Kategoriler

Mali Hukuk Dergisi 2019 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

468,00
210,60
295,20
280,80
392,40

Toplam

Basım Tarihi : 2019
Yayınlanma Süresi : Aylık - Yılda 12 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

GENEL EDİTÖR

Hakan Üzeltürk

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Barış Bahçeci
Adem Durak
Adnan Gerçek
Adnan Nas
Alperen Asım KORUK
Asım Özgözükara
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bora Unutmaz
Bumin Doğrusöz
Cahit Yerci
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Ege GÖKTUNA
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Fatih Dural
Feridun Güngör
Ferruh Tunç
Filiz Keskin
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Hasan ARI
Hakan Üzeltürk
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
Hüseyin Perviz Pur
Mehmet İpek
Mehmet Küçükkaya
Metin Taş
Murat Alışkan
Murat Başaran
Mustafa Akkaya
Mustafa Alpaslan
Mustafa Çamlıca
Mustafa Uysal
Nedim Türkmen
Nevzat Saygılıoğlu
Osman Özen
Özgür Biyan
Öznur Onat
Resul Kurt
Sedat Eratalar
Serdar Koyutürk
Şükrü Kızılot
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yahya Arıkan
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

HAKEMLER KURULU

Barış Bahçeci
Adnan Gerçek
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bumin Doğrusöz
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Ege GÖKTUNA
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Üzeltürk
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
Metin Taş
Murat Alışkan
Mustafa Akkaya
Nevzat Saygılıoğlu
Özgür Biyan
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 169

 • Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınan Katkı Paylarının Açıköğretime Etkisinin İncelenmesi - Muhammet Recep Okur, Sedi Kavak
 • Kur Farklarında KDV Tartışması - Bumin Doğrusöz
 • Yeniden Değerleme Uygulaması - Adnan Erdal
 • Vergi Ehliyeti - Özgür Şahan, Gökhan Şahan, Derya Tabiloğlu
 • Kamu Sermayeli Anonim Şirkette Yönetim Kurulu Kararlarına Dair Önemli Usul ve Esaslar - Soner ALTAŞ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 170

 • 6183 Sayılı Kanunla Düzenlenen Kamu Borçlularına Özgü Suçlar - Ezhan Doğrusöz, Burcu KUZUCU YAPAR
 • Vergi Hukuku Bakımından Konkordato: Bir Uygulama Örneği - Funda KARAKOYUN
 • İdarenin Takdir Yetkisi ve Vergi Hukukuna Yansımaları - Onur CİDDİ
 • Türk Ticaret Kanunu’ndaki İdarî Para Cezalarının 2019 Yılı Uygulama Hadleri ve Esasları - Soner ALTAŞ
 • Türk Bütçe Sistemi ile Azerbaycan ve Rusya Bütçe Sistemlerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi - Saadat İbrahimova

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 171

 • Uluslararası Vergi Anlaşmalarının Kötüye Kullanımı: Vergi Anlaşması Alışverişi - Özgür Biyan, HÜDA CARDA, CANSU DİLİBAL
 • 6102 Sayılı TTK’nun 376. Maddesinin Uygulamasına Yönelik Genel Tebliğ Kapsamında Finansal Tablolar Açısından Teknik İflas ve Borca Batıklık - Mehmet Okan ÜNALDI
 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminin Vergilendirme Sürecinin İncelenmesi - Ufuk Kaya
 • Türkiye’de Mağaza Poşetlerinin Ücretli Satılmaya Başlanmasının Çevre ile İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme - Ayşenur KAYA

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 172

 • Türkiye’de Yerel Yönetimlere Yapılan Özel Bağışlara Yönelik Vergi Teşviklerinin Değerlendirilmesi - İsmail Orçun GÜNDÜZ, Soner Yakar
 • Bitcoin ve Diğer Kripto Para Birimlerinin Vergilendirmesine Yönelik Yaklaşımlar - Balca Çelener
 • İhtirazi Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannameleriyle İlgili Açılan Vergi Davalarının Esastan İncelenmeden Reddi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlali - İlyas Emre YAYLA , Erhan BAYAR
 • Vergi Kaçakçılığı ve Kayıt Dışı Ekonomiye Olan Eğilim ve Etkileri - Melek SABANKAYA
 • İşyeri Olarak Sanal Ofis ve Vergi Uygulamaları - Yunus Emre ÜLKÜ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 173

 • Konkordatonun Mali Yönü - Duran Bülbül
 • Gelişen Teknoloji ve İletişim Altyapısı Karşısında Vergi Dairelerinin Fonksiyonu - Fatih Saraçoğlu, Yunus Emre ÜLKÜ, Murat GÖKKAYA
 • Türkiye’de Dolaylı Vergilerin Yapısının İncelenmesi - Sami BUHUR
 • Mali Saydamlık ve Türkiye’de Alınan Önlemlerin İncelenmesi - Sami BUHUR
 • Verginin Toplumu Yönlendirme Gücü ve Mali Sosyoloji Etkisi - Taner Ercan

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 174

 • Vergilemede Pozitif Ayrımcılık: Esnaf Muaflığında Ev Kadınlarını Hedef Kitle Seçen Düzenleme - Elif Sonsuzoğlu
 • Satın Alma Hakkının Türk Hukukundaki Benzer Kavramlarla Karşılaştırması - Barış KAYA
 • Türkiye’de Transfer Harcamalarının Analizi (1980-2018) - Fatma BÜLBÜL
 • Türkiye’de Gelir Dağılımının Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi - Fatma BÜLBÜL

