Kategoriler

Sorulu-Cevaplı İş Hukuku Uygulaması

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.170,00 936,00
585,00 468,00
765,00 612,00

Toplam

Yazar : Lütfi İnciroğlu
Basım Tarihi : Mayıs 2023
Sayfa Sayısı : 765
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-625-8200-63-8
ISBN (Online) : 978-625-8200-64-5
Boyut : 16 x 23
Dili : Türkçe
Küresel ekonominin hüküm sürdüğü dünyamızda yaşanan ekonomik krizler ve salgın hastalıklar (sars, mers, ebola ve koronavirüs gibi) ve ülkemizde meydana gelen yüzyılın depremi nedeniyle istihdamda ciddi daralmalar meydana gelmiş ve ortaya çıkan işsizlik sorunu sosyal yapıyı olumsuz yönde etkilemiştir. Dünyada yaşanan krizlerin iş piyasalarına olumsuz etkisi ile iş ilişkileri de olumsuz etkilenmekte ve işçinin korunması yanında, işletmelerin de korunmasına gereksinim duyulmaktadır. Bu gelişmeler ışığında yeni çalışma tür ve biçimlerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. 
Uluslararası piyasalara ayak uydurmak, işletmeleri ayakta tutmak ve istihdamı korumak amacıyla klasik çalışma yöntemlerinden uzaklaşılarak daha esnek çalışma tür ve biçimlerinin benimsenmesi yoluna gidilmektedir. Nitekim asıl işveren-alt işveren ilişkisinin yaygınlık kazanması, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ve özel istihdam büroları, uzaktan çalışma, kısa çalışma, kadın çalışanların doğuma bağlı haklarının iyileştirilmesi ile yarım çalışma ve kısmi süreli çalışma hakkı, gece çalışma süresi ile denkleştirme süresinin bazı sektörler lehine uzatılması, telafi çalışma süresinin uzatılması gibi düzenlemeler istihdamın korunmasının yanında işletmelerin de korunmasını amaçlayan yasal düzenlemelerdir.
Çalışma hayatının dinamik bir yapıya sahip olması nedeniyle, değişime uyum sağlamak ve güncel mevzuatı takip etmek bir gerekliliktir. Biz de kitabımızın 5 inci baskısını 20 nci yıla özel olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nda yapılan değişiklikler, güncel Yargıtay kararları ve öğretide geliştirilen görüşleri de dikkate alarak güncelledik. İş hukuku uygulamacılarına ışık tutması amacıyla iş mevzuatı alanında hemen her konuya cevap verebilecek pratik ve güncel bir kitabı sizlere takdim etmekten mutluluk duyuyoruz.    İÇİNDEKİLER

 

KİTAP HAKKINDA      III

BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ       VII

DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ              IX

KISALTMALAR             XI

 

GİRİŞ

TEMEL KAVRAMLAR

SORU 1:  İş Hukukunun tanımı ve kapsamı nedir?      3

SORU 2:  İş Hukukunu nitelik açısından diğer hukukdallarından ayıran en

önemliözelliği nedir?              4

SORU 3:  İş Hukukunun konusu nedir?            6

SORU 4:  İş hukukunun kaynakları nelerdir?  7

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

SORU 5:  Kimler işçi ve işveren sayılır?             9

SORU 6:  Toplum yararına program kapsamında çalışanlar işçi midir? 11

SORU 7:  Pazarlamacı olarak çalışanlar işçi sayılırmı?  11

SORU 8:  Birden fazla gerçek işvereni bulunan bir işyerinde işçilere karşı

hukuki ve cezai sorumluluk kime aittir?          12

SORU 9:  Mevsimlik iş nedir? Mevsimlik işçi kimedenir?         12

SORU 10:  Alt işveren kime denir? Asıl işveren altişveren ilişkisi nasıl doğar?            13

SORU 11:  Alt işverenlik ilişkisinde birlikte sorumluluğun kapsamı ve sınırları nelerdir?        14

SORU 12:  Alt işverenlik uygulamasında “asıl işin bir bölümü” her zaman

bölünerek altişverene verilebilir mi?               16

SORU 13:  Alt işveren işçisinin üstlenilen hizmet dışında başka işte

çalıştırılması nasıl bir hukuki sonuç doğurur? 17

SORU 14:  Asıl işveren sorumluluktan kurtulmak için altişverenlik

sözleşmesine“kendisini işçilik haklarından kurtaracak”

hükümkoyabilir mi? 17

SORU 15:  İşe iade davasında alt işveren hakkındaki davadan feragat asıl

işvereni hangi yönde etkiler?              18

SORU 16:  Asıl işveren alt işveren ilişkisindemuvazaalı işlem nedir?   19

SORU 17:  Alt işverenler işyerlerini Çalışma ve İşKurumu İl Müdürlüğüne

bildirmekzorunda mıdırlar?  20

SORU 18:  Muvazaa tespit raporlarına itiraz edilebilirmi?        21

SORU 19:  Alt işvereni değişmesine rağmen, aynı işyerinde çalışmaya

devam edenişçisinin haklarından kim sorumludur?  21

SORU 20:  İhaleyi kaybeden alt işverenin kıdemtazminatı sorumluluğu

devam edermi?        22

SORU 21:  Alt işveren işçisinin ödenmeyen ücret vekullandırılmayan

yıllıkizninden asıl işveren de sorumlu mudur?             23

SORU 22:  Asıl işveren, alt işveren işçilerininödenmeyen sigorta

primlerindende sorumlu mudur?     23

SORU 23:  Anahtar teslimi suretiyle işveren ihalemakamının tazminat

sorumluluğuvar mıdır?           23

SORU 24:  Alt işveren işçisi pozisyonu dışında çalıştırılabilir mi?            24

SORU 25:  Alt işvereni değiştiği halde, aynı iş yerindeçalışmaya devam

eden işçi bugerekçe ile kıdem tazminatı talep edebilir mi?   25

SORU 26:  Alt işveren işçisinin açtığı işe iade davasında, işe iade

yükümlülüğükime aittir?       25

SORU 27:  Rödövans sözleşmesi ile iş alan işvereninişçisinin ölümlü iş

kazasındanasıl işveren de sorumlu mudur?  25

SORU 28:  Alt işveren işçisinin ölümlü iş kazasındanasıl işverenin cezai

sorumluluğuvar mıdır?           26

SORU 29:  İş kazalarında işverenin hangi hallerdetazminat sorumluluğu

yoktur?          26

SORU 30:  İşçinin kendi kusuruyla iş kazası geçirmesidurumunda da,

işvereninsorumluluğu var mıdır?       28

SORU 31:  İşçinin kendi kusurlu hareketi sonucu ölmesihalinde, mirasçıları

kıdemtazminatı talep edebilir mi?    29

SORU 32:  İşçinin iş süresi dışında ve asıl işiniyapmaksızın geçen zamanda

meydana gelenkazalar iş kazası mıdır?           31

SORU 33:  İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyleoluşan zararda hangi

hallerdeişverenin tazminat sorumluluğu yoktur?      33

SORU 34:  İş kazası ve meslek hastalıklarına karşıişçiye kaza sigortası

yaptıranişveren tazminat borcundan kurtulabilir mi?              35

SORU 35:  İşveren, iş sağlığı ve güvenliğinden doğansorumluluğunu

bertaraf  etmek için sorumsuzluk anlaşması yapabilirmi?      36

SORU 36:  Evde yaşlı, hasta ve çocuk bakımı yapan kimseİş Kanunu

kapsamındamıdır?   37

SORU 37:  Ev hizmetlerinde çalışan kişinin sigortalı sayılmasıiçin hangi

kriterleraranır?          38

SORU 38:  Ev tipi sosyal hizmet biriminde çalışanlar İşKanunu

kapsamında  mıdır?  39

SORU 39:  Usta öğreticiler İş Kanunu kapsamında mıdır?        39

SORU 40:  Teknik direktörler İş Kanunu kapsamındamıdır?   39

SORU 41:  Esnaf ve Sanatkarlar İş Kanunu kapsamındamıdır?              40

SORU 42:  Gezi amaçlı kullanılan yat ve araştırmagemisinde çalışanlar İş

Kanunukapsamında mıdır?  41

SORU 43:  Konut kapıcılarının alacaklarından kimsorumludur?             42

SORU 44:  Kalabalık çalışanlar (crowded employees) işhukuku

kapsamındamıdır?   42

SORU 45:  Dijital emek platformu çalışanları işçistatüsünde midir?    44

SORU 46:  İşçinin, ücretinin üçüncü kişiler tarafındanödenmesi, işçi

niteliğininkazanılmasına engel teşkil eder mi?            46

SORU 47:  Limited şirket ortakları İş Kanunu kapsamındamıdır?          46

SORU 48:  Anonim şirket ortakları, yönetim kurulu  üyeleri ve müdürler

işçi  statüsünde midir?            47

SORU 49:  Anonim şirketin ortak ve yönetim kuruluüyeleri bağımsız

çalışanolarak sigortalı kabul edilebilir mi?      47

SORU 50:  Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödeyereksigortalı olmak,

kişinin işçisayılması için yeterli midir?              48

SORU 51:  Tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerleriİş Kanunu

kapsamındamıdır?   48

SORU 52:  İşveren vekili nasıl tanımlanır, İşverenvekilliği ile işçilik aynı

kişidebirleşebilir mi?               49

SORU 53:  İşveren vekilinin kural olarak işverenimahkemede temsil yetkisi

var mıdır?      51

SORU 54:  Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunukapsamında işçi

sayılanlar,İş Kanunu kapsamında da işçi sayılır mı?    51

SORU 55:  İş Kanunu’na göre işyeri kavramı nedir?    51

SORU 56:  Basın İş Kanunu ile Deniz İş Kanunu’ndaişyeri nasıl tanımlanır?     52

SORU 57:  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık SigortasıKanunu bakımından

işyeri nasıltanımlanır?             53

SORU 58:  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bakımındanişyeri nasıl

tanımlanır?   53

SORU 59:  Asıl işverenin işyerinin bir bölümü altişverenin ayrı bir işyeri

olarak kabuledilebilir mi?      53

SORU 60:  İşverenin birden fazla işyerinin bulunmasıhalinde, buraların tek

bir işyeri miyoksa ayrı işyerleri mi olduğu nasıl belirlenir?      54

SORU 61:  İş hukuku uygulamasında işletme kavramı nasıltanımlanır?             57

SORU 62:  İşyerinin veya bir bölümünün devri,çalışanlar ve işverenler

açısındanhangi hukuki sonuçları doğurur ?   58

SORU 63:  İşçinin, birden fazla işveren tarafındanbirlikte istihdam

edilmesi  halinde, işçilik alacaklarından kimsorumludur?        60

SORU 64:  Şirket ortaklarının aynı kişi veya akrabaolması, işverenler

arasındaorganik bağın kabulü için yeterli midir?         62

SORU 65:  Organik bağ ve birlikte istihdam arasındakifark nedir?       62

SORU 66:  İşverenin belirlenmesinde tüzel kişilikperdesinin kaldırılmasının

amacı nedir?                63

SORU 67:  Aynı gruba bağlı şirketlerde çalışan işçininkıdem tazminatına

esas  süreleri birleştirilebilir mi?          63

SORU 68:  İşyeri devrinde kıdem tazminatından hangiişveren ne kadar

süreylesınırlı olarak sorumludur?      64

SORU 69:  İşyeri devrinde, aynı işyerinde çalışmasınısürdüren işçinin

sözleşmesiyeni işverence sona erdirilirse ihbar ve kıdem

tazminatındanhangi işveren sorumludur?    64

SORU 70:  İşyerinin satılması veya kiraya verilmesihalinde, işçi ya da

işveren bugerekçe ile iş sözleşmesini feshedebilir mi?           66

SORU 71:  İşyeri devrinden önce alınmış olan kararlardevir sonrasını da

bağlar mı?     67

SORU 72:  Adi ortaklıkta ortaklardan birinin hissedevri yapması işyeri

devri  olarak nitelendirilebilir mi?       68

SORU 73:  Tüzel kişiliği olan ortaklıklarda hisse devriyapılması işyeri

devri olaraknitelendirilebilir mi?        68

SORU 74:  İşçinin, iş sözleşmesinin devrine onayvermemesi hangi hukuki

sonuçlarıdoğurur?    69

SORU 75:  Gerçek (Yalın) anlamda geçici iş ilişkisinedir, esasları nelerdir?       69

SORU 76:  Gerçek anlamda geçici iş ilişkisininkurulabilmesi için, işe

başlarken işsözleşmesine hüküm konulması yeterli midir?   70

SORU 77:  Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi nedir,esasları nelerdir?    70

SORU 78:  Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin kurulmaşartları nelerdir?          71

SORU 79:  Mesleki anlamda geçici iş ilişkisininkurulmasının yasaklandığı

işyerlerinerelerdir?  72

SORU 80:  Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi kurulacakişyerlerinde

istihdam  kotası var mıdır?     73

SORU 81:  Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile işçiyiistihdam edecek

olan  geçici işverenin yükümlülükleri nelerdir?            73

SORU 82:  Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinde özelistihdam bürosu

işvereninyükümlülükleri nelerdir?    75

SORU 83:  Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ileçalışan işçinin iş kazasına

uğramasıdurumunda, sorumluluk kime aittir?            75

SORU 84:  Geçici işçi çalıştıran işverenler, İSG ileilgili yükümlülüklerin

yerinegetirilmesi bakımından “sorumsuzluk anlaşması”

yapabilir mi? 76

SORU 85:  Geçici iş ilişkisi ile istihdam edilen işçininödenemeyen

ücretindenkim sorumludur?               76

SORU 86:  Geçici iş ilişkisinde yasal sürenin dolmasınarağmen işçi

çalışmaya,işveren de çalıştırmaya devam ederse, nasıl bir

hukuki sonuçdoğar?               76

SORU 87:  Geçici işçi, işyerinde kusuru ile sebepolduğu zarardan kime

karşısorumludur?     77

SORU 88:  Geçici iş ilişkisi ile çalışan işçinin temelçalışma koşulları nedir?        77

 

