Kategoriler

Sermaye Piyasası Hukuku Yazılar Cilt I

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.365,00 1.092,00
685,00 548,00
890,00 712,00

Toplam

Yazar : Prof. Dr. Ali İhsan Karacan
Basım Tarihi : Ocak 2017
Sayfa Sayısı : 757
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-149-4
ISBN (Online) : 978-605-315-472-3
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

    Ali İhsan Karacan tarafından kaleme alınan bu eserde Sermaye Piyasasına ilişkin şu konular detaylı bir şekilde incelenmiştir; Sermaye Piyasalarına İlişkin Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi Üzerine Kısa Bir Not, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Genel Hükümleri Üzerine Bazı Düşünceler ve Seçilmiş Bir Kaynakça, İlişkili Taraf İşlemleri Üzerine Giriş ve Bir Tarama, Sermaye Piyasası Kanunu Açısından Önemli Nitelikteki İşlemler ve Buna Bağlı Haklar, Sermaye Piyasası Hukuku’nda Şirketlerin Borçlanma Aracı İhracı: İhraç Yetkisi ve Borçlanma Aracı İhraç Sınırları, İçeriden Öğrenenlerin Ticareti ya da Bilgi Suistimali Yasağı: Sermaye Piyasası Hukuku Açısından Bir İnceleme, Şirketler Topluluğunda Bazı Kurumsal Yönetim Sorunları, Sermaye Piyasası Kanunu ve Etkin Pişmanlık Üzerine Bir Not.

İÇİNDEKİLER

I

SERMAYEPİYASALARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ ÜZERİNE KISA BİR NOT

 

II

SERMAYEPİYASASI KANUNU’NUN GENEL HÜKÜMLERİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER VE SEÇİLMİŞ BİRKAYNAKÇA

 

I - KANUNUN AMACI. 13

A) Amaç Kavramına Giriş. 14

B) Diğer Kanunlar ve KurumlarınAmaçları 21

C) Kanunun Amaçlar Seti 22

i) Sermaye Piyasasının GelişmesiniSağlamak. 22

ii) Sermaye Piyasasının GüvenilirBir Ortamda İşlemesini

  Sağlamak. 23

iii) Sermaye Piyasasının Şeffaf BirOrtamda İşlemesini

  Sağlamak. 25

iv) Sermaye Piyasasının Etkin BirOrtamda İşlemesini

  Sağlamak. 25

v) Sermaye Piyasasının İstikrarlıBir Ortamda İşlemesini

 Sağlamak. 28

vi) Sermaye Piyasasının Adil BirOrtamda İşlemesini

  Sağlamak. 31

vii) Sermaye Piyasasının RekabetçiBir Ortamda İşlemesini

   Sağlamak. 36

viii) Yatırımcıların Hak veMenfaatlerini Korumak. 39

II – KANUNUN KAPSAMI. 42

A) Kanunun Tanımladığı Kapsam... 43

a) Kapsamda Yer Alanlar 43

b) Kapsam Dışı Olanlar ve İstisnalar 46

1) Bazı Kamu Kurumlarının Kanunun Kapsamı Karşısındaki

   Durumları 47

2) Bankaların Kanun Kapsamı Açısından Durumu. 49

3) Sigorta Şirketleri 54

4) Ürün senetleri ve alivre sözleşmeler 55

5) Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Kuralının

     UygulanmayacağıKurum, Kişi ve İşlemler 55

B) Genel Hükümlere Yollama. 55

a) Yollama İle İlgili Genel Düşünceler 55

i) Kanunda hüküm bulunmayan hallerdegenel hükümler

 uygulanır 56

ii) Kanuna dayanılarak yürürlüğekonulan ikincil mevzuatta

 hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır 56

iii) Diğer kanunlarda bu Kanununuygulanmayacağının

  belirtildiği hallerde genel hükümler uygulanır 57

b) 6362 sayılı Kanun Açısından Genel Hüküm ve Genel Hüküm

  Niteliği Taşıyan Bazı Önemli Hukuk Kaynakları 61

i) Anayasa. 63

ii) Milletlerarası Anlaşmalar veUluslararası Örgütler 65

iii) İstanbul Finans Merkezi Projesi 67

iv) Bazı Kanunlar ve Kanun HükmündeKararnameler 67

v) Yargı İçtihatları 74

vi) Bilimsel Görüşler 75

III- KANUNDA YER ALAN KISALTMA VE TANIMLAR.. 75

    KONUYAGÖRE TASNİF EDİLMİŞ BİR KAYNAKÇA.. 83

 III

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ ÜZERİNE GİRİŞ VE BİR TARAMA

