Kategoriler

Sosyal Güvenlik Sosyolojisi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

76,00

Toplam

Yazar : Prof. Dr. Sevda Demirbilek
Basım Tarihi : Nisan 2005
Sayfa Sayısı : 352
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-975-8654-80-2
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

SOSYAL GÜVENLİK SOSYOLOJİSİSevda DEMİRBİLEKEsas Olarak Hukuk Ve Ekonomi Dallarının İlgi Alanına Girmiş Ve Bu Kapsamda Araştırılmış Bir Konu Olan Sosyal Güvenlik, Aslında Sosyal Bir Boyuta Da Sahiptir. Bununla Birlikte, Konunun Sosyal Yönünü Ele Alan Çalışma Sayısı Oldukça Azdır. Doçentlik Takdim Tezi Olarak Hazırlanmış Olan Bu Eser, Sosyal Güvenliği Sosyolojik Bir Bakış Açısıyla Ve Yeni Bir Alt Sosyoloji Dalı Niteliğindeki Sosyal Güvenlik Sosyolojisi Bağlamında İncelemeyi Amaçlamıştır.


İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR     7
ŞEKİLLER LİSTESİ     8
TABLOLAR LİSTESİ     8
GİRİŞ     15

BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAMSAL ÇERÇEVE

I. ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE SOSYAL GÜVENLİK     17
    A. TERİM OLARAK     17
    B. TANIMI     18
    C. NİTELİĞİ     21
    D. GELİŞİMİ     23
         1. Endüstrileşme Öncesi     23
         2. Endüstri Devrimi ile İkinci Dünya Savaşı Arası     24
         3. İkinci Dünya Savaşı Sonrası     25
         4. Güncel Gelişme ve Eğilimler     28
    E. YÖNTEMLERİ     32
         1. Sosyal Sigorta     34
             a. Tanımı     34
             b. Gelişimi ve Özellikleri     35
         2. Sosyal Yardım     36
             a. Tanımı     37
             b. Gelişimi ve Özellikleri     37
         3. Sosyal Hizmet     40
             a. Tanımı     40
             b. Gelişimi ve Özellikleri     42
    F. SOSYAL SORUN İLE İLİŞKİSİ     45

II. ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE SOSYOLOJİ     48
    A. TANIMI VE NİTELİĞİ     48
    B. GELİŞİMİ     52
    C. SOSYAL SORUN İLE İLİŞKİSİ     54

III. SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYOLOJİ ETKİLEŞİMİ:
      SOSYAL GÜVENLİK SOSYOLOJİSİ     58
    A. TANIMI VE NİTELİĞİ     58
         1. Tanımı     58
         2. Niteliği     60
                 aa. Sosyolojinin Sosyal Güvenliğe Etkisi     60
                 bb. Sosyal Güvenliğin Sosyolojiye Etkisi     65
    B. GELİŞİMİ     67

İKİNCİ BÖLÜM
SOSYAL GÜVENLİĞİN VE SOSYOLOJİNİN ORTAK İLGİ ALANI OLARAK SOSYAL SORUN

I. SOSYAL SORUN KAVRAMI VE
   TEORİK ÇERÇEVESİ    81
    A. TANIMI VE UNSURLARI     81
         1. Tanımı     81
         2. Unsurları     83
             a. Etkin Bir Grubun Varlığı ve Sosyal Durumu
                 Bir Sorun Olarak İleri Sürmesi     84
             b. Sorunun Çok Sayıda Bireyi Etkilemesi     85
             c. Sorunun Bireysel, Sosyo-Psikolojik ve/veya
                 Sosyolojik Faktörler Nedeniyle Ortaya Çıkması     87
             d. Sorunun Bireysel, Sosyo-Psikolojik ve/veya
                 Sosyolojik Sonuçlara Sahip Olması     88
             e. Sorunun Kolektif Eylem Aracılığıyla
                 Çözümlenmeye Çalışılması     88
    B. ÖZELLİKLERİ     89
    C. TÜRLERİ     92
    D. NEDENLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI     94
         1. Nedenleri     94
         2. Çözüm Yolları     98
    E. YAKLAŞIMLARI     103
         1. Genel Bilgiler     103
         2. Türleri     108
             a. Fonksiyonalist Yaklaşım     110
             b. Çatışma Yaklaşımı     115
             c. Etkileşimci Yaklaşım     118

II. SOSYAL SORUNLARIN KÖKENLERİ VE
    GELİŞİMİ     120
    A. ENDÜSTRİ TOPLUMUNDA SOSYAL SORUNLAR 120
         1. Endüstrileşme Aşaması     120
         2. Devletin Sosyal Sorunlara Müdahalesi     122
    B. ENDÜSTRİ SONRASI TOPLUMDA
         SOSYAL SORUNLAR    125
         1. Sosyal Devletin Sorgulanması ve Endüstri Sonrası
             Toplum Aşamasına Geçiş     125
         2. Küreselleşme Süreci ve Sosyal Sorunlar     129
             a. Sosyal Sorunların Küresel Düzeyde İncelenmesi     130
             b. Küresel Sosyal Sorunlar     131