İKİNCİ BÖLÜM

İŞ SÖZLEŞMESİ, TÜRLERİ VE FESİH

SORU 89:  İş sözleşmesi nedir? İş sözleşmesinin türlerinelerdir?        79

SORU 90:  İş sözleşmesinin yazılı olarak yapılmasızorunlu mudur?     80

SORU 91 :İşverenlerin iş sözleşmesine aykırı davranışları hapis cezasını

gerektirirmi?              81

SORU 92:  Geçersizliği sonradan anlaşılan iş sözleşmesinasıl bir hukuki

sonuçdoğurur?          81

SORU 93:  Yabancılık unsuru taşıyan iş sözleşmelerindetaraflar uygulanacak

hukukuseçmemişlerse hangi ülke hukuku uygulanır?             81

SORU 94:  Belirli süreli iş sözleşmesi nedir,zincirleme yapılan iş

sözleşmelerininhukuki sonuçları nelerdir?    83

SORU 95:  Yazılı olarak yapılmayan belirli süreli işsözleşmeleri geçersiz

midir?             84

SORU 96:  Belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçi,belirsiz süreli 

sözleşmesiyleçalışan işçiye göre farklı işleme tabi

tutulabilirmi?              85

SORU 97:  Belirli süreli iş sözleşmesi, süresibitmesine rağmen taraflarca

sürdürülürsene kadar süre ile uzar? 86

SORU 98:  Belirli süreli iş sözleşmesinin süresindenönce işverence haklı

olmayan birsebeple feshinde, ödenen bakiye ücret için faiz ve

sigorta primiödenmesi gerekir mi?   87

SORU 99:  Belirli süreli iş sözleşmelerinde değişiklikfeshi hükümleri

geçerlimidir?              87

SORU100:  Belirli süreli iş sözleşmesi ileçalışan işçiler kötü niyet

tazminatındanyararlanabilir mi?        87

SORU101:  Belirli süreli iş sözleşmelerinedeneme süresi konulabilir mi?        88

SORU102:  Belirli süreli iş sözleşmesininyenilenmeyeceği işverence

bildirilirse,işçi kıdem tazminata hak kazanabilir mi?   89

SORU103:  Objektif şartlar bulunmadığı haldebelirli süreli olarak yapılmış

işsözleşmesinin, belirsiz süreli olduğu sonradan işverence

ilerisürülebilir mi?     91

SORU104:  Belirli süreli iş sözleşmesi ileçalışan işçi evlenme veya

muvazzafaskerlik dolayısıyla sözleşmeyi feshedip kıdem

tazminatıalabilir mi? 92

SORU105:  Belirli süreli iş sözleşmesi ileçalışan işçi aniden işi bırakırsa,

hangitazminatları ödemek zorunda kalabilir?              92

SORU106:  Kısmi süreli iş sözleşmesi nedir?  92

SORU107:  Kısmi süreli iş sözleşmesiyleçalıştırılan bir işçi, tam süreli

çalışan emsalişçiye göre farklı işleme tabi tutulabilir mi?        93

SORU108:  Birden fazla işyerinde kısmi süreliçalışma sınırlandırılabilir mi?     95

SORU109:  Kısmi süreli iş sözleşmesi ileçalışan işçilerin yıllık ücretli izinleri

nasılkullandırılır?       95

SORU110:  Kısmi süreli iş sözleşmesi ileçalışan işçinin kıdem hesabı

nasılyapılır? 96

SORU111:  Aynı işyerinde önce tam sürelisonra kısmi süreli çalışan işçinin

kıdemtazminatı nasıl hesaplanmalıdır?           97

SORU112:  Çağrı üzerine çalışma nedir, çağrıüzerine çalışmanın esasları

nelerdir?       98

SORU113:  Kısmi süreli çalışma ile birlikteistihdamı birbirinden ayıran

özelliklernelerdir?    99

SORU114:  Uzaktan çalışma nedir?   100

SORU115:  Asgari süreli iş sözleşmesi nedir?                101

SORU 116:  Asgari süreli iş sözleşmesi sürenin dolmasıile sona erer mi?         101

SORU117:  Asgari süreli iş sözleşmesi işverentarafından sona erdirilen

işçi, işgüvencesinden yararlanabilir mi?          102

SORU118:  Asgari süreli iş sözleşmelerinde,süresinden önce feshe bağlı

cezai şartgeçerli midir?          102

SORU119:  Asgari süreli iş sözleşmelerindecezai şart öngörülebilir mi?           103

SORU120:  Azami süreli iş sözleşmesi nedir?                103

SORU121:  Fesih nedir?         104

SORU122:  İş sözleşmesini fesih bildirimineyetkili olanlar kimlerdir?                105

SORU123:  Fesih bildirimi açık bir şekilde miyapılmalıdır?      106

SORU124:  Fesih bildirimi ne zaman hükümdoğurur?             106

SORU125:  Fesih bildiriminden hangi hallerdedönülebilir?    106

SORU126:  Fesih bildirimi SMS ya da Mailyoluyla yapılabilir mi?          107

SORU127:  Rapor süresi içinde yapılan fesihbildirimi ne zaman hüküm

doğurur?       107

SORU128:  Sözleşmenin feshi işleme konulmamışve işçi çalışmaya

devametmişse, fesih ne zaman gerçekleşmiş olur? 108

SORU129:  Fesih bildirim süresi içinde haklınedenle fesih yapılabilir mi?        108

SORU130:  İş sağlığı ve güvenliği mevzuatınaaykırı koşullarda çalıştırılan

işçi,sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilir mi?           108

SORU131:  Hafif kusuru ile 30 günlük ücretitutarından fazla işverenin

malına zararveren işçiye, haklı fesih yapılabilir mi?    108

SORU132:  İdari bir kararla kapatılan işyeriçalışanları haklı fesih yaparak

tazminattalebinde bulunabilir mi?    109

SORU133:  İş Kanununa göre kimler işgüvencesi kapsamındadır?     110

SORU134:  30’dan fazla işçi çalıştırılantarım ve orman işyeri işçilerine iş

güvencesihükümleri uygulanabilir mi?           113

SORU135:  İş güvencesi kapsamında otuzdanfazla işçi çalıştırma kriteri iş

ve toplu işsözleşmesi ile düşürülebilir mi?    113

SORU136:  Altı ayı tamamlamasına kısa birsüre kala iş sözleşmesi

feshedilenişçi, iş güvencesinden yararlanabilir mi?   114

SORU137:  4857 sayılı İş Kanunu’nun 18 incimaddesi uyarınca yapılacak

fesihlerdeyazılı şekil geçerlilik şartı mıdır?     114

SORU138:  İşçiye aynı eylem nedeniyle ikiceza verilebilir mi?             115

SORU139:  İş güvencesinde altı aylık kıdemkoşulu işçi lehine

azaltılabilirmi?            116

SORU140:  Sendikal nedenle yapılan fesihlerdealtı aylık kıdem şartı

aranır mı?      116

SORU141:  İş sözleşmesi önel verilerekfeshedilmişse, dava açma süresi ne

zaman başlar?             117

SORU142:  İş güvencesi kapsamında olan işçikötü niyet tazminatı talep

edebilir mi?  117

SORU143:  İş sözleşmesi sendikal nedenlefeshedilen işçi, kötüniyet

tazminatıtalep edebilir mi?  118

SORU144:  Kötüniyet tazminatına hakkazanabilmek için işçinin uğradığı

zararıispatlaması gerekir mi?               119

SORU145:  Haklı nedenle iş sözleşmesinifesheden işçi, kötüniyet tazminatı

talebindebulunabilir mi?       120

SORU146:  Altı aydan az bir süre kala işsözleşmesi feshedilen işçi,

kötüniyettazminatı talep edebilir mi?             121

SORU147:  Geçerli nedenle yapılan fesihbildiriminde sadece yasa

maddelerininyazılmış olması yeterli midir?   122

SORU148:  İşyerinden kendi isteği ile ayrılanişçi, iş güvencesi

hükümlerindenyararlanabilir mi?      122

SORU149:  İşverenin, işçiye hak ettiğitazminatların derhal ödeneceğini

söyleyerekistifa dilekçesi alması işveren feshi midir?              123

SORU150:  İşverenden zam talep eden işçiye,işverenin el işaretiyle kapıyı

göstermesiişveren feshi midir?         123

SORU151:  İş sözleşmesinin feshi için geçerliolmayan nedenler nelerdir?     124

SORU152:  İşçinin yetersizliğindenkaynaklanan geçerli nedenler nelerdir?   125

SORU153:  İşçinin sık rapor alması işverencegeçerli nedenle feshi

gerektirirmi?              126

SORU154:  İşçinin davranışlarındankaynaklanan geçerli nedenler nelerdir? 126

SORU155:  İşletmenin, işyerinin veya işingereklerinden kaynaklanan

geçerlinedenler nelerdir?     127

SORU156:  Türk İş Hukukunda “haklı neden” ile“geçerli neden” arasındaki

fark nedir,geçerli nedenle fesihte ispat yükümlülüğü kime

aittir?              128

SORU157:  Geçerli nedenle iş sözleşmesifeshedilen işçinin, savunması

alınmakzorunda mıdır?          129

SORU158:  İşçiye davranışları nedeniyle ihtarverilmeden önce savunması

alınmalımıdır?            131

SORU159:  İşçiye verilen ilk ihtardan sonrayeni bir yükümlülük ihlali

olmamışsa, işsözleşmesi ilk ihtara dayanılarak feshedebilir mi?          131

SORU160:  İşçiden raporlu olduğu süre içindesavunması istenebilir mi?        133

SORU161:  İş sözleşmesinin geçerli nedenlefeshinde makul süre ne kadar

olmalıdır?      133

SORU162:  Geçersiz nedenle iş sözleşmesifeshedilen işçi nereye ve ne

kadar süreiçinde, başvurmalıdır?      134

SORU163:  Arabulucu, işe iade başvurusundabulunan işçiyi işvereni ile

anlaştırırsa,işveren hangi tazminatları ödemelidir?   135

SORU164:  İşe iade davası sonuçlandığında,boşta geçen süre ücretinden

sigortapirimi ve gelir vergisi kesilir mi?            135

SORU165:  İşe iade davasını kazanan işçi, işebaşlatılmazsa hangi

tazminatlarahak kazanır?      135

SORU166:  İşe iade davasını kazanan işçi,eski işine dönmek istemiyorsa,

hangitazminata hak kazanabilir?        137

SORU167:  İşe iade davası sürerken işçininbaşka bir işyerinde çalışması,

boşta  geçen süre ücretini almasına engel teşkileder mi?      138

SORU168:  İşyeri kapandığı için başka birişyerine davet edilen işçi, iş

güvencesitazminatına hak kazanabilir mi?    139

SORU169:  İşe iade edilen işçinin işebaşlatılması sırasında eğitim ve

sınav şartınabağlı tutulması hukuka uygun mudur?  140

SORU170:  İşe başlatmama tazminatındansigorta primi ve gelir vergisi

kesilir mi?      141

SORU171:  Performans düşüklüğü nedeniyle işsözleşmesi feshedilirken

hangikriterler dikkate alınmalıdır?    141

SORU172:  İşe iade davasını kazanan işçinin,işe başlamak için on işgünü

içindeişverene şahsen başvurması zorunlu mudur? 143

SORU173:  İşçinin işe iade davasını kazanmasıdurumunda, işe davet

bildirimisadace işçiye mi yapılmalıdır?             143

SORU174:  İşe iade başvurularında postadayaşanan gecikmelerden işçi

veya işverensorumlu mudur?            143

SORU175:  Emekliliğe hak kazanan işçinin işsözleşmesi işverence

geçerlinedenle sona erdirilebilir mi?               144

SORU176:  İş güvencesi dışındaki işçilerin işsözleşmeleri kötüniyetli

olarakfeshedilirse, işçi hangi tazminatlara hak kazanır?          145

SORU177:  İş güvencesi kapsamında olup da işsözleşmesi feshedilen

işçi, biraylık dava açma süresi içinde ölürse, mirasçılar ölen

işçi yerinedava açabilirler mi?             146

SORU178:  İş güvencesi kapsamındaki işçilerecezai şart öngörülebilir mi?     146

SORU179:  İş güvencesi tazminatı hangi ücretüzerinden ödenir?      147

SORU180:  İş güvencesi tazminatının miktarıhangi kriterler esas alınarak

belirlenir?     147

SORU181:  İşçiye geçersiz fesihte ödenenihbar ve kıdem tazminatı, işe

başlamasıhalinde faiziyle mi mahsup edilir? 148

SORU182:  İşçinin ücretine haciz konulmasıgeçerli fesih nedeni midir?          149

SORU183:  İş sözleşmesi ikale ile sonaermişse, işçi iş güvencesi ve işsizlik

ödeneğindenyararlanabilir mi?          149

SORU184:  İkale sözleşmesinde talep işçidengelmişse, işçiye ek menfaat

teminizorunlu mudur?           149

SORU185:  İstirahat raporlu iken tatile gidenişçinin iş sözleşmesi haklı

nedenlefeshedilebilir mi?    150

SORU186:  İşyeri sınırları içindeki lojmandaalkol alan işçinin iş

sözleşmesifeshedilebilir mi?               151

SORU187:  İşverenler iş faaliyetlerininyürütülmesi sırasında çalışanlara

alkol veuyuşturucu testi yapabilir mi?             151

SORU188:  Alkol alarak işyerine gelen işçininyürüyüşü veya konuşma

bozukluğusarhoşluğunun tespiti için yeterli midir?   153

SORU189:  İşçiye yapılan alkol testinde haklıya da geçerli nedenle

fesih içinpromil sınırı ne kadar olmalıdır?       154

SORU190:  İşveren işçinin sözleşmesinibildirim süresi vererek feshettiğini

bildirdiktenve bir süre geçtikten sonra, kalan sürenin ücretini

peşinödeyerek iş ilişkisine son verebilir mi? 155

SORU191:  Çalışmakta olduğum işimden gördüğümlüzum üzerine istifa

ediyorum,şeklinde dilekçe veren işçi, dava dilekçesinde

somut fesihsebepleri bildirebilir mi?               155

SORU192:  İhbar süreleri sözleşme ile azamine kadar artırılabilir?     156

SORU193:  İşveren, işyeri sendikatemsilcisinin yazılı onayını almadan

çalıştığıişyerinde veya işinde esaslı bir değişiklik

yapılabilirmi?              156

SORU194:  İşveren, işyeri sendikatemsilcisinin iş sözleşmesini hangi

hallerdefeshedebilir?             157

SORU195:  Sendikal nedenle iş sözleşmesifeshedilen işçi, feshin

geçersizliğinedeniyle, işe iade davası açabilir mi?      158

SORU196:  İşveren işçinin çalışmakoşullarında, işçinin isteği dışında

esaslıdeğişiklik yapabilir mi? 159

SORU197:  Çalışma koşullarında esaslıdeğişikliğin işçiye mail olarak

bildirilmesiyeterli midir?        161

SORU198:  İşçi hangi durumlarda görev tanımıdışında çalıştırılabilir?                162

