Kategoriler

Sendikalar Hukukunda Demokrasi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

420,00 336,00
215,00 172,00
280,00 224,00

Toplam

Yazar : Dilara Zorlutuna
Basım Tarihi : Nisan 2016
Sayfa Sayısı : 221
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-106-7
ISBN (Online) : 978-605-315-445-7
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER

1. ÖNSÖZ. V

2. ÖNSÖZ. VII

İÇİNDEKİLER. IX

ÖZET. XV

ABSTRACT. XVII

GİRİŞ. 1

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK DEMOKRASİ VE İŞ HUKUKUNDAKİ UYGULAMAALANI

I. GENEL OLARAK DEMOKRASİ 5

A. KLASİK DEMOKRASİ 8

1. Klasik Demokrasinin Doğuşu. 8

2. Klasik Demokrasinin Unsurları 13

B. SOSYAL DEMOKRASİ 21

1. Sosyal Demokrasinin Doğuşu. 21

2. Sosyal DemokrasininUnsurları 28

II.DEMOKRASİNİN İŞ HUKUKUNDAKİ UYGULAMA ALANI 30

A. İŞ HUKUKUNDA DEMOKRASİNİNANAYASAL TEMELLERİ...................................... 30

1. Anayasa’da Çalışma Hakkının Temeli 32

a. Çalışma Hakkı Kavramı 32

b. Çalışma Hakkının Anayasal Konumu. 33

c. Çalışma Hakkının İçeriği ve Kapsamı 34

d. Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti 36

e. Çalışma Hayatına İlişkin Haklar 36

f. Türkiye’de Çalışma Hakkı 38

2. Bilgi Edinme Hakkı 39

a. Bilgi Edinme Hakkının Sınırları 40

b. Bilgi Edinme Kapsamında Kamu İdarelerinin Yükümlülükleri 42

c. Bilgi Edinme Hakkının Sorumluluğu. 43

3. İfade Özgürlüğü ve Demokrasi İle İlişkisi 43

4. Toplu Sözleşme Hakkı 44

5. Grev Hakkı 45

B. İŞYERLERİNDEDEMOKRASİNİN GÖRÜNÜMÜ.. 47

1. Bireysel İş Hukuku’nda. 48

a. İş Hukuku’nda Katılım.. 48

aa. Sosyal Özerklik (Toplu İş SözleşmesiÖzerkliği) 48

bb. Üçlü Yapılanma (Sosyal Diyalog) 50

cc. Yönetime Katılma. 51

b. Çalışanların Bilgilendirilmesi 55

aa. İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku’na Göre. 55

bb. Ticaret Hukuku’na Göre. 56

c. İşyerinde İfade Özgürlüğü ve Sınırları 60

aa. Genel Olarak. 60

bb. İşyerinde İfade Özgürlüğü. 61

cc. Ayrımcılık Yasağı 64

2. KOLLEKTİF İŞ HUKUKUNDA. 66

İKİNCİ BÖLÜM

SENDİKA VE SENDİKA İÇİ DEMOKRASİ KAVRAMLARI

I. SENDİKA KAVRAMI 67

A. SENDİKANIN TANIMI 67

B. ÜST KURULUŞLAR. 69

1. Konfederasyonlar 70

C. SENDİKANIN UNSURLARI 71

1. Ortak Amaç. 71

2. Serbestçe Kurulabilme. 72

3.  Bağımsızlık. 73

4. Demokratik EsaslaraUygunluk.................................................................................. 74

5. Tüzel Kişilik. 75

II. SENDİKA İÇİ DEMOKRASİ 75

A. SENDİKA İÇİ DEMOKRASİ KAVRAMI VE KAPSAMI 75

B. SENDİKA İÇİDEMOKRASİNİN AMACI 82

C. SENDİKA İÇİDEMOKRASİNİN İLKELERİ 82

1. Seçim.. 83

2. Çoğunluğun İktidarı 83

3. Azınlıkta Kalanların Korunması 83

4. Açıklık. 83

5. Katılımcılık. 84

6. Denetim.. 84

D. SENDİKA İÇİ DEMOKRASİUYGULAMALARI VE SORUNLARI 85