 

I - Giriş. 115

II – Kontrol Etmenin Özel Yararları : Tanım, Kapsam,

    Tasnifleme ve Ölçme.. 118

i) Bir Tasnif. 119

ii) Özel Yararların Ölçülmesi 121

iii) Kontrol Etmenin YararlarınıEngelleyen Etkenler 128

III - Kendİ Yararına İşlemler : Tanım ve Kapsam ve

    Sınıflama.. 133

i) Nakit Akımının tünellenmesi (cashflow tunnelling) 135

ii) Varlık tünellemesi (assettunnelling) 135

iii) Özkaynak tünellemesi (equitytunnelling) 137

IV - Kendi Yararına İşlem Karşıtlık Endeksi  

    (Anti – Self - Dealing Index) 137

1) Giriş. 137

2) Metodoloji 138

3) Endeks Değerleri 141

4) Yönetici– Karşıtı Haklar Endeksi (Anti – Director Rights İndex) 147

5) Sonuç ve Bazı Düşünceler 148

V - İlişkili Taraf İşlemlerinin Kurulması. 151

1) Giriş yada Olası ÇıkarÇatışmalarını Çözme Yaklaşımları 151

2) Çözümlerin Özellikleri……………………………………………….153

3) Doğru Çözümü Belirleyen Faktörler 156

4) Mukayeseli Hukuk AçısındanSistemler 163

5) Türkiye’de İlişkili Tarafİşlemlerinde Kurma Sistemine Kısa

   Bir Bakış. 167

KAYNAKLAR.. 171

 IV

SERMAYEPİYASASI KANUNU AÇISINDAN ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER VE BUNA BAĞLI HAKLAR

 