SORU199:  Çalışma koşulu nedir?      164

SORU200:  İşveren nakdi yemek ve yol ücretiyerine, ikame olarak yemek

ve otobüsbileti verebilir mi?               164

SORU201:  İşveren, yönetim hakkına dayanarak,işçinin sözleşmede

belirtilenişyerini değiştirebilir mi?     165

SORU202:  İşçiye görev tanımı dışında işlerverilmesi çalışma

koşullarındaesaslı değişiklik sayılır mı?            167

SORU203:  İşveren tek taraflı ücretsiz izinuygulaması yapabilir mi?  168

SORU204:  İşverence, ekonomik kriz gerekçegösterilerek uygulanacak

ücretsiz izinprosedürü nasıl olmalıdır?            168

SORU205:  İşyerinin aynı il sınırları içindebaşka bir yere nakledilmesi,

işçiye tektaraflı fesih hakkı verir mi?                169

SORU206:  İşçinin işverenin başkaişyerlerinde de görevlendirileceğine

dair,sözleşmeye konulan hükümler sınırsız mıdır?    169

SORU207:  Tarafların anlaşmasıyla çalışmakoşullarında esaslı

değişiklikyapılabilir mi?          170

SORU208:  İkramiye verilen işyerinde,uygulama nasıl yapılmalıdır?  170

SORU209:  İkramiye ödemeleri hangi hallerdeişyeri uygulaması haline

gelmez?         172

SORU210:  İşçi ve işveren anlaşmak suretiyleikramiyeleri asıl ücrete

ekleyebilirlermi?       173

SORU211:  Bir uygulamanın işyeri uygulamasıhaline gelmesi için

kaç keztekrar edilmiş olması gerekir?             173

SORU212:  İşe girerken işçiye bildirilmemişolan işyeri iç yönetmelikleri,

işçiaçısından hüküm ifade eder mi? 174

SORU213:  İşverence hazırlanan işyeri içyönetmelikleri işçinin onayına tabi

midir?             175

SORU214:  Çalışma şartlarında değişiklikyapılması işçiye tek taraflı fesih

hakkı verirmi?            175

SORU215:  İşveren, işyerinde çalışma koşullarınıuygulamazsa, işçiye

hangihallerde fesih hakkı doğar?      176

SORU216:  İş sözleşmesini fesheden taraf bukararından tek taraflı olarak

dönebilir mi?               177

SORU217:  İşe başlatılmayan işçiye, geçersizsayılan fesih öncesinde

ihbar önelikullandırılmışsa, işçi tekrar ihbar tazminatı talebinde

bulunabilirmi?            178

SORU218:  Aynı işyerinde değişik tarihlerdearalıklı çalışan işçinin ihbar

tazminatınasıl hesaplanmalıdır?         179

SORU219:  Aralıklı çalışmalarda son dönemiçin ihbar tazminatına hak

kazanılamadığıdurumda, hasaplama nasıl yapılmalıdır?          180

SORU220:  İhbar süresi bitmeden iş sözleşmesifeshedilen işçiye, ihbar

tazminatıödenir mi?                181

SORU221:  Başka bir işyerinde çalışmak üzereistifa edip işyerinden ayrılan

işçi,işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda mıdır?             181

SORU222:  İşçi, ihbar tazminatını peşinödeyerek iş sözleşmesini

feshedebilirmi?         182

SORU223:  İstifa dilekçesini onaylayıp işlemekoyan işveren, işçiden ihbar

tazminatıtalep edebilir mi?  182

SORU224:  İşçiden istifa dilekçesi alınıp,ayrıca ihbar ve kıdem tazminatı

ödenmesiişveren feshi mi sayılır?     183

SORU225:  Mobbinge uğrayan işçi, işsözleşmesini haklı nedenle feshederse

ihbartazminatı talep edebilir mi?       185

SORU226:  Mobbing hangi yöntemlerleispatlanabilir?            186

SORU227:  Hangi işveren davranışlarıpsikolojik taciz (mobbing) sayılır?          187

SORU228:  İş sağlığı ve güvenliği mevzuatıkapsamında verilen kişisel

koruyucumalzemeler ihbar ve kıdem tazminatına esas ücrete

dahiledilebilir mi?     188

SORU229:  İşçinin şarta bağlı olarak istifaetmesi geçerli midir?           189

SORU230:  İş sözleşmesinin feshi ne zamanhüküm doğurur?             189

SORU231:  İşverenin, işçisine ihbar öneliverip, iş arama izni vermemesi

ya da eksikvermesi hangi ücreti ödemesini gerektirir?           189

SORU232:  İş sözleşmesini bildirim önelitanıyarak fesheden işveren,

işçiye işarama izni vermek zorunda mıdır?    190

SORU233:  İşçi talep etmese de işveren işarama iznini kullandırmak

zorundamıdır?           191

SORU234:  Çalışılmayan tatil günlerinde işarama izni verilebilir mi?   193

SORU235:  İhbar öneli verilmeden sözleşmesifeshedilen işçi, hem ihbar

tazminatı hemde iş arama izin ücreti talep edebilir mi?          194

SORU236:  Fesih bildiriminde hak tanınmasınarağmen iş arama izni

kullanmayanişçi, sonradan iş arama izin ücreti talep

edebilir mi?  195

SORU237:  İşçinin deneme süresinde geçen çalışmasüresi, kıdem

tazminatıhesabında dikkate alınır mı?             196

SORU238:  Deneme süresi içinde işçininhastalanması veya kazaya

uğramasıhalinde deneme süresi uzatılabilir mi?         198

SORU239:  Deneme süresi içinde, işsözleşmesinin sendikal nedenle

feshinde,sendikal tazminat talep edilebilir mi?          198

SORU240:  Alt işveren işçisinin sonradan asılişverence işe alınması

halinde,deneme süresi konulabilir mi?          199

SORU241:  İşyerinin devri halinde konulandeneme süresi geçerli midir?       199

SORU242:  İşçinin aynı işverene ait işyerindeçalışırken ikinci kez işe

girişindedeneme süresi konulabilir mi?          200

SORU243:  İşçiler, askerlikte geçensürelerini sosyal güvenlik kurumuna

borçlanırlarsa,kıdem tazminatı hesabında, askerlikte geçen

sürelerihangi hallerde dikkate alınır?              201

SORU244:  Özel sektörden emekli olanların,borçlandıkları askerlik

sürelerikıdemlerine dahil edilebilir mi?          202

SORU245:  Memur ya da sözleşmeli personelin,kendi isteği ile işçi

statüsünegeçmesi halinde, memuriyette geçen süresi

kıdemdensayılır mı?                202

SORU246:  Kamu işyerinde çalışırkenaskerliğini borçlanan ve bilahare

çalıştığıişyeri özelleştirilen işçi emekliye ayrıldığında,

askerliktegeçen süresi kıdemden sayılır mı?                203

SORU247:  Askerlik öncesi hizmeti için kıdemtazminatı almamış olan

işçi,askerlik sonrası tekrar işe başlayıp bir süre çalıştıktan

sonra    istifaen ayrılırsa, askerlik öncesi yaptığıhizmet

karşılığıkıdem tazminatı alabilir mi?  203

SORU248:  Bedelli askerlik nedeniyleişyerinden ayrılanlar kıdem

tazminatıalabilir mi? 204

SORU249:  İhbar tazminatının peşin verilerekiş sözleşmesi feshinde;

