Kategoriler

Osmanlı Düzeninde Kadılık

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

345,00 276,00
175,00 140,00
225,00 180,00

Toplam

Yazar : Yaşar Şahin Anıl
Basım Tarihi : Haziran 2015
Sayfa Sayısı : 170
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-062-6
ISBN (Online) : 978-605-315-603-1
Boyut : 13,5*19,5
Dili : Türkçe
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER V
GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM
OSMANLI DEVLETİ’NDE YARGI ÖRGÜTÜ
I. Teokratik Dönemde Osmanlı Yargısı 15
A) Veziri Âzam 17
B) Şeyhülislâm 18
C) Divan-ı Hümayun 19
D) İkindi Divanı 22
E) Cuma Divanı 23
F) Çarşamba Divanı 24
G) Eyalet Valisi Divanları 24
H) Kazaskerlik 24
a) Rumeli Kazaskeri 33
b) Anadolu Kazaskeri 35
İ) Kadılık 36
II. Yarı Teokratik Dönemde Osmanlı Yargısı 38
A. Yarı Teokratik Dönemde Düalizm 43
a) Şer’i Yargılama ve Şer’i Mahkemeler 43
b) Nizami Yargılama ve Nizami Mahkemeler 46
B) Hukukta Düalizmin Son Bulması 49

İKİNCİ BÖLÜM
KADILIK
I. Kadıların Yetki Alanı Olarak Kaza 54
II. Kadıların Görevleri 59
III. Kadıların Makamı 65
IV. Kadıların Hükmü 66
A.Yargılama Usulü 67
B. Hüküm 81
C. Hükmün Belgelenmesi 84
D.Yargılama Masrafları 86
E. Hükmün İnfazı 86

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KADILAR
I. Kadılığa Tayin (Atama) 94
A. Kadılık Yapabilecek Kimseler 95
a. Medrese Mezunları 95
1.Osmanlı’da Medreseler 96
2.Mezun Olunan Medreselere Göre Kadı Tayinleri 98
b.Müderrisler 98
c. Kadılık Yapabilecek Diğer Kimseler 99
B. Kadılığa Tayin Şartları 100
a.Ehliyet 101
1- Yaş 101
2- Bilgi 102
3- Ahlâk 103
4- Sağlık 104
b. Kadılık Stajı 104
1) Danişmentlik 105
2) Mülâzemet 105
II. Kadılığa Tayin Usulü 109
A.Yer Seçimi 109
B.Tayin Kararı 111
III. Kadıların Özlük İşleri 113
A.Kadılık Dereceleri 113
a. Mevleviyet Kadıları 114
b.Kaza Kadıları (=Kuzat) 116
B.Kadıların Maaşları 117
C.Kadıların Terfileri 119
D.Kadıların Sorumlulukları 119
a. Disiplin Sorumluluğu 120
b.Ceza Sorumluluğu 121
E.Kadıların Denetimi 125
F.Kadılığın Süresi 126
G. Kadıların Emekliliği 128

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KADILARIN UYGULADIKLARI HUKUK
I. Şeriat 130
II. Örfi ve Kanuni Hukuk 131

BEŞİNCİ BÖLÜM
KADILIK KURUMUNDA ÖZEL DURUMLAR
I.Özel Kadılıklar 135
A.İstanbul Kadılığı 136
B.Toprak Kadılığı 145
II. Kadılık Kurumunda Kural Dışı Oluşumlar 146

SONUÇ 149
EK 157
Mehakimi Şer’iyenin İlgasına ve Mehakim Teşkilatına  
Aitahkamı Muaddil Kanun 157
KAYNAKÇA 161
YAŞAR ŞAHİN ANIL 169