Kategoriler

Medeni Hukuk (Giriş Temel Kavramlar Başlangıç Hükümleri)

91,00

Toplam

Yazar : Prof. Dr. Gökhan Antalya , Murat Topuz
Basım Tarihi : Eylül 2018
Sayfa Sayısı : 502
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-211-8
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Medeni Hukuk kitabımızda, Türk Medeni Kanunu‘nun Temel Kavramları ile Türk Medeni Kanunu Başlangıç Hükümleri incelenmiştir. Hukukçulara ve öğrencilere yönelik eserde, uzun zamandır bir bütün olarak ele alınmayan Türk Medeni Kanunu Başlangıç Hükümlerini özellikle mukayeseli hukuk yaklaşımıyla ele alıp, yeniden bilimsel yorumu gerçekleştirilmiştir.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.. V

KISALTMALAR.. VII

İÇİNDEKİLER.. XI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUK KAVRAMI VE MEDENİ HUKUKA İLİŞKİN

GENEL BİLGİLER

 

§1. HUKUK KURALLARININ SOSYAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİ YERİ VE DİĞER SOSYAL DÜZEN KURALLARI İLE OLAN İLİŞKİSİ. 1

I. GENEL OLARAK SOSYAL DÜZEN KURALLARI. 1

II. HUKUK KURALLARI. 2

A. Hukukun Tanımı ve Amacı. 2

B. Hukuka İlişkin Temel Ayrımlar. 4

1. Pozitif (Olan) Hukuk - İdeal (Olması Gereken) Hukuk.. 4

2. Yazılı Hukuk - Yazılı Olmayan Hukuk.. 5

3. Maddi Hukuk -Yargılama Hukuku. 5

4. Maddi Hukuk - Uygulama ve Yürürlük Hukuku. 6

5. Kamu Hukuku - Özel Hukuk. 6

a. Genel Olarak. 6

b. Özel Hukuk Dalları 8

aa. Medeni Hukuk. 8

bb. Ticaret Hukuku. 8

cc. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku. 8

dd. Milletlerarası Özel Hukuk. 9

c. Kamu Hukuku Dalları 9

aa. Anayasa Hukuku. 9

bb. İdare Hukuku. 10

cc. Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku. 10

dd. Devletler Genel Hukuku. 10

ee. Mali Hukuk ve Vergi Hukuku. 10

ff. Genel Kamu Hukuku. 11

d. Karma Hukuk Dalları 11

aa. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku. 11

bb. Medeni Yargılama Hukuku. 11

cc. İcra ve İflas Hukuku. 11

6. İç Hukuk- Dış Hukuk.. 12

C. Hukuk Kurallarının Temel Özellikleri 12

1. Hukuk Kurallarının Toplumsal Yaşamın Zorunlu Bir Sonucu Olması. 12

2. Hukuk Kuralının Dışa Vurulmuş Davranış ve İlişkileri Düzenlemesi 13

3. Hukuk Kurallarının Genel, Soyut, Sürekli ve Objektif Olması. 13

4. Hukuk Kurallarının Maddi Bir Yaptırıma Bağlanmış Olması. 13

5. Her Hukuk Kuralının Hukuki Olgu ve Hukuki Sonuçtan Oluşması. 15

III. HUKUK KURALLARININ DİĞER SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI

      İLE OLAN İLİŞKİSİ VE BU KURALLARDAN FARKLARI. 17

A. Ahlak Kuralları ve Hukuk Kuralları Arasındaki İlişki 17

B. Etik Kuralları. 20

1. Etik Kavramı. 20

2. Hukuk ve Etik Arasındaki İlişki 22

3. Mesleki Etik Kuralları. 23

4. Hukuk Etik Kuralları Düzenlemeleri 24

C. Din Kuralları ve Hukuk Kuralları Arasındaki İlişki 26

D. Görgü (Adab-ı Muaşeret) Kuralları ve Hukuk KurallarıArasındaki İlişki 27

 

§ 2. MEDENİ HUKUKA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER   29

I. MEDENİ HUKUK KAVRAMI. 29

II. TÜRKİYE’DE MEDENİ HUKUK ALANINDA KANUNLAŞTIRMA  

     HAREKETLERİ. 30

A. Genel Açıklamalar. 30

B. Türk Medeni Kanunu.. 36

1. 743sayılı Türk Kanunu Medenisi 36

2. 4721Sayılı Türk Medeni Kanunu.. 37

3. 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun.. 42

4. Türk Medeni Kanunu’nu Değiştiren Bazı Kanunlar. 44

a. 02.01.2003 Tarihinde Kabul Edilen 4778 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun  44

b. 30.07.2003 Tarihinde Kabul Edilen 4963 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun  44

c. 20.02.2008 Tarihinde Kabul Edilen 5237 Sayılı VakıflarKanunu. 45

d. 04.11.2004 Tarihinde Kabul Edilen 5253 Sayılı Dernekler Kanunu. 45

e. 03.07.2005 Tarihinde Kabul Edilen 5399 Sayılı Türk Medeni  

     Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun. 46

f. 04.05.2007 Tarihinde Kabul Edilen 5650 Sayılı Türk Medeni  

   Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 46 

 g.   31.03.2011Tarihinde Kabul Edilen 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