İhbar öneli,hizmet süresine eklenerek kıdem tazminatı

hesaplanabilirmi?     205

SORU250:  Bedelli askerlikte geçen sürelerkıdem süresinden sayılır mı?       205

SORU251:  İşçinin kendi kastından veya derlitoplu olmayan yaşayışından

dolayıhastalanması veya engelli hale gelmesi, işverene

bildirimsizfesih hakkı verir mi?           206

SORU 252:  İşçinin hastalığı tedavi edilemeyecekderecede ise, işverene

fesih hakkıdoğar mı?              207

SORU253:  Sağlık nedeniyle derhal fesihlerdeişçinin savunması alınmalı

mıdır?             208

SORU254:  Kendi kusuruna yükletilemeyen birhastalık nedeni ile

çalışamayanişçinin sözleşmesi, işverence ne zaman

bildirimsizfeshedilebilir?       209

SORU255:  İşçinin, işvereni hakkında dedikoduyapması, haklı fesih

nedeni midir?             209

SORU256:  İşçinin, işveren veya işverenvekillerine sataşması, haklı fesih

nedeni midir?             210

SORU257:  İşçinin müşteriye sataşması haklıfesih nedeni midir?       210

SORU258:  İşçinin işverenin diğerçalışanlarının şeref ve namusuna

dokunansözler söylemesi haklı fesih nedeni midir? 211

SORU259:  İşyerinde iki işçinin birbirleriylekavga etmesi, işveren

açısından  haklı fesih nedeni midir?   212

SORU260:  İki işçinin karşılıklı olarakbirbirine hakaret ettiği olay

nedeniyleişverence yapılan fesihte eşit davranma borcu

gözetilmelimidir?      212

SORU261:  İşçinin bir yakınının işyeriyetkilisine hakaret etmesi haklı

fesih nedenimidir?  213

SORU262:  İşyerine sarhoş gelen işçinin işsözleşmesi haklı nedenle

feshedilebilirmi?       214

SORU263:  Şoför olarak çalışan işçinin yıllıkizinde iken, sarhoşluğu

nedeniyleehliyetine el konulması haklı fesih nedeni midir? 215

SORU264:  İşyerinin taşınması veya çalışmaşartlarının değiştirilmesi,

işçiaçısından haklı fesih nedeni midir?            215

SORU265:  İşçinin doğruluğa ve bağlılığauymayan hangi davranışları

işverenehaklı nedenle fesih hakkı verir?       216

SORU266:  İşverence tahsis edilenbilgisayarın mesai saatleri içinde ve

uygun olmayansitelere girilerek kullanımı, haklı fesih

nedeni midir?             217

SORU267:  İşçinin işyeri bilgisayarına özelfotoğraflarını yüklemesi

haklı fesihnedeni midir?        217

SORU268:  Banka çalışanının bankamüşterilerinin hesaplarını yetkisiz

kişiyegöstermesi haklı fesih nedeni midir?   218

SORU269:  Şirket aracının işçi tarafındanözel işlerinde kullanılması haklı

fesih nedenimidir?  219

SORU270:  Evli olan işçinin işyerinde evlibir kadın işçi ile gönül

ilişkisiyaşaması haklı fesih nedeni midir?       219

SORU271:  İşverenin hukuka aykırı emriniyerine getiren işçinin

sorumluluğuvar mıdır?           220

SORU272:  İşçinin bir haftadan fazla hapsinigerektiren bir suç işlemesi

halinde,sözleşmesi haklı nedenle feshedilebilir mi? 221

SORU273:  İşyerinde işin güvenliğinitehlikeye sokan işçinin iş sözleşmesi

haklı nedenlefeshedilebilir mi?          221

SORU274:  İşyeri aracını yüksek hızlakullanan ve kırmızı ışık ihlali

yapan işçininsözleşmesi haklı nedenle feshedilebilir mi?       223

SORU275:  Güvenlik görevlisinin görevibaşında uyuması haklı fesih

nedeni midir?             225

SORU276:  İşçinin zorlayıcı nedenlerle birhaftadan fazla işe

devamsızlığı,işverene fesih hakkı verir mi?   226

SORU277:  İşyerinde meydana gelen patlamasonucu işin durması

halinde,işveren derhal fesih yapabilir mi?     226

SORU 278:  Yurtdışında çalışan işçinin bulunduğuülkedeki iç karışıklık

nedeniyleişyerinin kapanması derhal fesih nedeni midir?     227

SORU279:  Özel güvenlik görevlisi olarakçalışan kişinin güvenlik

belgesininyenilenmemesi derhal fesih nedeni midir?             229

SORU280:  Yurtdışında çalışan işçinin çalışmaizni ve ikamet belgesinin

iptaledilmesi derhal fesih nedeni midir?        230

SORU281:  İşyerinde şoför olarak çalışanişçinin kendi aracını alkollü

kullanmasınedeniyle ehliyetine el konulması derhal fesih

sebebi midir?              230

SORU282:  İşyeri dışında işlenen bir suçtanverilen cezanın infazı için

cezaevinegiren işçinin sözleşmesi derhal feshedilebilir mi?  231

SORU283:  İhalenin feshi nedeniyle işyerininkapanması halinde, işveren

derhal fesihyapabilir mi?       232

SORU284:  Zorlayıcı sebeplerle  belirli süreli iş sözleşmesinin feshinde

bakiye süreücreti talep edilebilir mi?              232

SORU285:  İşçinin işyeri bilgisayarını veinternetini özel amaçlarla

kullanmasıhaklı fesih nedeni midir? 233

SORU286:  İşyerinde, sanal kaytarma haklıfesih sebebi midir?           234

SORU287:  By pass ameliyatı geçiren işçininsağlık nedeniyle fesih hakkı

var mıdır?      235

SORU288:  Sara veya kronik şizofrenihastalığına yakalanan işçi, bu

gerekçeylefesih hakkını kullanarak kıdem tazminatı

alabilir mi?    235

SORU289:  İşverenin işçisine ağırhakaretlerin etmesi, işçi açısından

haklı fesihnedeni midir?        236

SORU290:  İşvereni tarafından ağır hakareteuğrayan işçi, manevi tazminat

talebindebulunabilir mi?       237

SORU291:  İşverenin işçisini dövmesi ya datehdit etmesi, işçi açısından

haklı fesihnedeni midir?        238

SORU292:  İşçinin şahsına işverenin başka birişçisi tarafından küfür

edilmesi,işçi açısından haklı fesih nedeni midir?         239

SORU293:  İşçinin haksız yere hırsızlıklasuçlanması haklı fesih nedeni

midir?             240

SORU294:  İşverenin işçisine şeref ve namusadokunan söz ve

davranışlarınınceza davasında suç teşkil etmesi şart mıdır?  241

SORU295:  İşçinin istirahat raporunu işverenebildirmeyerek işyerinde

çalışmayadevam etmesi işverene fesih hakkı verir mi?          241

SORU296:  İşçinin aldığı istirahat raporununne kadarlık kısmı ücretli

izin hakkınınhesabında çalışılmış gibi sayılır? 241

SORU 297:  İşverenin ölümüyle iş sözleşmesi sona erermi?  242

SORU298:  Ücret veya eklerinin yasaya göreödenmemesi ya da eksik

ödenmesi işçiaçısından haklı fesih nedeni midir?       243

SORU299:  Sosyal güvenlik primlerinin haklıbir sebep olmaksızın

belirlenensürede ödenmemesinden üst düzey yöneticiler de

sorumlumudur?        244

SORU300:  Ücreti asgari ücretin üzerindeolmasına rağmen, ücret

bordrosunuihtirazı kayıt öne sürmeksizin imzalayan işçi,

gerçekücretini tanık göstererek ispatlayabilir mi?     244

SORU301:  İşçinin eksik ödenen ücreteihtirazı kayıt koymaması düşük

ücreti kabulettiği anlamına gelir mi? 245

SORU302:  Sigortasız çalıştırılan işçibildirimsiz fesih hakkını kullanarak

kıdemtazminatı alabilir mi?  245

SORU303:  İşverence, işyerinde cinsel tacizekarşı önlem alınmaması

işçiye haklınedenle fesih hakkı verir mi?        246

SORU304:  Cinsel taciz iddiasında bulunankişi ispat için hangi delilleri

ortayakoymalıdır?    247

SORU305:  İşveren ekonomik nedenler ilerisürerek işi azaltır ve işçiye

eksik ücretöderse, işçiye fesih hakkı doğar mı?          248

SORU306:  Zorlayıcı bir nedenle işyerinin birhaftadan fazla süreyle

kapatılması,işçiye bildirimsiz fesih hakkı verir mi?      248

SORU307:  İşçinin ihbar süresi içinde,sürenin bitimini beklemeden

işinden   ayrılması, işverene ihbar tazminatıödemesini

gerektirirmi?              249

SORU308:  İşverenin haklı nedenleri olduğuhalde işçiye kıdem tazminatı

ödeyerekfesih yapması, ihbar tazminatı ödemesini de

gerektirirmi?              250

SORU309:  İşçinin gözaltına alınması veyatutuklanması halinde, işveren

derhal fesihhakkını kullanabilir mi?  250

SORU310:  İşçinin işyeri dışında işlediği birsuçtan dolayı iş sözleşmesi

haklı nedenlefeshedilebilir mi?          251

SORU311:  İşveren asgari ücret artış oranınınaltında zam yaparsa, işçiye

fesih hakkıdoğar mı?              251

SORU312:  Belirli bir yaşa ulaşma işsözleşmesinin kendiliğinden sona

erme sebebiolabilir mi?         251

SORU313:  İşçinin aynı işyerinde çalışanbaşka bir işçiyle gönül ilişkisi

yaşamasıfesih nedeni midir?              253

SORU314:  Tali kusuru ile işvereni otuzgünlük ücretini aşan miktarda

zarar uğratanişçinin iş sözleşmesi haklı nedenle

feshedilebilirmi?       253

SORU315:  İşçinin işverene otuz günlükücretini aşan bir zararı derhal

ödemişolması, işverenin fesih hakkını ortadan kaldırır mı?   255

SORU316:  İşçinin işverene verdiği otuzgünlük ücretini aşan zarar hangi

ücretüzerinden hesaplanmalıdır?     256

SORU317:  İşverenin lokavt hakkını kötüyekullanması halinde,

sözleşmesinifesheden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?           256

SORU318:  Emekli olup kıdem tazminatıaldıktan sonra işyerinde

çalışmasınısürdüren işçinin, iş sözleşmesi feshedilirse ihbar

ve kıdemtazminatı hakkı doğar mı?  257

SORU319:  Belirli süreli iş sözleşmesi ileçalışan işçi evlilik veya

askerlik    nedeniyle sözleşmeyi feshedip kıdem

tazminatıalabilir mi? 258

SORU320:  Kadın işçi “evlilik” sebebiyle işsözleşmesini bildirimsiz

feshederekkıdem tazminatı alabilir mi?         258

SORU321:  Kadın işçinin iş sözleşmesini“evlilik” sebebiyle feshettikten

sonra birbaşka işyerinde çalışması hakkın kötüye kullanılması

olarakdeğerlendirilebilir mi?               259

SORU 322:  Evlilik nedeniyle fesihte kadın işçi cezaişartın yükümlüsü

olur mu?        260

SORU323:  İşverenin başlattığı soruşturmasonrasında kadın işçi evlilik

nedeniylefesih yapabilir mi?               260

SORU324:  Kocasından önce boşanan ve sonraeski kocası ile tekrar

evlenen kadınişçi, iş sözleşmesini feshederek kıdem

tazminatıisteyebilir mi?         261

SORU325:  Kadın işçi, analık izni bitimindeişine dönmemişse, işveren

işçinin işsözleşmesini ne zaman feshedebilir?             263

SORU326:  Analık izni sonrası altı ayücretsiz izin alan kadın işçi, izin

bitimindeişyerine dönmezse, iş sözleşmesini işveren ne

zamanfeshedebilir? 263

SORU327:  İşverenler kadın işçilerin doğumsonrası kısmi süreli çalışma

taleplerinikarşılamak zorunda mıdır?              263

SORU328:  Doğum sonrası kısmi süreli çalışmatalebi karşılanmayan işçi

haklı fesihyapabilir mi?          264

SORU329:  Doğum sonrası haftalık çalışmasüresinin yarısı kadar ücretsiz

izin alankadın işçilere, yarım çalışma ödeneği nasıl ödenir?   264

SORU330:  İşverenler, kadın işçilereistemeleri halinde, doğum sonrası

haftalıkçalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin vermek

zorundamıdırlar?      265

SORU331:  Yarım çalışma izni nasılkullanılmalıdır?     265

SORU332:  Vardiyalı çalışılan işyerlerindeişverenler, doğum yapmış

kadınişçilerin kısmi süreli çalışma talebini karşılamak

zorundamıdır?           266

SORU333:  Kadın işçi analık izninden sonrahem yarım çalışma hem de

altı aylıkücretsiz izin talebinde bulunabilir mi?             266

SORU 334:  İşçinin uzun süreli istirahat dönemi kıdemtazminatı

hesabındadikkate alınır mı? 266

SORU335:  Uzun süreli rapor alan işçinin işsözleşmesi bu nedenle fesih

edilebilirmi?                267

SORU336:  İşçinin hastalık nedeniyle işinegidemediği günlerde, makul

süregeçmesine rağmen işveren fesih hakkını kullanmazsa,

bu süre kıdemtazminatı hesabında dikkate alınır mı?              267

SORU337:  Kadın işçinin analık izni sonrasıaltı aylık ücretsiz izin talebi

işverencekarşılanmazsa, işçi açısından haklı fesih nedeni

midir?             268

SORU338:  Tüzel kişi işverenin, tüzelkişiliği bulunan ayrı ayrı

işyerlerindedeğişik zamanlarda ve ayrı iş sözleşmeleriyle

çalışanişçinin kıdem tazminatına esas süre nasıl belirlenir?   268

SORU339:  İş sözleşmesi devam ederken, kıdemtazminatı ödenen işçinin,

son ayrıldığıtarihteki kıdemi nasıl bulunur?   269

SORU340:  İş sözleşmesi devam ederken kıdemtazminatı karşılığı

yapılanödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılabilir mi?       270

SORU341:  İşçinin iş sözleşmesinin birdenfazla feshedilip, kıdem

tazminatıödendikten sonra aynı işyerinde çalışması halinde,

kıdem süresihangi tarihte başlar?     270

SORU342:  Aynı işyerinde aralıklıçalışmalarda ilk dönem için tam

olarak kıdemtazminatı ödenmişse, aynı dönem için iki

kez kıdemtazminatı ödenebilir mi?  271

SORU343:  İşçinin sözleşmesi hiçfeshedilmediği halde ödenen kıdem

tazminatınınniteliği nedir?    271

SORU344:  18 yaşını bitirmiş çırakların,çıraklıkta geçen süreleri kıdem

tazminatıhesabında dikkate alınır mı?             272

SORU345:  İşçilerin ücretlerinin ödenmemesinedeniyle toplu halde işi

bırakmalarıhaklı fesih nedeni midir?                273

SORU346:  Alt işveren işçisinin kanundan vesözleşmeden doğan ancak

ödenmeyenalacaklarından asıl işveren de sorumlu mudur? 273

SORU347:  Asıl işverenler, alt işverenlerdenher ay hangi belgeleri

istemelidir?  274

SORU348:  Aynı işyerinde her yıl değişen altişverenler emrinde, belirli

süreli işsözleşmesi ile kesintisiz çalışan işçinin sözleşmesinin

feshinde,ücret ve tazminat alacaklarından kim sorumludur?               275

SORU349:  Kıdem tazminatına hak kazanmanınkoşulları nelerdir?    276

SORU350:  Bir dönem kısmi süreli bir dönem detam süreli iş sözleşmesi

ile çalışanişçinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanmalıdır?         277

SORU351:  İş sözleşmesinin yazılı yapılmadığıhallerde, süresi belirli

sözleşmeninispat yükü kime aittir?  278

SORU352:  İşçinin, işvereni eleştirmesi haklıfesih nedeni midir?        279

SORU353:  İşçilere ücret kesintisi ve iştençıkarma cezası dışında diğer

disiplincezalarının uygulanabilmesi, hangi şartların

gerçekleşmesinebağlıdır?     280

SORU354:  Disiplinsizlik nedeniyle kınamacezası verilen işçi, aynı

eylemnedeniyle haklı nedenle işten çıkarılabilir mi? 280

SORU355:  İşveren, işçiye yaptırımuygulamadan önce hangi hususları

gözetmelidir?              281

SORU356:  Neden belirtmeksizin istifa edenişçi ne kadar süre sonra

feshin haklınedene dayandığını ileri sürebilir?            283

SORU357:  İşçinin, işverene ya da diğerişçilere söz ve davranışlarıyla

sataşmasıveya cinsel tacizde bulunması, haklı fesih

nedeni midir?             284

SORU358:  İşyerine, salt alkollü gelmek haklıfesih nedeni midir?      285

SORU 359:  İşyerinde şoför olarak çalışan işçinin yıllıkizinde iken,

sarhoşluğunedeniyle ehliyetine el konulması haklı fesih

nedeni midir?             286

SORU360:  İşçinin, işyerinde üretilenmalzemeyi izinsiz işyeri dışına

çıkarması,haklı fesih nedeni midir?  287

SORU361:  İşyerinde işçinin hırsızlıkyaptığını onbir ay sonra öğrenen

işveren,feshi hangi sürede gerçekleştirmelidir?        287

SORU  362: Hırsızlık suçlamasıyla yargılanan işçinin delil yetersizliğinden

beraatetmesi, haklı nedenle yapılan feshi haksız hale

getirir mi?     289

SORU363:  Periyodik sağlık kontrolündenkaçınan işçinin iş sözleşmesi

haklı nedenlefeshedilebilir mi?          291

SORU364:  İşe devamsızlık yapılması hangihallerde haklı feshi

gerektirmez?              291

SORU365:  İşe devamsızlık tutanakları hangihallerde geçersiz sayılabilir?      292

SORU366:  İşveren işçinin işe devamsızlıknedenini araştırmak zorunda

mıdır?             293

SORU367:  İşveren tarafından SGK’yabildirilen çıkış kodu, feshin hangi

nedenleyapıldığının ispatı için yeterli midir? 294

SORU368:  İşverence sözlü fesih işlemininardından sonraki günlerde

tuttuğudevamsızlık tutanakları geçerli midir?              295

SORU369:  İşçinin işe devamsızlığını haklıkılan nedenler nelerdir?    296

SORU370:  İşçinin otomatik geçiş kartına elkonulması işveren feshi mi

sayılır?            297

SORU371:  İşçinin hatırlatıldığı haldegörevlerini yapmaması hangi

hallerdehaklı fesih oluşturur?             298

SORU372:  İşçinin hatırlatıldığı haldegörevlerini yapmama eyleminde

hatırlatmakaç kez tekrarlanmalıdır? 299

SORU373:  İşçinin işyeri kıyafetlerinigiymemesi haklı fesih nedeni midir?     300

SORU374:  İşçi, işverenin kendisine verdiğiek görevleri bazı kayıtlar ileri

sürerekyapmazsa, işveren haklı fesih yapabilir mi?  300

SORU375:  İşçinin fazla çalışma yapmakistememesi, işveren açısından

haklı fesihnedeni midir?        301

SORU376:  İşçinin fazla çalışma yapmamasınıhaklı kılan bir neden yoksa,

fazlaçalışmaya katılmaması haklı fesih nedeni midir?               302

SORU377:  İşçinin hafta tatilinde çalışmayapmak istememesi, işverene

bildirimsizfesih hakkı verir mi?           303

SORU378:  Hafta tatilinin ay içinde topluolarak kullandırılması hukuka

uygun mudur?            303

SORU379:  24 saat çalışma ve 24 saat dinlenmesisteminde işçi hafta tatiline

hakkazanabilir mi?   305

SORU380:  24 saat çalışma ve 24 saat dinlenmesisteminde işçi fazla

çalışmaücretine hak kazanabilir mi? 306

SORU381:  Kısmi süreli iş sözleşmesi ileçalışan işçiye hafta tatili ücreti

ödenir mi?    306

SORU382:  Hafta tatilinde çalışılacağıyolunda “iş sözleşmelerine veya

toplu işsözleşmelerine” konulacak hükümler geçerli midir? 307

SORU383:  İş görüşmesine çağrılan ve sözleşmeimzalanacağı yönünde

güvenverilmesine rağmen işe alınmayan aday, zararlarının

tazmininiisteyebilir mi?          307

SORU384:  Mağaza çalışanlarının bazı ürünlerisatın almak için

kendilerineayırması ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı mı?   308

