Kategoriler

Rotterdam Kurallarına Göre Taşıyanın Zıya, Hasar veya Gecikmeden Kaynaklanan Zararlardan Sorumluluğu

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

165,00 95,00

Toplam

Yazar : Hacı Kara
Basım Tarihi : Temmuz 2014
Sayfa Sayısı : 285
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4354-91-7
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Yard. Doç. Dr. Hacı KARA

 

- Deniz Yoluyla Eşya Taşımacılığına Dair Düzenlemeler ve Rotterdam Kuralları' nın Uygulanması

- Rotterdam Kurallarına Göre Eşya Taşıma Sözleşmesi ve Sözleşmenin Tarafları

- Taşıyanın Eşyanın Zıyaı, Hasarı veya Geç Teslimi Halinde Zararlardan Sorumluluğu

- Zararın Tespit Edilmesi ve Tazmini

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ    V
KISALTMALAR    VII
İÇİNDEKİLER    IX

BİRİNCİ BÖLÜM
DENİZ YOLUYLA EŞYA TAŞIMACIĞINA DAİR DÜZENLEMELER VE ROTTERDAM KURALLARI’NIN UYGULANMASI

§ 1. GİRİŞ    1
§ 2. DENİZDE EŞYA TAŞIMACILIĞINA DAİR ULUSLARARASI  
        SÖZLEŞMELER    3
A. 1924 TARİHLİ BRÜKSEL KONVANSİYONU (LAHEY KURALLARI)    3
B. 1968 TARİHLİ PROTOKOL (VİSBY KURALLARI)    6
C. 1978 TARİHLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZDE EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESİ (HAMBURG KURALLARI)    7
D. 2008 TARİHLİ KISMEN VEYATAMAMENDENİZYOLUYLAEŞYATAŞIMASÖZLEŞMESİ (ROTTERDAM KURALLARI)    11
I. ROTTERDAM KURALLARI’NIN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI    11
1. CMI’ın Çalışmaları    12
2. UNCITRAL’in Çalışmaları    18
II. ROTTERDAM KURALLARI’NIN HAZIRLANMASINDAKİ  
    AMAÇLAR İLE LEH VE ALEYHİNDEKİ GÖRÜŞLER    23
1. Rotterdam Kuralları’nın Hazırlanmasındaki Amaçlar    23
a) Yeknesaklığı Sağlamak    23
b) Sektörün Ticari İhtiyaçlarını Karşılamak    24
c) Kuralları Güncellemek Ve Modern Hale Getirmek    24
d) Kapsamı Geniş Bir Konvansiyon Hazırlamak    25
e) Deniz Hukukundaki Yeni Gelişmelere Uyum Sağlamak    27
2. Rotterdam Kuralları’nın Leh Ve Aleyhindeki Görüşler    29
E. DENİZDE EŞYA TAŞIMAYA İLİŞKİN YENİ TÜRK TİCARET
     KANUNU’NDAKİ DÜZENLEME    32
§ 3. ROTTERDAM KURALLARI’NIN UYGULANMA ESASLARI    37
A. ROTTERDAM KURALLARI’NIN EŞYA TAŞIMACILIĞINA DAİR DİĞER ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERLE İLGİSİ    37
I. TEK MODLU (UNIMOD) TAŞIMA SÖZLEŞMELERİ    38
II. ÇOK MODLU (MULTIMODAL) TAŞIMA SÖZLEŞMELERİ    40
B. ROTTERDAM KURALLARI’NIN UYGULANABİLMESİ İÇİN  
     GEREKLİ ŞARTLAR    43
I. TAŞIMANIN DENİZ AYAĞI BULUNMALIDIR    45
1. Deniz Yoluyla Taşıma    45
2. DenizTaşımasındanÖnceki Veya OnuTakip Eden Taşıma    46
a) Karayoluyla Taşıma    50
b) Demiryoluyla Taşıma    53
c) Havayoluyla Taşıma    53
d) İçsuyoluyla Taşıma    54
II. ULUSLARARASI BİR TAŞIMA OLMALIDIR    54
III. TAŞIMA SÖZLEŞMEYE TARAF BİR ÜLKEDEN VEYA TARAF BİR ÜLKEYE YAPILMALIDIR    56
IV. GEMİNİN BAYRAĞINA VE TAŞIMANIN İLGİLİ TARAFLARININ
VATANDAŞLIĞINA BAKILMAKSIZIN UYGULANIR    56
C. ROTTERDAM KURALLARI’NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖZEL İSTİSNALAR    56