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SOSYAL GÜVENLİK SOSYOLOJİSİNİN İLGİ ALANLARI

I. SAĞLIK    143
    A. SOSYAL SORUN ALANI OLARAK SAĞLIK    143
         1. Sağlık Kavramı     143
         2. Sağlık Sorununun Genel Görünümü     146
             a. Sağlığın Sosyal Sorun Niteliği Kazanması     147
             b. Sağlığa Sosyal Sorun Niteliği Kazandıran
                 Faktörler     148
                 aa. Sağlık Hizmetlerinden Faydalanmada
                       Eşitsizlik     149
                 bb. Yaşlılara Yönelik Sağlık Bakımı ve
                       Artan Bakım Maliyetleri     152

                 cc. Sağlığa Ayrılan Payın Yetersizliği ve
                       Tıbbi Bakım Maliyetlerinde Artış     153
                 dd. Önleyici Tıbba Yeterli Önemin
                       Verilmemesi     155
                 ee. Gereksiz-Zarar Verici Bakım ve Tedavi     156
                 ff. Kar Odaklı Tıbbi Bakım Anlayışı     157
                 gg. Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yetersizliği     157
                 hh. Özürlüler ile AIDS ve Benzeri Hastalık
                       Taşıyanlara Yönelik Ayrımcılık     159
    B. SOSYOLOJİK BOYUTU    160
         1. Sağlık-Sosyoloji İlişkisi     160
         2. Sosyolojik Yaklaşımlar Çerçevesinde Sağlık     163
             a. Fonksiyonalist Yaklaşım     163
             b. Çatışma Yaklaşımı     164
             c. Etkileşimci Yaklaşım     165
    C. SOSYAL GÜVENLİK BOYUTU     167
         1. Primli Rejim     169
         2. Primsiz Rejim     171

II. AİLE     174
    A. SOSYAL SORUN ALANI OLARAK AİLE     174
         1. Aile Kavramı     174
         2. Aile Sorununun Genel Görünümü     175
             a. Ailenin Sosyal Sorun Niteliği Kazanması     175
             b. Aileye Sosyal Sorun Niteliği Kazandıran
                 Faktörler     178
                 aa. Boşanma     180
                 bb. Evlilik Dışı Çocuk Sahibi Olma ve
                       Tek Ebeveynli Aileler     183
                 cc. Şiddet     186
                 dd. Çalışan Kadınlar ve Aile Yükümlülükleri     189
    B. SOSYOLOJİK BOYUTU     192
         1. Aile-Sosyoloji İlişkisi     192
         2. Sosyolojik Yaklaşımlar Çerçevesinde Aile     197
             a. Fonksiyonalist Yaklaşım     197
             b. Çatışma Yaklaşımı     199
             c. Etkileşimci Yaklaşım     200
    C. SOSYAL GÜVENLİK BOYUTU     201
         1. Primli Rejim     203
         2. Primsiz Rejim     205

III. YAŞLILIK     210
    A. SOSYAL SORUN ALANI OLARAK YAŞLILIK     210
         1. Yaşlılık Kavramı     210
         2. Yaşlılık Sorununun Genel Görünümü     213
             a. Yaşlılığın Sosyal Sorun Niteliği Kazanması     213
             b. Yaşlılığa Sosyal Sorun Niteliği Kazandıran
                  Faktörler     216
                 aa. Statü Değişimi ve Ayrımcılık     217
                 bb. Emeklilik Süreci ve Ekonomik Koşullarda
                       Değişme     219
                 cc. Artan Sağlık Bakımı İhtiyacı     223
                 dd. Aile İlişkilerinin Değişmesi ve
                       Yaşlı Bakımı     223
                 ee. Sosyal Yaşamdan Soyutlanma ve
                      Yalnızlık     225
                 ff. Ölüm Korkusu     227
    B. SOSYOLOJİK BOYUTU     227
         1. Yaşlılık-Sosyoloji İlişkisi     227
         2. Sosyolojik Yaklaşımlar Çerçevesinde Yaşlılık     229
             a. Fonksiyonalist Yaklaşım     229
             b. Çatışmacı Yaklaşım    231
             c. Etkileşimci Yaklaşım     233
    C. SOSYAL GÜVENLİK BOYUTU     234
         1. Primli Rejim     236
         2. Primsiz Rejim     240

IV. YOKSULLUK     248
    A. SOSYAL SORUN ALANI OLARAK
        YOKSULLUK     248
         1. Yoksulluk Kavramı     248
         2. Yoksulluk Sorununun Genel Görünümü     252
             a. Yoksulluğun Sosyal Sorun Niteliği
                 Kazanması     252
             b. Yoksulluğa Sosyal Sorun Niteliği Kazandıran
             Faktörler     258
                 aa. Patolojik Nedenler     258
                      aaa. Bireysel Açıklamalar     258
                      bbb. Ailevi Açıklamalar     259
                      ccc. Alt Kültür Açıklamaları     260
                 bb. Yapısal Nedenler     262
                      aaa. Refah Eksikliği Olarak Yoksulluk     262
                      bbb. Yapısallaşmış Dezavantajlar     262
                      ccc.  Sınıfaltı Nosyonu     263
    B. SOSYOLOJİK BOYUTU     265
         1. Yoksulluk-Sosyoloji İlişkisi     265
         2. Sosyolojik Yaklaşımlar Çerçevesinde Yoksulluk     268
             a. Fonksiyonalist Yaklaşım     268
             b. Çatışma Yaklaşımı     273
             c. Etkileşimci Yaklaşım     275
    C. SOSYAL GÜVENLİK BOYUTU     277
         1. Primli Rejim     279
         2. Primsiz Rejim     284

SONUÇ     313

KAYNAKÇA     317