Kategoriler

Prof. Dr. Vecdi Aral' a Armağan

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

625,00 500,00

Toplam

Basım Tarihi : Mayıs 2014
Sayfa Sayısı : 982
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 1303-4375
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Mecmuası
Cilt: LXXII Sayı: 1 2014

Prof. Dr. Vecdi Aral'a Armağan III
Sunuş VII
Prof. Dr. Vecdi Aral’ın Kısa Özgeçmişi IX
Eserleri XI

Anılar
Değerli Dostum, Büyük Hukukçu Prof. Dr. Vecdi Aral İçin 3
Prof. Dr. Ergon Çetingil
Prof. Dr. Vecdi Aral İçin 5
Prof. Dr. Yasemin Işıktaç
Hiç Kimsenin Yapamayacağı Bir Jest! 9
Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ
Sayın Prof. Dr. Vecdi Aral’a 13
Av. Halil İbrahim Bilen
Baş Makale
İnsan ve Norm 17
Prof. Dr. Vecdi Aral

Makaleler
Glaubensverbreitung und Religionswechsel im Islamischen Recht 45
Prof. Dr. Servet Armağan (Em.)
Adalet Estetiği 61
Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır
İrade Özgürlüğüne Giriş Açısından “Ben İnşâsı” 73
Prof. Dr. Yasemin Işıktaç
Ahlâkta, Hukukta ve Siyasette Özgürlük Kavramı Üstüne 87
Prof. Dr. Doğan Özlem

Felsefenin Işığında “(Haklı) Savaş” Üzerine Kısa Bir Deneme 95
Doç. Dr. Talip Kabadayı
Hukuk Yorumdur 99
Doç. Dr. Ertuğrul Uzun

Kamu Hukuku
Mehmed Seyyid Bey ve Hak Kavramı Üzerinden İslâm Hukuk Felsefesi ile Avrupa Hukuk Felsefesi Arasındaki Mukâyesesi 107
Prof. Dr. Fethi Gedikli
Günümüz Batılı Politik Yaklaşımların Kökeni Olarak İngiliz Yararcılığı / Utilitarianism 133
Prof. Dr. Ahmet Gürbüz
Bilgi-İktidar İlişkisi Bağlamında Yasa Düşüncesi: İktidarın Yasal(l)Aşması 173
Prof. Dr. Muharrem Kılıç
İslamofobinin Tarihsel Temellerine Bir Bakış: Oryantalizm ya da Batı ve Öteki 189
Prof. Dr. Mehmet Yüksel
Birey Kavramının Gelişimi ve İnsan Hakları 201
Doç. Dr. Zeynep Özlem Üskül Engin
Küresel İktidarı Kuran ve Koruyan  Şiddetin İdarecisi Olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 219
Doç. Dr. Zeynep Kıvılcım
Oyun Teorileri Işığında Thomas Hobbes’un Sosyal Sözleşme Kuramının Analiz ve Yorumu 235
Doç. Dr. Sevtap Metin
Felsefi Bir Sorun Olarak Hukuka İtaat Yükümlülüğü 265
Yard. Doç. Dr. Sercan Gürler
Gelecek Nesillerin Haklarına Gewırth Formülü: Bireyden Topluma Doğru 293
Yard. Doç. Dr. Şule Şahin Ceylan
Karayolları Kenarında Yapılacak  Yapı ve Tesislerde Yapı Ruhsatı ve Karayolu Geçiş İzin Belgesi 311
Yard. Doç. Dr. Atila Erkal
Yasaya Sadakatin Farklı Bir Okuması:  Philipp Heck 333
Yard. Doç. Dr. Altan Heper
Uluslararası İlişkilerde Başarısız Devletler Sorunsalı ve Bu Sorunsalın Uluslararası Hukuka Etkileri 349
Yard. Doç. Dr. Osman N. Özalp
Kriminoloji İçin Disiplin Çağrısı! 363
Yard. Doç. Dr. Tuba Topçuoğlu
Toplu Hak Aramada Etkin Bir Yol Olarak Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda  Sınıf Davaları 383
Yard. Doç. Dr. Murat Şahin
Yard. Doç. Dr. Hande Çelik Şahin
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kararlarının Yerine Getirilmemesinden Doğan Sorumluluk 411
Yard. Doç. Dr. Ebru Karaman
Yargı Kararına Göre İade Edilecek  Vergilerde Faiz 435
Dr. Cengizhan Hatipoğlu
Hukuk ‘Bilimi’nin Yapıbozumsal Okuması 449
Dr. Rabia Sağlam
TBMM Yeni İçtüzük Taslağında Getirilen Başlıca Kurumsal Yenilikler 471
Araş. Gör. Volkan Aslan
Hukuki Çoğullukta İktidar Problemi 487
Araş. Gör. Duygu Hatipoğlu Aydın
Homo Commoditus: “Sahip Olmak, Genetik Metalar ve Fikri Mülkiyet” 507
Araş. Gör. Muzaffer Dülger
Osmanlı Hukukunda Vakıfların Denetimi (Evkaf-ı Hümayun Nezareti) 531
Araş. Gör. Elif Genca
İnsanlığa Karşı Suçlarda “İnsanlık”  Ne Manaya Gelmektedir:  Felsefi Bir Analiz 555
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Günal
Liberal Komüniteryanizmin Temel İlkeleri 571
Araş. Gör. Muhammed İkbal İmamoğlu