1. Dünyada Sendika İçi Demokrasi Uygulamaları ve Sorunları 85

2. Türkiye’de Sendika İçi Demokrasi Uygulamaları ve Sorunları 86

E. SENDİKA HAKKI, SENDİKAÖZGÜRLÜĞÜ VE DEMOKRASİ İLE İLİŞKİSİ 90

1. Genel Olarak. 90

2. Sendika Hakkının Çok Yönlülüğü. 94

a. Bireysel Sendika Özgürlüğü. 94

aa. Olumlu (Pozitif) Sendika Özgürlüğü. 95

bb. Olumsuz (Negatif) Sendika Özgürlüğü. 97

b. Kolektif Sendika Özgürlüğü. 98

c. Sendika Özgürlüğünün Korunması 99

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SENDİKALARIN KURULUŞ VE İŞLEYİŞLERİNİN DEMOKRATİKİLKELERE UYGUNLUĞU

I.SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN KURULUŞU VE KURULUŞUN  

    DEMOKRATİK İLKELERE UYGUNLUĞU.. 101

A.KURULUŞA EGEMEN İLKELER VE İLKELERİN SENDİKA İÇİ DEMOKRASİ  

      AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 101

1. İşkolu Esasına Göre Sendikalaşma İlkesi 101

a. Sendikaların Kuruluş Düzeyi 101

b. İşkolunun Belirlenmesi 103

c. İşyerinin Girdiği İşkolunun Belirlenmesi 104

d. Sendika İçi Demokrasi Açısından. 107

2. Sendika Çokluğu Kavramı 107

3. Serbestçe Kuruluş Sistemi 109

B.İŞÇİ SENDİKASI İÇİN KURUCULUK ŞARTLARI VE KURUCULARIN SAYISINA

    İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 110

C. İŞVEREN SENDİKASI İÇİNKURUCULUK ŞARTLARI VE KURUCULARIN SAYISI 111

D. KONFEDERASYON İÇİNKURUCULUK ŞARTLARI VE KURUCULARIN SAYISI 112

E. TÜZÜĞÜN HAZIRLANMASI VEVALİLİĞE VERİLMESİ 112

F. TÜZEL KİŞİLİĞİNKAZANILMASI VE İLANI 113

II. SENDİKA YÖNETİMİNİNDEMOKRATİK İLKELERE UYGUNLUĞU.. 114

A. ZORUNLU ORGANLAR. 114

1. Genel Olarak. 114

2. Sendika Genel Kurulu ve Demokratik İlkelere Uygunluğu. 115

a. Genel Kurulun Oluşumu. 116

b. Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri 120

c. Genel Kurulun Toplanması 121

aa. Olağan Genel Kurul Toplantısı 121

bb. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 123

cc. Genel Kurula Çağrı 124

dd. Toplantı Karar ve Yeter Sayıları 126

d. Genel Kurulda Yapılacak Seçimler 127

e. Genel Kurulun İptali 129

f. Genel Kurulun Demokratik İlkelere Uygunluğu. 130

3. Sendika Yönetim Kurulu Ve Demokratik İlkelere Uygunluğu. 131

a. Sendika Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri 131

b. Yönetim Kurulu Toplantıları 134

c. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hak ve Güvenceleri 134

aa. Yönetim Kurulu Üyelerinin İş Güvencesi 134

bb. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sosyal Güvenliği 136

4. Sendika Denetleme Kurulu ve Demokratik İlkelere Uygunluğu. 136

a. Genel Olarak. 136

b. Denetleme Kurulu. 137

5. Sendika Disiplin Kurulu ve Demokratik İlkelereUygunluğu. 138

B. GENEL KURUL DIŞINDAKİZORUNLU ORGANLARDA GÖREV ALMA.. 139

1. Üye Sayıları 139

2. Seçilebilme Koşulları 139

3. İlan. 140