      Dair Kanun .46

h.    25.04.2013 Tarihinde Kabul Edilen 6462 Sayılı Kanun ve Kanun

     HükmündeKararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik

      İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunve Kanun  Hükmünde Kararnamelerde DeğişikYapılmasına Dair Kanun 47

ı.   06.02.2014 Tarihinde Kabul Edilen 6518 Sayılı Aile ve Sosyal

      Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

      Hükmünde Kararnameyle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

      Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 47  

i.    30.04.2014 Tarihinde Kabul Edilen 6537 Sayılı Toprak Koruma ve

      AraziKullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.48

5.Anayasa Mahkemesince İptal Edilen Bazı Türk Medeni Kanunu Hükümleri

ve Anayasa Mahkemesinin İptalKararları 48

6. 4721 Sayılı Kanuna Ek ve Değişiklik Getiren Mevzuatın-Anayasa Mahkemesi Kararının Yürürlüğe Giriş Tarihini Gösterir Liste..49

C. Türk Borçlar Kanunu.. 50

1. 818 sayılı Borçlar Kanunu.. 50

2.  6098 Türk Borçlar Kanunu.. 52

3. 6101sayılı Türk Borçlar Kanununun Uygulanması ve Yürürlüğü Hakkında Kanun.. 58

D.   Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun.. 59

III. TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN TEMEL ÖZELLİKLERİ. .61

A. Türk Medeni Kanunu’nun Laik Karakterli Olması. 61

B. Türk Medeni Kanunu’nun Çağdaş Nitelikte Olması. 61

C. Türk Medeni Kanunu’nun Genel Nitelikte Olması. 62

D. Türk Medeni Kanunu’nun Eşitlik İlkesini Benimsemesi 62

E. Türk Medeni Kanunu’nun Milli Nitelikte Olması. 62

F. Türk Medeni Kanunu’nun Devrimci Nitelikte Olması. 63

G. Türk Medeni Kanunu’nun Demokratik İlkeleri Benimsemiş Olması. 63

H. Türk Medeni Kanunu'nun Hakime Geniş Takdir Yetkisi Tanıması. 63

İ. Türk Medeni Kanunu'nun Yazılı Oluşu.. 64

J. Türk Medeni Kanunu’nun Bireysel Çıkarlar ile SosyalDüşüncelere  

   DayananToplumsal Çıkarı Dengelemiş Olması. 64

IV. MEDENİ HUKUKUN KONUSU VE KAPSAMI. 64

A. Genel Açıklamalar. 64

B. Türk Medeni Kanunu’nun Kapsamı. 66

1. Başlangıç Hükümleri 66

2. Kişiler Hukuku.. 67

3. Aile Hukuku.. 67

4. Miras Hukuku.. 68

5. Eşya Hukuku.. 70

6. Borçlar Hukuku.. 73

V. TÜKETİCİ HUKUKU.. 76

VI. MEDENİ HUKUKUN TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE  

      İLİŞKİSİ VE MEDENİ KANUNUN DİĞER ÖZEL HUKUK

      İLİŞKİLERİNE UYGULANMASI. 77

 

İKİNCİ BÖLÜM

MEDENİ HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

 

§ 3. HAK KAVRAMI,HAKKIN KONUSU VE SAHİBİ  83

I. HAK KAVRAMI VE HAKKI AÇIKLAYAN TEORİLER.. 83

A. İrade Teorisi 84

B. Menfaat (Yarar) Teorisi 84

C. Karma Teori 85

II. HAKKIN KONUSU.. 85

III.HAKKIN SAHİBİ.86

 

