Kategoriler

Regesta Ticaret Hukuku Dergisi 2013 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

140,00

Toplam

Basım Tarihi : 2013
Yayınlanma Süresi : 4 Aylık - Yılda 3 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Regesta Hakkında / About Regesta

REGESTA adlı hukuk dergisi, yılda 3 sayı yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk dergisidir. 2011 yı­lından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide, Ticaret Hukuku’na ilişkin akademik makalelerin yanı sıra, ticaret sicili uygulamalarını or­taya koyan çalışmalara yer verilmektedir.

Akademisyenlerin ve ticaret sicilini ilgilendiren konularda çalışan başta hukukçular olmak üzere uzmanların, ticaret sicili ile doğrudan ya da dolaylı ilgili, yoruma açık ve tereddüt edilen konuları çeşitli perspek­tiflerden işleyen çalışmalarının büyük bir boşluğu dolduracağına inanı­yoruz.

Journal of REGESTA is a peer reviewed academic law journal published regularly three times a year, concentrating on issues of academic articles relating to Commercial Law and studies regarding trade registry process. It has been in publication since 2011.

We are persuaded that the academicians’ and the specialists’ especially the jurists’ studies, including different views regarding open-ended and hesitated subjects relating to the trade registry directly or indirectly, will be filled the gap.

EDİTÖR

Nurcan Turan

YAYIN KURULU

Mehmet Çağlar Manavgat
Abuzer Kendigelen
Ferna İPEKEL KAYALI
Gül Okutan Nılsson
Güzin Üçışık
Hasan Pulaşlı
Hayrettin ÇAĞLAR
Hüseyin Ülgen
İbrahim Hamdi Yasaman
İsmail KAYAR
Leyla Keser Berber
Mehmet Özdamar
Murat Alışkan
Necla Akdağ Güney
Oruç Hami Şener
Savaş Bozbel
Seyithan Deliduman
Sıtkı Anlam Altay
Şükrü YILDIZ
Veliye Yanlı

DANIŞMA KURULU

Abuzer Kendigelen
Ali Dural
Arslan Kaya
Asuman TURANBOY
Aynur Yongalık
Güzin Üçışık
Hasan Pulaşlı
Hüseyin Ülgen
İbrahim Hamdi Yasaman
İsmail KAYAR
Kemal Şenocak
Lerzan Yılmaz
Nuray Ekşi
Pınar Akan
Sami Karahan
Sevilay Uzunallı
Seyithan Deliduman
Şükrü YILDIZ
Turgut Kalpsüz
Veliye Yanlı
Yadigar İZMİRLİ
Zühtü AYTAÇ

Regesta Ticaret Hukuku Dergisi Yıl 2013 Sayı 1

 • Hâkimiyet Sözlesmeleri - Veliye Yanlı
 • Kâr Dağıtımına ilişkin Genel Kurul Kararını iptal Eden Mahkeme, Kârın Dağıtılmasına Karar Verebilir mi? - Sami Karahan
 • Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Taşınmazların Anonim Sirkete Sermaye Olarak Getirilmesi ve Tescilsiz iktisabı - Necla Akdağ Güney, Mustafa Alper Gümüş
 • Ticari Davalar - Abdullah Erdoğan
 • Dünya Ticaretinin Küresellesmesi Baglamında Yabancı Sirketlerin Yerlesim Özgürlügü - Necat Azarkan
 • Bagımsız Denetime Tabi Sirketlere İliskin Düzenlemeler - Yavuz AKBULAK

Regesta Ticaret Hukuku Dergisi Yıl 2013 Sayı 2

 • 6102 Sayılı TTK’da, Ticaret Siciline Tescil Yanında İlanı da Gereken Hususlar Sorunu (M. 35/3) - Mehmet Bahtiyar
 • Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Müteselsil Sorumluluğu - Hasan Pulaşlı
 • Amerikan Hukuku’nda Şirketler Topluluğu Hukuku Algısı ve Şirketler Topluluğunda Sorumluluğa İlişkin Uygulamaya Genel Bir Bakış - Tamer Pekdinçer, Gökberk Gündoğdu
 • Komandit Şirket Anonim Şirkete Dönüştürülebir mi? - Soner ALTAŞ

Regesta Ticaret Hukuku Dergisi Yıl 2013 Sayı 3

 • Taşınırların Anonim Şirkete Esas Sermaye Olarak Getirilmesi - Necla Akdağ Güney, Mustafa Alper Gümüş
 • Anonim Şirketin Azlık Tarafından Feshine İlişkin Dava ile İlgili İsviçre Federal Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi - Eser Rüzgar
 • Halka Açık Anonim Şirketlerde Pay - Yavuz AKBULAK

1. Regesta Ticaret Hukuku Dergisi, dört ayda bir (yılda üç kez) ya­yımlanan hakemli bir dergidir.

Journal of Regesta is a peer reviewed journal published three times a year.

 2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, Ticaret Hukuku alanını ilgi­lendi­ren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning Commercial Law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

 3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.

 4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

 6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalı­ş­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor.

 7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.

 8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.

 9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alpha­betically arranged bibliography as well.

 10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

 11. Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar ha­keme gönderilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial board. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amend­ments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board.

 12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

 13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

 

 

Regesta Ticaret Hukuku Dergisi 2013 Yılı Aboneliği Sayıları