Kategoriler

Mali Hukuk Dergisi 2005 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

820,00
410,00
520,00

Toplam

Basım Tarihi : 2005
Yayınlanma Süresi : Aylık - Yılda 12 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında/About Our Journal

Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. 2003 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kronikleri ile eser incelemelerine yer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği hukuk alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

 

Legal Journal of Law (LHD) is a peer reviewed journal published per month, concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2003. Each issue contains scholarly works concerning law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on law; with your contributions and support our journal will progress.

 

YAYIN KURULU

Adnan Nas
Ahmet Kırman
Asım Özgözükara
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bumin Doğrusöz
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Fatih Dural
Gülsen Güneş
Hakan Üzeltürk
Hamdi Deniz Ege Göktuna
Mustafa Uysal
Öznur Onat
Veysi Seviğ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 1

 • 2005 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisinin Özellikleri - Hakan Üzeltürk
 • Türk Ceza Hukukundaki Gelişmelerin Vergi Ceza Hukukuna Etkisi - Bumin Doğrusöz
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun Değerlendirilmesi - Ayşe Nuhoğlu
 • Vergi Hukukunda Bildirim Mükellefiyeti - Ezhan Doğrusöz
 • Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası Uygulaması - Nedim Türkmen
 • Serbest Meslek Kazançlarında ve Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay Sorunu - Güneş Yılmaz

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 10

 • Vergi Konseyi Genel Kurul Açılış Konuşması - Mustafa Uysal
 • Bankalar Kanunu’nda Düzenlenen Zimmet Suçu (4389 s.lı K. m.22/3-4) - Ahmet Gökcen
 • MTO Uyuşmazlık Heyeti Kuralları (Dispute Board Rules) - İbrahim Orkun Atalay
 • Tasarruf Gelirlerinin Vergilendirilmesi Hakkında Avrupa Birliği Yönergesi - Balca Çelener
 • Ben Amerikalı Değilim! - Nilgün Gündüz

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 11

 • Vergi Mevzuatı-Vergi Hukuku İlişkisi - Yusuf Karakoç
 • Yerel Bir Gelir Olarak Motorlu Taşıtlar Vergilemesi - Ayşe Güner
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun Haziran 2005 Öncesi Eylemler Yönünden Uygulanırlığı - İdris BERBER
 • Amerika Birleşik Devletleri’nde Teknelerden Alınan Lüks Vergisi Uygulaması ve Sonuçları - Teoman Arsay
 • Kayıtdışı İstihdam ve Yabancı İşçi Çalıştırılmasının Önlenmesi - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
 • Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türkiye’nin Uygulaması Gereken İstihdam Politikaları ve İşsizlik Sorununa Çözüm Önerileri - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
 • Kayıtdışı İstihdamla Mücadele İçin Ulusal Eylem Planı İhtiyacı - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 12

 • Incoterms 2000 Kurallarının Işığı Altında Uluslar arası Alım-Satımlarda Uygulanan Teslim Biçimleri, Risk ve Hasarın Geçişi Masrafların Kime Ait Olacağı Sorunu Üzerine Bir İnceleme - Ferhat Erçin
 • En Son Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Soru ve Cevaplarla Tüm Yönleriyle Organize Sanayi Bölgeleri - Hidayet Mat
 • Vergi Ziyaı Cezasının İptali: Birkaç Not - Hakan Üzeltürk

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 2

 • Kurumlar Vergisini Etkileyebilen Bağışlar - Mehmet Maç
 • İş Kanunu’nun İş Güvencesi Hükümleri Kapsamında Ödenen Ücret ve Tazminatların Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi - Resul Kurt
 • Hatalı Gümrük Tarifesi Beyanı ve Sonuçları - Yunus Nadi Kural
 • Dönem Sonu İşlemlerinin Vergisel Boyutu (1) - Nedim Türkmen
 • 5084 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Serbest Bölgelerden Sağlanan Kazançlarda Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Uygulamaları Açısından Vergilendirme Sorunları - Erkan Aydın, Onur Sezer
 • Vergi Mükelleflerinin Zararlarının Tazmini - Hakan Üzeltürk