Zerdüşt Henüz Olympos’tayken: Tragedya’nın Doğuşu’ndaki Dionysosçu Yargıya Dair 591
Araş. Gör. Osman Vahdet İşsevenler
Modern Hukuki Sistemin Temelleri Üzerine Bir Giriş Çalışması: Geç Ortaçağ’da Corpus Iuris Civilis’in Keşfi ve Etkileri 599
Araş. Gör. Oğuzhan Bekir Keskin
Türk Hukukunda İsnadın İspatı Hakkının Çok Boyutlu Hukuk Kavrayışı Bakımından Analizi 627
Araş. Gör. Umut Koloş
Türk İdare Hukukunda Zımni Red ve Zımni Kabul Müesseseleri Üzerine Değerlendirmeler 673
Araş. Gör. Dr. Halit Uyanık
Olumlu Edim Gerektiren Sosyal Hakların Sınırı: Karşılaştırmalı Hukuk Perspektifinden 1961 ve 1982 Anayasaları Dönemi Uygulamaları 695
Araş. Gör. Zülfiye Yılmaz
Psikolojik, Metafizik ve Hukuki Bir Fenomen Olarak Hak Kavramı 729
Mehmet Akif Tutumlu
İslam Hukuku’nda Zimmet Sözleşmesinin Hukuki Kapsamı ve Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Görünümü 739
Av. Özge Demir
Erdem Merkezli Bir Adalet Teorisi 759
Av. Faik Eren Kaptan

Özel Hukuk
Avrupa Adalet Divanının Bilgisayar Programlarının Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Çerçevesinde Korunmasına Dair 2 Mayıs 2012 Tarihli Sas Institute-World Programming Kararının Değerlendirilmesi 807
Doç. Dr. Mustafa Aksu
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taraf Olduğu Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarına Uygulanacak Hukuk (TBK M. 339/f. II) 831
Yard. Doç. Dr. Mustafa Cahit Günel

Çeviriler –  Karar İncelemeleri
İlkel Toplumlarda Özel Mülkiyet Haklarının İcrası: Devlet Olmadan Hukuk 853
Bruce L. Benson
Çev.: Araş. Gör. Umut Koloş
Habermas’ın İletişimsel  Eylem Kuramı’nda Hukuk 877
Mathieu Deflem
Çev. Yard. Doç. Dr. Ülker Yükselbaba
Adaletin Yüzü: Başkalığın Hukuk Kuramı 895
Costas Douzinas - Ronnie Warrington
Çev. Rabia Sağlam - Kasım Akbaş
Devrim Sonrası İran’da Hukuk Devleti ve Reform Politikaları 917
Keyvan Tabari
Çev. Araş. Gör. İrem Burcu Özkan
DİSK ve KESK/Türkiye (Başvuru No. 38676/08) 935
Çev. Araş. Gör. Hülya Dinçer
R.K.B. v. Türkiye Kararı 947
Çev.: Yard. Doç. Dr. Gülay Arslan Öncü