Kategoriler

Revista Akademike Legal 2024 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

3.820,00
1.920,00
2.695,00
2.500,00
3.225,00

Toplam

Basım Tarihi : 2024
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Revista jonë

“Revista Akedemike Legal”, numri i parë isë cilës do të botohet në vitin 2016, është hapi i parë i realizimit të synimit të shoqërisë Legal Publishing Albania për të kontribuar dhe zhvilluar më tej ligjin dhe fushën akademike në Shqipëri.

“Revista Akedemike Legal” është një revistëe cila i nënshtrohet vlerësimit akademik dhe botohet dy herë në vit, kryesisht e gatshme për të botuar artikuj që kanë lidhje me ligjin, zbatueshmërinë dhe çdo artikull që ka të bëjë me aspektin akademik dhe atë praktik në fushën e ekonomisë, biznesit dhe financës, subjekte që janë të lidhura ngushtë me ligjin.

Ju mund t’i dërgoni drejtëpërsëdrejti artikujt tuaj dhe mendimet tuaja në adresën e e-mailit info@legalalbania.com.

Ju lutem kontrolloni faqet përkatëse në lidhje me parimet e botimit të Revistës.

Nëse dëshironi që të kontaktoni me shtëpinë tonë botuese përmes telefonit, ju mund të komunikoni me një nga koordinatorët tanë të komunikimit të listuar në faqen tonë të komunikimit.

Dëshirojmë të falenderojmë të gjithë kolegët tanë, të cilët kanë dhënë kontribute të çmuara për zhvillimin e ligjit shqiptar dhe jetës akademike duke dërguar artikujt, mendimet, vendimet e gjykatës së apelit dhe analiza të vendimeve të gjykatës.

About Our Journal

“Legal Academic Journal”, whose first issue shall be published in the year 2016, is the first step toward accomplishing Legal Publishing Albania’s goal of contributing, and developing the Albanian law, and the academia.

“Legal Academic Journal” is a journal that is refereed and semi-annual journal, mainly available for legal articles, applicable articles and any other academic, and practice oriented articles on economics, business, and finance, the subjects which are closely related to law.

You may directly send your articles, and views to our journal through info@legalalbania.com mail address.

Please check the related page regarding the publication principles of the Journal.

If you want to get in touch with our publishing house through te­lephone, you may communicate with one of our communication coordi­nators listed on our communication page.

We would like to thank all our colleagues, who had valuable cont­ributions to the development ofthe Albanian law, and the academic life, by sending articles, opinions, Courtof Appeals’s rulings, and analysis of the Court rulings.

Dergimiz Hakkında

İlk sayısı 2016 yılında yayınlanan"Legal Akademik Revista" Legal Publishing Albania'nın Arnavutluk hukukuna ve akademisine katkı sağlama ve geliştirme amacını gerçekleştirmenin ilk basamağıdır.

Legal Akademik Revista (LAR), altı ayda bir yayınlanan hakemli bir dergi olup, hukuk başta olmak üzere hukukla yakın ilişki içinde olan ve hukuki boyutları da bulunan iktisat, işletme, ekonomi ve maliye alanlarındaki her türlü akademik ve uygulamaya yönelik makalelere açıktır.

Dergimize doğrudan info@legalalbania.com mail adresi üzerinden makale ve görüşlerinizi gönderebilirsiniz.

Yayınevimiz ile telefonla irtibata geçmek isterseniz iletişim sayfamızdan iletişim koordinatörlerimiz ile görüşebilirsiniz.

Dergimize makale, görüş, yüksek mahkeme kararı ve mahkeme karar incelemesi göndererek değerli katkılarını sunan, Arnavutluk hukukunun ve akademik hayatının gelişimine destek olan tüm meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Revista Akademike Legal Yıl 2024 Sayı 1

Revista Akademike Legal Yıl 2024 Sayı 2

KRİTERET PËR BOTİMET DHE PARAQİTJET NËREVISTËN LEGAL AKADEMİK 

PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS OF LEGAL ACADEMİC JOURNAL

 1. Revista Akedemike Legal (RAL),është një revistë 6-mujore e cila i nënshtrohet vlerësimit akademik.

Legal Academic Journal (RAL), is a peer reviewed, semi-annualjournal. 

2. Punimet që botohen nërevistë, fillimisht duhet të përbëhen nga artikuj të të gjitha llojeve, analizatë vendimeve, shqyrtime të librave dhe përkthime në fushën ligjore dhe që janëtë lidhura ngushtë me fushat e ekonomisë, biznesit dhe financës, etj. Gjuha etekstit të jetë në shqip, anglisht ose cilado gjuhë evropiane.

Publishable papers on the Journal, shall primarily consist ofartic­les of all types, analysis of rulings, book reviews, and translated workson the field of law, and the closely related fields of economy, business,finance, etc.. The language of the texts shall be Albanian, English, or anyEuropean languages.

 3. Punimetqë paraqiten në Revistë, nuk duhet të jenë botuar diku tjetër dhe nuk duhet tëjenë dorëzuar për t’u botuar diku tjetër.

The papers submitted to the Journal must not have been publishedelsewhere, must not have been submitted to be published. 