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 175

 • Türk Vergi Hukukunda Yer Alan Sürelere Etki Eden Faktörler - Hakan Arslaner, Yüksel ÇELİK
 • Türk Ticaret Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları Bağlamında Usule Uygun Tutulmuş Bilanço İçin Aranan Nitelikler - Raziye Aksu
 • Dağıtılmamış Kârlar Üzerinden Kanuni Yedek Akçe Ayrılması - Soner ALTAŞ
 • Yeni Kentsel Yoksulluk Kavramının Gelişimi ve Küreselleşmeyle İlişkisi - Güven DENİZ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 176

 • Dijitalleşmenin Vergi İdareleri Açısından Yarattığı Fırsatlar ve Güçlükler: Ekonomi Dijitalleşirken Vergi İdarelerinin Dijitalleşme Süreci - Burçin Bozdoğanoğlu, Iraz Haspolat Kaya
 • Ölüm Halinin Gelir, Katma Değer ve Özel Tüketim Vergileri Açısından Sonuçları - Çağla Gizem AKÇİL, Özgür Biyan
 • Sermayesini Kaybeden Limited Şirket İçin Seçimlik İki Çözüm Yolu - Soner ALTAŞ
 • Firmaların İflas ve Konkordato İlan Etme Risklerini Tahmin Etmeye Yönelik Finansal Modellerin Bir Değerlendirmesi - Tolga Tuzcuoğlu
 • Kanunların Yasak Saydığı Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirin Vergisel Boyutu: Türkiye ve Seçilmiş Ülke Örnekleri - Hamdi Furkan Günay
 • Demokrasi ve Mali Yetkiler İlişkisinde Yeni Bir Soluk - Zeynep Müftüoğlu

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 177

 • Rusya Vergi Sistemi ve Denetimi - Duran Bülbül, Saadat İbrahimova
 • On Birinci Kalkınma Planı’nda Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi - Fatih Saraçoğlu, Haydar Lütfü Ejder
 • Limited Şirketin Ödenmeyen Vergi Borçlarına İlişkin Kanuni Temsilciler ile Ortaklar Arasındaki Öncelik Sıralamasında Son Nokta - Soner ALTAŞ
 • Vergi Cezalarında Non Bis İn İdem İlkesinin Uygulamasında Fransız ve Türk Hukukundaki Son Gelişmeler - Balca Çelener
 • Çevre Kirliliği ile ISO 14001 Standardı İlişkisi: Türk Cumhuriyetleri Üzerine Bir Panel Veri Analizi - Sercan Yavan
 • Türkiye’de Uygulanan Vergi Aflarının Vergileme İlkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi - Nazlı Demirtaş

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 178

 • TOKİ Tarafından Yapılan Konut Satışlarında Vergilendirme Sorunu - Hatice Yurtsever
 • Vergi Uyuşmazlıklarında Vergi Hataları İçin İdari Başvuru Yolları - Sedat Apak
 • Diğer Dijital Hizmet Vergisi Uygulamaları Karşısında Türk Dijital Hizmet Vergisi Kanun Teklifine İlişkin Bir Değerlendirme - Balca Çelener
 • Bedelsiz Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında Belge Düzeninin VUK Hükümleri Kapsamında İncelenmesi - Serkan Özdemir

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 179

 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hükümleri Uyarınca Vergi Yargısında İstinaf Uygulamasının Değerlendirilmesi - Sedat Apak
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne İlişkin Bazı Sorunların Değerlendirilmesi - Harun Yeniçeri, Orçun Avcı
 • Sayıştay Denetiminin Anayasal Sınırları: Anayasa Mahkemesinin 27/12/2012 Tarihli ve E.: 2012/102 K.: 2012/207 Sayılı Kararı Üzerinden Bir Değerlendirme - Şerif Emre Gökçay, Murat Uğurlu
 • 6183 Sayılı Kanun’a Göre İdari Para Cezalarının Kapsamı ve Tahsilinde 5326 Sayılı Kanun’un Etkisi - Kerem Öncü

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 180

 • Kültür Yatırımı veya Girişimi Belgesine Sahip Mükelleflere Sağlanan Destekler - Zeki Doğan
 • 7194 sayılı Kanun ile Ücretlere Yönelik Olarak Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirilmesi - Fatih Saraçoğlu
 • Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesinin Değerlendirilmesi - Fatih Saraçoğlu, Birkan KAHRAMAN
 • Avrupa Birliğinde Dijital Ekonominin Vergilendirmesine Yönelik Çalışmalar - Hüseyin IŞIK
 • Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet Suçlarından Defter ve Belgeleri Gizleme Suçunda Tebligat İşleminin Önemi: Yargı Kararları Işığında Bir Değerlendirme - Ahmet Somuncu, Kadir AYYILDIRIM
 • Türk Vergi Sisteminde Tazminatlar - Baki Yegen
 • Vergi Usul Hukukunda Elektronik Tebligat: Temel Hukuk İlkeleri Unutuldu mu? - Gizem N. Özkaya

Mali Hukuk Dergisi 2019 Yılı Aboneliği Sayıları