Kategoriler

Sermaye Şirketleri Ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

415,00 332,00

Toplam

Yazar : Hülya Yarıcı
Basım Tarihi : Mart 2007
Sayfa Sayısı : 255
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-9944-941-46-4
Dili : Türkçe
SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASIHülya YARICIBirinci Bölümde 5092 Sayılı Kanun İle İcra Ve İflas Kanunumuza Dahil Edilen "Sermaye Şirketleri Ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması" İncelenmiştir. İkinci Bölümde "Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma" Kurumunun Esin Kaynağı Olan Amerika Birleşik Devletleri İflas Kanununda Yer Alan "Yeniden Yapılandırma Usulü" İncelenmekte Ve Temel Farklılıklar Karşılaştırmalı Olarak Ele Alınarak, Bu Farklılıkların Yaratacağı Sonuçlar Ortaya Konmaktadır. Sonuç Bölümünde İse, Ülkemizdeki Yeniden Yapılandırma Sisteminin İşlevselliği Konusundaki Tespitler Ortaya Konulmakta Ardından Sistemin Etkinliğine Yönelik Çözüm Önerileri Getirilmeye Çalışılmaktadır.İçindekiler:

-İcra Ve İflas Hukukunda Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Ve Karşılaştırılması

-Amerika Birleşik Devletleri Yeniden Yapılandırma Usulü Ve Türk Hukuku İle Karşılaştırılması-İçindekiler

-Önsöz...5

-Özet...7

-Sunuş...9

-Kısaltmalar...17

-Giriş...19

-Yeniden Yapılandırmanın Felsefesi...20

-Yeniden Yapılandırmanın Tarihi Gelişimi...25

-İrinci Bölüm

-İcra Ve İflas Hukukunda Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Ve Karşılaştırılması

Sermaye Şirketleri Ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yolu İle Yeniden Yapılandırılması...35

-Genel Olarak...35

-Yeniden Yapılandırmanın Hukuki Niteliği...37

-Maddi Hukuk Bakımından Hukuki Niteliği...37

-Sözleşme Görüşü...39

-Mahkeme Hükmü Görüşü...40

-Kanuni İşlem Görüşü...40

-Konkordatonun Bir Türü Olduğu Görüşü...40

-Görüşümüz...41

-Usul Hukuku Bakımından Hukuki Niteliği...43

-Yeniden Yapılandırma Projesinin Hazırlanması Ve İçeriği...46

-Yeniden Yapılandırmaya Başvurmaya Yetkili Olanlar...46

-Başvurma Koşulları...47

-Ödeme Aczi (Ödeme Güçlüğü, Aciz Hali)...48

-Borca Batıklık...48

-Ödeme Aczi Veya Borca Batıklığa Düşme Tehlikesinin

Kuvvetle Muhtemel Olması...49

-Yetkili Ve Görevli Mahkeme...50

-Yeniden Yapılandırma Projesinin Hazırlanması Ve İçeriği...51

-Projenin Alacaklılarla İlgili İçeriği...53

-Projeden Etkilenen Alacaklıların Belirlenmesi...53

-Alacaklıların Sınıflandırılması...56

-Sınıflandırmaya Hakim Olan İlkeler...57

-Projenin Borçlu İle İlgili Asgari İçeriği...59

-Projenin Yeninden Yapılandırma Amacına Yönelik Olarak

Öngördüğü Yöntemlere Ve Projenin Denetimine İlişkin İçeriği...63

-Alacaklıların Bilgilendirilmesi...65

-Bilgilendirme Usulü...65

-Borçlunun Alacaklılarına Göndereceği Belgeler...66

-Yeniden Yapılandırma Projesi...66

-Mali Durumu Gösterir Belgeler...66

-İflas Analiz Raporu...68

-Alacaklı Listesi Ve Alacaklıların Ellerine Geçmesi Olası

Miktar...70

-İşletmeyi Finansal Zorluğa Düşüren Faktör Ve Nedenleri

-Gösteren Açıklama...70

-Finansal Dar Boğazı Atlatmaya Yönelik Stratejiyi

Gösteren Plan...71

-Projenin Uygulanmasına Yönelik Şartlar...71

-Gerekli Finansmanın Temin Edilebileceğine İlişkin

Beklenti Ve Öngörüler İle Şartlan...71

-Borçlu Şirketin Vergisel Yükümlülükleri...72

-Projenin Başarıya Ulaşmasını Engellemesi Muhtemel Ekonomik, Siyasi, Hukuki, Ticari Risk Ve Engeller İle Vergisel

