERİ 415
15.2.1. Harrod-Domar Büyüme Modeli 416
15.2.2. Neoklasik Solow Büyüme Modeli 420
15.2.2.1. Üretim Fonksiyonu 422
15.2.2.2. Tüketim Fonksiyonu 423
15.2.2.3. Sermaye Birikim Süreci veya Yatırımların Belirlenmesi 424
15.2.3. İçsel Büyüme Teorisi 427
15.2.4. Post-Keynezyen Büyüme Modeli 428
15.2.4.1. Nicholas Kaldor’un Katkısı 430
15.2.5. Marksist Büyüme Teorisi 434
REFERANSLAR 443
İSİM VE KONU DİZİNİ 455