Kategoriler

Prof. Dr. Ersin Çamoğlu'na Armağan

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

360,00 288,00

Toplam

Basım Tarihi : Kasım 2013
Sayfa Sayısı : 588
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 1303-4375
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Mecmuası
Cilt: LXXI Sayı: 2 2013

Özel Hukuk
Yeni Türk Ticaret Kanununda Fiilî Taşıyıcı Kavramı ve Fiilî Taşıyıcının Sorumluluğu 3
Yard. Doç Dr. Burak Adıgüzel
Anonim Ortaklık Ana Sözleşmesinde  Yönetim Kurulu Üye Sayısının Belirlenmesi 21
Yard. Doç. Dr. Alihan Aydın
Markanın Ticaret Unvanına Karşı Korunması, Mevcut Hukukî Durum – Değişiklik (Madde) Önerisi – İtiraz Yolu ve/veya Alternatif Çözüm Yolu Önerisi 27
Yard. Doç. Dr. Fatih Aydoğan
Teyit Mektubu 51
Prof. Dr. Rıza Ayhan
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na Göre Kartın Haksız Kullanımından Dolayı Hukuki Sorumluluk 71
Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar
Garanti Markasının Marka Hukukundaki Yeri ve Benzer Kavramlarla İlişkisi 91
Doç. Dr. Hayri Bozgeyik
Ticari İşletmenin Devrinde Yeni Dönem: Eski ve Yeni Sorunlar 103
Yard. Doç. Dr. Koray Demir
Çek Defterlerinin Baskı Tarihi ve Baskı Şekline Bağlı Geçersizlik Problemlerine İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi 121
Yard. Doç. Dr. Yahya Deryal
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Kolektif Yatırım Kuruluşları ve Özellikle Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklığı 131
Doç. Dr. Füsun Nomer Ertan
Ticari İşletmelerin Devri, Yapısal  Değişiklik ve Ticaret Şirketlerine Ayni Sermaye Getirilmesi İşlemlerinde, Ticaret Sicili Müdürünün Bildirim Yükümlülüğü Ve Hukuki Sonuçları 145
Yard. Doç. Dr. Aslı E. Gürbüz Usluel
Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolları 165
Prof. Dr. Mehmet Helvacı


Halka Açık Ortaklıklarda Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı (SerPK M. 21) 193
Prof. Dr. Arslan Kaya
Zamanaşımına Uğrayan Kâr Payı Alacağı Konusundaki Özel Düzenleme 205
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
Araş. Gör. M. Halil Çonkar
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre İhtiyati Tedbirler 225
Araş. Gör. Dr. Cengiz Serhat Konuralp
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa  Göre Anonim Şirketlerde Sermaye  Artırımının Geçersizliği 275
Yard. Doç. Dr. Ömer Korkut
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin  Halka Açık Anonim Ortaklıklara  Uygulanması ve Sınırları 287
Doç. Dr. Çağlar Manavgat
Üreticinin TBK 71 Kapsamında  Sorumlu Tutulması 299
Araş. Gör. Meliha Sermin Paksoy
Av. Gizem Arslan Demir
“Compliance” Kavramının Anonim  Ortaklıklar Hukukundaki Anlamı ve Sorumluluk Sistemine Etkisi 317
Yard. Doç. Dr. Ali Paslı
Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı Ve Müeyyidesi 335
Prof. Dr. Hasan Pulaşlı
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu  Bağlamında Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğünü İhlâl Eden Sigortacıya Uygulanacak Yaptırım Sorunu 347
Doç. Dr. Mehmet Özdamar
BIMCO’nun Gemi Yönetimi Sözleşmesine İlişkin 2009 Değişiklikleri 361
Araş. Gör. Aslıhan Sevinç Kuyucu
Genel İşlem Şartlarının Haksız Rekabet Hükümleriyle Denetlenmesi 383
Doç. Dr. Sevilay Uzunallı
Anapara Faizi ve Temerrüt Faizine Üst Sınır Getiren TBK m. 88 ve TBK m. 120 Hükümlerinin Ticari Faizler (TTK M. 8 ve TTK M. 9) Bakımından Uygulanabilirliği 421
Araş. Gör. Dr. Kürşad Yağcı
Anonim Şirketlerde İmza Yetkilileri Sadece Yönetim Kurulu Tarafından Mı Atanabilir? 439
Prof. Dr. Veliye Yanlı

Türk Ticaret Kanunu m. 353’e Göre Fesih Davasının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Açılabilmesinin Ticaret Hukuku Prensipleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi 449
Yard. Doç. Dr. Mustafa Yasan
LAHEY-LAHEY/VISBY, Hamburg ve Rotterdam Kuralları’nda Sefere Elverişlilik 479
Yard. Doç. Dr. Kübra Yetiş-Şamlı

Kamu Hukuku
Tefecilik Suçu 499
Araş. Gör. Elif Bekar
Türkiye’de Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Görevli Şirkete Tanınan Yatırım Dönemi ve Proje Kapsamında Katma Değer Vergisi İstisnası 527
Doç. Dr. Gökhan Kürşat Yerlikaya
Danıştay Kararları Işığında Vergi Kesenlerin Dava Ehliyeti 543
Levent Yaralı

Çeviri ve Karar Değerlendirmeleri
Nama Yazılı Payların Satın Alma Teklifinde Bulunma Hakkına Konu Olması Halinde Gerçek Değer ve Faizin Tespiti İle Kâr Payının Mahsup Edilmesine Dair İlkeler 555
Araş. Gör. Necdet Uzel
Türk Borçlar Kanunu’nun 78. Maddesinin Uygulama Alanına İlişkin Olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14. 3. 2012 Tarih ve  E. 2011/13-748 K. 2012/140 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi 563
Araş. Gör. Barış Demirsatan