Riskler Ve Engeller...72

-Oylama Davetiyesi...72

-Projenin Alacaklılarla Müzakeresi Ve Oylama...72

-Projenin Müzakeresi Ve Bilgilendirme...73

-Oylama...74

-Davet...75

-Oylama Davetiyesi...76

-Oylama Biçimi...78

-Oylama Toplantısı...78

-Vekaleten Oy Kullanma...79

-Posta Yoluyla Oy Kullanma...79

-Oylama Raporunun Hazırlanması...81

-Tasdik Başvurusu, Tasdik İncelemesi, Karar Ve Sonuçları...81

-Mahkemeye Yapılan Tasdik Başvurusu...81

-Yeniden Yapılandırma Projesi...82

-Borçlunun Mali Durumunu Gösteren Belgeler...82

-Projenin, Borçluyu Yeniden Ödeme Kabiliyetine

-Kavuşturacağını Gösteren Belgeler Ve Finansal Analiz Raporu...82

-Projeden Etkilenen Ve Etkilenmeyen Tüm Alacaklılar İle

-Bunların Alacaklarını Gösteren Liste...84

-Müzakere Sürecini Tanımlayan Bilgilendirmenin İspatı...84

-Projeden Etkilenip De Onay Veren Alacaklıların, Bu

-Beyanlarını İçeren, İmzası Ve Tarihi Noterlikçe Onaylı Tutanaklar...85

-Sayı Ve Meblağ İtibariyle Çoğunluk Koşulunun

-Gerçekleştiğini Gösteren Cetvel...86

-Yargılama Giderlerinin Depo Edilmesi...86

-Tasdik İncelemesi Ve Karar...86

-Duruşma (Tasdik Duruşması) Günü Tayini...86

-Başvurunun İlanı Ve Tebliği...87

-Ara Dönem Ve Ara Dönem Tedbirleri...88

-Ara Dönem Denetçisi Atanması...91

-Diğer Tedbirler...94

-Takiplerin Ve Bunlarla İlgili Davaların Durdurulması...97

-Mahkemece Başvurunun İncelenmesi Ve Karar...109

-Tasdik Duruşması Ve İtirazların İleri Sürülmesi...109

-İtirazların İncelenmesi...111

-Tasdik Kararı Verilebilmesinin Koşulları...115

-Kararın Oluşturulması...118

-Tasdik Kararının Sonuç Ve Etkileri...119

-Tasdik Kararının Etkisinin Başlangıcı Ve Ara Dönem

-Tedbirlerine Etkisi...119

-Tasdik Kararının Kesinleşmesinin Duran Takiplere, Davalara,

-Hacizlere Ve İhtiyati Tedbir İle İhtiyati Haciz Kararlarına Etkisi...121

-Proje Denetçisi Atanması...122

-Kararın İlanı...124

-Tasdik Kararının Borçlunun Taraf Olduğu Sözleşmelere Etkisi.. 124

-Tasdik Kararının Müşterek Borçlu Ve Kefillere Etkisi...127

-Tasdik Kararının Bozulması Halinde Sonuç Ve Etkiler...128

-Tasdik Talebinin Reddi Kararının Sonuç Ve Etkileri...129

-Karara Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları...130

-Tasdik Talebinin Kabulü Halinde...131

-Mahkemenin Tasdik Talebini Reddi Halinde...132

-Yeniden Yapılandırma Projesinin Feshi, Tadili Ve

İhlali...133

-Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın Feshi...133

-Yeniden Yapılandırma Projesinin Bir Alacaklı İçin Feshi

(İptali)...134

-Yeniden Yapılandırmanın Tamamen (Tüm Alacaklılar İçin)

Feshi...137

-Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Projesinin Tadili...141

-Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Projesinin İhlali Ve Sonuçları...145

-Diğer Hükümler...149

-Taraflara Tanınan Muafiyet Ve İstisnalar...149

-Cezai Hükümler...150

-Yeniden Yapılandırmanın İflasın Ertelenmesi Ve Konkordato Kurumları İle İlişkisi...151

-İflasın Ertelenmesi İle İlişkisi...151

-Konkordato İle İlişkisi...153

-Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın Konkordato

Ve İflasın Ertelenmesi Kurumları İle Karşılaştırılması...154

-Amacı Açısından...154

-Konkordato İle Karşılaştırılması...154

-İflasın Ertelenmesi Kurumu İle Karşılaştırılması...156

-Hukuki Niteliği Açısından...158

-Konkordato İle Karşılaştırılması...158

-İflasın Ertelenmesi Kurumu İle Karşılaştırılması...160

-Etkileri Ve Sonuçları Açısından...163

-Konkordato İle Karşılaştırılması...163

-Tasdik Kararının Verilmesi, İlanı Ve Kararın Etkilerinin

Başlangıcı Bakımından...163

-Alacaklara Etkisi Bakımından...164

Konkordato Kapsamı Dışı Kalan Borçlar İçin Borç Ödemeden

Aciz Belgesi Düzenlenmemesi (İbra Etkisi) Açısından...168

-Hacizlere Ve Takiplere Etkisi Bakımmdan...169

-Konkordato Dışı Vaatlere Etkisi Bakımından...171

-Müşterek Borçlulara Ve Kefillere Etkisi Bakımından...172

-Denetçi Atanması Bakımından...173

-İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelere Etkisi Bakımından...173

