Kategoriler

Prof. Dr. Fevzi Demir'e Armağan

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.460,00 1.168,00
730,00 584,00
950,00 760,00

Toplam

Yazar : Özel Sayı
Basım Tarihi : Nisan 2016
Sayfa Sayısı : 437
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 1304-5962
ISBN (Online) : 2149-4223
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
İÇİNDEKİLER 
 
PROF. DR. FEVZİ DEMİR'İN ÖZGEÇMİŞİ 15
PROF. DR. FEVZİ DEMİR'İN YAYINLARI 17
SUNUŞ 25
FOTOĞRAFLAR 35
ANI YAZILARI 53

MAKALELER 65
İŞ HUKUKU 67
İşletme Toplu İş Sözleşmelerinde Yetki
Prof. Dr. Mustafa ALP 
Araş. Gör. Betül ERKANLI 69
6331 Sayılı Kanun Açısından İşveren Vekili Kavramı ve İşveren Vekilinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu
Prof. Dr. Şükran ERTÜRK 
Araş. Gör. Asiye ŞAHİN EMİR 101
Kamuda Faaliyet Gösteren Alt İşveren İşyerlerinde Toplu İş Sözleşmesi Sürecine İlişkin 6552 Sayılı Kanun Hükümleri
Prof. Dr. Öner EYRENCİ 135
İş Hukukunda “Yetki” ve “Sözleşme”
Prof. Dr. Ali GÜZEL 151
İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Fesih Nedeni Olarak Performans Değerlendirmesi
Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU 
Dr. Murat ÖZVERİ 203
İş Güvencesi Kapsamı Dışında Kalan İşçinin Sendikal Nedenle Feshe Karşı Güvencesi
Prof. Dr. Halûk Hâdi SÜMER 229
İşin Niteliğinin Uygun Olduğu Hallerde Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Ticari İşletme-Acente İlişkisi Olarak Perdelenmesi
Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN 251
İş Sözleşmesinin Mobbing Sebebi İle Feshi Üzerine Bir Değerlendirme
Prof. Dr. Hakan KESER 261


5580 Sayılı Yasa Kapsamındaki Eğitim Personelinin İş Sözleşmelerine İlişkin İki Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Serkan ODAMAN 
Araş. Gör. Eda KARAÇÖP 277
Avrupa Birliği Hukukunda  Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Arabuluculuk
Doç. Dr. Ayşe Gül KÖKKILINÇ 309
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamasında Çalışan Temsilcisi
Yard. Doç. Dr. Murteza AYDEMİR 343
Türkiye'de Sendikal Haklara İlişkin Anayasal Düzenlemeler Üzerine Bazı Düşünceler
Araş. Gör. Deniz UGAN ÇATALKAYA 369
İşyeri Sendika Temsilcisi
Araş. Gör. Duygu ÇELEBİ 395
Uluslararası Düzenlemeler Işığında  İşyerinde Psikolojik Tacizle Mücadele: Avrupa Ülke Örnekleri ve Türkiye İçin Öneriler
Araş. Gör. Hande HEPER 427

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 471
Türkiye’de Eksik Ücret Bildirimin Boyutları, Nedenleri ve Çözüm Önerileri
Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ 
Doç. Dr. Hülya KABAKÇI KARADENİZ 473
3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunundan Yararlanmada Muhtaçlık Kriteri
Prof. Dr. Coşkun SARAÇ 497
Düşük Gelirle Çalışanların Sigortalılığı: Almanya ve Türkiye Örneğinde Bir Değerlendirme
Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER 511
Sosyal Koruma Kapsamında Ev Hizmetlerinde Çalışanlar
Yard. Doç. Dr. Ö. Hakan ÇAVUŞ 543
Türkiye’de Ev Hizmetlerinde Çalışanlara Yönelik Yeni Bir Sosyal Güvenlik Hakkı:  Ek-9 Sigortalılığı
Yard. Doç. Dr. Müslim DEMİR 583
Genel Kadınların Sosyal Güvenliği
Yard. Doç. Dr. Dilek ESER 595
Turist Rehberlerinin Sosyal Sigorta Statüleri
Yard. Doç. Dr. Meltem ÖZTÜRK 615
İnsan Hakları Boyutuyla  Sosyal Güvenlik Hakkı
Dr. Pelin TUAÇ 653

ÖZEL HUKUK - KAMU HUKUKU 681
Sporda Doping Sorunu
Prof. Dr. Şeref ERTAŞ 
Araş. Gör. Ayten ORDU 683
Roma Ceza Hukukunda Provocatio Ad Populum
Prof. Dr. H. Gökçe TÜRKOĞLU 715
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Koruma Tedbirinin Uygulanmasında Yaşanan  Güncel Sorunlar
Doç. Dr. Burcu DÖNMEZ 741
Birleşmiş Milletler Bünyesinde İş Dünyası İçin İnsan Hakları Standartları Oluşturma Girişimleri
Doç. Dr. Deniz KIZILSÜMER ÖZER 775
Roma Hukukunda Restitutio in Integrum
Dr. Fehmi Kerem BİLGİN 815
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gözetimindeki Bağımsız Denetime Tâbi Anonim Şirketlerin Denetlenmesine Dair Yönetmelik Taslağının Ticaret Kanununun Denetim Hükümleri İle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Araş. Gör. Gönenç DEMİR 827

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 889
Türkiye'de Kayıt Dışı İstihdam Sorunu
Araş. Gör. Ayşenur ÖKTEM ÖZGÜR 
Prof. Dr. Sevda DEMİRBİLEK 891
Müzakere Etiği
Araş. Gör. Ayşenur ÖKTEM ÖZGÜR 
Prof. Dr. Tunç DEMİRBİLEK 949
Türk Emlak Vergisinin Vergi Adaleti Açısından Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Hülya KABAKÇI KARADENİZ 981
Çalışma Ortamının  Duygusal Ergonomi Açısından Değerlendirilmesi Kamu Hastanesi Örneği
Doç. Dr. H. Şebnem SEÇER 995
Türkiye’de 1961 Anayasası ile 1971  Anayasa Değişikliği Arasındaki Dönemde  Çalışma İlişkileri
Yard. Doç. Dr. Kamil Necdet AR 1031
Türkiye’de Yoksulluk Odaklı Sosyal Dışlanma
Yard. Doç. Dr. Gülşen SARI GERŞİL 1079
Sürdürülebilir Kalkınma Perspektifinden Yenilenebilir Enerji Ve Türkiye
Yard. Doç. Dr. Sanem BERKÜN 
Yard. Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU 1097
Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Sendikacılığın İş Sağlığı ve İş Güvenliği Açısından Önemi
Yard. Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU 1121


LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU 1132

LEGAL YAYINCILIK TÜM YILLAR DERGİ FİYAT LİSTESİ  
(BASILI, ONLINE SÜRELİ-SÜRESİZ VE E-DERGİ) 1133

LEGALBANK ABONELİK FORMU 1136