Kategoriler

Soruşturma Evresinde Gizliliğin İhlali Suçu

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

280,00 224,00
140,00 112,00
185,00 148,00

Toplam

Yazar : Anıl Akyıldız
Basım Tarihi : Kasım 2021
Sayfa Sayısı : 192
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-953-7
ISBN (Online) : 978-605-315-952-0
Boyut : 16x23
Dili : Türkçe

Eser kapsamında Soruşturma Evresinde Gizliliğin İhlali Suçu başlığı altında Türk Ceza Kanunu’nun 285. maddesinde düzenlenen dört suç tipinden soruşma evresiyle ilgili olan üçü doktrin ve yargı kararları ışığında bilimsel metotla incelenmiştir. Konu, üç bölüm halinde ele alınmaktadır. Birinci Bölüm’de, soruşturma evresi ve soruşturmanın gizliliği kavramları açıklanmıştır. İkinci Bölüm’de, soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlarının kanuni unsurları değerlendirilmiş; bu kapsamda korunan hukuksal değer, bu suçların maddi konusu,faili, mağduru, unsurları ve bu suçları ağırlaştıran ve hafifleten nedenler ortaya konulmuştur. Üçüncü Bölüm’de ise, soruşturma evresinde gizliliğin ihlali suçlarının özel görünüş şekilleri ve muhakeme usulü üzerinde durulmuş; nihayet sözkonusu suçların benzer suçlarla karşılaştırılması yapılmıştır.


KİTAP HAKKINDA III
SUNUŞ V
ÖNSÖZ VII
KISALTMALAR XIII
GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER

§ 1. Soruşturma Evresi 5
I. Kavram 5
II. Amacı 6
III. Süjeler 6
1. Cumhuriyet Savcılığı 6
2. Sulh Ceza Hâkimi 8
3. Adli Kolluk 9
4. Şüpheli 11
5. Müdafi 12
6. Suçtan Zarar Gören/Mağdur ve Avukatı 16
IV. Özellikleri 17
1. Yazılılık 17
2. Dağınıklık 18
3. Kurala Bağlı Olmama 19
§ 2. Soruşturmanın Gizliliği 20
I. Kavram 20
II. Tarihi Gelişim 21
III. Amacı 23
1. Soruşturmanın Etkinliği 23
2. Lekelenmeme Hakkı 24
IV. Silahların Eşitliği İlkesi 28
V. Konusu 30
1. Şüphelinin İfadesinin Alınması, Bilirkişi/Tanığın Dinlenmesi 30
2. Keşif, Yer Gösterme ve Teşhis İşlemleri 34
3. Koruma Tedbirlerine İlişkin Kararlar 37
4. Soruşturma Dosyası 39
A. Süjelere Göre Dosya İnceleme Yetkisi 39
B. Dosya İnceleme ve Örnek Alma Usulü 46

İKİNCİ BÖLÜM
SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇLARININ KANUNİ UNSURLARI

§ 1. Genel Olarak 49
§ 2. Korunan Hukuksal Değer 53
I. Adliyeye Karşı Suçlar 55
II. Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi Suçu 58
III. Taraflara Karşı Gizliliğin İhlal Edilmesi Suçu 60
IV. Görüntülerin Yayınlanması Suçu 62
§ 3. Maddi Konu 64
I. Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi Suçu 65
II. Taraflara Karşı Gizliliğin İhlal Edilmesi Suçu 67
III. Görüntülerin Yayınlanması Suçu 70
§ 4. Fail  72
I. Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi Suçu 75
II. Taraflara Karşı Gizliliğin İhlal Edilmesi Suçu 77
III. Görüntülerin Yayınlanması Suçu 78
§ 5. Mağdur 78
I. Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi Suçu 80
II. Taraflara Karşı Gizliliğin İhlal Edilmesi Suçu 82
III. Görüntülerin Yayınlanması Suçu 83
§ 6. Suçların Unsurları 84
I. Maddi Unsuru 84
1. Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi Suçu 89
2. Taraflara Karşı Gizliliğin İhlal Edilmesi Suçu 98
3. Görüntülerin Yayınlanması Suçu 101
II. Hukuka Aykırılık Unsuru 105
1. Kanun Hükmünü İfa 106
2. Hakkın Kullanılması 107
A. Savunma Hakkı 109
B. Haber Verme Hakkı 111
3. İlgilinin Rızası 117
III. Manevi Unsuru 118
1. Gizliliğin Alenen İhlal Edilmesi Suçu 118
2. Taraflara Karşı Gizliliğin İhlal Edilmesi Suçu 121
3. Görüntülerin Yayınlanması Suçu 123
§ 7. Suçu ve Cezayı Etkileyen Haller 124
I. Suçu Ağırlaştıran Nedenler 125
II. Suçu Hafifleten Nedenler 128

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇLARININ ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ, MUHAKEME USULÜ VE BENZER SUÇLARLA KARŞILAŞTIRMA

§ 1. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 131
I. Teşebbüs 131
II. İçtima 135
III. İştirak 144
§ 2. Yaptırım 144
§ 3. Zamanaşımı 147
§ 4. Muhakemeye İlişkin Kurallar 148
§ 5. Benzer Suçlarla Karşılaştırma 151
I. Duruşmanın Gizliliğini İhlal Suçu 151
II. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu 152
III. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu 153
IV. Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması Suçu 154
V. Yargı Görevini Yapanı, Bilirkişiyi, Tanığı Etkilemeye Teşebbüs Suçu 156
VI. Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu 157
SONUÇ 159
KAYNAKÇA 165