İKİNCİ BÖLÜM
ROTTERDAM KURALLARINA GÖRE EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESİ VE SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

§ 4. ROTTEDAM KURALLARINA GÖRE EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESİ    63
A. TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI    63
B. TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN BİR TÜRÜ OLARAK MİKTAR SÖZLEŞMESİ    66
1. Miktar Sözleşmesinin Tanımı    69
2. Miktar Sözleşmelerinde Taraflara Tanınan Serbesti    70
C. TAŞIMA SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA DÜZENLENECEK TAŞIMA SENETLERİ    74
§ 5. TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI    78
A. TAŞIYAN    79
I. ALT TAŞIYAN    81
II. AKDÎ VE FİİLİ TAŞIYAN KAVRAMLARI    82
1. Akdî Taşıyan    82
2. Fiilî Taşıyan    85
III. ROTTERDAM KURALLARI’NDA ALT TAŞIYAN VE TAŞIYANIN  
      YARDIMCILARI    88
1. Taşımayla İlgili İfa Eden Taraf (Performing Party)    89
a) Taşımayla İlgili İfa Eden Tarafın Tanımlanmasında Hazırlık Evreleri    89
aa) Uluslararası Çalışma Grubu 9. Rapor    89
bb) Çalışma Grubu 12. Rapor    90
cc) Çalışma Grubu 19. Rapor    91
dd) Çalışma Grubu 21. Rapor    93
b) Taşımayla İlgili İfa Eden Taraf (Performing Party) Tanımı    93
aa) Taşıyan Dışında Bir Kişi Olmalıdır    94

bb) Taşıma Sözleşmesi Kapsamında İfa Etmeli Veya İfayı  
      Üstlenmelidir    95
cc) Taşıyanın Yükümlülüklerini Üstlenmelidir    96
dd) Taşıyan Adına Hareket Etmelidir    97
c) Taşımayla İlgili İfa eden Taraf Sayılan Çalışanlar    98
2. Denizcilikle İlgili İfa Eden Taraf (Maritime Performing Party)    98
a) Tanımı    99
b) Denizcilikle İlgili İfa Eden Taraf (Maritime Performing Party) Sıfatına    Sahip Diğer Yardımcılar    101
aa) Kara Taşıyıcısı    101
bb) Freight Forwarder    102
IV. TAŞIYANIN BORÇLARI    104
1. Taşıyanın Genel Borçları    104
a) Sözleşmeyi İfa Borcu    105
b) Taşıma Sözleşmesiyle İlgili Görevleri İfa Borcu    107
aa) Eşyayı TeslimAlma    109
bb) Eşyayı Yükleme Ve Boşaltma    109
cc)EşyayıEldenGeçirme Ve İstifleme    111
dd) EşyayıMuhafaza Etme ve Özen Gösterme    111
ee) Eşyayı Varma Yerine Taşıma Görevi    112
ff) EşyayıTeslim Etme    113
c) Taşıma Sözleşmesine İlave Edilen Görevleri İfa Borcu    114
2. Taşıyanın Deniz Hukukuna Özgü Borçları    114
B. TAŞITAN    116
I. TAŞITANIN KİMLİĞİ    116
II. TAŞITANIN BORÇLARI    119
1. Taşıtanın Malları Teslim Borcu    120
2. Bilgi Sağlama Borcu    120
III. TAŞITANIN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ    121