-İflasın Ertelenmesi İle Karşılaştırılması... 174

-İflasın Ertelenmesi Karan, Karann İlanı Ve Etkilerinin Başlangıcı

Bakımından...174

-Takiplerin Durması Ve Takip Yasağı Bakımından...176

Ertelemenin Zamanaşımı Ve Hak Düşürücü Sürelere Etkisi

Bakımından...179

-Diğer Etkileri Bakımından...179

-Muhafaza Tedbirleri Bakımından...181

-Kayyım Atanması Bakımından...182

Şirket Veya Kooperatifin Yönetim Organlarının Tasarruf

-Yetkilerinin Kısıtlanması Bakımından...184

-Mali Güçlük Yaşayan Borçlu Bakımından, Bu Kurumların Avantajları Ve Dezavantajlarının Karşılaştırılması...185

-Konkordato İle Karşılaştırılması...185

-İflasın Ertelenmesi İle Karşılaştırılması...188

-İkinci Bölüm

-Amerika Birleşik Devletleri Yeniden Yapılandırma Usulü Ve Türk -Hukuku İle Karşılaştırılması

-Abd İflas Kanunu (Usa Bankruptcy Code)...191

-Amerika Federal İflas Kanunu'nun 11.Bölümü

-(Chapter 11) (1978 Reform Kanunu)...194

-Genel Olarak...194

-Usulüne Başvuru Koşullan...197

-Yeniden Yapılandırma/Örgütlenme Talebi...197

-Usûlünden Yararlanacak Borçlunun Niteliği...199

-Mevcut Durum Raporu/Beyanı (The Disclosure Statement)...199

-Usulüne Başvurunun Sonuçları Ve Etkileri...200

-Yediemin Borçlu Statüsü (Debtör İn Possesion)...200

-Takip Yasağı (The Automatic Stay)...204

-Takip Yasağının İstisnaları...206

-Teminatlı Alacaklıların Durumu...208

-Alacak İddiaları...209

-Şirket Ortakları...210

-Alacaklılar Komitesi...211

-Kayyım Atanması Veya Seçilmesi...212

-Müfettişin Rolü...212

-Mahkeme Kayyımı Komiseri Veya İflas İdaresi Memuru

(United States Trustee)...213

-Nakit Teminatların (Cash Collateral) Kullanımı...214

-Rakip Prosedürler - Davalar...215

-İleri Sürülebilecek Talepler...216

-Vadesi Gelmemiş Veya Sürekli Edimler İçeren Sözleşmeler Ve Kira İlişkileri (Executory Contracts And Leases)...216

-Talep Sonrası Finansmanı...218 '

-Yeniden Yapılandırma Planının Hazırlanması...220

-Planın Hazırlanma Süresi Ve İçeriği...220

-Alacaklıların Sınıflandırılması...222

-Yeniden Yapılandırma Planının Oylanması Ve Kabulü...224

-Susturma Kuralı (Cram Down)...227

-Planın Tasdiki İçin Alacaklıları Korumak Üzere Tesis Edilen Kriterler...229

-Planın Mahkemece Tasdiki, Etkileri Ve Sonuçları...229

-Planın Tasdikinin İbra Etkisi (Discharge)...231

-Planın Tasdiki Sonrası Yönetim...233

-Dönülebilen -Vazgeçilebilen Ödemeler Ve Devirler (Avoidable

-Transfers)...233

-Dönüştürme Veya Vazgeçme...234

-Tasdik Sonrası Plan Değişikliği...234

-Planın Tasdikinin Feshi/İptali...235

-Son Karar (Final Decree)...235

-Usûlünün Belirgin Özellikleri Nedeniyle

Karşılaşacağı Temel Sorunlar Ve Bu Sorunları

Çözmeye Yönelik İmkanlar...235

-Abd Yeniden Yapılandırma Usulü İle Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Kurumunun Genel Özellikleri Açısından Karşılaştırılması...238

-Yeniden Yapılandırma Başvurusu Açısından...238

-Otomatik Takip Ve Dava Yasağı (Morotoryum) Açısından...239

-Talep Sonrası Finansmanının Temini Açısından...242

-Yeniden Yapılandırma Planının Alacaklılarca Kabulünü Temin Edecek Susturma Kuralı Açısından...244

-Sonuç...245

-Kaynakça...251