§4.HAK AYRIMLARI. 89

I. DAYANDIĞI HUKUK DALINA GÖREHAKLAR.. 89

A. Kamu Hakları. 89

1. Koruyucu Haklar. 89

2. İsteme Hakları. 89

3. Katılma Hakları. 89

B. Özel Haklar. 89

II. KONULARINA GÖRE HAKLAR.. 90

A. Genel Açıklamalar. 90

B. Konularına Göre Hak Ayrımları. 91

1. Malvarlığı Hakları. 91

a. Alacak Hakları 91

b. Ayni Haklar 93

aa. Ayni Hakkın Tanımı ve Unsurları 93

bb. Ayni Haklara Hakim Olan İlkeler 95

cc. Ayni Hak Çeşitleri: Mülkiyet Hakkı-Sınırlı AyniHaklar 99

aaa.Mülkiyet Hakkı 100

(1). Mülkiyet Hakkının Tanımı ve Kapsamı 100

(a). Bütünleyici Parça. 101

(b). Eklenti 103

(2). Mülkiyet Çeşitleri 104

(a). Malik Sayısı Bakımından. 104

(aa). Paylı Mülkiyet ve Tabi Olduğu  

        Hükümler 105

(bb). Elbirliği Mülkiyeti ve Tabi Olduğu  

         Hükümler 106

(b). Mülkiyete Konu Olan Eşyanın Niteliği  

       Bakımından. 107

(aa). Taşınmaz Mülkiyeti ve Tabi  

        Olduğu Hükümler 107

(bb). Taşınır Mülkiyeti ve Tabi Olduğu  

         Hükümler 112

bbb. Sınırlı Ayni Haklar 113

(1). İrtifak Hakları 114

(a). Yararlanma Yetkisinin Kapsamı  

       Açısından. 115

(b). Yararlanma Yetkisinin Tarzı Açısından. 115

(c). Hak Sahibinin Tayini Açısından. 116

(aa). Kişiye Bağlı İrtifaklar 116

(bb). Eşyaya Bağl ıİrtifaklar 121

(cc). Diğer İrtifaklar 123

(2). Rehin Hakları 123

(a). Taşınmaz Rehni 124

(aa). İpotek. 124

(bb). İpotekli Borç Senedi 126

(cc). İrat Senedi 126

(b). Taşınır Rehni 127

(aa). Teslime Bağlı Rehin. 127

(bb). Bir Sicile Tescili Zorunlu Olan Rehin. 128

(cc). Hapis Hakkı 129

(3). Taşınmaz Yükü. 131

c. Maddi Değeri Olan Yenilik Doğuran Haklar 131

d. Maddi Değeri Olan Fikri Haklar 132

2. Şahısvarlığı Hakları. 132

a. Genel Açıklamalar 132

b. Kişilik Hakkı Kavramı 134

c. Kişilik Hakkının Temel Özellikleri 135

d. Kişilik Hakkı Kapsamında Korunacak Değerler 136

C. Niteliklerine Göre Haklar. 141

1. Mutlak Haklar. 141

2. Nisbi Haklar. 144

a. Genel Açıklamalar 144

b. Nisbi Hak Ayrımları 147

aa. Alelade Nisbi Haklar 147

bb. Etkisi Kuvvetlendirilmiş Nisbi Haklar 147

3. Mutlak Haklar ile Nisbi Hakların Karşılaştırılması. 153

D. Kullanılmasının Etkisi Bakımından Haklar. 154

1. Yenilik Doğuran Haklar. 154

a.Kavram154

b. Yenilik Doğuran Hakların Çeşitleri 155

aa. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar 155

bb. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar 156

cc. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar 156

c. Yenilik Doğuran Hakların Ortak Özellikleri 157

 aa. Şarta Bağlanamaması.157

bb. Kullanıldıktan Sonra Geri Dönülememesi 157

cc. Bir Kez Kullanılmakla Sona Ermesi 158

dd. Zamanaşımı Süresine Değil Hak Düşürücü Sürelere Tabi Olması 158

2. Alelade Haklar. 158

E. Kullanma Yetkisi Bakımından Haklar. 159

1. Şahsen Kullanılması Zorunlu Haklar (Şahsa Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar). 159

2. Şahsen Kullanılması Zorunlu Olmayan Haklar. 161

F. Bağımsız Olup Olmama Açısından Haklar. 162

1. Bağımsız Haklar. 162

2. Bağlı Haklar. 162

G. Başkasına Devri Mümkün Olup Olmaması Bakımından Haklar. 163

 

§5. HAKLARIN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  165

I. HAKLARIN KAZANILMASI. 165

A. Aslen Kazanma.. 165

B. Devren Kazanma.. 165

1. Cüz’i Halefiyet. 166

2. Külli Halefiyet. 166

C. Tesisen Kazanma.. 167

II. HAKLARIN KAYBEDİLMESİ. 167

A. Hakların Mutlak ve Nisbi Kaybı. 167

B. Hakların İradi ve İrade  . 168

 

§6.HUKUKİ OLAY VE HUKUKİ FİİL KAVRAMLARI  169

I. GENEL AÇIKLAMALAR.. 169

II. HUKUKİ OLAY.. 169

III. HUKUKİ FİİL VE AYRIMLARI. 170

A. Genel Açıklamalar. 170

B. Hukuki Fiil Ayrımları. 171

1. Hukuka Aykırı Fiiller. 171

2. Hukuka Uygun Fiiller. 173

a. İrade Açıklamaları 173

aa. Hukuki İşlem... 173

bb. Hukuki İşlem Benzeri Fiiller 173

cc. Maddi Fiil 174

b. Bilgi (Tasavvur) Açıklamaları 176

c. Duygu Açıklamaları 176

 

