Kategoriler

Suçta Tekerrür

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

45,00 27,00
22,50 13,50
29,25 17,55

Toplam

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Koç
Basım Tarihi : Aralık 2020
Sayfa Sayısı : 140
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-891-2
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Suç ve suçluyla mücadelede ceza hukukunun önemli araçlarından birisi olan tekerrür, kişinin daha önce işlediği suç nedeniyle belli bir cezaya mahkum edilmiş olmasına rağmen suç işlemede gösterdiği kararlılık nedeniyle toplum için oluşturduğu tehlikeliliği ifade eder. İlk suçu işledikten sonra suç işlemekteki ısrarını sürdüren failin ilk defa suç işleyen kişilerden farklı kabul edilmesi ve bunlar için farklı bir suç siyaseti aracının düzenlenmesi bir zorunluluktur. Nitekim esaslı bir ceza siyaseti aracı ve suç genel teorisinin önemli konularından birisi olan tekerrür, birçok yabancı ceza kanununda olduğu gibi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda da yerini almıştır. Bu kitapta, ceza hukukunun en karmaşık konularından biri olduğu ileri sürülen tekerrür kurumu, yapısı ve bütün unsurlarıyla ele alınmış, tekerrüre ilişkin öğretideki görüşler ve en son tarihli Yargıtay kararları detaylı bir şekilde incelenmiştir.


İÇİNDEKİLER
KİTAP HAKKINDA III
ÖNSÖZ V
KISALTMALAR XI
GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM
TEKERRÜRE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

I- TEKERRÜR KAVRAMI ve HUKUKİ NİTELİĞİ 5
A- Tekerrür Kavramı 5
B- Tekerrürün Amacı 9
C- Tekerrürün Hukuki Niteliği 10
II- TEHLİKELİ HAL KAVRAMI ve TEKERRÜRÜN BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 14
A- Tehlikeli Hal Kavramı 14
B- İtiyadi Suç ve Tekerrür 17
C- Suçu Meslek Edinme ve Tekerrür 21
D- Örgütlü Suç ve Tekerrür 23
III- TEKERRÜRÜN TARİHSEL GELİŞİMİ 24
A- Roma Hukuku Dönemi 25
B- Kanonik Hukuk Dönemi 25
C- Çağdaş Hukuklarda Tekerrür 27
1- Alman Ceza Hukukunda Tekerrür 27
2- Fransız Ceza Hukukunda Tekerrür 28
3- İtalyan Ceza Hukukunda Tekerrür 29
4- İsviçre Ceza Hukukunda Tekerrür 30
5- Avusturya Ceza Hukukunda Tekerrür 31
D- Türk Hukukunda Tekerrürün Tarihsel Gelişimi 31
1- Genel Olarak 31
2- İslamiyet Öncesi Türk Hukuku Dönemi 31
3- İslamiyet’in Kabulünden Sonraki Türk Hukuku Dönemi 32
4- Cumhuriyet Dönemi 35
İKİNCİ BÖLÜM
TEKERRÜRÜN TEORİK ESASI

I- TEKERRÜRLE İLGİLİ TEORİLER 39
A- Genel Olarak 39
B- Tekerrür Kurumuna Karşı Olan Görüşler 40
1- Genel Olarak 40
2- İlga Teorisi 42
C- Tekerrürü Kabul Eden Görüşler 44
1- Cezanın Yetersizliği Teorisi 44
2- İsnadiyetin Ağırlığı Teorisi 45
3- Pozitivist Teori 48
II- TEKERRÜRÜN ÇEŞİTLERİ 49
A- Gerçek Tekerrür- Mefruz (Varsayılan) Tekerrür 50
B- Genel Tekerrür- Özel Tekerrür 51
C- Süreli Tekerrür-Süresiz Tekerrür 55
D- Ulusal Tekerrür-Uluslararası Tekerrür 56
E- Zorunlu Tekerrür –İhtiyari Tekerrür 58
III- TEKERRÜRÜN SEBEPLERİ 59
A- Genel Sebepler 59
B- Özel Sebepler 61

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK CEZA HUKUKUNDA TEKERRÜR

I- TEKERRÜRÜN KOŞULLARI 63
A- Genel Olarak 63
B- Daha Önce Kesinleşmiş Mahkumiyete Uğramış Olma 64
1- Ceza Mahkumiyetinin Varlığı 67
2- Verilen Cezanın Kesinleşmiş Olması 72
3- Mahkumiyet Hükmünün Bir Türk Mahkemesinden Verilmesi 77
4- Suç İşlendiğinde Failin Onsekiz Yaşından Küçük Olmaması 79
5- Mahkumiyetin Ortadan Kalkmamış Olması 80
a- Genel Af 81
b- Şikayetten Vazgeçme 82
c- Uzlaştırma 83
d- Önödeme 85
e- Düşme 85
f- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 86
C- Yeni Bir Suç İşlenmesi 87
1- Genel Olarak 87
2- Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmayacağı Haller 89
a- Kasıtlı Suçlar- Taksirli Suçlar 89
b- Sırf Askeri Suçlar- Diğer Suçlar 91
c- Kabahatler-Suçlar 94
d-Yabancı Mahkeme Hükümleri 95
e- Çocuklar Hakkındaki Hükümler 96
D- Belirli Süreler İçerisinde Yeni Bir Suç İşlenmesi (Süre Şartı) 96
1- Süreye İlişkin Sistemler 96
a- Süreli Tekerrür Sistemi 96
b- Süresiz Tekerrür Sistemi 97
c- Karma Sistem 98
2- Sürenin Niteliği 98
3- Tekerrüre İlişkin Hükümlerin Zaman Bakımından Uygulanması 104
II- TEKERRÜRÜN SONUÇLARI 104
A- Genel Olarak 104
B- Seçimlik Yaptırımlarda Hapis Cezasına Hükmedilmesi Zorunluluğu 105
C- Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesi 107
D- Mükerrirler Hakkında İnfazdan Sonra Denetimli Serbestlik 111
1- Denetimli Serbestlik Kavramı 111
2- Hukuki Nitelik 113
3- Denetimli Serbestliğin Uygulanması 114
E- Takdiri İndirim Nedenlerinin Uygulanmasını, Hapis Cezasının
          Ertelenmesini ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasını
          Önleyebilmesi 117
1- Takdiri İndirim Nedenleri ve Tekerrür 117
2- Hapis Cezasının Ertelenmesi ve Tekerrür 118
3- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasını ve Tekerrür 118
SONUÇ 121
KAYNAKÇA 125