A) YABANCI HUKUKLARDA ÖNEMLİ NİTELİKTE İŞLEMLER

    VE AYRILMA HAKKI. 179

I - Amerİka Bİrleşİk Devletlerİ. 179

a) Teorik Tartışmalar 181

b) Model Business Corporation Act (MBCA) ve Ayrılma

  Hakkı 188

c) Delaware Eyaleti Kuralları ve Ayrılma Hakkı 194

II- Avrupa Birliği Düzenlemeleri. 203

III- Alman Hukuku’nda Çıkma ve Ayrılma Hakkı. 208

a) Çıkma Hakkı 210

b) Ayrılma Hakkı 219

IV- İtalyan Hukuku ve Ayrılma Hakkı. 226

B) SERMAYE PİYASASI HUKUKU AÇISINDAN ÖNEMLİ

   NİTELİKLİİŞLEMLER VE SONUÇLARI. 230

I - Giriş. 230

II - Önemli Nitelikte Olan İşlemler.. 231

A) TTK Açısından Önemli Nitelikteki İşlemler ve

      Ayrılma Hakkı. 232

1) Haklı Sebeplerle Fesih TalebiNedeniyle. 232

2) Birleşme İşleminde Ayrılma AkçesiÖngörülmesi 233

3) Şirketler Topluluğunda ÖnemliNitelikteki İşlemler Nedeniyle

 Ayrılma Hakkı 237

B) Sermaye Piyasası Kanunu ve Önemli Nitelikteki

      İşlemler.. 242

1) Önemli Nitelikteki İşlemler veKriterleri 245

a) Birleşme, bölünme işlemlerine taraf olma, tür değiştirme

  veya sona erme kararı almak. 245

b) Mal varlığını devir, satma, kiralama ve üzerinde ayni hak

  tesisi 249

c) Faaliyet konusunu tümüyle veya önemli ölçüde değiştirme. 254

ç) İmtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam ve

  konusunu değiştirme. 254

d) Borsa Kotundan Çıkma Kararı 259

e) İlişkili taraflardan önemli ölçüde mal varlığı alınmasıveya

        kiralanması 260

f) Sermaye koyma borcunun, nakit dışındaki varlık devrinden

   kaynaklananborçlara mahsup edilmek suretiyle yerine

   getirilmesi 261

g) Sermaye artırımından elde edilecek fonun ortaklığın mevcut

    sermayesini aşması ve ilişkili taraflara olanve ortaklığa nakit

    dışındakivarlık devirlerinden kaynaklanan borçların

    ödenmesindekullanılacak olması 262

h) Diğer Önemli Nitelikte İşlemler 264

2) Zorunlu Pay Alım TeklifiYapılmasını Gerektiren Önemli

    Nitelikteki İşlemler 265

3) Ayrılma Hakkı Doğurmayan ÖnemliNitelikteki İşlemler 270

4) Genel Kurulda Görüşülecek ÖnemliNitelikteki İşlemler İle

    İlgili Süreç. 273

a) Genel Kurula Hazırlık Aşaması ve Genel Kurul Öncesi

  İşlemler ve Genel Kurul Toplantısına Davet 274

b) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Pay Sahipleri Genel Kurulu

  Aşaması 282

c) Önemli Nitelikteki İşlemlerinİcrası Aşaması 291

5) ÖnemliNitelikteki İşlemler ve Azınlık Pay Sahiplerinin

Hakları 294

a) Ayrılma Hakkı 295

b) Zorunlu Pay Alım Teklifi 309

c) Genel Kurul Kararlarına Karşı Hükümsüzlük Davası

    Açılması 312

d) Yönetim Kurulu Kararlarına Karşı Dava Açılması 317

6) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Görevve Yetkileri 321

a) İşlemlerin Ortadan Kaldırılmasını İsteme. 322

b) İdari Para Cezası Uygulama. 324

c) Yönetim Kurulu Kararı ve Genel Kurul Kararının Hükümsüzlüğü

    ve İcrasının Geri Bırakılması İçin Dava Açmak. 325

d) Suç Duyurusunda Bulunmak. 325

C) BAZI DEĞERLENDİRME VE DÜŞÜNCELER.. 326

KAYNAKLAR.. 333

EK TABLOLAR.. 344

  

V

SERMAYEPİYASASI HUKUKU’NDA ŞİRKETLERİN BORÇLANMA ARACI İHRACI: İHRAÇ YETKİSİ VEBORÇLANMA ARACI İHRAÇ SINIRLARI

 