§7.HUKUKİ İŞLEM KAVRAMI. 179

I. HUKUKİ İŞLEMİN TANIMI VE UNSURLARI. 179

II. HUKUKİ İŞLEMİN KURUCU UNSURLARI. 180

A. İrade Beyanı. 180

1. Kavram.180

2. İrade Beyanının Çeşitleri 181

a. Açık İrade Beyanı - Örtülü İrade Beyanı 181

aa.Açık İrade Beyanı 181

bb.Örtülü İrade Beyanları 182

aaa. Susma. 183

bbb. Bazıİradi Davranışlar 184

b. Varması Gerekli İrade Beyanı - Varması Gerekli Olmayan İrade  

     Beyanı 184

c. Vasıtalı İrade Beyanı - Vasıtasızİrade Beyanı 186

B. İrade Beyanının Yöneldiği Sonucun Hukuk Düzenince Tanınması (Hukuki Sonuç). .186

III. HUKUKİ İŞLEMİN GEÇERLİLİK UNSURLARI.187

A. Tüm Hukuki İşlemlerde Aranan Unsurlar 187

1. İrade Beyanında Bulunan Kişinin Ayırt Etme Gücünden Yoksunluğu Sebebiyle

    Hukuki İşlem Ehliyetsizliği Bulunmamalı 187

a. Fiil Ehliyeti 188

b. Fiil Ehliyetine Göre Ayrım 188

aa. Tam Ehliyetliler 188

bb. Tam Ehliyetsizler 191

cc.Sınırlı Ehliyetliler 192

dd.Sınırlı Ehliyetsizler 193

2. Hukuki İşlemlerin Konusunun Hukuka, Ahlaka ve Kişilik

    Haklarına Aykırı ve İmkansız Olmaması. 196

3. İrade Beyanı Muvazaalı (Danışıklı)Olmamalı. 196

4. Hukuki İşlemi Meydana Getiren İradenin Sakatlanmamış Olması. 199

B. Bazı Hukuki İşlemler İçin Aranan Şartlar. 200

1. Geçerlilik Şekline Uyulmuş Olması. 200

2. Hukuki İşlemi Yapan Kişinin Tasarruf Yetkisi Bulunmalı. 200

3. Sebebe Bağlı İşlemlerde Tasarruf İşlemine Dayanak Teşkil Eden  

   Geçerli Bir Borçlandırıcı İşlem Bulunmalı. 201

4. Aşırı Yararlanma Bulunmaması. 201

5. Genel İşlem Koşulları Genel İçerik Denetimine Aykırı Olmamalı. 202

IV. HUKUKİ İŞLEMİN TAMAMLAYICI (ETKİNLİK) UNSURLARI. 203

V. HUKUKİ İŞLEM AYRIMLARI. 204

A. Hukuki İşleme Katılan Kişi Sayısı Yönünden.. 204

1. Bir Taraflı Hukuki İşlemler. 204

2. İki veya Çok Taraflı Hukuki İşlemler. 204

a. Sözleşmeler 205

b. Kararlar 206

B. Hukuki İşlemin Sonuçlarını Doğurduğu An Bakımından Hukuki  

İşlemler. 208

C. Malvarlığına Yaptığı EtkiBakımından Hukuki İşlemler 209

1. Borçlandırıcı İşlem210

2. Tasarruf İşlemi 211

3. Kazandırıcı İşlem213

a. Genel Olarak. 213

b. Hukuki Sebep. 214

c. Hukuki Sebep Çeşitleri 214

aa. İfa Sebebi (causa solvendi).215

bb. Alacak Sebebi (causa credendi).. 215

cc. Bağışlama Sebebi(causa donandi) 215

dd. Diğer Sebepler 216

D. Sebebe Bağlı Olup Olmamasına Göre Hukuki İşlemler 216

VI. HUKUKİ İŞLEMİN GEÇERSİZLİĞİ. 218

A. Genel Açıklamalar. 218

B. Esnek Geçersizlik.. 219

C. Geçersizlik Türleri 220

1. Yokluk.. 220

2. Kesin Geçersizlik (Hükümsüzlük-Butlan). 223

a. Kavram ve Temel Özellikler 223

b. Kesin Geçersizlik Sebepleri 225

aa. Hukuki İşlemi Yapan Kişinin Ayırt Etme Gücünden Yoksunluğu  

Sebebiyle Ehliyetsiz Olması 225

bb. Hukuki İşlemin Konusunun Başlangıçta İmkansız Olması 226

cc. Hukuki İşlemin Hukuka Ve Ahlaka Aykırı Olması 226

dd. Hukuki İşlemin Muvazaalı (Danışıklı) Olması 226

ee. Hukuki İşlem Geçerlilik Şekline Aykırı Olmalı 227

ff. Genel İşlem Koşullarında Genel İçerik Denetimine  

     Aykırılık Bulunması 227

c. Kısmi Geçersizlik. 227

3. Yazılmamış Sayılma.. 228

4. Düzeltilebilir Geçersizlik-Bozulabilir Geçerlilik.. 232

5. Askıda Geçersizlik.. 234

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI VE UYGULANMASI

 

