Kategoriler

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 2019 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

252,00
113,40
158,40
151,20
211,20

Toplam

Basım Tarihi : 2019
Yayınlanma Süresi : 4 Aylık - Yılda 3 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında / About Our Journal

Medeni Usul ve İcra – İflas Hukuku Dergisi (MİHDER), yılda üç sayı olarak yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı ha­kemli bir hukuk dergisidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sürdür­mekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlil­leri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmekte­dir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacı­ları tarafından kaleme alınan, medeni usul hukuku ve icra – iflas hukuku ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği medeni usul hukuku ve icra – iflas hukuku alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlil­leri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanı­yoruz.

 

Journal of Civil Procedure, Enforcement and Insolvency Law (MIHDER) is a peer reviewed academic law journal published regularly three times a year, concentrating on issues of civil procedure, enforce­ment and insolvency law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2005. Each issue contains scholarly works concerning civil procedure, enforcement and insolvency law, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on civil procedure, enforcement and insolvency law; with your contribu­tions and support our journal will progress.

EDİTÖR

Ali Cem Budak

EDİTÖR YARDIMCISI

Dilek Aydemir

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Ali Cem Budak
Baki Kuru
Barış Toraman
Bilge Umar
Efe Direnisa
Emel Hanağası
Evrim Erişir
Güray Erdönmez
Hakan Pekcanıtez
Haluk BURCUOĞLU
Mine Akkan
Muhammet Özekes
Murat Atalı
Mustafa Göksu
Müjgan Tunç Yücel
Nedim Meriç
Nuray Ekşi
Oğuz Atalay
Pınar Çiftçi
Selçuk Öztek
Süha Tanrıver
Tolga Akkaya

HAKEMLER

Ali Cem Budak
Barış Toraman
Efe Direnisa
Emel Hanağası
Evrim Erişir
Güray Erdönmez
Hakan Pekcanıtez
Mine Akkan
Muhammet Özekes
Murat Atalı
Mustafa Göksu
Müjgan Tunç Yücel
Nedim Meriç
Nuray Ekşi
Oğuz Atalay
Ramazan Arslan
Selçuk Öztek
Serdar Kale
Süha Tanrıver
Tolga Akkaya

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Yıl 2019 Sayı 42

 • Ticarî Davalarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk - Ali Cem Budak
 • 7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Adi Konkordatoda Borçlunun Doğrudan Doğruya İflasına Karar Verilebilecek Haller - Leyla AKYOL ASLAN
 • Dilekçelerin Değişimi Aşamasında Delillerin Gösterilmesi ile Delillerin Hasredilmiş Olup Olmayacağı Meselesi - Ayşe KILINÇ
 • Medeni Usûl Hukukunda Tam Ehliyetsizlerin Dava Ehliyeti ve Davada Kanuni Temsilleri - Cansu ATICI
 • Alacaklının Satış Talebinin İcra Müdürü Tarafından Reddi Kararının Hukuki Niteliği ve Bu Ret Kararının Satış Talebinin Geçerliliği ile Haczin Devamına Etkisi - Selman Arısoy, Ali Yaşasın

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Yıl 2019 Sayı 43

 • İtirazın İptali ve Takipli İflâsta İflas Davasının Islah Yoluyla Doğrudan İflâsa Dönüştürülmesi Mümkün müdür? - Murat Atalı, İlayda Takbak
 • Kanun Yolları Sistemine Eleştirel Bir Bakış - Varol Karaaslan
 • Hâkimin Reddi Talebi ve Bu Talep Üzerine Verilen Kararlara Karşı Kanun Yollarına İlişkin Hükümlerin İncelenmesi - Ayşe KILINÇ
 • Anayasa Mahkemesi’nin Kısmi İptal Kararı Işığında İcra ve İflâs Kanunu’nun 278’inci Maddesine Yönelik Bir Çözüm Önerisi - Orhan Emre KONURALP
 • Konkordatonun Kefalet Sözleşmesine Etkisi - Dilek Aydemir

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Yıl 2019 Sayı 44

 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-a-3 Hükmü Kapsamında Verilen Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi - Mine Akkan
 • Senetle İspat Mecburiyeti Gerçekten Bir Mecburiyet mi? - Varol Karaaslan
 • Konkordato Mühletinin Sözleşmelere Etkisi (İİK m.296) - Dilek Aydemir
 • Alman ve Türk Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğun Tanımı, Türleri ve Zorunlu Arabuluculuk - Merve Uysal

MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

 

PUBLICATIONAND SUBMISSION REQUIREMENTS OF JOURNALOF CIVIL PROCEDURE, ENFORCEMENT AND INSOLVENCY LAW

 

 

1. Medeni Usulve İcra – İflas Hukuku Dergisi (MİHDER), dört ayda bir (yılda üç kez)yayımlanan hakemli bir dergidir.

The Journal of Civil Procedure, enforcementand Insolvency Law (MIHDER) is a peer reviewed journal published three times ayear.

 

2. Dergi’deyayımlanabilecek yazılar, medeni usul ve icra – iflas hu­kuku alanınıilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesiile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Av­rupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legalissues concerning civil procedure law, enforcement law and insolvency law.Articles, case notes and comments, discussions of legislative developments,book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish andin other European languages are welcome.

 

3.Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış yada yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editorshould not be published elsewhere, nor be submitted to other journalssimultaneously.

 

4.Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında(.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar,aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıtboyutu: A4

Üst:2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı,iki yana yaslı

Dipnotlar:Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as MicrosoftWord (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998or higher versions). Articles should be written according to the followingstyle guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm;Right: 2 cm

Textbody: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes:Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

 

5.Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile MicrosoftWord formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimigerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or asan attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to theeditor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

 

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına,unvanına, çalı­ş­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecektelefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler deeditöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s), formal position (s),institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s) ) ofthe author (s) must be clearly included with the submission to the editor.

 

7.Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Eachsubmission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstractpart in Turkish and English.

 

8.Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçeve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficientnumber of key­words inTurkish and English that reflect the content of the article.

 

 

 

 

 

 

9.Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sıradaverilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısaolarak yer almalıdır.

All references cited in the text should benumbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviatedform in footnotes. They should be listed in full form at the end of the articlein an alpha­betically arranged bibliographyas well.

 

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazımbakımından son denetimle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofreadby the author himself.

 

11.Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakemegönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayımlanmasına,hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasınakarar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yoluile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veyadüzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar ha­keme gönderilebilir.

Initialassessment of the articles will be done by the editorial board. After theassessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peerreviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be doneor the article may be decided not to be published. After the amend­ments are completed, the article may be sentto peer reviewer again, by theeditorial board.

 

12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakemegönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­gilerin gizliliğisağlanır.

All articlessubmitted are subject to a blind peerreview. The iden­tity of the author (s)and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

 

 

 

 

 

13. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (UlusalAkademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafındandenetlenme­sine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.

All reviewer reports will be kept for five yearsunder circumstances ULAKBİM (Turkish Akademic Network andInformation Center) Law DatabaseCommittee is able to examine whenever required.

 

14. Dergi’ye ait yeni sayı yayımlandıkça, bu sayı tekbir PDF kop­yası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS)yük­lenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’a kargo ileulaştırılır.

Each Publisherissue of the Journal will be uplouded as a PDF file to the OnlineJournal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies of the publishedissue will be delivered to ULAKBİM by cargo.

 

15. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarınave bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the published issue will besent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 2019 Yılı Aboneliği Sayıları