4. Genel Kurul Dışındaki Zorunlu Organlarda Görev Alanlara VerilecekÜcretler 140

5. Görevin Sona Ermesi 140

C. SENDİKA YÖNETİCİLİĞİ VEİŞÇİ KURULUŞU YÖNETİCİLİĞİ TEMİNATI 140

1. Yönetici Sıfatı 140

2. Mal Bildiriminde Bulunma Yükümlülüğü. 141

3. Yöneticilik Güvencesinin Kapsamı 142

4. İş Sözleşmesinin Askıda Kalması 143

5. Yöneticinin İş Sözleşmesini Kendisinin Feshetmesi 143

6. Yöneticilik Görevi Sona Eren Yöneticinin Yeniden İşe Başlatılması 144

III. SENDİKA ÜYELİĞİ VE DEMOKRATİKİLKELERE UYGUNLUĞU.. 146

A.SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞİNDE ÜYELİĞİN KAZANILMASININ  

    ANLAM VE ÖNEMİ 146

B. SENDİKA ÜYELİĞİNİNKAZANILMASI 146

1. Üyelik Başvurusu. 148

2. Yetkili Organın Üyeliği Kabulü. 148

C. SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ 149

1. Sendika Üyeliğinin Kendiliğinden SonaErmesi 149

a. Genel Olarak. 149

b. Üyeliği Sona Erdirmeyen Durumlar 150

2. Üyelikten Çekilme (İstifa) 150

3. Üyelikten Çıkarılma (İhraç) 152

D. ÜYELİKTEN DOĞAN HAK VEBORÇLAR. 154

1. Üyelik Hakları 154

a. Sendikanın Faaliyet ve Yönetimine Katılma Hakkı 154

b. Sendikanın Tesis ve Faaliyetlerinden Yararlanma Hakkı 155

c. Üyenin Korunmasına İlişkin Haklar 155

2. Üyelikten Doğan Borçlar 156

a. Sendika Düzenine Uyma Borcu. 156

b. Aidat Ödeme Borcu. 156

E. KONFEDERASYON ÜYELİĞİ 158

F. ULUSLARARASIKURULUŞLARA ÜYELİK. 159

G. SENDİKAYA ÜYE OLMAÖZGÜRLÜĞÜ VE SENDİKAL GÜVENCELER. 159

1. Sendikaya Üye Olma Özgürlüğü. 159

2. Sendikaya Üye Olmama Özgürlüğü. 160

3. Sendika Özgürlüğünün İşverene Karşı Korunması 161

a. İşe Alma Açısından Üyelik Teminatı 161

b. Çalışma Şartları Açısından Üyelik Teminatı 162

c. Sendikal Nedenle Feshe Karşı Güvence. 162

d.Sendikal Tazminat 164

H. SENDİKA VEKONFEDERASYONLARI FAALİYETLERİ 165

1. Sendikalar ve Konfederasyonların Faaliyetleri 165

a. Sendikaların Faaliyetleri 165

aa. Çalışma Hayatına İlişkin Faaliyetler 166

bb. Sosyal Ve Ekonomik Faaliyetler 168

b. Sendikalara Yasak Faaliyetler 168

2. Sendika ve Konfederasyonların Gelir veGiderleri 169

3. Sendika ve Konfederasyonların Denetimi ve Demokrasi İçin Gerekliliği 171

a. İç Denetim.. 171

b. Dış Denetim.. 171

4. Sendika ve Konfederasyonların Faaliyetlerinin Durdurulması ve SonaErmesi 171

a. Sendika ve Konfederasyonların Faaliyetlerinin Durdurulması 171

b. Sendika ve Konfederasyonların Sona Erme Halleri 172

b. Sona Ermenin Hüküm ve Sonuçlarının Demokratik İlkelerle Uyumu. 173

d. Sendika veya Konfederasyonların Katılma veya Birleşmesi 174

IV. İŞYERİ SENDİKATEMSİLCİSİ VE SENDİKA İÇİ DEMOKRASİ İLİŞKİSİ 175

A. İŞYERİ SENDİKATEMSİLCİSİ KAVRAMI 175

B. İŞYERİ SENDİKATEMSİLCİSİNİN SENDİKA İÇİ DEMOK-RASİ İLE İLİŞKİSİ 179

SONUÇ. 181

KAYNAKÇA. 189

ELEKTRONİK KAYNAKLAR. 197