§8.MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI  237

I. KAYNAK TERİMİNİN ANLAMLARI. 237

A. Yaratıcı Kaynaklar 237

B. Yürürlük Kaynakları 237

C. Bilgi Kaynakları. 238

II. MEDENİ HUKUKUN YÜRÜRLÜK KAYNAKLARI 238

A. Medeni Hukukun Yazılı Kaynakları 239

1. Kanunlar 239

2. Kanun Gücünde Kararnameler 242

3. Tüzükler 243

4. Yönetmelikler 244

5. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları 244

B. Medeni Hukukun Yazılı Olmayan Kaynakları (Örf ve Adet Hukuku) 244

1. Örf ve Adet Hukuku Kavramı 244

2. Örf ve Adet Kuralının Uygulama Şartı: Kanunda BoşlukOlması 247

a. Genel Açıklamalar 247

aa. Hukuk Kuralında Boşluk Bulunmaması Kuralı 247

bb. Kanunkoyucunun Bilinçli Olarak Susarak Hukuki Sorunu  

      Çözüme Kavuşturduğu Haller 248

b. Boşluk Kavramı 250

aa. KanunBoşluğu Türleri 252

aaa. Gerçek(Açık) Boşluk. 252

(1). Bilinçli Boşluk. 253

(2). Bilinçsiz Boşluk. 254

bbb. Gerçek Olmayan Boşluk. 254

c. Kanun Boşluğu Bulunmasının Sonuçları 255

3. Örf ve Adet Hukukunun Unsurları. 256

a. Objektif (Maddi) Unsur:Süreklilik. 256

b. Manevi Unsur: Genel İnanış. 257

c. Hukuki Unsur: Devlet Desteği(Maddi Yaptırım) 258

4. Örf ve Adet Hukukunun Türleri 260

a. Ülkesel Örf ve Adet Hukuku - Yöresel Örf ve Adet Hukuku. 260

b. Genel Örf ve Adet Hukuku-Özel Örf veAdet Hukuku. 261

c. Adi (Alelade) Örf ve Adet Hukuku - Ticari Örf ve Adet Hukuku. 261

5. Örf ve Âdet Hukukunun Önemi ve Fonksiyonları. 262

a. Genel Açıklamalar 262

b. Örfve Adet Hukukunun Fonksiyonları 263

aa. Örfve Adet Hukukunun Tamamlayıcı Olması 263

bb. Örf ve Adet Hukukunun Yorumlayıcı Olması 264

6. Örf ve Adet Hukukunun Belirlenmesi ve Uygulanması. 265

C. Hakimin Yarattığı Hukuk.. 265

1. Genel Açıklamalar. 265

2. Hakimin Hukuk Yaratabilmesinin Koşulları. 269

a. Kanunda Boşluk Bulunması 269

b. Örf ve Adet Hukukunda Söz Konusu Somut Uyuşmazlığa  

   Uygulanacak Bir Kuralın Bulunmaması 269

3. Hakimin Hukuk Yaratırken Başvurabileceği Yollar. 269

a. Kıyas Yolu ile Hukuk Yaratma. 270

b. Hukukun Genel İlkeleri ile Hukuk Kuralı Koyma. 271

c. Doğrudan Doğruya Kural Koyma. 272

4. Hakimin Koyduğu Hukuk Kurallarının Niteliği 272

III. MEDENİ HUKUKUN YARDIMCI KAYNAKLARI. 274

A. Genel Açıklamalar. 274

B.  Yardımcı Kaynaklar. 275

1. Bilimsel Görüş (Doktrin). 275

2. Mahkeme İçtihatları. 276

 

