Kategoriler

Özerk Yerel Yönetim ve Katılımcı Demorasi Yaklaşımıyla Türkiye İçin Yeni Bir Anayasa Modeli

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

140,00
70,00
95,00

Toplam

Yazar : Atilla Coşkun
Basım Tarihi : Kasım 2015
Sayfa Sayısı : 238
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-068-8
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İKİNCİ BASIMA ÖNSÖZ.. V

birinci basıma ÖNSÖZ.. VII

İÇİNDEKİLER.. XI

I- YENİ BİR ANAYASA İÇİN YAPILAN GİRİŞİMLERİN KISA  

    TARİHÇESİ. 1

II. YEREL YÖNETİMLER.. 5

A-Yerel Yönetimlerin Tarihsel Gelişme Sürecindeki Yeri, Günümüzdeki  

     anlamı ve Önemi 5

a) Yerel Yönetimler ve Demokrasi 5

1- Antik Yunan ve Roma SiteDemokrasileri 6

2- Yunan ve Roma Siteleri Sonrasında DemokrasiUygulamaları ve  

    YerelYönetimler 10

3- Katılımcı Demokrasinin temeli olarakYerel Yönetimler 13

b) Yerel Yönetimler ve ToplumsalKalkınma. 15

B- Yerel Yönetim Kavramı ve Tanımı 19

C- Yerel Yönetimin Siyasi ve Hukuki Niteliği 21

D- Yerel Yönetimlerin Temel Unsurları 23

a) Yerel Yönetim Organları ve Görevleri 23

b) Yerel Yönetim Organlarının Özerkliği 25

1- Yerel Yönetim Makamlarının Oluşumu veSeçimi 27

2- Yerel Yönetimlerin Yerel-MaliKaynakları Kullanması 27

3- Yerel Yönetim Makamların Denetimİlkeleri ya da Kuralları 29

4- Yerel Yönetim Makamlarının Görev veYetkilerine İlişkin Esaslar 29

a- Yerel Yönetim Makamlarının Görevleri(Görev konuları) 30

b- Yerel Yönetim Makamlarının YetkiAlanları 30

5- Yerel Yönetimin Hukuki GüvenceyeBağlanması 34

E- Yerel Yönetim Uygulamalarının Türleri Ya da Çeşitleri 36

1- İdari Nitelikli Özerk Yerel Yönetim... 37

2- Siyasi Nitelikli Özerk Yerel Yönetim... 38

F- Yerel Yönetimlerin Anayasa Tarihimizdeki Yeri 40

a) Osmanlı Devleti’nin İlk Anayasası:Kanun-u Esasi 43

b) Cumhuriyet’in İlk Anayasası:Teşkilât-ı Esasiye Kanunu. 43

c) Cumhuriyet’in 1924 ve 1961anayasalarındaki düzenlemeler 49

d) 1982 Anayasası Dönemi YerelYönetimlere İlişkin Düzenlemeler 50

1) Anayasal Düzenlemeler 50

2) Yerel Yönetim Yasaları 50

3) Kalkınma Ajansları 52

G- Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 54

a) Giriş. 54

b) Avrupa’nın Yerel Yönetimler ÖzerklikŞartı’nın Ana Hatları 55

c) Avrupa YerelYönetimler Özerklik Şartı’na Türkiye’nin Koyduğu  

   Çekinceler 56

1) Özerk Yerel Yönetimin Kapsamı 56

2) Yerel Makamların Görevleri İçinGereken Uygun İdarî Örgütlenme ve Kaynaklar 56

3) Yerel Düzeydeki SorumluluklarınKullanılma Koşulları 57

4) Yerel Makamların Faaliyetlerininİdari Denetimi 57

5) Yerel Makamların Mali Kaynakları 58

6)Yerel Makamların Birlik Kurma veBirliklere Katılma Hakkı 59

7) Özerk Yerel Yönetimlerin YasalKoruması 59

d) Çekincelerin Kaldırılması 60

III- SONUÇ YERİNE BİRKAÇ SÖZ.. 63

 

YEREL YÖNETİM VE KATILIMCI DEMOKRASİ İLKESİNE DAYALI

ANAYASA ÖRNEĞİ

YENİ BİR TÜRKİYE İÇİN ANAYASA ÖNERİSİ

Sunuş. 71

Türkiye Cumhuriyeti YurttaşHak Ve Özgürlükleri Anayasası 77

Başlangıç. 79

 