A) BORÇLANMA ARACI İHRAÇ YETKİSİ. 347

I) Borçlanma Aracı İhraç Edebilme Ehliyeti. 350

1) Giriş. 350

2) Sadece Anonim Ortaklıklar mıBorçlanma Aracı İhraç Edebilir?. 352

3) Finansal Sonuçlar Önemli mi?. 357

4) Mali Sağlamlık Şart mıdır? 358

5) Yeni Kurulmuş Bir ŞirketBorçlanma Aracı Çıkarabilir mi?. 359

6) Özel Kurumlar-Özel Araçlar 361

II) Anonim Ortaklıklarda Borçlanma Aracı İhraç

   Yetkisi. 362

1) Yetkili Organ Olarak Genel Kurul 362

2) Yetki Devri ve Yetkili OrganOlarak Yönetim Kurulu. 364

3) Yetkili Organ Kararı 369

4) Yetkili Organ Kararının İcrası 371

III) Borçlanma Aracı İhraç Eden Şirketlerin İhraç

      Kararı Almaya Yetkili Organı Üzerine Bir  

      Tarama.. 372

B) BORÇLANMA ARAÇLARI İHRAÇ SINIRLARI. 382

I- Tarihsel Gelişim... 382

1) 2499 Sayılı Kanun Öncesi Dönem... 383

2) 2499 sayılı Sermaye Piyasası KanunuDönemi 386

II - 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu.. 392

1) Giriş ve Kapsam... 392

2) İhraç Limiti Belirleme Yetkisi 396

3) İhraç Limiti Belirlenmesi 397

3. A) Genel Olarak BorçlanmaAraçları İhracı ve İhraç Limitlerinin

     Belirlenmesi 399

a) İhraç Limiti 399

a. 1) İhraçLimiti Kapsamında Kalan Borçlanmalar ve İhraç

    Limitleri 399

a. 2) İhraç Limitinde MuafiyetUygulaması 403

a. 3) İhraç Limiti Saklı TutulanKuruluşlar 404

a. 4) İhraç Limiti Açısındanİstisnalar 404

b) İhraç Limitinin Hesaplanması 406

b. 1) Esas Alınacak FinansalTablolar 406

b. 2) Özkaynak Terimi 409

b. 3) İhraç Edilecek BorçlanmaAraçları 411

 c) İhraç Limiti Şirketler İçin BirHak mıdır?. 414

3. B) Bazı Özel Kurumlar veAraçlarda İhraç Limiti 415

a) Yatırım Ortaklıkları ve PortföyYönetim Şirketleri 415

b) Varlığa ve/veya İpoteğe DayalıMenkul Kıymetler 416

c) Teminatlı Menkul Kıymetler 417

d) Kira Sertifikaları 419

e) Gayrimenkul Sertifikaları 420

f) Varantlar ve Yatırım KuruluşuSertifikaları 421

C) BORÇLANMA ARAÇLARINDA ÖDEME RİSKİ. 422

D) BAZI DÜŞÜNCELER.. 428

TABLOLAR.. 439

 

VI

İÇERİDENÖĞRENENLERİN TİCARETİ YADA BİLGİ SUİSTİMALİ YASAĞI: SERMAYE PİYASASI HUKUKUAÇISINDAN BİR İNCELEME

 

I - GİRİŞ. 445

II - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ. 453

Giriş. 453

BaşlangıçtakiGelişmeler 453

 “Açıkla veya Kaçın” Kuralı (disclose orabstain rule) 456

SırVermek (Tipping) 460

GüveniKötüye Kullanma (Miappropriation) Teorisi 461

YasağınModern Unsurları ve Gelişimi 462

III - AVRUPA BİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ. 466

Genel Bir Bakış. 466

(a) İlk Yıllar 467

(b) İlk İçeriden Öğrenenler TicaretiDüzenlemesi 467

(c) Market Abuse Direktifi 469

MarketAbuse Direktifine Göre İçeriden Öğrenenler Ticareti

Yasağı 471

(a) Yasağın Amacı ve Kapsamı 471

(b) İçeridenÖğrenenler Ticaretini Oluşturan Unsurlar 472

i) İçsel Bilgi (inside information) 473

ii) İçeridekiler yada İçeriden Öğrenenler (insiders) 479

iii) Yasaklanan Uygulamalar 480

(c) İstisnalar 481

(i) Devlet Kurumları 481

(ii) Satın Alma ve Birleşme Teklifleri 481

(iii) Emirlerin Yerine Getirilmesi 482

(iv) Geri Alma (Buy-Back) Proğramları 482

(v) Gizlilik Yükümü İle Bağlı Bir Kişiye Açıklama. 482

(d) Yaptırımlar 483

Market Abuse Direktifi Sonrası 484

IV – TÜRKİYE’DE SERMAYE PİYASASI HUKUKU AÇISINDAN

     İÇERİDENÖĞRENENLER TİCARETİ YADA BİLGİ

     SUİSTİMALİYASAĞI. 489

Giriş. 489

3794 sayılı Kanun. 490

4487 sayılı Kanun. 491

5728 Sayılı Kanun. 491

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu. 492

İçeriden Öğrenenler Ticareti yadaBilgi Suistimali Yasağı 496

Yasağın Amacı 496

Yasağın Kapsamı 497

Sermaye Piyasası Aracı Üzerindeİşlem Olmalı 497

Sermaye Piyasasında Yapılan Birİşlem Olmalı 501

İçeriden Öğrenenler yada BilgiyiSuistimal Edenler 504

İçsel Bilgiye Sahip Olmak. 514

Bilginin Kamuya Açıklanması 516

Bilgiyi Kullanma Amacı 519

Yasaklanan Uygulamalar 521

Yasağın İstinaları 526

Bildirim Yükümlülüğü. 528

Yasağın Yaptırımları 530

Ceza Hukuku Yaptırımları 530

Tüzel Kişlerin Durumu. 534

İdari Yaptırım ve Önlemler 535

Net Alım Satım Kazançlarınınİhraççıya Ödenmesi 535

İdari Para Cezası 539

İlişkili Kişilerin İşlemlerininSınırlanması ( m. 101/2) 541

Diğer İdari Yaptırım ve Önlemler 542

Soruşturma Usulü. 555

Özel Hukuk Sorumluluğu. 557

TABLOLAR.. 559

KAYNAKLAR.. 561

 