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAŞIYANIN EŞYANIN ZIYAI, HASARI VEYA GEÇ TESLİMİ HALİNDE ZARARLARDAN SORUMLULUĞU

§ 6. ROTTERDAM KURALLARI’NA GÖRE TAŞIYANIN SORUMLULUĞU    123
A. TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNA DAİR ULUSLARARASI  
      SÖZLEŞMELERDEKİ DÜZENLEMELER    125
I. ROTTERDAM KURALLARI’NDAN ÖNCEKİ SÖZLEŞMELERE GÖRE TAŞIYANIN SORUMLULUĞU    125
1. Lahey Ve Lahey-Visby Kurallarındaki Düzenleme    125
a) Yükün Hasarlanması Ve Zıya Halinde Sorumluluk    125
b) Gecikme Zararlarından Sorumluluk    126
2. Hamburg Kuralları’ndaki Düzenleme    127
a) Yükün Hasarlanması Ve Zıyaı Halinde Sorumluluk    127
b) Gecikme Zararlarından Sorumluluk    127
II. ROTTERDAM KURALLARI’NDAKİ DÜZENLEME    128
1. Taşıyanın Sorumluluğunun Hukuki Niteliği    129
2. Yükün Hasarlanması Ve Zıyaı Halinde Sorumluluk    129
3. Gecikme Zararlarından Sorumluluk    130
III. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE TAŞIYANIN  
      SORUMLULUĞUNU  DÜZENLEYEN HÜKÜMLERDEKİ  
       FARKLILIKLAR    130
1. Lahey-Visby Ve Hamburg Kuralları Arasındaki Farklar    131
2. Lahey-Visby Ve Rotterdam Kuralları Arasındaki Farklar    132
3. Rotterdam Ve Hamburg Kuralları Arasındaki Farklar    133
IV. TAŞIYANIN EŞYA TAŞIMADAN SORUMLULUĞUNA DAİR TÜRK TİCARET KANUNU’NDAKİ DÜZENLEME    134
1. Yükün Hasarlanması Ve Zıyaı Halinde    137
a) Akdî Taşıyanın Sorumluluğu    137
b) Fiilî Taşıyanın Sorumluluğu    138
2. Gecikme Zararlarından Sorumluluk    139
B. ROTTERDAM KURALLARI’NA GÖRE TAŞIYANIN EŞYANIN HASARLANMASI VE ZIYAINDAN SORUMLULUĞU    141
I. TAŞIYANIN EŞYANIN HASARLANMASI VE ZIYAINDAN  
    SORUMLULUĞU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR    141
1. Eşya, Taşıyan Tarafından Teslim Alınmalıdır    142
a) Taşıtanın Malları Taşıma için Teslim Etme Borcu    142
b) Eşyayı Teslim Zamanı Ve Yeri    143
c) Eşyanın Yetkili Bir Makama Veya Üçüncü Kişiye Teslimi    145
2. Eşyada Hasar Veya Zıya Meydana Gelmelidir    146
a) Hasar    146
b) Zıya    148
3. Bir zarar Meydana Gelmelidir    149
4. Hasar veya Zıyaa Taşıyanın Kusuru Sebep Olmalıdır    150
a) Taşıyanın Kusurunun Bulunması    150
b) Taşıyanın Kusuru Bulunmadığını İspat Edememesi    151
II. TAŞIYANIN KARADA MEYDANA GELEN HASAR VE ZIYADAN    
     SORUMLULUĞU    153
III. MİKTAR SÖZLEŞMELERİNDE TAŞIYANIN SORUMLULUĞU    154
C. TAŞIYANIN GECİKME ZARARLARINDAN SORUMLULUĞU    155
I. TAŞIYANIN GECİKME ZARARLARINDAN SORUMLULUĞU İÇİN
    GEREKLİ ŞARTLAR    156
1. Teslim Süresi Aşılmış Olmalıdır    156
2. Taşıyanın Eşyayı Zamanında Teslim Etmemesi Zarara Sebep Olmalıdır    157
3. Geç Teslimle Zarar arasında İlliyet Bağı Bulunmalıdır    158
4. Teslimdeki Gecikme Taşıyanın Kusurundan Kaynaklanmalıdır    158
II. GECİKME ZARARLARINI TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN  
     KAPSAMI    159
D. TAŞIYANIN BAŞKASININ FİİLLERİNDEN SORUMLULUĞU    161
I. TAŞIYANIN, TAŞIMAYLA İLGİLİ İFA EDEN TARAFIN  
    FİİLLERİNDEN SORUMLULUĞU    162
II. TAŞIYANIN, DENİZCİLİKLE İLGİLİ İFA EDEN TARAFIN  
     FİİLLERİNDEN SORUMLULUĞU    163
1. Taşıyanın, Denizcilikle İlgili İfa Eden Tarafın Fiillerinden Sorumluluğu    163
2. Taşıyanın, Denizcilikle İlgili İfa Eden Tarafın Temsilcilerinin  
     Fiillerinden Sorumluluğu    166
E. TAŞIYANIN SORUMLU OLDUĞU DÖNEM    167
I. TAŞIYANIN SORUMLULUK SÜRESİNİN BAŞLANGICI    168
II. TAŞIYANIN SORUMLULUK SÜRESİNİN SONU    170
§ 7. TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASI VE  
        SORUMSUZLUK HALLERİ    171
A. TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASI    171
I. TAŞIYANIN SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINDA TEMEL ÖLÇÜTLER    171
1. Sorumluluğu Sınırlandırılmaya Esas Alınan Ölçütler    171
2. Sorumluluğu Sınırlandırma Limitleri    173
II. ROTTERDAM KURALLARI’NDA TAŞIYANIN  
     SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASI    176
1. Yükün Zıya Ve Hasarı Bakımından Sorumluluk Sınırı    178
2. GecikmeZararıBakımındanSorumlulukSınırı    181
3. Sınırlandırmaya Dair Diğer Uluslararası Sözleşmelerin Uygulanması    182
III. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINDAN  
     YARARLANACAK TAŞIYAN DIŞINDAKİ KİŞİLER    184
IV. SINIRLI SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRAN HALLER    186
1. Kişisel Hata    187
2. Kasıt Ve İhmal    187
3. Sapma    188
V. TÜRK TİCARET KANUNUNDA TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNUN  
     SINIRLANDIRILMASI    188
B. TAŞIYANIN SORUMSUZLUK HALLERİ    190