4. Tekstetduhet të jenë të shkruar në format të MicrosoftWord (Microsoft Office 98, dhe versionet më të reja) (me emërtim .doc, ose.docx). Për më tepër, tekstet duhet të shkruhen në formatin e mëposhtëm:

Dimensionet e faqes: A4

Lart: 2,5 cm; fundi: 2,5 cm; Majtas: 2 cm; Djathtas: 2 cm

Teksti: Fonti Times New Roman,madhësia shkronjës 12, hapësira e rrjeshtave 1.5, justified

Shënimet në fund të faqes: Në fundtë faqes, fonti Times New Roman, madhësiae shkronjës 10, 1 hapësirë mes rrjeshtave, justified 

The texts must be written on the Microsoft Word (Microsoft Office98, and newer versions) format (.doc, or .docx file name extension). Mo­reover,the texts must be written under the following format:

Page Dimensions: A4

Top: 2,5 cm;Bottom: 2,5 cm;Left: 2 cm;Right: 2 cm

Text: Times New Roman, 12 points,1.5 line spacing, justified

Footnotes: At the bottom of the page, Times New Roman, 10 po­ints,1 line spacing, justified 

5. Çdo shkrim do t’i dorëzohet botuesit në CD, apo përmes e-mailit nëformatin Microsoft Word. Nuk është enevojshme të dorëzohet e shkruajtur në letër.

Each paper, must be submitted to the editor either recorded on aCD, or via e-mail in the Microsoft Word format. It is not necessary to submit ahardcopy. 

6. Së bashku me punimin, botuesiti dorëzohet gjithashtu edhe informacioni në lidhje me emrin e autorit(autorëve) titullin që ai/ajo mban, emrin e institutit ku punon, adresën,numrin e telefonit dhe adresën e e-mailit ku ai/ajo mund të kontaktohetlehtësisht.

Together with the paper, the information regarding the name of theauthor (or authors), his/her title, the name of the institution where he/sheworks for, his/her address, telephone numbers, and e-mail add­resses wherehe/she may be easily reached, must also be submitted to the editor. 

7. Artikujtqë i dërgohen Revistës duhet të përmbajnë një titull si në gjuhën shqipe ashtuedhe në atë angleze si dhe një përmbledhje po në të dyja gjuhët elartpërmendura.

Articles submitted to the Journal must both contain a title in Alba­nian, and in English, andalso an abstract in Albanian, and inEnglish. 

8. Artikujtqë i paraqiten Revistës duhet të përmbajnë fjalëkyç si në gjuhën shqipe ashtu edhe në atë angleze, të cilat përkufizojnësubjektin e artikullit në fjalë.

Articles submitted to the Journal, must contain both Albanian, andEnglish key words defining thesubject matter of the related article.

 9. Burimete përdorura tek artikujt e dorëzuar Revistës, duhet të paraqiten si Bibliografi,në rendin alfabetik në fund të artikullit; dhe burimet e përdorura duhet tëparaqiten si shënime në fund të faqes ose në formë shkurtese në tekst.

The sources used in the articles submitted to the Journal, must besubmitted as the Bibliography, inalphabetical order at the end of the article; and the sources used must beappear as footnotes, or in abbrevi­ated form in the text.

10. Supozohetse artikujt e paraqitur tek Revista kanë kaluar përmes kontrollit përfundimtardhe se po paraqiten të gatshëm përbotim.

It is presumed that the articles submitted to the Journal has gonethrough a final check, and they are submitted ready for publication. 

11. Artikujt,fillimisht të përmbledhur nga bordi editorial, dërgohen për shqyrtim tek vleresuesitnë mënyrë anonime. Bazuar në raportin e vlerësuesit akademik, artikulli osebotohet ose duhet të amendohet. Autori njoftohet për vendimin sa më shpejtë qëtë jetë e mundur dhe zakonisht lajmërohet përmes e-mailit.

Bordi editorial mund ta paraqesëtesktin e përfunduar dhe të redaktuar edhe njëherë tek vlerësuesi akademik.

The articles initally assessed by the editorial board, shall be sentto the reviewing peer anonymously. Based upon the report of the re­viewingpeer, the article shall be either asked to be amended, or publis­hed. Theauthor shall be notified of the decision as soon as possible, and shall usuallybe notifed via e-mail.

Editorial board may submit the completed, and the edited text tothe reviewing peer one more time. 

12. Revista është ebazuar në parimet ku vlerësuesiakademik nuk e di identitetin e autorit(shqyrtim i verbër). Anonimiteti i identitetit të autorit të artikullitsigurohet edhe kur artikujt paraqiten tek vlerësuesi akademik.

The Journal is based upon the principle that the reviewing peerdoes not know the identity of the author (blindreview). The anonimity of the identity of the article’s author shall be securedeven when the artic­les are submitted to the reviewing peer. 

13. Në vijim të publikimit të tij, Revista i dërgohetfalas autorit dhe vlerësuesitakademik të cilët kanë kontribuar për çështjennë fjalë.

Following its publication, the Journal shall be sent to thewriters, and reviewing peers who contributed to the related issue free ofcharge.

LEGAL AKADEMİK REVİSTA YAYIN İLKELERİ

1. Legal Akademik Revista (LAR), altı ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir.

2. Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, hukuk alanı başta olmak üzere yakın ilgili iktisat, işletme, maliye vb. konuları ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Arnavutça, İngilizce veya diğer Avrupa dilleridir.

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilenyazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya .docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:

Kağıt boyutu:A4

Üst: 2,5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin:Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar:Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı

5. Her yazı, kaydedildiği bir CDile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırılmalıdır.

7. Dergi’ye gönderilen makalelerArnavutça ve İngilizce başlık ile hemArnavutça hem de İngilizce özet kısmı içermelidir.

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Arnavutça ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

11. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayınlanmasına ya da düzeltme istenmesine ya da yayınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilir.

12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Revista Akademike Legal 2024 Yılı Aboneliği Sayıları