SORU385:  İşçinin asıl işinin dışında ikincibir işte çalışması

engellenebilirmi?     308

SORU386:  İşten ayrılan işçiye verilençalışma belgesine işten ayrılma

sebebiyazılabilir mi?                309

SORU387:  İşten ayrılan işçiye çalışmabelgesi verilmesi neden önemlidir?    309

SORU388:  İşveren, ücret hesap pusulası vebenzeri belgeleri işçiye

elektronikplatform üzerinden gönderebilir mi?         310

SORU389:  Özel okul öğretmeninin belirlisüreli iş sözleşmesi, süresinden

önce haksızolarak feshedilirse, öğretmen kıdem tazminatı

talebindebulunabilir mi?       312

SORU390:  Özel okul öğretmeninin belirlisüreli iş sözleşmesi

yenilenmezse,öğretmen kıdem tazminatı talebinde

bulunabilirmi?            313

SORU391:  Özel Okul öğretmenleri iş güvencesikapsamında mıdır? 314

SORU 392:  Vakıf Üniversitesi öğretim elemanları işgüvencesi

kapsamındamıdır?   315

SORU393:  Vakıf Üniversitesi öğretimelemanlarıyla belirli süreli iş

sözleşmesiimzalanabilir mi? 315

SORU394:  Haksız fesih tazminatı nedir ve butazminatı kimler talep

edebilir?        316

SORU395:  İşyerinde işçiyi bir haftadan fazlasüre ile çalışmaktan

alıkoyanzorlayıcı nedenler nelerdir?                316

SORU396:  İşyeriyle ilgili olmayan bir suçtantutuklanan işçinin

sözleşmesiişverence derhal feshedilirse, kıdem tazminatı

ödenmesigerekir mi?             317

SORU397:  İş sözleşmesi fesih yetkisinindisiplin kuruluna verilmesine

rağmen,işveren fesih yapabilir mi?  319

SORU398:  İşyeri ve işi ile ilgili olmayanbir nedenle tutuklanan işçinin

kıdem hesabıyapılırken hangi tarih esas alınır?           319

SORU399:  İşçinin gözaltına alınması veyatutuklanması halinde,

işveren nasılbir prosedür izlemelidir?             319

SORU400:  İşyeri dışında işlediği bir suçtandolayı tutuklanan işçinin bu

durumuişverene bildirme yükümlülüğü var mıdır?   320

SORU401:  İşçi hakkında adli kontrol tedbiriuygulanması işverene derhal

fesih hakkıverir mi? 321

SORU402:  İşçinin memur statüsüne geçirilmesihalinde kıdem tazminatına

hakkazanabilir mi?   321

SORU403:  İşçinin, başka bir iş bularak ya daücretini az bularak iş

sözleşmesinifeshetmesi halinde, kıdem tazminatı alabilir mi?             322

SORU404:  İşveren asgari ücret oranınınaltında zam yaparsa, işçiye fesih

hakkı doğarmı?          322

SORU405:  Ayrımcılık yasağı ile eşit işlemborcuna aykırılık arasındaki

fark nedir?    323

SORU406:  İş sözleşmesi ayrımcılığa dayalıolarak sona erdirilen işçi,

hangi hukukiyolları izlemelidir?          324

SORU407:  İşçilere farklı ücret zammıuygulanması, ayrımcılık tazminatını

gerektirirmi?              324

SORU408:  Hamile olduğunu öğrendiği işçisiniişten çıkaran işveren,

hangi hukukisonuçlarla karşılaşabilir?              325

SORU409:  İşverenin eşit davranma borcu altişveren işçileri için de

geçerlimidir?              326

SORU410:  Eşit işlem borcunun ihlali işçiyehaklı fesih yetkisi verir mi?             326

SORU411:  İki işçinin karşılıklı küfürleşmesisonucunda sadece birisinin

sözleşmesininfeshi, eşit işlem borcuna aykırı mıdır? 327

SORU412:  İşverence, sekiz hafta sonra işineson verileceği bildirilen işçi,

ihbar öneliiçinde işi terk ederse, kıdem tazminatı alabilir mi?              328

SORU413:  Mesai saatleri dışında şehir dışınaharcırahlı göreve gönderilen

işçi, aynızamanda fazla çalışma ücreti talep edebilir mi?         328

SORU414:  İş davasında hâkim fazla çalışmaücretinin tespitinde hangi

hallerdetakdiri indirim uygulayamaz?             329

SORU415:  İşçinin fazla çalışma yaptığı hangidelillerle ispatlanabilir? 329

SORU416:  Çalışanlara verilen eğitimin süresihaftalık çalışma süresinin

üzerindeolabilir mi? 330

SORU417:  Kıdem tazminatına esas hizmetsüresi hesaplanırken kıdemin

başlangıcınasıl bulunur?        330

SORU418:  Yurtdışına görevlendirilen tırşoförlerine ödenen sefer prim

ücreti,tazminat hesabında dikkate alınır mı?               331

SORU419:  İşçinin iş sözleşmesifeshedildikten sonra bir süre daha ücret

ödenmesihalinde, işçinin kıdemi hangi tarihte son bulur?     331

SORU420:  Yurtiçi ya da yurtdışınagörevlendirilen tır şoförlerine

ödenenharcırahlar, tazminat hesabında dikkate alınır mı?    332

SORU421:  İşverence verilen “ücretsizizinler” kıdeme esas süreye dahil

edilebilirmi?                332

SORU422:  İşçinin onayı alınarak yapılanücretsiz izin uygulamasında,

askı süresininsona ermesine rağmen işe başlatılmayan işçi,

hangitazminatlara hak kazanır?          333

SORU423:  Bir işyerinde kısmi süreli olarakhaftada iki gün çalışan

işçinin,kıdem tazminatına esas hizmet süresi nasıl belirlenir?              333

SORU424:  Birden çok işyerinde kısmi süreliolarak çalışan işçinin

asgari ücretinasıl hesaplanır ?             334

SORU425:  İşçi ayrı iş sözleşmeleriyle aynıgün birden çok işverenin

işyerindeçalışırsa, kıdem tazminatına esas hizmet süresi ve

kıdemtazminatı nasıl hesaplanır?      335

SORU426:  İşçinin farklı tüzel kişiliklerdegeçen hizmetleri bir bütün

olarakdikkate alınarak işçilik alacakları her iki işverenden

talepedilebilir mi?    336

SORU427:  Aynı işverene bağlı değişik işyerlerindeçalışan işçinin

hizmetsüreleri birleştirilerek kıdem hesabı yapılabilir mi?     336

SORU428:  İşçinin, alt işveren işyerindegeçen hizmet süresi asıl işverende

geçmiş olarakdeğerlendirilebilir mi? 337

SORU429:  Değişik kamu kuruluşlarında geçenhizmetlerin birleştirilmesi

mümkün müdür?      337

SORU430:  Değişik kamu kuruluşlarında geçenhizmet birleşmesinde

zamanaşımıvar mıdır?            338

SORU431:  Kamu işyerinde çalışırken ölenişçinin mirasçıları, ölen

işçininhizmetlerini birleştirebilir mi? 339

SORU432:  İşçinin ölümü halinde kanunimirasçılarına hem kıdem

hem de ölümtazminatı ödenir mi?   339

SORU433:  Kıdem tazminatı hesabında esasalınacak ücret ve ekleri

nelerdir?       340

SORU434:  Kıdem tazminatı hesabında hangihususlara dikkat edilmelidir?   341

SORU435:  İhbar ve kıdem tazminatındazamanaşımı var mıdır?         342

SORU436:  Kıdem tazminatı borçlusu olanişverenin temerrüde

düşürülmesigerekir mi?        342

SORU437:  İşveren, kıdem tazminatı tavanınınüzerinde ödeme yapabilir

mi?   342

SORU438:   Kıdem tazminatı tavanını aşanödeme yapılmasının kamu ve özel

sektörişverenleri bakımından sonuçları nelerdir?      343

SORU439:  Süreli fesihlerde, sürenin sonbulduğu tarihteki kıdem tavanı

nasıl tespitedilir?      344

SORU440:  İşçinin istifa etmesi durumundaişverence ödenen kıdem

tazminatıtazminat vasfı taşır mı?       345

SORU441:  İş ve toplu iş sözleşmeleriylekıdem tazminatı tavanı

artırılabilirmi?             345

SORU442:  Yaş hariç prim ödeme gün sayısı vehizmet yılını dolduran

işçi kıdemtazminatı talebinde bulunabilir mi?              346

SORU443:  İşçinin kıdem tazminatı alabilmesiiçin 15 hizmet yılı

3600 primödeme gün sayısını tamamlaması yeterli midir?     347

SORU444:  Yaş hariç emeklilik nedeniyle kıdemtazminatını alan işçi,

başka birişyerinde çalışabilir mi?        348

SORU445:  Yaş hariç emeklilik nedeniyle işsözleşmesi fesih hakkı kaç

kezkullanılabilir?       348

SORU446:  İşverenin derhal feshinden sonra,işçi emeklilik nedeniyle

fesihyapabilir mi?     349

SORU447:  İşçi, ihbar süresi içinde emekliliknedeniyle fesih yapabilir mi?     349

SORU448:  İhbar ve kıdem tazminatlarınınödeme zamanı nedir?

Ödenmemesi yada geç ödenmesi halinde gecikme faizi

istenebilirmi?             350

SORU449:  İşçiye zamanında ödenmeyen kıdemtazminatına ilişkin faiz

hangitarihten itibaren işlemeye başlar?         351

SORU450:  Kıdem tazminatının taksitlerhalinde ödenmesi durumunda,

faiz talepedilebilir mi?            352

SORU451:  İşçi, emeklilik, askerlik veevlilik nedeniyle iş sözleşmesini

feshindenönce ihbar önelinde bulunmak zorunda mıdır?     352

SORU452:  İhbar ve kıdem tazminatlarıödenirken, hangi vergiler kesilir?      353

SORU453:  İşçi, işvereninden olan alacaklarıiçin, hangi yollara

başvurabilir?                353

SORU454:  İş mahkemesi kararlarına karşıtemyiz yoluna

başvurulabilirmi?      354

SORU455:  İşverence işçiye ödenen kıdemtazminatları net kazançtan

gider olarakindirilebilir mi?   355

SORU456:  İşçilerin ihbar ve kıdemtazminatının tamamı haczedilebilir mi?    355

SORU457:  Kıdem tazminatının alacaklısı veborçlusu kimlerdir?         355

SORU458:  Devlet memuru iken istifa ederekişçi statüsüne geçen kişinin

memurluktageçen hizmet süresi kıdem tazminatı hesabında

dikkatealınır mı?       355

SORU459:  İşveren, çalışan işçisinin gerçekücretini bordroya yansıtmaz

ve asgariücretten gösterirse, kıdem tazminatı hesabında hangi

ücret esasalınır?        356

SORU460:  İş sözleşmesinde ücret miktarıbelirtilmemişse, iş

uyuşmazlığındasorun nasıl çözülür? 357

SORU461:  İşçinin kredi çekmek içinişverenden aldığı ücret bordrosu,

uyuşmazlıkhalinde, ücretin belirlenmesinde tek başına yeterli

midir?             358

SORU462:  İşçinin gerçek ücretinin tespitindemahkeme, hangi kriterleri

gözetmektedir?         359

SORU463:  İşyerinde, işçinin bir yıl önceyapmış olduğu hırsızlığı

öğrenenişveren, iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız

feshedebilirmi?         360

SORU464:  İşveren, işçisinin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan

davranışınıöğrendiği tarihten itibaren altı işgünü içinde

bildirimsizfeshetmezse, nasıl bir hukuki sonuç doğar ?           361

SORU465:  İşçi ve işveren açısındansözleşmeyi haklı sebeple fesih

yetkisinikullanma süresi sınırsız mıdır?           361

SORU466:  İşçi ücretinin eksik ya da geçödenmesi nedeniyle yapılan

haklıfesihlerde, altı iş günlük hak düşürücü süre işler mi?      362

SORU467:  Disiplin kurulu kararıylafesihlerde hak düşürücü süre ne

zaman başlar?             363

SORU468:  Hak düşürücü süreyi durduranmüfettiş soruşturması veya

disiplinkurulu sürecini işveren belgelemek zorunda mıdır?   364

SORU469:  Toplu işçi çıkarma nedir? İşverentoplu işçi çıkarma isteğini

hangimercilere bildirmekle yükümlüdür?     365

SORU470:  İşveren toplu işçi çıkarmanınardından onların yerine yeni

işçi alabilirmi?             365

SORU471:  Toplu işçi çıkarmanın usule uygunyapılmaması, işe iade

gerekçesiolabilir mi?               366

SORU472:  Toplu işçi çıkış bildirimindebulunması gerekli bilgiler

nelerdir vefesih bildirimleri ne zaman hüküm doğurur?         366

SORU473:  Toplu işçi çıkarmada sosyal seçimkuralları nasıl

uygulanmalıdır?         367

SORU474:  Özel sektör işvereninin engelliçalıştırma yükümlülüğünü

doğuranşartlar nelerdir?       368

SORU475:  İşveren çalıştırmak zorunda olduğuengelli işçiler için nereye,

ne zaman venasıl müracaat etmelidir?           370

SORU476:  Engellilerin işe alımındaayrımcılık yapılmasının hukuki

sonuçlarınelerdir?    371

SORU477:  İşverenin, işyeri ve çalışmakoşullarını engelli çalışanlara

görehazırlama zorunluluğu var mıdır?             371

SORU478:  Engelli olarak istihdam edilecekkişilerin engellilik oranı

nasılbelirlenir?           372

SORU479:  Engelli işçiler kısmi süreliçalıştırılabilir mi?              373

SORU480:  Maluliyeti ortadan kalkan engelliişçiler, işverence işe

başlatılmakzorunda mıdır?   373

SORU481:  İşverenler engelli istihdametmeleri halinde, hangi

teşviklerdenyararlanabilirler?             373

SORU482:  Engellilik indirimi nedir? İşçiengellilik indiriminden nasıl

yararlanabilir?             374

SORU483:  Eski hükümlü olarak istihdamedilebilmek için, eski

hükümlüsayılabilmenin şartları nelerdir?       375

SORU484:  Eski hükümlüler hangi işyerlerindeçalıştırılamazlar?          376

SORU485:  Engelli, Eski hükümlü ve TerörMağduru istihdam

etmemeninyaptırımı nedir? 376

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÜCRET

SORU486:  Ücret nedir?         377

SORU487:  Ücretin unsurları nelerdir?            378

SORU488:  Ücret çeşitleri nelerdir?  379

SORU489:  Ücretin eklentileri nelerdir?          380

SORU490:  İşçiye yapılan hangi ödemelersosyal yardım niteliğindedir?          381

SORU491:  Ücret kime, ne zaman ve neredeödenmelidir?  383

SORU492:  İşveren, işçinin talebi halindeavans vermekle yükümlü müdür? 384

SORU493:  Avans talebi karşılanmayan işçihaklı fesih yapabilir mi?   384

SORU494:  İşveren tarafından zamanındaödenmeyen ücret alacaklarında,

zamanaşımı nezaman başlar ve süresi ne kadardır? 386

SORU495:  İşçi ücretlerinin zamanındaödenmemesinin hukuki sonuçları

nelerdir?       386

SORU496:  Gününde ödenmeyen ücretlerle ilgilifaiz talep edebilmesi

için ödemegününden itibaren yirmi gün geçmiş olması

gerekir mi?   389

SORU497:  Ücreti zamanında ödenmeyen işçihaklı nedenle işe

devamsızlıkyapabilir mi?       389

SORU 498:  İşçinin ödenmemiş ücret alacağı olmasa dageçmiş

ücretlerin  düzensiz ve gecikmeli ödenmesi haklı fesih

nedeni midir?             391

SORU499:  İşçi ücretinin peşin ödenmesininyasal dayanağı var mıdır?            391