I. TAŞIYANIN SORUMLULUKTAN KAÇINABİLECEĞİ GENEL  
    HALLER    191
1. Mücbir Sebep (Doğal Felaketler)    191
2. DenizinVeya GemininİşletilmesineElverişli Diğer SularınTehlike
     Ve Kazaları    191
3. Savaş, Düşmanlık, Silahlı Çatışma, Korsanlık, Terörizm, Kargaşa  
    Ve Halk Ayaklanması    192
4. KarantinaKısıtlamaları,Hükümetler,KamuOtoriteleri,Yöneticiler
    VeyaDiğerKişilerTarafından Öngörülmüş Alıkoyma, İhtiyati Haciz
    Veya El Koyma da Dâhil HerTürlü MüdahaleVeEngeller    192
5. Grev,Lokavt,İş DurdurmaVeyaDiğerÇalışma Engelleri    192
6. Gemide Yangın    192
7. GerekliÖzeninGösterilmesineRağmenKeşfedilemeyen GizliAyıplar    193
8. Taşıtan, Yükleten Veya Tasarruf Edenin Ya da Taşıtanın Veya  
    Yükletenin Hareketlerinden Sorumlu Olduğu Diğer Kişilerin Fiil Veya  
     İhmalleri    193
9. Taşıyan Veya Taşımayla İlgili İfa Eden, Söz Konusu İşlemi Taşıtan,  
    Yükleten Veya Gönderilen Hesabına Gerçekleştirmediği Sürece,  
    Anlaşmaya Uygun Olarak Gerçekleştirilen Yükleme, Elleçleme, İstif  
    Veya Boşaltma    194
10. EşyanınGizliAyıplarıVeyaKendisineÖzgüCinsVe
      NiteliğindenKaynaklananHacimde VeyaAğırlıktaFire VeyaHerhangi
       BirDiğerZıya Veya Hasar    195
11. TaşıyanTarafındanVeyaOnunHesabınaGerçekleştirilmemiş
AmbalajlamaVeya İşaretlemedekiYetersizlikVeya Bozukluklar    196
12. Denizde Can Kurtarma Veya Kurtarmaya Teşebbüs    197
13. Denizde Mal Kurtarma Veya Kurtarma Teşebbüsü İçin Alınan Makul  
      Önlemler    197
14. Çevre Zararını ÖnlemeVeya ÖnlemeTeşebbüsüİçinAlınan Makul  
       Önlemler    198
15. Taşıyanın, Kendisine Tanınan Yetkilere Uygun Olarak Gerçekleştirdiği  
       Fiiller    199
II. TAŞIYANIN SORUMSUZLUĞUNA DAİR ÖZEL DURUMLAR    200
1. Zarara Taşıtanın Davranışlarının Sebep Olması    200
a) Taşıtanın Tehlikeli Eşyayla İlgili Yükümlülüğünü Yerine  
    Getirmemesi    200
b) Taşıtanın Sözleşmedeki Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi    201
2. Müşterek Avarya (General Average)    202
3. Güvertede Taşınan Yük    202