VII

ŞİRKETLERTOPLULUĞUNDA BAZI KURUMSAL

 YÖNETİM SORUNLARI

 

I- Gİrİş. 569

II- Şİrketler Topluluğunun Bazı Özellİklerİ. 576

 

a) Şirketler Topluluğunun Politikayave Politikacıya Karşı Olan

 Bağımlılığının Yüksekliği 576

b) Şirketlerin Yaşam TarihlerininKısalığı 579

c) Şirketlerin yada ŞirketlerGrubunun Küresel Konumlanması ve

 Küresel Marka Yaratma. 582

d) Şirketler Hiyerarşik Organizasyonlardır 585

e) Şirketler Topluluğu BirRisk/Getiri Aktarım ve Paylaşım

 Havuzudur 588

III- Şİrketler Topluluğunun Bazı Temel Konuları. 590

a) Kamuyu Aydınlatma Yöntemi Olarak Bildirim, Tescil ve

  İlanda Bulunma. 590

i) Kapsam... 590

ii) Bildirim Yapılması ve Bildirimi Yapacak Olanlar 592

iii) Yaptırım... 594

iv) TTK Bildirim Kuralları Yeterli midir?. 594

b) Finansal Yönetim Açısından Bazı Konular 596

i) Raporlama Standartları ve Konsolide Mali Tablolar 596

ii) Fon Yönetimi 600

iii) Vergi Yönetimi 604

c) Kayıp Verdirme ve Kayıpların Denkleştirilmesi 607

d) İlişkili Taraf İşlemleri ve Örtülü Kazanç Aktarımı 611

i) Giriş. 611

ii) Sermaye Piyasası Hukuku ve Örtülü Kazanç Aktarımı 613

KAYNAKLAR.. 621

 VIII

SERMAYEPİYASASI KANUNU VE ETKİN

PİŞMANLIKÜZERİNE BİR NOT

 A) Giriş. 627

B) Sermaye Piyasası Kanunu’nun Özel Olarak

   Düzenlediği Etkin PişmanlIk Sistemi. 628

C) Sermaye PiyasasI Kanunu’nda Uygulanabilecek

   Diğer Etkin Pişmanlık Halleri. 647

D) Nasıl Bir Yeni Uzlaşma Sistemi? 648

       Kaynaklar.. 653

 

EK: 655

SERMAYEPİYASALARI HAKKINDA ÇIKARILMIŞ OLAN

DÜZENLEMELER İLE ANAYASAMAHKEMESİ KARARLARI. 655

 

KISIM BİR : 1447 SAYILI KANUNUN ÖNCESİ ÇIKARILMIŞ OLAN  

SERMAYE PİYASALARI İLE İLGİLİ BAZI ÖNEMLİ  

DÜZENLEMELER.. 655

 

KISIM İKİ : 1447 SAYILI KANUNUN ÇIKARILMASINDAN 2499

SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU’NA KADAR GEÇEN

DÖNEMDE ÇIKARILMIŞ OLAN SERMAYE PİYASALARI İLE

İLGİLİ ÖNEMLİ DÜZENLEMELER.. 657

 

KISIM ÜÇ : 2499 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU’NUN

YAYIMLANMASINDAN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDIĞI 30/12/2012

TARİHİNE KADAR OLAN SÜREDE ÇIKARILMIŞ OLAN MEVZUAT

İLE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI. 661

 

KISIM DÖRT : 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU’NUN

YAYINLANMASI TARİHİ OLAN 30/12/2012’DEN SONRA

YAYINLANAN DÜZENLEMELER İLE ANAYASA MAHKEMESİ

KARARLARI. 732