SORU500:  İşçiye ödenen ücretin tanıkbeyanlarıyla ispatı mümkün

müdür?          392

SORU501:  Raporlu ve çalışılmayan sürelerdeişçinin ücret alması mümkün

müdür?          393

SORU502:  Her gün çalıştırılmak üzere işealınan işçinin bir gün

çalıştırılıpbir gün çalıştırılmaması halinde, işçi

çalıştırılmadığıgünler için ücret isteyebilir mi?              393

SORU503:  Ücret zammı iş sözleşmesindedüzenlenmemişse, işçinin

zam talephakkı var mıdır?     394

SORU504:  İşverenin bir veya birkaç işçisinekişisel ve bireysel nitelikte

ücret zammıyapması ayrımcılık ve eşitsizlik sayılır mı?             394

SORU505:  İşçinin ücret alacağı davasındagerçek ücret nasıl belirlenir?          394

SORU506:  İşyerinde prim uygulaması nasılyapılmalıdır?       395

SORU507:  Kanuni grev veya lokavt uygulananişyerlerinde işçiye

ücret veeklentileri ödenir mi?            397

SORU508:  Kanun dışı grev, direniş veyalokavt durumunda işçiye ücret

veeklentileri ödenir mi?        398

SORU509:  Muvazzaf askerlik ödevi dışındaherhangi bir nedenle silah

altına alınanişçinin iş sözleşmesi derhal feshedilebilir mi?      398

SORU510:  Askerlik ödevi sonrası işçinin eskiişyerinde işe başlatılma

zorunluluğuvar mıdır?            399

SORU511:  Askerlik ödevi sonrası işealınmayan işçi işe iade davası

açabilir mi?   399

SORU512:  İşverenin iflası ya da malvarlığınahaciz konulması halinde,

işçinin ücretalacağı nasıl karşılanır?   400

SORU513:  İşverenin konkordato ilan etmesihalinde, işçi alacakları

nasılkarşılanır?           401

SORU514:  İşveren, işçiden olan alacağı ileücret borcunu takas

edebilir mi?  402

SORU515:  İşçi ücretinden yasaya aykırı takasve mahsup yapılması

işçiaçısından haklı fesih nedeni midir?            402

SORU516:  İşverenin iflası durumunda işçininücret ve tazminatları

hangi sırayagöre ödenir?      403

SORU517:  İşçilerin emekli aylıklarıhaczedilebilir mi?               404

SORU518:  İşçiye ücret kesme cezası hangihallerde ve hangi miktarda

verilir?            404

SORU519:  İşçi ücretinde hangi hallerdekesinti yapılabilir?   405

SORU 520:  Kamu makamlarından ihale ile iş alanmüteahhit işçisinin

ücretiniödemezse, kamu makamının bu konuda sorumluluğu

var mıdır?      405

SORU521:  Anahtar teslimi ihale edilenişlerde, kamu makamlarının

işçilikhaklarından sorumluluğu var mıdır?      406

SORU522:  Yoğun kar yağışı nedeniyleçalışamayan ya da

çalıştırılamayanişçiye bu bekleme süresi içinde ücret

ödenir mi?    407

SORU523:  Fazla çalışma nedir, fazlaçalışmanın esasları nelerdir?      408

SORU524:  Fazla sürelerle çalışma nedir?       410

SORU525:  Hangi işlerde fazla çalışmayaptırılması yasaktır?  411

SORU526:  Ücret bordrosunu ön koşulsuzimzalayan işçi, fazla çalışma

ücretiiddiasında bulunabilir mi?         412

SORU527:  Fazla çalışma yapıldığı tanıkbeyanları ile ispatlanabilir mi?              413

SORU528:  Günde üç vardiya çalışılanişyerinde fazla çalışma iddiası

nasılispatlanmalıdır?               414

SORU529:  Haftalık çalışma süresi kırkbeşsaati aşmasa bile günlük

onbirsaattten fazla yapılan çalışmalar fazla çalışma

sayılır mı?      415

SORU530:  Hafta tatili günü yedibuçuk saatiaşan çalışma süresi fazla

çalışmasayılır mı?      415

SORU531:  İşçinin sabit ücret+prim çalışmasıhalinde, fazla çalışmaya

dair saatücreti nasıl hesaplanmalıdır?             416

SORU532:  Fazla çalışmanın ücrete dahilolduğu yönündeki

sözleşmedekiimza tarihi nasıl belirlenmelidir?            416

SORU533:  Fazla çalışmalar aylık ücrete dahiledilebilir mi?    417

SORU534:  Fazla sürelerle çalışmalar aylıkücrete dahil edilebilir mi? 417

SORU535:  İş sözleşmesinde aylık ücretbelirlenmemişse, fazla çalışma

ücretlerininaylık ücrete dahil olduğu kararlaştırılabilir mi?     418

SORU536:  İş sözleşmesinde asgari ücretin azüstünde ücret belirlenmişse,

fazla çalışmaücretlerinin aylık ücrete dahil olduğu

kararlaştırılabilirmi? 419

SORU537:  İmzalı ücret bordrosuna rağmen,hâkim re’sen gerçek ücreti

araştırabilirmi?           420

SORU538:  Tahakkuk içeren bordro imzasızancak ücretler bankaya

ödenmişse,dönem dışlaması yapılabilir mi? 420

SORU539:  İş sözleşmesinde ücretin miktarıaçıkça belirtilmemişse,

uyuşmazlıknasıl çözülür?       421

SORU540:  Fazla çalışma ücretinin ödenmemesihalinde uygulanacak

faiz oranınedir?         422

SORU541:  Fazla çalışma ücretinin ödenmemesihalinde tabi olduğu

zamanaşımısüresi nedir?      422

SORU542:  Yazılı belgelere ve işverenkayıtlarına dayanan fazla

çalışmalardanindirim yapılabilir mi?  423

SORU543:  Ücret bordrosunda sembolik olarakgösterilen fazla çalışma

ödemeleridışlanabilir mi?     424

SORU544:  Fazla çalışma veya fazla süreliçalışmalar karşılığında işçiye

ücret yerineizin verilebilir mi?            425

SORU545:  Üst düzey yöneticiler, fazlaçalışma karşılığı ücret talep

edebilir mi?  425

SORU546:  Mağaza müdürü üst düzey yöneticisayılır mı?     426

SORU547:  Fazla çalışma onayı alınmayan işçihaklı nedenle fesih

yapabilir mi? 427

SORU548:  Yılda 270 saati aşan çalışmalarnedeniyle işçi haklı fesih

yapabilir mi? 428

SORU549:  Hafta ve genel tatil günlerindeçalışan üst düzey yöneticiler

tatilücretine hak kazanabilir mi?        428

SORU550:  Hafta ve genel tatil günlerinerastlayan ücretli mazeret izinleri

nasılkullandırılmalıdır?            429

SORU551:  Hafta tatili çalışması karşılığıişçiye zamlı ücret yerine

serbest zamanverilebilir mi?               430

SORU552:  Zorunlu nedenlerle fazla çalışmanedir, yaptırılabilmesinin

şartlarınelerdir?        431

SORU553:  Fazla çalışmaların işçinin aylıkücretine dahil olacağı

yönündekisözleşme hükümleri geçerli midir?             432

SORU554:  Fazla sürelerle çalışmalar da aylıkücrete dahildir şeklinde

düzenlenensözleşme hükümleri geçerli midir?          433

SORU555:  İş ilişkisi devam ederken, fazlaçalışmanın asıl ücrete dahil

olduğuna dairişyeri yönetmeliği’ne konulan hükmün, işçiye

tebliğiyeterli midir? 433

SORU556:  Ulusal bayram ve genel tatilgünleri nelerdir ve bu tatil

süreleri nekadardır?               435

SORU557:  Ulusal Bayram ve genel tatilgünlerinde işyerinin

kapatılmasızorunlu mudur? 436

SORU558:  Ulusal Bayram ve genel tatilgünlerinden birinin hafta tatiline

(Pazargününe) rastlaması halinde ücretlerden hangisi ödenir?          436

SORU559:  İşçilere Pazar günleri tatilyaptırılması zorunlu mudur?     437

SORU560:  Hafta tatili ücretine hakkazanabilmenin şartları nelerdir?              438

SORU561:  Hafta ve genel tatil ile ulusalbayram günü çalışan işçiye,

ücret yerineizin verilebilir mi?            440

SORU562:  Hafta tatilinde çalıştırılan işçiyezamlı ücretin ödenmesi

yeterlimidir?               440

SORU563:  Hafta tatilinin yirmi dört saattenaz kullandırılması durumunda,

hafta tatilihiç kullandırılmamış sayılır mı?       440

SORU564:  Hafta veya genel tatillerde tam günçalışmayan işçiye ücreti

nasılödenmelidir?    440

SORU565:  Haftanın yedi günü çalıştırılanişçiye hafta tatili ücreti dışında

fazla çalışmaücreti de ödenmeli midir?          441

SORU566:  İş sözleşmesi ile genel tatilücretleri aylık ücrete dahil

edilebilirmi?                442

SORU567:  Bayram günü çalıştırılan işçiyebunun  karşılığında idari izin

verilebilirmi?              442

SORU568:  Bordroda işçinin imza ve ihtirazikaydı olmasa da ulusal

bayram vegenel tatil ücret alacağı talebinde bulunabilir mi? 443

SORU569:  Ulusal bayram ve genel tatilgünlerinden birinin hafta tatiline

rastlamasıhalinde, ücretlerden hangisi ödenir ?         444

SORU570:  Son günü cuma gününe gelen geneltatil gününü izleyen

cumartesigünü genel tatil günü olarak kabul edilebilir mi?    445

SORU571:  Geçici iş göremezlik ödeneği alanişçinin hafta ve genel tatil

ücret nasılödenir?    445

SORU572:  Tedavi gördüğü hekimden çalışabilirbelgesi almaksızın

çalışansigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenir mi?     446

SORU573:  Ücret şekillerine göre tatil ücretinasıl hesaplanır?             447

SORU574:  Yıllık ücretli izne hakkazanabilmenin şartları nelerdir?      449

SORU575:  Kısmi süreli iş sözleşmeleriyleçalışanların yıllık ücretli izin

hakkı varmıdır?          450

SORU576:  Sağlık hizmetlerinde iyonlaştırıcıradyasyon kaynakları ile

çalışanişçilere, yıllık izin dışında şua izni verilir mi?     450

SORU577:  İşyerinin veya iş sözlemesinindevri halinde, işçi yıllık ücretli

izinücretlerini talep edebilir mi?        451

SORU578:  İşçinin yıllık ücretli izne hakkazanması bakımından aynı

işverenin birveya çeşitli işyerlerinde aralıksız çalışması

zorunlumudur?         452

SORU579:   Yıllık ücretli izin süreleri nekadardır ve izin süreleri bölünebilir mi ?          452

SORU580:  İş sözleşmesinin feshindekullanılmayan izin ücretleri

ödenirken,izin süresine esas işçinin kıdemi nasıl belirlenir?  453

SORU581:  Yıllık ücretli izinlerinertelenmesi ya da paraya çevrilmesi

mümkün müdür?      454

SORU582:  Yıllık ücretli izin süresindebedelli askerlik hizmeti

yapılabilirmi?              455

SORU 583:  Hastalık sebebiyle uzun süre rapor kullanmakzorunda kalan

işçininyıllık izin hakkı nasıl etkilenir? 455

SORU584:  İş sözleşmesi sona eren işçininkullandırılmayan yıllık izniyle

ilgiliücretinin zaman aşımı ne zaman başlar? 456

SORU585:  Mevsim ve kampanya işlerindeçalışan işçilerin, yıllık ücretli

izin haklarıvar mıdır?               456

SORU586:  Yıllık izin ücreti nasıl hesaplanırve ne zaman ödenir?        457

SORU587:  İşçinin hak kazandığı yıllıkücretli iznini kullandığını ve

ücretinialdığını ispat yükümlülüğü kime aittir?            458

SORU588:  İşçiye yıllık izin kullandırıldığıizin defteri yerine izin formları

ile de ispatedilebilir mi?         459

SORU589:  İhbar tazminatı peşin ödenerek işsözleşmesi feshedilen

işçinin,ihbar süresi yıllık izin hesabına yansıtılır mı?   460

SORU590:  Covid nedeniyle faaliyetidurdurulan işyerinde, işe

gidilemeyengünler yıllık izin hesabında dikkate alınır mı?      461

SORU591:  İşveren çıkış bildirimi yaptığıişçiye ihbar bildirim süresi

içinde henüzkullanmadığı yıllık iznini kullandırabilir mi?          462

SORU592:  İş sözleşmesinde hafta tatiliolarak kararlaştırılan cumartesi

günü yıllıkizin süresinden sayılır mı? 462

SORU593:  Hafta tatilinde bir saat çalışanişçinin hafta tatili ücreti nasıl

ödenmelidir?              463

SORU594:  İhbar süreleri sözleşme ile azamine kadar artırılabilir?     465

SORU595:  İşçinin ihbar bildirimli feshinde,kullanamadığı yıllık

izinleriniihbar süresi içerisinde kullanabilir mi?            466

SORU596:  Emekli olduktan sonra aynıişyerinde çalışmaya devam eden

işçinin,yıllık izin süresi nasıl hesaplanır?          467

SORU597:  Yıllık ücretli izni olmayan işçiye,gelecek yıl izni önceden

avans olarakverilebilir mi?    467

SORU598:  Avans izin kullanan işçininişyerinden ayrılması halinde,

kullanılanizin mahsup edilebilir mi?  468

SORU599:  İşçinin yıllık ücretli iznininkullandırılmaması haklı fesih

nedeni midir?             469

SORU600:  İşçiye yılda on günden daha az izinkullandırılması fesih

sebebi midir?              469

SORU601:  İşçi yıllık ücretli izinde iken,mazeret izni talep edebilir mi?             471

SORU602:  İşçiye hangi hallerde ücretlimazeret izni verilir?  472

SORU603:  Kullanılmayan mazeret izinleriyıllık ücretli izne dönüşür mü?       472