§9.MEDENİ HUKUKUN UYGULANMASI  279

I. GENEL AÇIKLAMALAR. 279

II. KANUNLARIN SÖZÜYLE VE ÖZÜYLE UYGULANMASI. 279

A. Genel Olarak. 279

B. Kanun Metninin Uygulanması. 280

C. Kanunun Sözüyle Uygulanması. 281

D. Kanunun Sözüyle Özünün Uyumsuzluğu.. 282

E. Kanunun Özüyle Uygulanması(Yorum). 283

1. Genel Açıklamalar. 283

2. Medeni Hukukun Anlam Bakımından Uygulanması. 284

a. Genel Açıklamalar 284

b. Yorum Çeşitleri 285

aa. Yorumu Yapan Makam Bakımından: Yasama Yorumu-

      Yargısal Yorum-Bilimsel Yorum... 285

bb. Yorumun Kapsamı Bakımından: Daraltıcı Yorum-

      Genişletici  Yorum... 286

cc. Kabul Edilemeyen Yorum Metodu: Serbest Yorum Teorisi 287

c. Yorum Metotları 287

aa. Söze Göre Yorum Metodu. 288

bb. Sistematik/Mantıksal Yorum Metodu. 289

cc. Tarihi Yorum Metodu. 290

aaa.Sübjektif Tarihi (Kanun Koyucunun Hükmün  

        Konuluş Anındaki İradesine Göre) Yorum... 290

bbb.Objektif Tarihi (Kanun Koyucunun  Hükmün  

        Uygulama Anındaki Farazi İradesineGöre) Yorum... 291

ee. Gerçekçi Yorum... 291

ff. Amaca Dayalı Yorum... 291

d. Yorum  Yaparken Yararlanılacak Araçlar (Elemanlar) 292

aa. Genel Açıklamalar 292

bb. Yorum Araçları/Elemanları 292

aaa. Dilbilgisi Elemanları (Kanunun Sözü ve Gramatik Yapısı) 292

bbb. Sistematik Elemanlar (Kanunun Sistematiği) 293

ccc. Mantıki Elemanlar 293

eee. Tarihi Elemanlar (Kanunlaştırma Çalışmaları) 294

fff. Güncel Elemanlar 294

e. Hukuki Yorumun  Temel İlkeleri 294

III. HUKUK KURALLARININ NİTELİKLERİ BAKIMINDAN  

      UYGULANMASI. .295

A. Genel Açıklamalar. 295

B. Hukuk Kurallarının Nitelikleri Bakımından Çeşitleri 296

1. Emredici Hukuk Kuralları. 296

2. Yedek Hukuk Kuralları. 297

a. Genel Açıklamalar 297

b. Yedek Hukuk Kurallarının Çeşitleri 298

aa. Tamamlayıcı Yedek Hukuk Kuralları 298

bb. Yorumlayıcı Yedek Hukuk Kuralları 299

3. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları. 300

4. Düzen Kuralları. 301

IV. KANUNLARIN YER BAKIMINDAN UYGULANMASI. .302

V. KANUNLARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI. .302

A. Genel Açıklamalar. 302

B. Kanunların Geriye Yürümemesi İlkesi 303

1. Temel Kural 303

2. Kanunların Geriye Yürümemesi İlkesinin İstisnaları  

    (Kanunun GeriyeYürüdüğü Durumlar). 304

a. Kazanılmamış (Beklenen)Haklar 304

b. Kamu Düzeni ve Genel Ahlaka İlişkin Hususlar 306

c. Emredici Kurallara Aykırı Durumlar 307

C. Aynı Anda Aynı Hususu Düzenleyen Birden Fazla Kanunun  Bulunması   

Durumunda Hukuk Kurallarının Uygulanması. 308

VI. MEDENİ HUKUKUN UYGULANMASINDA HAKİMİN  

      TAKDİR YETKİSİ. 310

A. Genel Açıklamalar. 310

B. Takdir Yetkisinin Kullanılabilmesinin Şartları. 315

1. Kanunda Kural (Hüküm) İçi Boşluk Bulunmalı. 315

2. Kanun Hakime Takdir Yetkisi Vermiş Olmalı. 317

a. Takdir Yetkisinin Açıkça Tanındığı Haller 318

b. Hükmün İfade Tarzının Takdir Yetkisine (Emrettiği) İşaret  

   Ettiği Haller 318

C. Hakim Takdir Yetkisini Hukuka ve Hakkaniyete Uygun Kullanmalı. 319

1. Takdir Yetkisinin Dış Sınırları. 319

2. Takdir Yetkisinin İç Sınırları. 319

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İYİNİYETİN KORUNMASI

 

§ 10. İYİNİYETİN KORUNMASI İLKESİ  323

I. İYİNİYET KAVRAMI VE İYİNİYETİN KORUNMASININ

     AMACI. 323

A. İyiniyet Kavramı. 323

B. İyiniyetin Rolü.. 326

C. İyiniyetin Korunmasının Sebepleri 327

D. İyiniyetin Hukuki Niteliği 328

II. İYİNİYETİN VARLIĞI İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR.. 329

A. Hukuki Kuralsızlık/KuralEksikliği Bulunmalı. 329

B. Hukuki Eksiklik İlgili KişiTarafından Bilinmemeli 329

C. Bilgisizlik veya Yanlış  Bilgi Sahibi Olma Mazur Görülebilir Nitelikte  

    Olmalı (Gerekli Özen Gösterilmiş Olmalı). 331

1. Mazur Görülebilme (Gerekli Özenin Gösterilmiş Olması). 331

2. Mazur Görülebilmenin (Gerekli Özenin) Ölçüsü.. 334

a. Olağan Ölçüt 334

b. Azaltılmış Ölçüt 334

c. Ağırlaştırılmış (Nitelikli) Ölçüt 334

III. İYİNİYETİN HUKUKEN KORUNMASININ KOŞULLARI. 335

A. Kanunun İyiniyete Sonuç Bağlamış Olması 335

B. İyiniyetin Bizzat Kanunen Korunan Kişide Mevcut Olması. 336

C. Kişinin Belirli Bir Zamanda İyiniyetli Olması. 337

IV. İYİNİYETİN KORUNMASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI. ..337

A.  Genel Açıklamalar. 337

B. İyiniyetin Hukuki Eksikliği Giderici Etkisi (Tam KorumaEtkisi). 338

1. Emin Sıfatıyla Zilyetten Taşınır Bir Mal Üzerinde Ayni Hak  

    Kazanımı. 339

2. İyiniyetin Borcu Sona Erdirmesi 340

3. Sahibinin Elinden Rızası Dışında Çıkan Para ve Hamile Yazılı  

    Senedinİadesinin İstenememesi 341

4. İyiniyetin İkinci Evliliğin Geçerli Olmasına Sebep Olması. 342

C. İyiniyetin Eksik Etkisi (KısmiKoruma Etkisi). 342

1. Tam Ehliyetsizlerle Yapılan İşlemler. 343

2. Rıza Dışı Elden Çıkan Taşınırları Elinde Bulunduranlar. 344

3. İyiniyetin Zamanaşımı Yolu İle Bir Malın Mülkiyetini  

    Kazandırabilmesi 346

a. Taşınır Bir Eşyanın Mülkiyetinin Zamanaşımı İle  

   Kazanılması 346

b. Taşınmaz Bir Eşyanın  Mülkiyetinin Zamanaşımı İle  

   Kazanılması 347

4. İyiniyetin Tapu Siciline Güven İlkesi İle Birlikte Taşınmaz  

    Mülkiyetini Kazandırması. 349

V. İYİNİYETİN İSPATI VE İYİNİYET KARİNESİNİN  

    ÇÜRÜTÜLMESİ. .351

A. İyiniyetin İspatı. 351

B. İyiniyet Karinesinin Çürütülmesi 352

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

DÜRÜSTLÜK İLKESİ VE HAKKIN KÖTÜYE

 KULLANILMASI YASAĞI

 

