Kategoriler

Prof. Dr. İl Han ÖZAY'a Armağan

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.505,00 1.204,00

Toplam

Basım Tarihi : Ocak 2011
Sayfa Sayısı : 1262
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 1303 – 4375
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

Cilt: LXIX Sayı: 1 –2 2011

Sıddık Sami Onardan İl Han Özaya Günışığında İdare HukukuKürsümüz

Prof. Dr. Adem Sözüer

Sevgili İl Han (Prof. Dr. Özay) İçin -Yoğun Bir İçtenlikle-

Prof. Dr. Hüseyin Ülgen

Prof. Dr. İl Han Özay'ın Özgeçmişi

Prof. Dr. İl Han Özay'ın Yayınları               

Benim Anayasalarım

Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar

Akademik Personelin Üniversite Dışında Mesleki Gelir Getirici Çalışmalarda Bulunmasının Meşruluğu Sorunu

Prof. Dr. Aydın Gülan

Kamu Harcama İhalesi Sürecinde İhale ve Sözleşme Aşamaları ile Bu Aşamaların Yargı Yolları Ayrımını Belirleyici Rolü

Prof. Dr. Aziz Taşdelen

Kamu Zararı ve Kamu Zararında Rücu

Prof. Dr. Bahtiyar Akyılmaz

Hukuk Sosyo-Kültürle Karşılaşınca: Kültürel Çoğulculuk, Hukuksal Çoğulculuk ve Pragmatizm

Prof. Dr. Esin Örücü

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ne Zaman Kuruldu?

Prof. Dr. Fethi Gedikli

Özgürlük ve Güvenlik

Prof. Dr. Füsun Sokullu-Akıncı

Kalkınma İçin Enerji: Asli Hizmet ve Temel Hak

Prof. Dr. Maria Agostina Cabiddu

Çev.: Araş. Gör. Eren Kalanyuva

Düzenleyici Kuram         

Prof. Dr. Matthew D. Adler

Çev: Araş. Gör. Ezgi Yıldırım

Kadınlara Karşı Her Biçimiyle Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi: Çekinceler Sorunu Işığında Haklar Analizi      

Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz

İdari İşlem – İcrailik – Ayrılabilir İşlem – Yargısal Denetim

Prof. Dr. Murat Sezginer

Alman Federal Disiplin Kanunu ve İdari Disiplin SoruşturmalarınınTemel Esasları

Prof. Dr. Oğuz Sancakdar

Araş. Gör. İlker Tepe

Avrupa İdari Muameleleri

Prof. Dr. Sabino Cassese

Çev.: Umut Doğu

Sağlık Hizmeti İhale Yoluyla Satın Alınabilir Mi? (KamuHizmetinin Özelleştirilmesi Konusunda Bir Örnek Olay)

Prof. Dr. Turgut Tan

Yerel Yönetimlerde Başkanın Politik Lider Rolü

Prof. Dr. Zerrin Toprak

Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi Ekseninde Hassas (Kişisel) Veriler ve İşlenmesi

Doç. Dr. Cemil Kaya

Kiracıların Subjektif Dava Ehliyeti Konusunda Danıştay KararlarınınDeğerlendirilmesi

Doç. Dr. Cemil Kaya

Danıştay Kararları ve İlgili Özel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde İdari Yargıda Ehliyet ve Husumet

Doç. Dr. Gürsel Kaplan

Bölgesel Kalkınma Ajansları

Doç. Dr. Hayrettin Eren

Araş. Gör. Aynur Cidecigiller

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre İstinaftanSonraki Temyiz Sistemimizde Temyiz Edilebilen ve Edilemeyen Kararlar

Doç. Dr. İbrahim Özbay

İdari Yargılama Usulünde Davaya Müdahale

Doç. Dr. Melikşah Yasin

Kamulaştırma İşleminin İptali ve Mülkiyetin Âkibeti       

Doç. Dr. Ramazan Çağlayan

Bilgi Hukuku Üzerine Bir Deneme           

Yard. Doç. Dr. Atila Erkal

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 480. MaddesininDeğerlendirilmesi             

Yard. Doç. Dr. Başak Baysal

Türk ve Alman Hukukunda Genel Düzenleyici İşlemler 

Yard. Doç. Dr. Bülent Kent

İdari Yargı’nın Sahip Olduğu İşlevler ve Tabi Olduğu Sınırlamalar Hakkında Bazı Tespitler ve Değerlendirmeler  