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ZARARIN TESPİT EDİLMESİ VE TAZMİNİ

§ 8. ZARARIN BİLDİRİMİ VE İSPATI İLE TAZMİNATIN KAPSAMI    205
A. HASAR, ZIYA VEYA GECİKMENİN BİLDİRİMİ    205
I. BİLDİRİM ZAMANI    206
1. Zıya Ve Hasar Meydana Gelmesi Durumunda    206
2. Gecikmeden Dolayı Zarar Meydana Gelmesi Durumunda    206
II. BİLDİRİMİN MUHATABI VE ŞEKLİ    207
III. BİLDİRİM YAPILMAMASININ SONUÇLARI    207
B. ZARARIN İSPATI VE İSPAT YÜKÜNÜN DAĞILIMI    208
C. TAZMİNATIN KAPSAMI    211
I. EŞYANIN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ    211
II. TAZMİNAT VE GEMİ ALACAKLISI HAKKI    213
§ 9. ZARARLARIN TAZMİNİNDE YARGI YETKİSİ VE TAHKİM    214
A. YARGI YETKİSİ    214
I. YETKİLİ MAHKEME    214
1. Taşıyan Aleyhine Dava Açılması Halinde    214
2. Denizcilikle İlgili İfa Eden Taraf AleyhineAçılanDavalar    215
II. YETKILI MAHKEMENIN ANLAŞMAYLA BELIRLENMESI    215
1. Tarafların Bu Yönde Anlaşması Gerekir    216
2. Yetkili Mahkeme Açıkça Gösterilmelidir    216
B. TAHKİM    217
I. TAHKİMİN UYUŞMAZLIKTAN ÖNCE KARARLAŞTIRILMASI    217
1. Düzenli Hat Taşıması Kapsamındaki Taşımalarda Tahkim    217
2. Düzenli Hat Olmayan Taşımalarda Tahkim    218
II. UYUŞMAZLIK DOĞDUKTAN SONRA TAHKİM ANLAŞMASI    219
C. ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE    219
SONUÇ    221
KAYNAKÇA    227
EK (“ROTTERDAM RULES”)    243