Kategoriler

Teori ve Uygulamada Özel Mülkiyet Hakları ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişki

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

415,00 332,00
210,00 168,00
275,00 220,00

Toplam

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Hülya Deniz Karakoyun
Basım Tarihi : Ekim 2023
Sayfa Sayısı : 234
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-625-8200-61-4
ISBN (Online) : 978-625-8200-29-4
Boyut : 16 x 23
Dili : Türkçe

Özel mülkiyet hakları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki bir kitaba sığamayacak kadar derin bir konudur. Bu önsel kabulle birlikte bu kitap ekonomik büyüme açısından özel mülkiyet haklarının büyüme teorilerindeki yerini incelemekte ve ardından ekonomik, felsefi,antropolojik ve hukuki temellerini irdelemektedir. Gerçekten ülkeler mülkiyet hakları geliştikçe mi daha yüksek bir büyüme performansı sergilemekte yoksa büyüyen ve zenginleşen ülkeler mi mülkiyet haklarını geliştirmektedir. Bu doğrultuda kitap ana akım teorilerin savunduğu gibi mülkiyet hakları ile ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığını sınamaktadır. Bununla birlikte mülkiyet hakları olmadan da özel mülkiyet haklarının ortaya çıkardığı pozitif sonuçlara ulaşmanın başka mümkün yollarını da örneklemektedir. 


İÇİNDEKİLER
KİTAP HAKKINDA III
ÖNSÖZ V
GİRİŞ 1

I. BİRİNCİ BÖLÜM
İKTİSADİ BÜYÜME TEORİLERİ

1.1. İktisat Yazınında Büyüme İktisadının Yeri 7
1.2. İktisadi Büyümenin Geleneksel Biçimde Sunulan Gerçekleri 7
1.3. İktisadi Büyümenin Türleri 8
1.4.  İktisadi Büyümenin Kaynakları 9
1.4.1. Keynesyen Harrod- Domar Büyüme Modeli 10
1.4.2. Neoklasik Dışsal Büyüme Modelleri 16
1.4.2.1. Solow-Swan Büyüme Modeli 18
1.4.2.2.Temel Solow-Swan Modeli 18
1.4.2.2.1. Kesikli Fonksiyon Yorumuyla Solow -Swan  Modelinin Varsayımları 20
1.4.2.2.2. Kesintili Fonksiyon Yorumu ile Solow -Swan Modeli 21
1.4.2.2.2.1. Teknolojik İlerleme ve Nüfus Artışının Olmadığı Durumda Denge 22
1.4.2.2.2.2. Teknolojik İlerlemenin Olmadığı ve Nüfus Artışının Olduğu Durumda Denge 24
1.4.2.2.2.3. Teknolojik Gelişme Olduğu Durumda Denge 27
1.4.2.2.2.4. Teknolojik Gelişme Türleri 28
1.4.2.2.3. Sürekli Fonksiyon Yorumuyla  Solow-Swan Modelinin Varsayımları 30
1.4.2.2.3.1. Teknolojik Gelişmenin Olmadığı Nüfus Artışının Olduğu Durumda Denge 32
1.4.2.2.3.2. Teknolojik Gelişme, Nüfus Artışı ve Tasarruf Oranı Artışı Olduğu Durumda Denge 34
1.4.2.3. Yakınsama Hipotezi 35
1.4.2.3.1. Mutlak Yakınsama 35
1.4.2.3.2. Koşullu Yakınsama 38
1.4.2.4. Solow-Swan Modeline Yöneltilen Eleştiriler 39
1.4.3. İçsel Büyüme Modelleri 41
1.4.3.1. Teknolojiyi İçselleştirmeyen Modeller 43
1.4.3.2. Teknolojiyi İçselleştiren Modeller 45
1.4.3.2.1. Ar-Ge Modeli 47
1.4.3.2.2. Beşerî Sermaye Modelleri 51

II. BÖLÜM
KURUMSAL İKTİSAT OKULU VE MÜLKİYET  
HAKLARI ANALİZİ

2.1. Neoklasik İktisadın Eleştiri Noktaları 57
2.2. Kurumsal İktisat Okulu 58
2.2.1. Kurumsal İktisadın Metodolojik Temelleri 65
2.2.1.1. Tarihçi Okul 65
2.2.1.1.1. İngiliz Tarihçi Okul 65
2.2.1.1.2. Alman Tarihçi Okul 66
2.2.1.2. Darwinizm ve Naturalistik Davranış 69
2.2.1.3. Amerikan Pragmatist Felsefe 70
2.2.2. Eski Kurumsal İktisat 71
2.2.2.1. Thorstein Veblen ve Mülkiyet Görüşü 71
2.2.2.2. John R. Commons ve İşlem Maliyetleri 79
2.3. Avusturya Okulu ve Mülkiyet Hakları 83
2.4. Yeni Kurumsal İktisat 93

III. BÖLÜM
MÜLKİYET VE TEMELLERİ

3.1. Özel Mülkiyetin Tanımı ve Özellikleri 97
3.2. Fikri Mülkiyet Hakları 98
3.3. Özel Mülkiyetin Temelleri 102
3.3.1. Özel Mülkiyetin Ekonomik Temelleri 102
3.3.1.1. Ortak Mallar Trajedisi 102
3.3.1.2. Dışsallıklar 103
3.3.1.3. İşlem Maliyetleri 107
3.3.1.4. Sözleşme Maliyetleri 114
3.3.1.5. Mülkiyet Hakları Teorisi 117
3.3.1.5.1. Sınırlı Kamulaştırma Altında Mülkiyet Hakları ve İktisadi Büyüme 119
3.3.1.5.2. Azalan Özel Kaynak Kullanımı ve  İktisadi Büyüme 120
3.3.1.5.3. Varlık Ticareti Önünde Engel Olarak  Güvencesiz Mülkiyet Hakları 121
3.3.1.5.4. Varlığın Teminat Olarak Kullanılabilmesi ve Mülkiyet Hakları 123
3.3.2. Özel Mülkiyetin Felsefi Temelleri 126
3.3.3. Özel Mülkiyetin Antropolojik ve Siyasi Temelleri 135
3.3.4. Mülkiyet Hakları ve Hukuki Temelleri 136
3.3.4.1. Roma Hukukunda Mülkiyet Hakları Analizi 138
3.3.4.2. T.C. Anayasasında ve Türk Medeni Hukukunda Mülkiyet Hakları 139

IV. BÖLÜM
AMPİRİK ANALİZ

4.1. Mülkiyet Hakları ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişki 143
4.1.1. Mülkiyet Hakları ile İktisadi Arasındaki İlişkiyi Büyümeyi Olumlayan Çalışmalar 146
4.1.2. Mülkiyet Hakları ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkiyi Olumsuzlayan Çalışmalar 152
4.2. Mülkiyet Hakları Endeksleri 153
4.3. Ampirik Analiz 171
4.3.1. Model, Veri Seti ve Değişkenler 172
4.3.2. Yöntem ve Uygulama 172
4.3.3. Sonuç 178
SONUÇ 179
KAYNAKÇA 187
EK 203