Kategoriler

Örgütlerde Sosyal Kaytarma Davranışı ile Psikolojik İklim İlişkisi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

87,00
43,50
56,55

Toplam

Sepette %30 indirim

Yazar : Dr. Hande Özek
Basım Tarihi : Mayıs 2018
Sayfa Sayısı : 251
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-265-1
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu kitapta çalışanın işletmeyi nasıl algıladığını ifade eden “psikoloik iklim” kavramı ile işletmede diğerlerinin yeteri kadar çalışmadığı algısıyla çalışanın yeteri kadar çaba göstermemesi ile ortaya çıkan “sosyal kaytarma” kavramı arasındaki ilişki ele alınmıştır.


İÇİNDEKİLER

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM
SOSYAL KAYTARMA ve SOSYAL KAYTARMAYI
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
1.1. SOSYAL KAYTARMA 7
1.1.1. Sosyal Kaytarma Kavramının Ortaya Çıkışı ve Tanımı 7
1.1.2. Sosyal Kaytarma Davranışından Doğan Diğer İki kavram: Bedavacı 
          Etkisi  ve Asalaklık/Uyanıklık Etkisi 16
1.1.3. Sosyal Kaytarmanın İçsel ve Dışsal Kaynakları 21
1.1.4. Sosyal Kaytarma ve Bireysel Farklılıklar 24
1.1.5. Sosyal Kaytarma ve Kültürel Farklılıklar 31
1.2. SOSYAL KAYTARMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 34
1.2.1. Grup Büyüklüğü 38
1.2.2. Teşhis Edilebilirlik 42
1.2.3. Görev Görünürlüğü 47
1.2.4. Değerlendirme 51
1.2.5. Eşitlik 57
1.2.6. İş Arkadaşının Kaytardığı Algısı 61
1.2.7. Kendini Önemsiz Hissetme 63
1.2.8. Görevlerin Birbirine Bağımlı Olması 66
1.2.9. Grup Sargınlığı 71
1.3. SOSYAL KAYTARMAYI AÇIKLAYAN TEORİLER 78
1.3.1. Beklenti Kuramı 78
1.3.2. Kolektif Çaba Modeli 80
1.3.3. Sosyal Etki Teorisi 84
1.3.4. Sosyal Mübadele Teorisi 86
1.3.5. Lider-Üye Etkileşimi Teorisi 87
1.3.6. Sosyal Telafi Teorisi 89
1.3.7. Sosyal Kolaylaştırma Teorisi 94
1.3.8. Değerlendirilme Endişesi Teorisi 99

İKİNCİ BÖLÜM
PSİKOLOJİK İKLİM ve PSİKOLOJİK İKLİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
2.1. PSİKOLOJİK İKLİM 101
2.1.1. İklimin Tanımı ve Boyutları 101
2.1.1.1. İklimin Tanımı 101
2.1.1.2. İklim Boyutları 107
2.1.2. Psikolojik İklimin Tanımı ve Boyutları 110
2.1.2.1. Psikolojik İklimin Tanımı 110
2.1.2.2. Psikolojik İklimin Boyutları 118
2.1.3. Psikolojik İklim ve Örgüt İklimi 128
2.1.4. Psikolojik İklim ve Örgüt Kültürü 138
2.2. PSİKOLOJİK İKLİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 141
2.2.1. Rol Özellikleri 144
2.2.2. İş Özellikleri 144
2.2.3. Lider – Çalışan(Üye) İlişkileri 145
2.2.4. Grup ve Çevre Özellikleri 146
2.2.5. Örgütsel Özellikler 146
2.2.6. Demografik Özellikler 147
2.3. PSİKOLOJİK İKLİMİN ETKİLEDİĞİ FAKTÖRLER 148
2.3.1. Psikolojik İklim ve İşi Benimseme 148
2.3.2. Psikolojik İklim ve Güçlendirme 151
2.3.3. Psikolojik İklim ve İş Tatmini 155
2.3.4. Psikolojik İklim ve İşe Bağlılık 161
2.3.5. Psikolojik İklim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 163
2.3.6. Psikolojik İklim ve Performans 165
2.4. Sosyal Kaytarma- Psikolojik İklim İlişkisi 170

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖRGÜTLERDE SOSYAL KAYTARMA DAVRANIŞI İLE PSİKOLOJİK İKLİM İLİŞKİSİ ve KONUYLA İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA
3.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU, AMACI, ÖNEMİ 179
3.1.1. Araştırmanın Konusu ve Amacı 179
3.1.2. Araştırmanın Önemi 180
3.2. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI 182
3.3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 184
3.3.1.Araştırmanın Değişkenleri 184
3.3.2. Araştırmanın Hipotezleri 185
3.3.3. Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi ve Aracı 187
3.4. ARAŞTIRMANIN SINIRLARI VE VARSAYIMLARI 190
3.5. ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE YORUMLARI 191
3.5.1. Araştırmanın Hipotezlerine İlişkin Sonuçlar ve Değerlendirmeler 191
3.5.1.1. Sosyal Kaytarma – Psikolojik İklim İlişkisi 191
3.5.1.2. Psikolojik İklimin Sosyal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisi 193
3.5.1.3. Sosyal Kaytarma Davranışında Demografik Özelliklere Göre Oluşturulan  Gruplar Arası Farklılıklar 197
GENEL DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 209
KAYNAKÇA 219