Kategoriler

Tasarım Hakkının Gaspı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

48,00
24,00
31,20

Toplam

Yazar : Narmin Askarova
Basım Tarihi : Mayıs 2021
Sayfa Sayısı : 139
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-911-7
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Tasarım, aynı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların müşterilerinin tercihlerinin kendi ürünleri üzerinde yoğunlaşmasını sağlayan önemli hususlardan biridir. Günümüz serbest rekabet piyasasında tasarımcıların tasarımdan doğan haklarının gasp edilmesine sıkça rastlanmaktadır. Haksız rekabetin önlenmesi ve tasarımcıların haklarının korunması amacıyla tasarım hakkına yapılan gasp dikkate alınması gereken önemli konulardandır. Kitabımızın konusu güncel ve değişken konu olması sebebiyle yenilenen Kanunların ve kararların gözönünde bulundurulması gerekmektedir. Bu sebeple de çalışmamız, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde ve yeni Yargıtay kararları dikkate alınarak incelenmeye çalışılmıştır.


İÇİNDEKİLER
KİTAP HAKKINDA III
ÖNSÖZ V
KISALTMALAR XI
ÖZET XIII
ABSTRACT XV
GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM:
TASARIM HAKKI

I. Tasarım Nedir? 5
II. Tasarım Hakkının Niteliği 7
A. Gayri Maddi Mal Olması 7
B. İnhisari Özellik Taşıması 9
C. Mutlak Hak Olması 10
D. Süreyle Sınırlandırılmış Olması 10
E. Ülkesel Olarak Korunması 11
F. Tasarım Hakkının Doğum Anı 12
III. Tasarım Türleri 15
A. Tescilli ve Tescilsiz Tasarımlar 15
B. İki ve Üç Boyutlu Tasarımlar 16
C. Estetik ve Fonksiyonel Tasarımlar 16
D. Endüstriyel Olan ve Endüstriyel Olmayan Tasarımlar 18
E. Parça ve Yedek Parça Tasarımları 19
IV. Tasarımın Korunması 22
A. Tasarımın Korunması Amacı 22
B. Tescilli ve Tescilsiz Tasarımın Korunması 23
C. Korunma Süresi 25
D. Korunma Dışı Haller 26
1. Kamu Düzenine veya Genel Ahlaka Aykırı Tasarımlar 27
2. Teknik Fonksiyonun Tasarımı Şekillendirmesi 28
3. Paris Sözleşmesinin 2. Mükerrer 6. Maddesindeki Unsurları
         İçeren Tasarımlar 31
V. Tasarımın Korunma Şartları 32
A. Yenilik 33
1. Mutlak ve Nispi Yenilik 36
2. Subjektif ve Objektif Yenilik 38
3. Basit ve Nitelikli Yenilik 39
B. Ayırtedici Nitelik 39
1. Genel İzlenimde Farklılık 39
2. Bilgilenmiş Kullanıcı Gözü 41
3. Tasarımcının Tasarımı Geliştirmede Seçenek Özgürlüğünün
         Derecesi 43
C. Kamuya Sunma 45
D. Yenilik ve Ayırt Edici Özellikleri Etkilemeyen Açıklamalar 46
VI. Hak Sahibi 47
A. Tasarım Hakkı Sahibi 47
B. Çalışanların Tasarımları 49

İKİNCİ BÖLÜM:
TASARIM HAKKINA YAPILAN GASP VE
HUKUKİ SONUÇLARI

I. Tasarım Hakkının Gaspı Kavramı 53
II. Tasarım Hakkının Gerçek Hak Sahibine Devri Davası 54
A. Devir Davasının Hukuki Niteliği 55
B. Devir Davasında Davacı 56
C. Devir Davasında Davalı 57
D. Devir Davasında Süre 58
E. Devir Davasının Hüküm ve Sonuçları 59
III. Hükümsüzlük Hali Olarak Gasp 62
A. Hükümsüzlük Halleri 64
B. Hükümsüzlük Davasının Hukuki Niteliği 66
C. Gasp Nedeniyle Açılacak Hükümsüzlük Davası 66
D. Hükümsüzlük Davasında Davacı 69
E. Hükümsüzlük Davasında Davalı 70
F. Hükümsüzlük Davasında Süre 71
G. Hükümsüzlük Kararının Etkileri 72

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
TECAVÜZ HALİ OLARAK GASP VE
HUKUKİ SONUÇLARI

I. Tecavüz Tanımı 77
A. Tecavüz Kavramı 77
B. Tecavüz Halleri 78
C. Gasp Sebebiyle Oluşan Tecavüz Hali 79
II. Gasp Halinde Gerçek Hak Sahibinin İleri Sürebileceği Davalar 81
A. Delillerin Tespiti 82
B. Tecavüzün Tespiti Davası 84
C. Tecavüzün Durdurulması ve Önlenmesi Davası 85
D. Tecavüzün Kaldırılması Davası 87
E. Maddi Tazminat Davası 89
F. Manevi Tazminat Davası 92
G. İtibar Tazminatı Davası 94
III. Tecavüz Davalarında İleri Sürülebilecek Talepler 96
A. Ürün ve Araçlara El Konulması 97
B. Ürün ve Araçlar Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması 98
C. Ürün ve Araçların Şekillerinin Değiştirilmesi veya İmhası 98
D. Hükmün İlgililere Tebliği ve Kamuya İlan Yoluyla Duyurulması 99
E. İhtiyati Tedbirler 101
F. Gümrüklerde El Koyma 104
IV. Görevli ve Yetkili Mahkeme 107
V. Tasarım Suçu ve Ceza 109
SONUÇ 111
KAYNAKÇA 115