Kategoriler

Marka İhlali (Yüksek Yargı Kararları - Davalar - Usül - Uygulama - Örnekler)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

600,00 480,00
300,00 240,00
395,00 316,00

Toplam

Yazar : Hakim Filiz Berberoğlu Yenipınar
Basım Tarihi : Eylül 2018
Sayfa Sayısı : 359
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-293-4
ISBN (Online) : 978-605-315-294-1
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu kitapta, Marka İhlali konusu uygulamaya yönelik olarak ele alınmıştır. Çalışmada genel bilgiler, konularına göre tasniflenmiş örnek dilekçe ve yazışmalar ile Yargıtay İçtihatları yer almaktadır.


İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR III
ÖZET 1

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER

I.  TANIM VE KAVRAMLAR  -  MEVZUAT İNCELEMESİ 5
A.  Genel  Bilgiler 5
a.  Görevli ve yetkili mahkeme 8
aa. Genel açıklama 8
bb. Mevzuat 8
b. Husumet - taraf ehliyeti 10
aa. Genel açıklama 10
bb. Mevzuat 10
cc. Tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin dava ve şartları 11
dd. Önceki tarihli hakların etkisi 11
ee. Tek yetkili satıcılık sözleşmesi 11
c.  Zamanaşımı 13
aa. Genel açıklama 13
bb. Mevzuat 15
B.   Marka Hakkı ve Kapsamı 15
a. Marka olabilecek işaretler 15
b. Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları 15
c. Rüçhan hakkı ve etkisi 16
C. İnceleme ve Araştırma Esasları 17
a. Marka hakkı, hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilir 
    haklardan olduğu için mutlak haktır 18
b. Aşağıda sayılan fiiller marka hakkına tecavüz sayılır 18
c. Marka sahibinin talepleri 18
d. Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler 19
e. Tazminat 20
aa. Yoksun kalınan kazanç 21
bb. Markanın itibarı 22
dd. Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin ileri 
      sürebileceği talepler 22
ee. Markanın kullanımına ilişkin 556 sayılı KHK’nın 14.’üncü maddesi - 
           markayı kullanmama 23
ff. İyiniyet ve inceleme 23
g. Türkiye’nin de taraf olduğu Paris Sözleşmesi’nin 1.mükerrer 6. maddesi 26
D.  İhtiyati Tedbir 29
a. İhtiyati tedbir talebi ve ihtiyati tedbirin niteliği 29
aa. İhtiyati tedbirin niteliği 31
bb. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanması 32
cc. Gümrüklerde el koyma 32
E. Bilirkişi incelemesi 32
F.  Avukatlarla ilgili Yasal Düzenleme 34
G. Haksız Rekabet 35
a. Genel inceleme 35
b. Mevzuat incelemesi 36
H. Tebligat 42

İKİNCİ BÖLÜM
YÜKSEK YARGI KARARLARI

A. MARKA İHLALİ  İLE İLGİLİ YÜKSEK YARGI KARARLARI 49
I. GÖREVLİ MAHKEME  İLE İLGİLİ  YÜKSEK  YARGI KARARLARI 49
II.  YETKİLİ MAHKEME  İLE İLGİLİ YÜKSEK  YARGI KARARLARI 61
III. ZAMANAŞIMI  İLE İLGİLİ YÜKSEK  YARGI KARARLARI 65
IV. HUSUMET  - TARAF EHLİYETİ  İLE İLGİLİ YÜKSEK  YARGI
          KARARLARI 73
V . İNCELEME VE ARAŞTIRMA ESASLARI  İLE İLGİLİ YÜKSEK 
          YARGI KARARLARI 92
VI.  İHTİYATİ TEDBİR İLE İLGİLİ YÜKSEK  YARGI KARARLARI 120
VII . HAKSIZ REKABETLE İLGİLİ  YÜKSEK YARGI KARARLARI 137

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UYGULAMA - ÖRNEK DİLEKÇELER

I.   ÖRNEK DİLEKÇELER 155

EKLER
SINAİ MÜLKİYET KANUNU 217
MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 321
KAYNAKÇA 349
KAVRAM DİZİNİ 351