BİRİNCİ KISIM

TÜRKİYE CUMHURİYETİN ŞEKLİNE VE NİTELİĞİNE İLİŞkİN

GENEL VE TEMEL ESASLAR

I. DEVLETİN ŞEKLİ. 81

II. CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ. 81

III. DEVLETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ. 81

IV. EGEMENLİK.. 81

V. YASAMA YETKİSİ. 82

VI. YÜRÜTME GÖREVİ. 82

VII. YARGI YETKİSİ. 82

VIII. ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ.. 82

IX. DEMOKRASİ İLKESİ. 83

X. ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLEMEYECEKHÜKÜMLERİ. 83

 

İKİNCİ KISIM

HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

I. HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN NİTELİĞİ VEKORUNMASI. 84

II. HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KULLANILMASI. 84

III. EŞİTLİK.. 85

 

İKİNCİ BÖLÜM

 KİŞİ HAK VEÖZGÜRLÜKLERİ

I. İNSANLIK ONURU.. 85

II. YAŞAMA, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI. 85

III. ÖZEL YAŞAMIN KORUNMASI HAKKI. 86

IV. SEYAHAT VE YERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ.. 87

V. DÜŞÜNCE VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ.. 87

VI. BASIN YAYIN ÖZGÜRLÜĞÜ.. 87

VII. TOPLANMA VE GÖSTERİ HAKKI. 88

VIII. ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ.. 88

IX. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ.. 88

X. DİLEKÇE HAKKI. 89

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 SOSYAL VEEKONOMİK HAKLAR

I. AİLENİN KORUNMA HAKKI. 89

II. MÜLKİYET VE MİRAS HAKKI. 89

III. SERBEST GİRİŞİM HAKKI VETÜKETİCİNİN KORUNMASI. 89

IV. ÇALIŞMA HAKKI. 89

V. SENDİKA VE TOPLU SÖZLEŞME HAKKI. 90

VI. SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKI. 90

VII. ÇEVRENİN, KÜLTÜR DEĞERLERİNİN VEKENT HAKLARININ KORUNMASI  91

VIII. EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAKKI. 91

 

DÖRDÜNCÜ

BÖLÜM SİYASİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

I. YURTTAŞLIK.. 92

II. SEÇME VE SEÇİLME HAKKI. 92

III. SİYASI PARTİ KURMA HAKKI. 92

IV. KAMU HİZMETLERİNE GİRME.. 93

V. YURT SAVUNMASI. 94

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

CUMHURİYETİN TEMEL KURULUŞLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

YASAMA

I. YASAMA ORGANLARI. 94

A - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ. 94

1. Kuruluşu. 94

2. Görev ve Yetkileri 94

B –İL MECLİSİ. 95

1. Kuruluşu. 95

2. Görev ve Yetkileri 95

C –YEREL MECLİSLER.. 96

II. YASAMA ORGANLARININ SEÇİMİ. 98

III. SEÇİMLERİN GÖZETİM VE DENETİMİ. 98

IV. YASAMA ORGANLARI ÜYELERİNİN DOKUNUL-MAZLIĞI. 98

V. YASAMA ORGANLARININ ÇALIŞMASI. 98

VI. YASAMA ORGANLARININ DENETİM GÖREVİ. 99

 