Yard. Doç. Dr. Cem Ayaydın

Çağdaş Başkanlık Modelinde Kişiselleşen İktidar OlgusunaAnalitik Bir Yaklaşım

Yard. Doç. Dr. Cengiz Gül

The US Airline Deregulation and Its Consequences       

Yard. Doç. Dr. Cenk Şahin

Ülkemizde ve Dünyada Siyasette Etik Değerler

Yard. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel

İdari Yargıda İstinaf Mahkemesi Tartışmaları Üzerine BirAnaliz

Yard. Doç. Dr. Engin Saygın

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Mülkiyet Hakkının Sınırlanmasında “Adil Denge” İlkesi

Yard. Doç. Dr. H. Burak Gemalmaz

Die Glaubensfreiheit Im Deutschen Grundrechtssystem             673

Yard. Doç. Dr. Hüseyin Yıldız

İdare Hukukunun Anlamı ve Önemi      

Yard. Doç. Dr. N. Münci Çakmak

Hukuk Devletinin Varoluş Sürecinde Özgür Basının Yeri veÖnemi          

Yard. Doç. Dr. Neşe Kızıl

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türk Hukuku

Yard. Doç. Dr. Tahir Muratoğlu

The Relationship Between Social Rights and the Right to Education in the Mirror of Human Rights

Dr. Andrea Szigeti

İdare Hukukunda Yokluk ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Uygulaması          

Dr. Celâl Işıklar

Futbol Karşılaşmalarına İlişkin Televizyon Yayın Hakkı Sözleşmelerinin Borçlar Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi  

Dr. Doruk Gönen

İdari Uyuşmazlıkların Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleriile Halli Önündeki Engeller

Dr. Nilay Arat

İdari Yargı(nın)/cın Kendini Sınırlaması Olgusu Sözlü İşlem Teorisi ve İptal Davasına Konu Edilebilirliği Üzerine Bir Çalışma Taslağı

Dr. Selami Demirkol

Sağlık Hizmetleri Açısından Hizmet Kusurunun Ağırlığı veİspat Problemi

Araş. Gör. Ahmet Kürşat Ersöz

OSCE's New Vision Under the Chairmanship of Kazakhstan

Araş. Gör. Ayşe Aslıhan Erbaşı Çuhadar

İdari Yargıda İptal Davasının Tarihsel Gelişimi

Araş. Gör. Begüm İsbir

Kabahatlerde Kanunilik İlkesi

Araş. Gör. Çınar Can Evren

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Yargı Kararlarına Yansıyan Geçici Maddelerinin Kazanılmış Hak Açısından İncelenmesi

Araş. Gör. Derya Karakoç

Alman İdare Hukuku’nda İdarenin Takdir Yetkisi ve Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi

Araş. Gör. Dilşat Yılmaz

Kabahatler Kanunu’nun Genel Hükümlerinin Değerlendirilmesi

Araş. Gör. Elif Bekar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk Danıştay Kararları Işığında Kamu Hizmetlerine Girmede Cinsiyet Ayrımı                1049

Araş. Gör. Emine Cin

Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrasının HukukiSonuçları

Araş. Gör. Fatih Aydemir

Manifestation of Religion and Religious Education Under theECHR Jurisdiction              

Araş. Gör. Fatih Öztürk

Kamulaştırma Kanunu’nun Geçici 6. Maddesi ve Türk Hukukunda "Dolayısıyla Kamulaştırma" Uygulaması Üzerine Bir Deneme

Araş. Gör. Fatma Ayhan

İdare Hukukunun Eksen Kayması: İdarenin Üstünlüğünün Gerekçelendirilmesi Sorunu

Araş. Gör. Halit Uyanık

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Bektaş ve Özalp Türkiye’ye Karşı Davası

Çev.: Araş. Gör.Tuba Kelep

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28. Maddesine Göre Memurların Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağının Kapsamıve Değerlendirilmesi

Araş. Gör. Yasin Yerebasmaz

Çocuğun Saygı Hakkı

Janusz Korczak

Çev.: Berat Durmuş

Memduh Cemil Şirin

İmar Planlarına Karşı Açılacak İptal Davalarında İdari Dava Açma Süresi

Şevki Davut

Şenol Coşkun