§ 11. DÜRÜSTLÜKKURALI VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI  

YASAĞI. 355

I. GENEL AÇIKLAMALAR.. 355

II. DÜRÜSTLÜK KURALININ HAKKIN KÖTÜYE  

     KULLANILMASIİLE İLİŞKİSİ. 358

III. HUKUKİ NİTELİĞİ. 366

IV. TEMEL ÖZELLİKLERİ. 366

A. Genel Nitelikli İkincil (Tali) Bir Kural Olması. 366

B. Emredici Bir Kural Olması. 368

C. Hakim Tarafından Re’sen Nazara Alınması. 368

D. Objektif ve Tamamlayıcı Bir Role Sahip Davranış Kuralı Olması. 369

V. DÜRÜSTLÜK KURALI İLE İYİNİYET ARASINDAKİ İLİŞKİ

 VE FARKLAR   370

VI. DÜRÜSTLÜK KURALININ YORUMLAYICI VE  

     TAMAMLAYICI FONKSİYONU İLE UYGULAMA ALANI. 371

A. Genel Açıklamalar. 371

B. Uygulama Alanı: Hakların Kullanılmasında ve Borçların İfasında.. 372

C. Dürüstlük Kuralının Fonksiyonları. 373

1. Hukuki İşlemlerin (Sözleşmelerin) Uygulanmasında.. 373

a. Sözleşmenin Kurulmasında ve İradeBeyanının  

   Bağlayıcılığında Yorumlama Fonksiyonu. 375

b. Hukuki İşlemlerin (Sözleşmenin)Yorumlanması ve Tamamlanması

   Fonksiyonu. 376

aa. Genel Açıklamalar 376

bb. Başlıca Yorum İlkeleri 378

c. Hukuki İşlemde (Sözleşmede) Yan Yükümlülüklerin 

   Tamamlanması Fonksiyonu. 380

d. Hukuki İşlemin (Sözleşmenin) Tahvilinde  

                  (Dönüştürülmesinde) Yorumlama Fonksiyonu. 381

e. SözleşmeninDeğişen Koşullara Uyarlanmasında Tamamlama  

                 Fonksiyonu. 382

2. Dürüstlük Kuralının Davranışa Hukuki Sonuç Bağlayarak  

     Tamamlaması Fonksiyonu.. 386

a. Güven Sorumluluğu. 386

b. Sözleşme Öncesi Davranıştan Sorumluluk(Culpa in  

    Contrahendo) 388

3. Kanun Hükümlerinin Yorumlanmasında ve Boşlukların  

     Doldurulmasında Dürüstlük Kuralının Fonksiyonu.. 390

4. Kanuna Karşı Hilenin Önlenmesinde.. 391

VII. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI. 392

A. Hakkın Kötüye Kullanılması Kavramı. .392

B. Hakkın Kötüye Kullanıldığından Bahsedebilmek İçin Aranan Koşullar. 398

1. Hukuken Tanınmış Bir Hakkın Varlığı. 398

2. Hakkın Açıkça Kötüye Kullanılması. 398

C. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Yaptırımı. 398

D. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Düzeltici Fonksiyonu ve Uygulama Alanı. 400

1. Hukuk kuralındaki gerçek olmayan boşluğun doldurulması. 400

2. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Düzeltilmesi 401

a.Genel Açıklamalar 401

b.Hakkın Açıkça Kötüye Kullanıldığı Haller 401

aa. Hakkın Haklı Bir Menfaat Olmamasına Rağmen 

      Kullanılması 401

bb. Hakkın Kullanılmasının Sağladığı Menfaat ile Başkasına  

      Verilecek Zarar Arasında Aşırı Oransızlık Olması 403

cc.  Hakkın Şok Edici veya Eziyet Verici Şekilde ya da  

       Gecikmiş Olarak Kullanılması 404

dd. Karşı Tarafta Uyandırılan Güvene Aykırı Davranışta  

       Bulunulması(Çelişkili Davranış Yasağına Aykırılık) 405

ee. Hakkın Amacına Aykırı Kullanılması 406

ff. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılmasında(Aralanmasında) 406

 

ALTINCI BÖLÜM

HAKLARIN KORUNMASI

 