SORU604:  İş sözleşmesinin bozulmasından sonra,işçinin kullanmadığı

yıllık izinsüresi içine rastlayan hafta tatilleri, izin günlerine

eklenebilirmi?            473

SORU605:  Yıllık izin ve genel tatilücretleri giydirilmiş ücret üzerinden

ödenebilirmi?            474

SORU606:  Daha önce ödenmemiş olan geneltatil ücretleri hangi ücret

üzerindenödenir?    474

SORU607:  İş sözleşmesi sona eren işçinin,kullanmadığı yıllık izin

ücreti, hangiücret üzerinden ödenmelidir?  474

SORU608:  İş sözleşmesi ikale sözleşmesi ileortadan kalkan işçiye

kullandırılmayanyıllık izin ücretleri ödenir mi?             475

SORU609:  İş sözleşmesini bildirimli feshedenişçi, bu süre içinde yıllık

ücretliizinlerini kullanabilir mi?           475

SORU610:  İşçi, yıllık izninde iken hastalıkraporu alırsa, izinle çakışan

raporlu günsayısı kadar yıllık iznini uzatabilir mi?        475

SORU611:  Yıllık ücretli iznini kullananişçinin ihbar önel ücreti peşin

verilerek işsözleşmesi feshedilebilir mi?        476

SORU612:  Kıdem tazminatını alarak askeregiden işçinin, asker dönüşü

tekrar aynıişyerinde işe başlaması halinde yıllık izni hangi

süre esasalınarak hesaplanır?             477

SORU613:  İş Kanunu ve ilgili mevzuathükümlerine göre, işçi iznini

dilediğizaman kullanabilir mi?             477

SORU614:  İşveren, izin talebi olmayan işçiyeyıllık ücretli iznini

kullandırabilirmi?      479

SORU615:  Hafta tatili ile ulusal bayram vegenel tatil günleri yıllık izin

süresindensayılır mı?              479

SORU616:  İş sözleşmesinin feshinde,kullandırılmayan izin ücreti ne

zaman ödenmelidir?                480

SORU617:  Yıllık ücretli izin süresinerastlayan mazeret izinleri yıllık

ücretli izingünlerinden sayılır mı?      480

SORU618:  İş sözleşmesi devam ederken,kullanılmayan izinlerin ücreti

talepedilebilir mi?    481

SORU619:  Ücretli izin alacağında zamanaşımıne zaman başlar?         481

SORU620:  İşverenler işçilerin ücretlerindenindirim yapabilirler mi? 481

SORU621:  İşveren, işyerinde işçinin onayınıalarak, çalışma yerini

değiştiririse, ücretinde bir eksiltme yapabilir mi?       482

SORU 622:  İşçinin temel ücreti düşürülüp, ücreteklerinin artırılması

esaslıdeğişiklik sayılır mı?      483

SORU623:  Toplu iş sözleşmesi ile işçiücretlerinin düşürülmesi ya da

ücreteklerinin kısmen kaldırılması çalışma koşullarında esaslı

değişikliksayılır mı?  485

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İŞİN DÜZENLENMESİ

SORU624:  Günlük ve haftalık çalışma sürelerinedir, çalışma sürelerinde

denkleştirmenasıl yapılır?     487

SORU625:  Çalışma süresinden sayılan hallernelerdir?           489

SORU626:  Sabit bir işyerinde çalışan ancakişyeri şehir dışında olan

işçilerin,işe gidiş gelişlerinde araçta geçen süreler iş

süresindensayılır mı?              490

SORU627:  Telafi çalışması nedir, uygulamasınasıl yapılır ?    491

SORU628:  İşçi telafi çalışması talebinde bulunabilirmi?         493

SORU629:  İşveren telafi çalışması içinişçinin onayını almak zorunda

mıdır?             493

SORU630:  Telafi çalışmasını kabul etmeyenişçinin iş sözleşmesi haklı

nedenlefeshedilebilir mi?    493

SORU631:  Ulusal bayram ve genel tatil günlerindenönce veya sonra

işyerinintatil edilmesi durumunda, telafi çalışması

nasılyapılır? 494

SORU632:  İşçiden kaynaklanan işsözleşmesinin askı halleri nelerdir?             494

SORU633:  İşyerinden kaynaklanan askı hallerinelerdir?       495

SORU634:  Kısa çalışma nedir?            496

SORU635:  Kısa çalışma nasıl uygulanır?          496

SORU636:  Kısa çalışmayı, ücretsiz izinuygulamasından ayıran beş

önemli farknedir?    498

SORU637:  Kısa çalışmanın sonunda işvereniniş verememesi durumunda

işçi ücretehak kazanabilir mi?             500

SORU638:  Kısa çalışma döneminde işvereninprim ödeme yükümlüğü

var mıdır?      500

SORU639:  Kısa çalışma uygulayan işyerleri budönemde istihdam

teşvikleri veişbaşı eğitim programından yararlanabilir mi?     500

SORU640:  Kısa çalışma süresi kıdem hesabındadikkate alınmalı mıdır?          501

SORU641:  Kısa çalışma süresi içinde işçi işsözleşmesini feshedebilir mi?       502

SORU642:  Zorlayıcı nedenlerle faaliyetidurdurulan ve kısa çalışma

uygulananişyerinde işçi, ihbar önelli fesih yapabilir mi?          502

SORU643:  Kısa çalışma süresi içinde işçiyeyıllık izin kullandırılabilir mi?           503

SORU644:  Kısa çalışma ödeneğine hak kazanmakoşulları nelerdir? 504

SORU645:  Kısa çalışmaya nasıl başvurulur?  505

SORU646:  Kısa çalışma başvuruları hangimakam tarafından

değerlendirilir?           505

SORU647:  Üç aylık kısa çalışma uygulamasüresinin sonunda işverenin

işçisine işverememesi halinde, ücret ödeme yükümlülüğü

doğar mı?      506

SORU648:  Kısa çalışma döneminde genel tatilgünü ücreti nasıl

ödenmelidir?              506

SORU649:  Kısa çalışmadan yararlanan işçileritam süreli çalıştıran

işverenehangi yaptırımlar uygulanabilir?       508

SORU650:  Kısa çalışma ödeneği hangi hallerdekesilir?           509

SORU651:  Kısa çalışma ödeneği haczedilebilirmi?    510

SORU652:  Kısa çalışma uygulamasısözleşmelerde bir değişikliğe yol

açar mı?         510

SORU653:  Kısa çalışma kapsamındaçalışılmayan süreler, hem yıllık izin

bakımındanhem de kıdem tazminatına esas sürenin

hesabında dikkatealınır mı? 510

SORU654:  Kısa çalışma yapılan işyerindesüreli fesih uygulanabilir mi?           510

SORU655:  Kısa çalışma uygulaması çalışmakoşullarında esaslı bir

değişikliksayılır mı?  511

SORU656:  İşçi, kısa çalışma süresi içinde işsözleşmesini haklı nedenle

feshedebilirmi?         512

SORU657:  İşsizlik ödeneğinden kimleryararlanabilir?             513

SORU658:  İşsizlik ödeneği ne kadar süre ileödenir?               513

SORU659:  İşsizlik ödeneğini kesen hallernelerdir?  514

SORU660:  İşsizlik ödeneği haczedilebilir mi?               514

SORU661:  İş sözleşmesini kendi isteği ilesona erdiren işçi işsizlik

ödeneğialabilir mi?  514

SORU662:  İşsizlik ödeneği alan işçi hangihaklardan yararlanmaya

devam eder?              515

SORU663:  İş sözleşmesi haklı nedenlefeshedilen işçi işsizlik

ödeneğialabilir mi?  516

SORU664:  Emekli olduktan sonra çalışmayadevam edenler işsiz

kalırsa,işsizlik ödeneğin yararlanabilir mi?     516

SORU665:  Kısmi süreli çalışan işçiler işsizliködeneğinden

yararlanabilirmi?       517

SORU666:  Kişi, işsizlik ödeneğindenyararlanılan dönemde, gelir

getirici birişte çalışabilir mi?  517

SORU667:  İşsizlik ödeneği alınan dönem ileişe iade davasıyla dört aylık

boşta geçensüre ücretine hükmolunan dönem çakışırsa,

işsizliködeneği geri alınabilir mi?        518

SORU668:  Askere giden işçi işsizlik ödeneğitalep edebilir mi?            518

SORU669:  Askerden dönen işçi işsizliködeneğinden yararlanabilir mi?          518

SORU670:  Ara dinlenme nedir, süreleri nekadardır ve işe her ara verme

aradinlenmesi sayılır mı?       519

SORU671:  Ara dinlenmeleriyle çay ve sigaramolaları iş süresinden

sayılır mı?      521

SORU672:  İşçilerin ara dinlenmesindeyemeklerini makinenin başında

yemeleri işsüresinden sayılır mı?      521

SORU673:  İşveren, ara dinlenmesinde işçininişyeri dışına çıkışını

yasaklayabilirmi?      521

SORU674:  Günlük 11 saati aşan işsürelerinde, ara dinlenmesi ne kadar

olmalıdır?      522

SORU675:  Kısmi süreli iş sözleşmesine göreçalışan işçilere hangi

hallerde aradinlenmesi verilir?           523

SORU676:  Ara dinlenme süresinin, işe, aradinlenme süresi kadar geç

başlama veyaaynı süreyle erken bırakma şeklinde

kullandırılmasımümkün müdür?        524

SORU 677:  Hangi çalışmalar gece çalışması sayılır vegece çalışma

süresindeyasal sınır ne olmalıdır?     526

SORU678:  Gece yedibuçuk saatten fazlaçalışma işçi açısından haklı

fesih nedenimidir?  527

SORU679:  Gece çalışması hangi işlerde yedibuçuk saatten fazla

yapılabilir?    528

SORU680:  Haftalık kırkbeş saati aşmayan geceçalışmaları, yedibuçuk

saatiaşıyorsa, fazla çalışma sayılır mı?              528

SORU681:  İşçiye isteği dışında acil ve arızidurumlarda fazla çalışma

yaptırılabilirmi?          528

SORU682:  Yer altında ve su altında ya dagece çalışmalarında yasal yaş

sınırı nedir?  528

SORU683:  Çocuk ve genç işçileri hangiişverenler çalıştıramazlar?     529

SORU684:  Gece çalışması yapabilmek içinişverenlerin yerine getirmesi

gerekenhususlar nelerdir?   529

SORU685:  İş Kanununa göre çocuk ve genç işçiçalıştırma yaşı nedir?              531

SORU686:  4857 sayılı İş Kanununa göre, kadınişçiler hangi hallerde

çalıştırılamazlar?         533

SORU687:  Kadın çalışanların emzirmeödeneğine hak kazanma

koşullarınelerdir?     534

SORU688:  Kadın işçiler hangi işlerde gece7,5 saatten fazla

çalıştırılabilir?               534

SORU689:  Gece çalıştırılacak kadın işçilerinsağlık raporları nereden

alınmalıdır?   534

SORU690:  Gece postasında kimler çalıştırılamaz?     535

SORU691:  Postalar halinde kadın çalıştıranişverenlerin işçi listelerini

herhangi birkuruma bildirim yükümlülüğü var mıdır?              535

SORU692:  Postalar halinde işçiçalıştırılarak yürütülen işlerde çalışan

işçilerinisim listeleri ile işe başlamadan önce alınan periyodik

sağlıkraporları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne

bildirilecekmi?           535

SORU693:  İşyerlerinde emzirme odası ve kreşaçma yükümlülüğü ne

zaman doğar?             536

SORU694:  Kreş hizmeti sunan işverenler hangiteşvikten

yararlanabilirler?        536

SORU695:  Kadın işçi işyerinde kreşolmamasını gerekçe göstererek

fesih hakkınıkullanabilir mi? 537

SORU696:  Kadın işçiye kreş hizmeti sunulmasıyerine kreş yardımı

yapılmasıhukuka uygun mudur?       538

SORU 697:  İşveren emzikli kadın işçisine, çocuğunuemzirmesi için kaç

yaşına kadarve günde kaç saat süt izni vermek zorundadır? 539

SORU698:  Kadın işçiye süt iznikullandırmamanın hukuki ve cezai

yaptırımınedir?          539

SORU699:  Kadın işçinin süt izni kapsamındaeve dolmuşla giderken

yoldageçirdiği trafik kazası iş kazası mıdır?    540

SORU700:  Kadın işçi yarım çalışma ödeneğialdığı süre boyunca süt

izninikullanabilir mi?                541

SORU701:  Kadın işçilerin gece postalarındaçalıştırılma koşulları

nelerdir?       541

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İŞ HAYATININ DENETİM VE TEFTİŞİ

SORU702:  İşyerlerini iş mevzuatı açısındanhangi organ denetler?   543

SORU703:  İş müfettişleri iş denetimisırasında hangi yetkileri kullanma

hakkınasahiptir?       543

SORU704:  İş müfettişinin iş denetimi sonucudüzenlediği tutanaklara

itirazedilebilir mi?     544

SORU705:  İş sözleşmesi devam eden işçiler,bireysel alacakları için iş

müfettişitalep edebilir mi?   544

SORU706:  İşyeri denetiminde işçi ve işvereniniş müfettişine karşı

yükümlülüklerinelerdir?        544

SORU707:  İş müfettişinin çağrısına uymayanişveren hakkında hangi

yaptırımuygulanır?   545

SORU708:  İşyerinde iş denetimi engellenen işmüfettişi, kolluk

kuvvetlerindenyardım talep edebilir mi?      545

SORU709:  İş müfettişinin iş denetimisırasındaki yükümlülükleri

nelerdir?       545

SORU710:  Evde uzaktan çalışan işçininçalışma yeri iş

müfettişincedenetlenebilir mi?         545

SORU711:  İşveren, uzaktan (evde-tele)çalışan işçisini hangi hallerde

denetleyebilir?           547

SORU712:  Uzaktan çalışanın sağlığını olumsuzetkileyen etmenler

nelerdir?       548

SORU713:  Uzaktan çalışma, çalışanı hangiyönlerden olumsuz biçimde

etkileyebilir?               550

SORU714:  Uzaktan çalışan işçi yemek ücretinehak kazanabilir mi?  551

SORU715:  İş müfettişi işveren hakkında hangihallerde, Cumhuriyet

Savcılığınasuç duyurusunda bulunabilir?        552

 