İKİNCİ BÖLÜM

YÜRÜTME

I. YÜRÜTME ERKİ. 101

A - MERKEZİ YÖNETİM KURULUŞU.. 101

1. CUMHURBAŞKANI. 101

a. Cumhurbaşkanının Seçimi 101

b. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri 102

a) Yasama Erki İle İlgiliGörev ve Yetkileri 102

b) Yürütme Faaliyetine İlişkin olanlar: 102

c. Sorumluluğu. 103

d . Cumhurbaşkanına vekillik etme. 103

e. Cumhurbaşkanlığının Denetim Görevi 103

2. BAŞBAKAN.. 104

a. Atanması 104

b. Görev, yetki ve sorumlulukları 104

3. BAKANLAR KURULU.. 105

a. Kuruluşu. 105

b. Görevi, yetkisi ve sorumluluğu. 106

4. MERKEZİ YÖNETİM İL YETKİLİSİ. 106

B. YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞU.. 107

1. VALİ. 107

a. Seçimi ve tarafsızlığı 107

b. Görev ve yetkileri 107

c. Sorumluluğu. 108

a. Valiye vekillik etme. 108

b. Görevinin sona ermesi 108

2. İL YÖNETİM KURULU.. 108

a. Kuruluşu. 108

b . Görev ve yetkileri 108

c. İl Yönetim Kurulunun görevinin sonaermesi 109

3. İLÇE VE KÖY YÖNETİM KURULLARI. 109

Seçimi ve görevleri 109

4. BELEDİYELER.. 109

Belediye Başkanı ve Belediye MeclisininSeçimi görev ve sorumlulukları 109

5. KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEKKURULUŞLARI. 110

II. YÜRÜTMENİN ÇALIŞMA ESASLARI. 110

1. Yönetim görevinin genel ilkeleri 110

a. Yönetmelikler 110

b. Yasaya aykırı emir 110

c. Yargı yolu. 110

d. Açıklık. 111

e. Bütçe. 111

f. Vergi 111

2. Savunma ve Güvenlik Kurumları 112

a. Silahlı Kuvvetler 112

b. Kolluk Kuvveti 112

3. Olağanüstü Yönetim İlkeleri 112

a . Olağanüstü hal uygulaması 112

b. Sıkıyönetim... 113

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 YARGI

A. GENEL HÜKÜMLER.. 113

YARGI ORGANLARININ BAĞIMSIZLIĞI. 113

I- YARGIÇLIK VE SAVCILIK TEMİNATI. 114

II- YARGIÇLIK VE SAVCILIK MESLEĞİ. 114

III- DURUŞMALARIN AÇIK VE KARARLARINGEREKÇELİ OLMASI. 115

IV- MAHKEMELERİN KURULUŞU.. 115

V- ASKERİ YARGI. 115

B. YÜKSEK MAHKEMELER.. 115

I- YARGITAY.. 115

II- DANIŞTAY.. 116

III. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ. 116

C. YÜKSEK YARGIÇLAR KURULU.. 116

I. KURULUŞU.. 116

II. GÖREV VE YETKİLERİ. 117

D- YÜKSEK SAVCILAR KURULU.. 117

I.KURULUŞU.. 117

II. GÖREV VE YETKİLERİ. 118

E - ANAYASA MAHKEMESİ. 118

I.KURULUŞU.. 118

1. Üyelerin Seçimi 118

2. Üyeliğin sona ermesi 119

II. GÖREV YETKİLERİ. 119

III. YARGILAMA VE ÇALIŞMA USULÜ.. 120

IV. ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARLARI. 121

V. ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE ÇALIŞMASINA

      İLİŞKİN KURALLAR.. 122

DÖRDÜNCÜ KISIM

SON HÜKÜMLER

I. ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ. 122

II. BAŞLANGIÇ VE KENAR BAŞLIKLARI. 122

III. ANAYASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ. 122

GeçiciMaddeler 123

EK 1- AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI. 125

Avrupa YerelYönetimler Özerklik Şartı Sözleşmesi 127

EK 2- TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ BELGELERİNDEN ÖRNEKLER   137

HALKÇILIKPROGRAMI 139

Teşkilât-IEsâsiye Kanûnu (Orijinal Metin) 143

Teşkilât-IEsâsiye Kanûnu [Günümüz Türkçe'siyle] 147

EK 3- ÇEŞİTLİ ANAYASALARDAN ÖRNEKLER.. 153

Fransa Anayasası 155

İtalya CumhuriyetiAnayasası 163

KübaCumhuriyeti Anayasası 173

İspanyaAnayasası 180

EK 4-SİVİL GİRİŞİMLERİN VE SİYASİ PARTİLERİN.. 193

AnayasaÖnerileri 193

DemokratikCumhuriyet Programı Anayasa Önerisi 195

Haklar Ve Özgürlükler Platformu Anayasa Önerisi 199

Barış VeDemokrasi Partisi Anayasa Önerisi 203

KAYNAKÇA.. 211

KİTAPLAR VE SÜRELİ YAYINLAR.. 211

KURUMSAL KAYNAKLAR.. 220

SÖZLÜKLER.. 221

ANAYASALAR.. 222