§ 12- HAKLARIN HAK SAHİBİ ELİYLE KORUNMASI  409

I. GENEL AÇIKLAMALAR.. 409

II. HAKLI SAVUNMA (MEŞRU MÜDAFA) 409

A. Kavram 409

B. Haklı Savunmanın Şartları. 410

1. Şahısvarlığı veya Malvarlığı Değerlerine Bir SaldırıOlmalı. 410

2. Saldırının Fiilen Başlamış veya Başlaması  Kuvvetle Muhtemel Olmalı. 410

3. Saldırı Hukuka Aykırı Olmalı. 410

4. Savunma Bizzat Saldırana Karşı Yapılmalı. 411

5. Saldırının Onunla Orantılı Savunma İle Ortadan Kaldırılması  

    Zorunluluğu.. 411

C. Haklı Savunmanın Hukuki Sonucu.. 412

III. ZORUNLULUK (IZTIRAR) HALİ. 412

A. Kavram.... 412

B. Zorunluluk Halinin Şartları. 412

1. Kendisinin veya Başkasının Şahıs ve Malları İçin  Açık ya da  

    Yakın Bir Zarar Tehlikesi Söz Konusu Olmalı. 412

2. Tehlike Malına Zarar Verilenden Kaynaklanmamalı. 413

3. Tehlike Üçüncü Bir Kişinin Mallarına Zarar Verilerek  

    Önlenmeli 413

4. Önlenmek İstenen Tehlike veya Zarar İle Üçüncü KişininMallarına  

    Verilecek Zarar Arasında Uygun Bir Denge Bulunmalı. 413

C. Zorunluluk Halinin Hukuki Sonuçları. 413

IV. KENDİ HAKKINI KORUMAK İÇİN GÜÇ KULLANMA.. 414

A. Kavram 414

B. Kendi Hakkını Korumakİçin Güç Kullanmanın Şartları. 414

1. Bir Hakkın Korunması Söz Konusu Olmalı. 414

2. Kolluk Gücünün Zamanında Müdahalesi Mümkün Olmamalı. 415

3. Hakkın Korunması İçin Başka Bir Yol Bulunmamalı. 415

4. Güç Kullanma Dengeli Olmalı. 415

C. Kendi Hakkını Korumak İçin Güç Kullanmanın Hukuki Sonuçları. 415

 

§ 13. HAKLARIN DEVLET ELİYLE KORUNMASI  417

I. DAVA KAVRAMI. 417

II.TALEP HAKKI VE DAVA HAKKI KAVRAMLARI VE  

    ARALARINDAKİ İLİŞKİ. 417

A. Talep Hakkı. 417

B. Dava Hakkı. 418

III. DAVA ÇEŞİTLERİ. 419

A. Davaların Etkileri Yönünden Çeşitleri 419

1. Eda Davaları. 419

2. Tespit Davaları. 419

3. Yenilik Doğuran Davalar. 419

B. Davanın Usuli Yönden Çeşitleri 420

1. Çekişmesiz Davalar. 420

2. Çekişmeli Davalar. 420

IV. DAVA TARAFLARI VE DAVALININ DAVRANIŞI. 422

A. Genel Açıklamalar. 422

B. Davalının Savunması. 424

1. Davalının İnkar Savunması. 424

2. Davalının İtiraz Savunması. 424

3. Davalının Def’ileri 425

4. İtiraz İle Def’i Arasındaki Farklar. 425

V. DAVADA İSPAT YÜKÜ VE İSPAT.. 426

A.  İspat Kavramı. 426

B. İspat Yükü.. 428

1. Kavram.... 428

2. İspat Yükü Kuralı ve İstisnası. 429

a. Kural: Taraflardan Her Biri Hakkını Dayandırdığı Olguların  

   Varlığını İspatla Yükümlüdür 429

b.  Davada Tarfların Her Birinin Hakkını Dayandırdığı  

    Olguların Varlığını İspatlaması Gerektiği Kuralının İstisnaları 432

aa. Çekişmesiz Olgular 432

aaa.Tarafların Anlaştıkları Olgular ve Özellikle İkrar  

        Edilen Olgular 432

bbb. Herkesçe Bilinen Olgular 433

ccc. Hakimin Bildiği Olgular 433

bb. TMK m.6’den Farklı Olarak Kanunun İspat Yükünü Özel

      Olarak Düzenlendiği Durumlar 434

cc. Kanuni Karine. 435

aaa. Geniş Anlamıyla Kanuni Karine (Kanuni  

       Faraziye/Fiksiyon) 435

bbb. Dar Anlamıyla Kanuni Bir Karine. 435

(1). Genel Açıklamalar 435

(2). Aksinin İspat Edilebilmesine Göre Kanuni Karine Türleri: 

 Adi Karine-Kesin Karine. 437

(a). Adi Karine. 437

(b). Kesin Karine. 438

(3). Maddi Karine. 438

(a). Genel Açıklamalar 438

(b). Fiili Karineden Farkı 439

VI. RESMİ SİCİL VE SENETLERİN İSPAT GÜCÜ 439

A. Genel Açıklamalar. 439

B. Resmi Sicille İspat. 440

C. Resmi Belgeyle İspat. 441

D. Resmi Sicil Ve Senetlerinde İspat Yükü ve Bu  Delilin İspat Gücü 441

VII. CEBRİ İCRA 443

A. Genel Açıklamalar. 443

B. Cebri İcra Türleri 447

 

KAYNAKÇA 451

KAVRAM DİZİNİ  469