Kategoriler

Sorunsuz Alacaklarınız Sorunluya Dönüşmesin

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

215,00 172,00
110,00 88,00
145,00 116,00

Toplam

Yazar : Bülent Korkut
Basım Tarihi : Ağustos 2019
Sayfa Sayısı : 90
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-729-8
ISBN (Online) : 978-605-315-730-4
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bankacılık sektöründeki çalışanlara büyük katkı sağlayacak bu kitapta, “sorunsuz alacağımız sorunlu hale nasıl gelir?”, “sorunlu alacağın maliyetleri nelerdir?”, “sorunsuz alacak neden sorunlu hale gelir?”,  “sorunlu alacak oluştuğunda yapılması gerekenler”, “sorunlu alacakların çözüm yolları”, “ yasal takip yolları” ve “konkordato” konuları ele alınmıştır. Uzun yıllar yönetici olarak çalışmış bir bankacı olan Yazar, tecrübelerini yaşanmış örneklerle bu kitaba aktarmıştır.


İÇİNDEKİLER
SUNUŞ V
YAZAR HAKKINDA VII
SORUNSUZ ALACAĞIMIZ SORUNLU HALE  NASIL GELİR? 1

Sorunlu Alacağın Maliyetleri Nelerdir?  1
 Alternatif Alanlar 1
 Yakın Takip 2
 Zaman 2
 İmaj 3
 Hukuki Giderler 3
 Moral 4
Sorunsuz Alacak Neden Sorunlu Hale Gelir? 5
A) İç Dünya 5
 Yönetememek 5
 Üretim 7
 Satış ve Pazarlama 9
 Kontrol 9
“GÜVEN KONTROLE MANİ DEĞİLDİR” 10
 Bilgisizlik 12
 Kötü Niyet 13
B) Dış Dünya 15
 Teknoloji 15
 Makro Ekonomi 16
 Doğal Afet 17
 Politika 17
 Toplum Anlayışı 18
C) Kreditör Hataları 19
 Kredi borçlusu hakkında istihbaratın yetersiz yapılması ya da hiç
                yapılmaması. 19
   Müşterinin itirazları sonucu önemli soruların sorulmaması. 19
   Finansal tablolarda yetersiz analiz ya da şablon analizi yapılması. 21
   Kredinin nasıl geri ödeneceğinin öğrenilmemesi ya da yetersiz bilgi
    alınması 22
 Genel Kredi Sözleşmesinde ve alınan teminatlarda yapılan eksiklikler. 22
 İmzaların banka görevlisi huzurunda alınmaması. 23
 Kredi Şartlarında yer alan koşullara uygun hareket etmemek. 24
 Yetersiz alınan teminatlar. 25
 Firmanın sektörü ve faaliyet döngüsü hakkında yeterince bilgi sahibi
                  olmamak. 27
 Kredi izleme yöntemlerinin yetersiz uygulanması ve kredinin amacına
                   yönelik kullandırılmaması. 28
 Kontrolsüz hızlı büyümenin izlenememesi. 29
 Problemin tespit edildiği anda yetersiz önlem alınması ya da önlem
                  almada gecikme. 30
D) Finansal Konular 30
Bilanço 30
 Bilançoların zamanında teslim edilmemesi ve istenilen bilgilerin tam
      olarak açıklanamaması 30
 Alacak tahsil sürelerinde uzama ve firmanın nakit sıkışıklığına düşmesi 32
 Ortakların işletmeden çektiği fonların yüksekliği 32
 Problemli alacakların yüksekliği ve şüpheli ticari alacaklar
                  karşılıklarında artışlar 33
 Problemli stokların yüksekliği 33
 Sabit kıymetlerin maliyet bedellerinin daha yüksek gösterilmesi 34
 Memzuç ile tutmayan banka kredileri 35
 Nakdi krediler yerine gayrinakdi kredilerin kullanılmaya başlanması 35
 Borçlanmanın net satışlara göre daha fazla artması 36
 Öz kaynakların yetersizliği ve firmanın borçlanmasındaki artışlar 36
