Kategoriler

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 2020 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.185,00
600,00
750,00
780,00
1.000,00

Toplam

Basım Tarihi : 2020
Yayınlanma Süresi : 4 Aylık - Yılda 3 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında / About Our Journal

Medeni Usul ve İcra – İflas Hukuku Dergisi (MİHDER), yılda üç sayı olarak yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı ha­kemli bir hukuk dergisidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sürdür­mekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlil­leri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmekte­dir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacı­ları tarafından kaleme alınan, medeni usul hukuku ve icra – iflas hukuku ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği medeni usul hukuku ve icra – iflas hukuku alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlil­leri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanı­yoruz.

 

Journal of Civil Procedure, Enforcement and Insolvency Law (MIHDER) is a peer reviewed academic law journal published regularly three times a year, concentrating on issues of civil procedure, enforce­ment and insolvency law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2005. Each issue contains scholarly works concerning civil procedure, enforcement and insolvency law, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on civil procedure, enforcement and insolvency law; with your contribu­tions and support our journal will progress.

EDİTÖR

Ali Cem Budak

EDİTÖR YARDIMCISI

Dilek Aydemir

YAYIN KURULU ve DANIŞMA KURULU

Ali Cem Budak
Baki Kuru
Barış Toraman
Bilge Umar
Efe Direnisa
Emel Hanağası
Evrim Erişir
Güray Erdönmez
Hakan PEKCANITEZ
Haluk BURCUOĞLU
Mine Akkan
Muhammet Özekes
Murat Atalı
Mustafa Göksu
Müjgan Tunç Yücel
Nedim Meriç
Nuray Ekşi
Oğuz Atalay
Pınar Çiftçi
Selçuk Öztek
Süha Tanrıver
Tolga Akkaya

HAKEMLER

Ali Cem Budak
Barış Toraman
Efe Direnisa
Emel Hanağası
Evrim Erişir
Güray Erdönmez
Hakan Pekcanıtez
Mine Akkan
Muhammet Özekes
Murat Atalı
Mustafa Göksu
Müjgan Tunç Yücel
Nedim Meriç
Nuray Ekşi
Oğuz Atalay
Ramazan Arslan
Selçuk Öztek
Serdar Kale
Süha Tanrıver
Tolga Akkaya

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Yıl 2020 Sayı 45

 • İcra ve İflâs Hukukunda Takip Yolunun Değiştirilmesi (İİK m. 43, II) - Mehmet Kodakoğlu
 • İİK m. 292 Çerçevesinde Konkordato Mühletinin Kaldırılması Prosedürü - M. Ertan Yardım
 • Devlet Yargılamasında ve Milletlerarası Tahkimde Bilirkişilerin Sorgulanması: Taraflı Bilirkişi Raporları ve ‘Bilirkişi Çatışması’ - Fulya TEOMETE YALABIK
 • Tahkimde Geçici Hukuki Korumalar ve Mahkemelerin Yardımı ve Denetimi - Nevzat BOZTAŞ
 • Tarafın Davasını Takip Edebilecek Ehliyette Olmaması - D. Nurdan Korkmaz

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Yıl 2020 Sayı 46

 • 1879 Tarihli Eski Medeni Usul Kanunumuza Göre İstinaf Mahkemesinin Dosyayı İlk Derece Mahkemesine Göndermesi - Ali Cem Budak
 • Güncel Kazai İçtihatlar Çerçevesinde Aile Mahkemelerinde Görev Yapan Uzmanların Hukuki Statüsü ve Reddi - Fatih Aydemir, İbrahim Özbay
 • Borçlunun Mali Durumunun İyileşme Ümidi Olmadığının Açıkça Anlaşılması Durumunda Konkordato Mühleti Kaldırılarak İflasına Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin İsviçre Federal Temyiz Mahkemesi Kararı Üzerine Bazı Değerlendirmeler - Levent Börü
 • Bir Bölge Adliye Mahkemesi Kararı Işığında Sürekli Sakatlık Sebebine Dayanan Tazminat Davaları - Mustafa Okan Yağcı
 • Konkordatoda İcra ve İflâs Kanunu’nun 206. Maddesinin 1. Sırasındaki İş Sözleşmesinden Doğan İmtiyazlı Alacakların Durumu - Aslı Yavuz

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Yıl 2020 Sayı 47

 • Üçüncü Kişi Rehniyle Temin Edilmiş Bir Alacağın Adi Konkordato Nisabının Hesaplanmasındaki Hukuki Durumu (Son Gelişmeler) - Selçuk Öztek
 • Borca Batık Olmayan Borçlunun Tenzilat Konkordatosu İstemi ve Seçenekli Konkordato Projesi - Cemal Fazıl Karakaş
 • 1996 Tarihli İngiliz Tahkim Kanunu’nun 68. Maddesine Göre ‘Due Process’in Sağlanması: 68. Madde Hakem Kararlarının İptali Bakımından Aşılması Zor Bir Engel midir? - Fulya TEOMETE YALABIK
 • Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalara İlişkin Bazı Usul Hukuku Meseleleri - Barış Mıdık
 • İş Hukukunda Dava Şartı Arabuluculuk:Güncel Sorunlar ve Tartışmalar - Ezgi Korkmaz

1. Medeni Usul ve İcra – İflas Hukuku Dergisi (MİHDER), dört ayda bir (yılda üç kez) yayınlanan hakemli bir dergidir.
The Journal of Civil Procedure, enforcement and Insolvency Law (MIHDER) is a peer reviewed journal published three times a year.

2. Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, medeni usul ve icra – iflas hu-kuku alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning civil procedure law, enforcement law and insolvency law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative developments, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.
Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org” adresinden alı-nacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de editöre ulaştırılmalıdır.
Along with the paper, the following must be submitted to the editor: the name, and the title of the author (authors), his/her institutional affiliation; his/her street address, telephone number (s) where he/she could be easily reached; his/her e-mail address (addresses), and the information about ORCID code which would be obtained through the web address of https://orcid.org and CV (should be attached photo)

7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir. Özet (öz) yazımında en fazla 160 kelime kullanılmalıdır.
Papers submitted to the Journal must have titles, and abstracts both in Turkish and in English. Abstracts should be include up to 160 words.

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.

9. Dergiye gönderilen makalelerde atıf dipnotları ve kaynakça Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) stilinde hazırlanmalıdır.
Citation footnotes and bibliography should be prepared in Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style in the articles that sent to journal.
10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene-timlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

11. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.
All reviewers’ evaluation reports will be kept for at least five years after publication and copies of these reports will be sent to the ULAKBİM (Turkish Akademic Network and Information Center) Law Database Committee whenever required.

12. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDF kop-yası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.
Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF file to the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies of the published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Hakem Değerlendirme Sistemi/Arbiter Evaluation System

14. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayınlanmasına ya da düzeltme istenmesine ya da yayınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilir.
After the initial assessment of the articles is completed by the editorial board, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymously. In accordance with the reviewer’s report, editing may be requested, the article may get published, or the article may be rejected. The author shall be notified of the decision as soon as possible. The editorial board shall submit the final, or the edited article to the peer reviewer one more time.
15. Her makale için hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınacaktır.
For each paper there would be at least two arbiters; when these two arbiters have conflicting opinions, either the editor or a third arbiter will be consulted.

16. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 2020 Yılı Aboneliği Sayıları