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 3

 • Reel Olmayan Finansman Maliyeti (Rofm) Hesabında Negatif Kur Farkları - Şenol Turut
 • Dönem Sonu İşlemlerinin Vergisel Boyutu - Nedim Türkmen
 • 2004 Yılında Bireysel Yatırım Aracı Olarak Menkul Kıymetlerden Sağlanan Menkul Sermaye İratlarının ve Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi - Erkan Aydın
 • Rekabet Hukukunda Sözleşme Yapma Zorunluluğu (Rekabet Kurulu Kararları Işığında Zorunlu Unsur Doktrininin Değerlendirilmesi) - Pelin Güven
 • Milletlerarası Tahkimin İdarî Sözleşmelere Etkisinin Hukukî Ve Malî Yönden İncelenmesi - İbrahim Orkun Atalay
 • Gelir Vergisi Açısından Sporcu Ücretlerinin Değerlendirilmesi - Balca Çelener
 • 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu Açısından Kara Para Aklama Suçu ve 4208 Sayılı Yasa İle Karşılaştırılması - Abdullah Ok

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 4

 • Sigorta Murakabe Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Sigorta Şirketlerinin Malî Durumlarının Bozulması - Tekin Memiş
 • 2004 Yılı Serbest Bölge Kazançlarına Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulaması - Hakan Hasan ARI
 • Enflasyon Düzeltmesinde Bazı Özellikli Konulara İlişkin Sorular ve Cevaplar - Şenol Turut
 • Avrupa Şirketi ve Vergisel Statüsü - Ali Cenk Keskin
 • Fatura ve İspat Vasıtası Olma Özelliği - Yavuz Selim Şener

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 5

 • Danıştay Kararları ve Özelgeler Çerçevesinde Yatırım İndiriminden Yararlanacak Kazançlar ve Kazancın Tespit Şekli - Bülent Şişman
 • Noter Harçları ve Noterlerin Sorumluluğu - Mehmet Bahtiyar
 • 2978 Sayılı Yasadan Faydalanmak Amacıyla Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanmak Suç Mudur - Abdullah Ok
 • Türk Hukukunda Yaygın Ağlı Kamu Hizmetlerine İlişkin AB Müktesebatına Uyum: Telekomünikasyon ve Elektrik Piyasası Örnekleri - Çağla Tansuğ
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulamasına Bir Örnek ve Bu Uygulama Üzerine Düşünceler - Bülent Özden

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 6

 • Vergilemede İstikrarsızlığın İstikrarı: Yürürlüğe Girmeden Değişen Kanunlar - Fatih Saraçoğlu
 • Örtülü Kazanç Hükümleri Işığında Türkiye Transfer Fiyatlandırması Rejimi - Mehmet Küçükkaya
 • Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Ticari Ortaklıkların Bölünmesi - Yavuz Selim Şener
 • Kıymetli Evrakın Metninden Anlaşılan İhtiyarî Kayıtlara Karşı Def’iler - İbrahim Orkun Atalay

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 7

 • Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Gelirlerinin Vergilendirilmesinin Dünü, Bugünü, Yarını - Mustafa Çelen
 • Mükellef Hakları: Yansımalar - Hakan Üzeltürk
 • Avrupa Birliği Uyumlaştırma Fonları - Ömer Alp
 • Amatör Denizciliğimizin Önündeki Malî Engeller - Teoman Arsay

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 8

 • Limited Şirkette Pay Devri (TTK.520) - Ferhat Erçin
 • Varlık Yönetim Şirketleri ve Sorunlu Varlıkların Çözümlenmesi - İsmail Altay
 • Tekne Sigortası Sözleşmelerinde Sınıflama Kaydının (Kloz) Niteliği ve Geçerliliği - İbrahim Orkun Atalay

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 9

 • Hazineye ait Gayrimenkullerin Satış, Kira, İrtifak Hakkı Bedelleri Nasıl Belirleniyor? - Hidayet Mat
 • İsviçre’de ve Dünyada Vergi Afları Benno TORGLER ve Christoph A. SCHALTEGGER Kredi Teminatları - Sibel Terzi
 • Bankalar Kanunu’nda Düzenlenen Zimmet Suçu - Ahmet Gökcen
 • BANKALAR KANUNU’NDA DÜZENLENEN ZĠMMET SUÇU (4389 s.lı K. m. 22/3-4) - Ahmet Gökcen

1.     Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergi­dir.

Legal Journal of Law is a peer reviewed journal published per month.

 2.     Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren içe­rikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevi­rilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Av­rupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

 3.     Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 

4.     Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

5.     Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article. 

6.     Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalı­ş­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor. 

7.     Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.  

8.     Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimelerbulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.  

9.     Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alpha­betically arranged bibliography as well.

 10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.  

11.    Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar ha­keme gönderilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial bo­ard. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amend­ments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 

12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party. 

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s). 

Mali Hukuk Dergisi 2005 Yılı Aboneliği Sayıları