Kategoriler

Prof. Dr. Berin Ergin' e Armağan

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

525,00 420,00

Toplam

Basım Tarihi : Mayıs 2014
Sayfa Sayısı : 806
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 1303-4375
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Mecmuası
Cilt: LXXII Sayı: 2 2014

Hocamız Prof. Dr. Berin Ergin’e V
Prof. Dr. Gülsevil Alpagut
Saygıdeğer Hocam, Prof. Dr. Berin Ergin’e VII
Doç. Dr. Sabahattin Yürekli
Prof. Dr. Berin Ergin Özgeçmişi ve Faaliyetleri IX

Bireysel İş Hukukuna İlişkin Yazılar
İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Zararlardan Sorumluluğunun Niteliği 3
Araş. Gör. Ayşe Ledün Akdeniz
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Genel Esasları 31
Prof. Dr. Gülsevil Alpagut
Yargıtay Kararları Işığı Altında  ‘İşçinin İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi veya İşyerindeki Malları Zarara Uğratması’ Nedeniyle İş Sözleşmesinin Derhal Feshi 47
Araş. Gör. Seda Arslan
İş Hukukunda Yenilik Doğuran Hakkın Etkisizleşmesi 59
Yard. Doç. Dr. Gaye Baycık
Elli ve Daha Az İşçi Çalıştırılan Tarım ve Orman İşlerinin Yapıldığı İşyeri veya İşletmelerde Tarım İşlerinde Çalışmayanlar İş Kanunu Kapsamında Mıdır? 73
Dr. Ulaş Baysal
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın Ülkemize Getirisi ve Götürüsü 81
Fatih Cengizler
6100 Sayılı HMK’ya Göre İş Yargısında İspat Yükü ve Deliller 87
Şahin Çil
Türk Borçlar Kanunu’nun Evde Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümleri Üzerine 103
Yard. Doç. Dr. Ender Gülver


Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Geçersizliğinin İşçi ve İşveren Açısından Farklı Değerlendirilmesi Gereği 123
Doç. Dr. Mahmut Kabakçı
Evde Çalışma ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Evde Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümleri 143
Doç. Dr. Murat Kandemir
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun  854 sayılı Deniz İş Kanunu’na Etkisi 167
Bektaş Kar
Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Davanın İşçilik Alacakları Bakımından Değerlendirilmesi (Karar İncelemesi) 177
Araş. Gör. Aybüke Karaca
Araş. Gör. Uğur Yağcı
Asıl İşveren ile Alt İşverenin Müteselsil Sorumluluğu 209
Araş. Gör. Mustafa Halit Korkusuz
4857 sayılı İş Kanunu Bağlamında Çalışma Süresinin Aşılması: Fazla Çalışma 233
Doç. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu
Sibel Kabul
Anglo-Sakson Hukuk Sistemi Çalışma Mevzuatında Psikolojik Taciz 269
Yard. Doç. Dr. S. Alp Limoncuoğlu
Employee Protection and or versus Equal Treatment? 295
Dr. Michael Meyenburg
Mevsimlik İşlerde Yıllık Ücretli İzin (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı İncelemesi) 305
Doç. Dr. Zeki Okur
İşyeri Hekimliğinde Güncel Gelişmeler 317
Araş. Gör. Vuslat Özyurt
Paper on Miscellaneous Issues, Including Workplace Privacy 367
G. W. Richards
Corporations Face Expanded Liabilities for Employment Law Violations – How the Parent and Sub can be Jointly Liable as a Single Entity When the Corporate Veil is Pierced 379
Jacqueline R. Scott
Religious Discrimination in the Workplace 387
Jacqueline R. Scott


Avrupa Birliği’nde İşçilerin Serbest Dolaşımı ve Türk İşçilerinin Serbest Dolaşım Hakkı 391
Yard. Doç. Dr. K. Ahmet Sevimli
Araş. Gör. Sercan Reçber
An Assessment of the Pregnancy and Maternity - Related Provisions of the Labor Legislation 441
Prof. Dr. Nurhan Süral
Yeni Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde İşçinin Rekabet Etmeme Borcu 457
Prof. Dr. Sarper Süzek
Kamu İşyerlerinde Alt İşveren Uygulamasının Doğurduğu Sorunlar ve Çözüm Arayışları 469
Prof. Dr. Fevzi Şahlanan
The Extraterritorial Application of Labour Law 477
Federico Torzo
Karar İncelemesi İşçinin Aynı İşveren Nezdinde Fasılalı Çalışması Durumunda İş Güvencesinden Yararlanması İçin Gereken Altı Aylık Kıdem Süresinin Hesaplanması 487
Yard. Doç. Dr. Gaye Burcu Yıldız
Çalışanların Meydana Getirdiği Eserler 497
Araş. Gör. Özge Yıldız
İş Hukukunda Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Sorumluluk (Culpa in Contrahendo) 541
Doç. Dr. Sabahattin Yürekli

Toplu İş Hukukuna İlişkin Yazılar
Yeni Yasal Düzenleme Çalışmaları Işığında Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyet ve Yetkisi 583
Doç. Dr. Cevdet İlhan Günay
Toplu Sözleşme ile Ücreti Düşürülen İşçinin İşe Başlamaması (Karar İncelemesi) 611
Yard. Doç. Dr. Zeynep Şişli

Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Yazılar
İsteğe Bağlı Sigortalık Sürelerininin Hizmet Birleştirmesindeki Yeri 625
Doç. Dr. Saim Ocak


Sanatçıların Sosyal Güvenliği 637
Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu
Yard. Doç. Dr. Ercüment Özkaraca
Karar İncelemesi:  Yurtdışı Hizmet Borçlanması, Sosyal Güvenlik Destek Primi, Sigortalı Lehine Yorum İlkesi, İyiniyet, Dürüstlük İlkesi 665
Yard. Doç. Dr. Seçkin Nazlı

Diğer Alanlara İlişkin Yazılar
Avrupa Birliği Kamu Alımları Direktifleri ve Türkiye Uygulamasına Yansımasının İlerleme Raporları Işığında Değerlendirilmesi 683
Muzaffer Akdoğan
Ceza Soruşturmasında Müdafiin Rolüne Eleştirel Yaklaşım 703
Prof. Dr. Nur Centel
Fransız Hukuku’nda Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Mahkemesi  Üzerindeki Etkisi 725
Araş. Gör. Dr. Mert Namlı
İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulmasının Gerekçesi Olarak Anayasaya Aykırılık “Kanısı” 751
Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar
Bazı Ülke Örnekleri ve Uluslararası  Belgelerde Yargı Kurulları, Hâkimlerin Atanma ve Disiplin İşlemlerine  İlişkin Yetkileri 759
Araş. Gör. Hilal Yazıcı