 Yatırım kredilerinin firmanın yaratmış olduğu fon ile ödenememesi 37
 Kamu kurumlarına olan borçların ödenememesi 38
 Olumsuz denetim raporları 38
Gelir Tablosu 39
 Satışlardaki gerileme ya da hızlı yükselme 39
 Brüt ve net satışlar arasındaki farktaki olumsuz değişme 39
 Artan maliyet oranı ve azalan kâr marjı 39
 Satışlardaki artışa rağmen, karlardaki azalma 40
 Satışlar içerisinde problemli alacakların payının yükselmesi 40
 Faaliyet zararlarının sürekliliği 40
 Rasyoların olumsuz yönde seyirleri 41
E) Bankacılık İşlemleri 41
 Teminat senetlerinin sürekli temdit / iade edilmesi ve aynı keşideciler
                  ya da senet borçluları üzerinde yoğunlaşması 41
 Protestolu senetler ve çekler 43
 Önemli boyutlarda kısa vadeli kredi kullanımı ve kredi taleplerinin
                  sık olması 45
 Kredi anapara ve faiz ödemelerinde gecikmeler 46
 Kredi taleplerinde aracı firma ya da kişilerin devreye girmesi ve
                   bankanın üst düzey yöneticileri ile görüşme girişimleri 47
 Yeni talep edilen kredinin sonucunun sıklıkla sorulması ve gereğinden
                   fazla baskı yapılması 47
F) Firma Yönetimi 48
 Sahte yönetici 48
 Lüks Yaşam 50
 Moralite 51
 Personel yönetimi 51
 Fiyat politikası 52
G) Firma Faaliyetleri 53
 Farklı bir faaliyet alanına yönelme 53
 Yetersiz kapasite ve iş gücü 55
 Önemli müşterileri elde tutamama 55
 Spekülatif hammadde-ticari mal alımı 56
 Rakip firmalar ve ürünleri hakkında olumsuz söylemler 56
SORUNLU ALACAK OLUŞTUĞUNDA YAPILMASI GEREKENLER 59
 Kredi müşterisinin ve kefillerine ait banka nezdindeki hesaplara 
      bloke konulmalıdır. 59
 Kredi dosyasını inceleyip kredi müşterimizin ve kefillerinin ekran
                  sorguları yapılmalı ve teminatlarımızın yeterli olup olmadığına
                  bakılmalıdır. 59
 Kredi müşterisi ziyaret edilmelidir. 59
 Kredi müşterisinin piyasa istihbaratı yapmalıdır. 60
 Kredi müşterisinin son mali verileri temin edilerek mali analiz
                  yapılmalıdır. 60
 Müşterimizin ipotek edilen gayrimenkulleri dışında başkaca
                  gayrimenkul ve mal varlıklarının olup olmadığı kontrol edilmelidir. 60
 Sorunlu alacağımız, genel müdürlüğün ilgili birimlerine
                  (Sorunlu Krediler Bölümü, Tahsis Bölümü ve Hukuk Birimi)
                  bildirilmelidir. 60
SORUNLU ALACAKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI 61
 Yeniden yapılandırma 61
 Mal varlığının devri 62
 Yönetim devri 63

YASAL TAKİP YOLLARI  63
 İlamlı Takip 63
 İlamsız Takip 64
İlamsız Takip Yolları 64
a) Haciz 64
 Genel haciz 64
 Kambiyo senedi ile haciz 65
  Ödeme Emri 65
b) Rehinin paraya çevrilmesi 65
 Taşınır rehini 66
 Taşınmaz (İpotek) rehini 66
c) İflas 66
 Genel (Adi) iflas 67
 Kambiyo senetlerine özgü iflas 67
 Doğrudan doğruya iflas 68
ç) İhtiyati Haciz 68
KONKORDATO  69
a) Adi Konkordato 69
b) İflastan Sonra Konkordato 72
c) Malvarlığının terki suretiyle konkordato 72
KAYNAKÇA 75