ALTINCI BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

SORU716:  İş başvuru formunda adayın açıkadresi ve ay/gün olarak yaş

bilgisisorulmalı mıdır?             553

SORU717:  İş sözleşmesine son verilen işçininismi ve çıkış nedeni ibreti

alem içinişyerinde ifşa edilebilir mi? 553

SORU718:  Çalışanın kan grubu paylaşılmadanönce onayı alınmak

zorundamıdır?           554

SORU719:  İşyerine giriş çıkışta kullanılanparmak izi sistemine işçi

onayvermekten kaçınabilir mi?          554

SORU720:  İş görüşmesinde kadın adaya nezaman evleneceği ya da ne

zaman çocuk yapacağınınsorulması hukuka uygun mudur?  555

SORU721:  İşe alımda kadın adaya hamile olupolmadığının sorulması

cinsiyetayrımcılığı sayılır mı? 555

SORU722:  İş başvurusu yapan adayın referansgöstermediği eski

işverenindenbilgi istenmesi hukuka aykırı mıdır?      556

SORU723:  Çalışan adayından açık rızasıalınmadan kişilik testi

yapılabilirmi?              557

SORU724:  Kişisel verilerin hukuka aykırıolarak paylaşılmasından

doğrudanişveren mi yoksa veriyi paylaşan mı sorumludur?  558

SORU725:  İşverenler, çalışanlara verdiğibilgisayar ve  e-mail adreslerini

her zamandenetleyebilir mi?              558

SORU726:  İşveren işçiye iş için verdiğitelefondaki mesajları

denetleyebilirmi?     559

SORU727:  Çalışanların kurumsal e-postaadresleri işverence hangi

hallerdedenetlenebilir?        560

SORU728:  İşveren, işyerinde işçiyi hangihallerde elektronik

gözetleyebilir?            561

SORU729:  Kişinin izinsiz ses kaydı almaeyleminin suç teşkil

etmemesihangi durumlara bağlıdır?                561

SORU730:  Çalışanların odalarına kamerayerleştirilmesi hukuka

uygun mudur?            562

SORU731:  İşyerinde yapılan toplantıdakendisine hakaret edilen işçinin

cep telefonuile gizlice kayıt yapması hukuka aykırı mıdır?     563

SORU732:  İşçinin bilgisi ve rızası dışındabilgisayarına yerleştirilen

klavyeyakalayıcısı ile takip edilmesi hukuka uygun mudur?  565

SORU733:  İşçiye tahsis edilen aracın mesaisaatleri dışında araç takip

sistemi ileizlenmesi hukuka aykırı mıdır?       566

SORU734:  Google, Yandex, Yahoo gibi aramamotorlarında kişinin

dijitalgeçmişinde yer alan fotoğraf, kimlik ve adres bilgileri

talebiüzerine silinebilir mi?  569

SORU735:  Çalışanların kişisel verilerinikorumayan işverenler hangi

yaptırımlarlakarşılaşırlar?      571

SORU736:  Kişisel Verilerin Korunması Kanunukapsamında işçi özlük

dosyasındakibelgeler ne kadar süreyle saklanmalıdır?            571

SORU737:  Biyometrik yöntemlerle işyerinegiriş çıkışlarda, işçiden açık

rıza alınmasıyeterli midir?     572

SORU 738:  İşe alım sürecinde adayların kişiselbilgilerini elde eden

insankaynakları sorumlusu ne yapmalıdır?   574

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

İŞ UYUŞMAZLIĞI VE ARABULUCULUK

SORU739:  İş uyuşmazlıklarında dava şartıolarak arabuluculuk nedir?             575

SORU740:  Hangi uyuşmazlıklar dava şartıolarak arabuluculuk

kapsamınagirer?       575

SORU741:  İş uyuşmazlığı sonucu iş sözleşmesiherhangi bir nedenle

sona erenişçi nereye başvurmalıdır?               575

SORU742:  İş uyuşmazlığı sonucu iş sözleşmesisona eren işçi

arabulucuyabaşvurmadan, doğrudan dava açabilir mi?          576

SORU743:  İş Kanunu kapsamı dışında kalanişçiler de, arabulucuya

başvurmakzorunda mıdır?   576

SORU744:  İşçi, işe iade talebi için ne kadarsürede arabulucuya

başvurmakzorundadır?         576

SORU745:  İşe iade başvurusunda anlaşmasağlayan arabulucu, hangi

işlemleriyapmakla yükümlüdür?       577

SORU746:  İşe iade başvurusunda anlaşmasağlayamayan arabulucu

hangiişlemleri yapmakla yükümlüdür?           577

SORU747:  İş kazası ve meslek hastalığınamaruz kalan işçi, maddi ve

manevitazminat talebi için arabulucuya başvurmak

zorundamıdır?           578

SORU748:  Arabulucu nasıl atanır, taraflaristediği arabulucuyu

seçebilir mi? 578

SORU749:  Arabulucu, tarafların (işçiişveren) başvurusu üzerine

nasıl bir yolizlemelidir?           579

SORU750:  Dava şartı olarak arabuluculuktaarabulucu başvuruyu

en fazla nekadar süre içerisinde sonuçlandırır?          579

SORU751:  Arabulucu tarafındananlaştırılmasına rağmen, taraflar

sonradan işmahkemesine dava açılabilir mi?               579

SORU752:  Alt işveren işçinin işe iadetalebiyle arabulucuya başvurması

halinde, asılişveren de görüşmeye katılmak zorunda mıdır? 580

SORU753:  Arabuluculuğa başvuru ücretlimidir?       580

SORU754:  Arabuluculuk ücretini karşılayamayacakdurumda olan taraf

nereyebaşvurmalıdır?            581

SORU755:  Arabuluculuk görüşmelerine kimlerkatılır?           581

SORU756:  Arabuluculuk görüşmesine karşıtaraf gelmezse nasıl bir

hukuki sonuçdoğar?               581

SORU757:  Arabuluculuk faaliyeti sonucundaanlaşma sağlanamazsa süreç

nasıl devameder?    581

SORU758:  İş sözleşmesi devam ederken,arabulucu anlaşma tutanağı ile

işçiye ihbarve kıdem tazminatı ile yıllık ücretli izin ücreti

ödenmesi  hukuka uygun mudur?     582

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

YABANCI ÇALIŞMA İZİNLERİ

SORU759:  Ülkemize çalışmak üzere gelenyabancılara ne kadar süre ile

izinverilebilir?             583

SORU760:  Çalışma izni olmayan yabancıişçilerle imzalanan iş

sözleşmeleribaşlangıçtan itibaren geçersiz mi sayılır?              583

SORU761:  Süresiz çalışma izni hangikriterlere göre verilebilir?          584

SORU762:  Hangi yabancılar bağımsız çalışmaizni alabilirler? 584

SORU763:  Yurtiçi çalışma izin başvurusundanasıl bir yol izlenmelidir?             585

SORU 764:  Yurtdışı çalışma izni başvurusunda nasıl biryol izlenmelidir?          586

SORU765:  Çalışma izinlerinin verilmesindehangi kriterler uygulanır?              587

SORU766:  Yurtdışı başvurusu ile çalışma iznialan yabancılar hangi

yükümlülükleriyerine getirmek zorundadır?               587

SORU767:  Yurtiçi başvurusu ile çalışma iznialan yabancılar hangi

yükümlülükleriyerine getirmek zorundadır?               588

SORU768:  Çalışma izni reddedilen yabancıhangi yollara başvurabilir?            588

SORU769:  Çalışma izin başvuruları hangigerekçelerle reddedilebilir?             588

SORU770:  Çalışma izin süreleri nasıluzatılabilir?        589

SORU771:  Yabancı çalışanlara ödenecekücretlerde hangi kriterler aranır?   590

SORU772:  Hangi yabancılara çalışma iznideğerlendirme kriterleri

uygulanmaz?               591

SORU773:  Çalışma izinleri harca tabi midir?  591

SORU774:  Yabancılara yasak olan mesleklerhangileridir?     592

SORU775:  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetivatandaşları çalışma izni

almak zorundamıdır?              594

SORU776:  Çalışma izninden muafiyet kimleretanınmıştır?  594

SORU777:  Çalışma izni istisnai olarakkimlere verilebilir?       596

SORU778:  Yabancı öğrencilere çalışma izniverilebilir mi?      597

SORU779:  Belirli süreli projelerdeçalışanlara ne kadar süre ile izin

verilebilir?     598

SORU780:  Türk soylu yabancılara ne kadarsüre ile izin verilebilir?    598

SORU781:  Türk vatandaşı ile evli olanlara nekadar süre ile izin

verilebilir?     598

SORU782:  Bilimsel, kültürel, sanatsal veyasportif başarısı ile uluslararası

düzeydetemayüz etmiş yabancılara ne kadar süre ile izin

verilebilir?     598

SORU783:  Yabancı öğretim elemanlarına nekadar süre ile izin verilebilir?    599

SORU784:  Ar-Ge, yenilik veya tasarımpersoneli olarak çalışacak

yabancılarane kadar süre ile izin verilebilir?  599

SORU785:  Yabancı mühendis ve mimarlara hangikriterlere göre ve ne

kadar süreile izin verilebilir? 600

SORU786:  Sınırötesi hizmet sunucularınahangi kriterlere göre  ve ne

kadar süreile izin verilebilir? 600

SORU787:  Şirket içi çalışan değişimikapsamında istihdam edilecek

yabancılarane kadar süre ile izin verilebilir?  601

SORU788:  Geçici koruma nedir, geçici korumasağlanan yabancılar

kimlerdir?     602

SORU789:  Geçici koruma sağlanan yabancılarçalışma izni alabilmek

için hangişartları taşımalıdır?               602

SORU790:  Geçici koruma sağlanan yabancılarınçalışma izin

başvurularıhangi hallerde, reddedilir?            602

SORU791:  Geçici koruma sağlanan yabancılarülkemizde işbaşı

eğitimprogramlarına katılabilir mi?   603

SORU792:  Dernek ve vakıflar geçici korumasağlanan yabancı

isithdamedebilir mi?               603

SORU793:  Mevsimlik Tarım ve Orman İşlerindeçalışan Suriyeliler

çalışma iznialmak zorunda mıdır?      604

SORU794:  Yabancı çalışanların işe başlamasıve işi bırakması halinde,

işverenlerinbildirim yükümlülüğü var mıdır?                604

SORU795:  Ülkemizde çalışan yabancılar sosyalgüvenlik kapsamında

mıdır?             605

SORU796:  Ülkemizde çalışan yabancılarınkanuni çalışma süreleri nasıl

hesapedilmelidir?    606

SORU797:  Yurtdışına turist vizesi ilegötürülen işçilerin işçilik

haklarındanhangi işveren sorumludur?          606

SORU798:  Yurtdışında Türk firmasında çalışanişçilerin bayram tatili

ücretlerinasıl ödenmelidir?  607

SORU799:  Yabancı çalışma izinleri ile ilgiliyükümlülüklerin yerine

getirilipgetirilmediği hangi merci tarafından denetlenir?        608

SORU800:  Yabancı çalışma izinleri ile ilgiliyükümlülüklerin yerine

getirilmemesihalinde, idari para cezalarını hangi merci

uygular?        608

SORU801:  Çalışma izni olmadan çalıştığıtespit edilen yabancılar nasıl

sınır dışıedilir?            609

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ

CEZAİ ŞART – İBRA SÖZLEŞMESİ

SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

SORU802:  İşverenle işçi arasında imzalananrekabet yasağı sözleşmesi

hangihallerde geçersizdir?   611

SORU803:  İş sözleşmesine konulan rekabetyasağı, hangi hallerde sona

erer ?              611

SORU804:  İşçi ile işveren arasında imzalananiş sözleşmesine ne kadar

süre ilerekabet yasağı kaydı konulabilir?       613

SORU805:  Rekabet etmeme yasağı ile ilgiliuyuşmazlıklar hangi

mahkemedegörülmelidir?   613

SORU806:  Süresi belirli iş sözleşmelerine,sözleşmenin haklı neden

olmaksızınfeshinde, cezai şart ödeneceğine ilişkin

hükümlerkonulabilir mi?       615

SORU807:  İş sözleşmelerine hangi hallerdetek taraflı cezai şart

konulabilir?  616

SORU808:  İşverence iş sözleşmesinin feshindedahi, işçi eğitim

giderleriniödemek zorunda mıdır?   616

SORU809:  Bakiye süre ücreti hangi hallerdetalep edilebilir?               617

SORU810:  Bakiye süre ücretinden işçininbaşka bir işten elde ettiği

gelirindirilebilir mi?  618

SORU811:  Bakiye süre ücreti ile cezai şartbirlikte istenebilir mi?       619

SORU 812:  Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde cezai şartöngörülebilir mi?         619

SORU813:  İş sözleşmelerine haksız feshekarşı cezai şart konulabilir mi?       619

SORU814:  İşçi şarta bağlı olarak haktanferagat beyanında bulunabilir mi ?  620

SORU815:  İşe girerken işçiden alınan teminatsenedi geçerli midir? 621

SORU816:  İbraname nedir? İbranameningeçerlilik şartları nelerdir?               622

SORU817:  İbra sözleşmesinde belirtilenmeblağın banka aracılığıyla

ödenmemesiibra sözlemesini geçersiz kılar mı?         622

SORU 818:  Miktar içermeyen ibranameler geçerli midir?       623

SORU819:  İş sözleşmesi devam ederkentarihsiz olarak alınan

ibranamelergeçerli midir?    624

SORU820:  İşsiz kalma korkusu ile ibranameyiimzalayan işçinin

beyanınaitibar edilebilir mi? 624

SORU821:  İşçinin sır saklama yükümlülüğü,işten ayrıldıktan sonra da

devam edermi?        626

SORU822:  İşyerinde üretilen ürünü iştenayrıldıktan sonra yeni işyerinde

de üretenkişi, sır saklama yükümlülüğe aykırı davranmış

olur mu?        626

 

ONUNCU BÖLÜM

CEZA HÜKÜMLERİ

SORU823:  İşyerlerine idari para cezasını kimverir, idari para cezasına

itiraz nereyeve ne zaman yapılmalıdır?          627

SORU824:  Sulh Ceza Hakimliklerince verilenkararlar kesin midir?     627

SORU825:  İdari para cezası ödenmezse, hapiscezasına çevrilir mi?  628

SORU826:  İdari para cezalarından indirimyapılabilir mi?        628

SORU827:  İdari para cezaları taksitleödenebilir mi? 628

SORU828:  İdari para cezaları nasıl tahsiledilir?           628

SORU829:  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilenidari para

cezalarınaitiraz süresi nedir? Nereye itiraz edilir?      629

SORU830:  İş mevzuatına aykırı bir davranışnedeniyle oluşan suç

nedeniyle,Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu yapılabilir mi?   629

SORU831:  İdari para cezaları adli sicilkaydına işlenir mi?        630

SORU832:  İş mahkemelerinin verdiklerikararlara karşı her koşulda

istinafmahkemelerine itiraz edilebilir mi?     630

SORU833:  Bölge Adliye Mahkemelerince fesihbildirimine itiraz

davalarıylailgili verdiği kararlar temyiz edilebilir mi?  631

KAYNAKLAR 705

YAYIMLANAN KİTAPLARI      71