Kategoriler

Tıp Hukuku Dergisi 2021 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

955,00
480,00
625,00
645,00
805,00

Toplam

Basım Tarihi : 2021
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında / About Our Journal

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Legal Yayıncılık işbirliği ile çıkarılan hakemli dergimiz tıp hukuku alanına ilişkin çok farklı konulardan çalışmalar içermektedir. Dergi tıp ceza hukukundan, tıp anayasa hukukuna ve insan haklarına kadar geniş bir yelpazeyi içermektedir.

 Tıp hukuku, diğer hukuk dalları ile olan yakın ilişkisi bulunan, ancak  bağımsız bir niteliğe sahip olamayan ve çoğunlukla özel hukuk içinde incelenen bir hukuk dalı olarak görünmektedir. Tıp hukukunun, özel hukuk dışında, ceza hukuku, anayasa hukuku, insan hakları hukuku ve idare hukuku ile olan ilişkisi de açıktır. Bu nedenle, bu alandaki yayınlar genelde konuya ilgili alan bakımından yaklaşan yayınlar olmuştur. Ancak bugün artık tıp hukukunun ülkemizde hak ettiği yere gelmeye başladığı görülmektedir. Henüz fakültelerimizde tıp hukuku ana bilim dalları bulunmasa da, birçok fakültede seçimlik ders olarak önceden beri yer almakta, hatta bazı fakültelerde zorunlu ders olarak dahi müfredata konulmuş bulunmaktadır.

 Son yıllarda tıp hukukunun çok farklı alanlarına ilişkin olarak birçok monografik çalışmanın da yapıldığı görülmektedir. Barolar ve diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen kurultaylar, konunun ilgi gördüğünü göstermektedir. Yine birçok üniversite ve kurum tarafından hemen her hafta sonu “tıp hukuku sertifika programları” düzenlenlenmektedir.

 Bütün bu gelişmeler, artık sırf tıp hukuku alanına münhasır bir derginin zamanının geldiğini ortaya koymuş bulunuyor.

 Bu derginin amacı, öncelikle tıpçı ve hukukçuları bir araya getirmektir. Dergi sadece hukukçuların inhisarında olmayacaktır. Tıpçıların da konuya ilişkin hukuksal sorunlar içeren yazılarının yayınlanmasını arzu etmekteyiz ve dergimizde bunun örneklerini görmektesiniz.

Sırf tıp hukukunu ilgilendirmesi nedeniyle başka bir sureli yayınla doğrudan bağlantı kurmakta zorlanılan yayınlar için de bir mecra oluşturmak düşüncesi de bu derginin çıkışında yatan nedenlerden birisidir.

 Dergimizde her biri birbirinden değerli hukukçular ve tıpçılar tarafından hazırlanan çalışmalar yer almaktadır.

GENEL EDİTÖR

Hakan Hakeri

EDİTÖRLER KURULU

Derya Tekin
Ergun Özsunay
Fatih Birtek
Hayrunnisa Özdemir

YAYIN KURULU

Hacı Kara
Melik Kartal
Murat Tümay
Özlem Yenerer Çakmut
Refik Korkusuz
Sevtap Metin

DANIŞMA KURULU

Ahmet Nezih Kök
Faik Çelik
Mehmet Ayan
Murat Doğan
Ramazan Yıldırım
Tevfik Özlü
Yener Ünver

Tıp Hukuku Dergisi Yıl 2021 Sayı 19

  • Estetik Sağlık Turizmi Hukuku - Ayfer Uyanık
  • Covid-19 Aşısı ve Hukuk - İpek Sevda SÖĞÜT, Olgun Akbulut
  • Yargıtay Kararları Işığında Jinekolojik Vakalarda Aydınlatılmış Onam - Emre MAT , Gazi YILDIZ, Ahmet KALE, Tülay Yıldırım Mat
  • Tıbbi Kayıtların Tutulması ve Saklanmasından Doğan Sorumluluğa Zayıfların Korunması Açısından Bakmak: Eyüp Kurt Başvurusu - Eda YILDIZ
  • Alternatif Yollarla Anne Sütü Temininin Hukuki ve Tıbbi Yönden Değerlendirilmesi - Yiğit İLTAŞ, Şevkiye Berfin IŞIK YILMAZ, Yasemin İLTAŞ

Tıp Hukuku Dergisi Yıl 2021 Sayı 20

  • Chakrabarty, Moore ve İnsan Genleri BRCA1/2: ABD’de Gen Patentlerinin Hukukî Geçmişi, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Düzenlemeler ve Bir Biyoetik Değerlendirme - Hakan ERTİN, M. Kemal TEMEL, Sevtap Metin, M. İhsan KARAMAN
  • Eczacılar ile Eczanelerin Hukuki Durumu ve 3359 Sayılı Kanun Değişikliği Kapsamında Değerlendirilmesi - Neslihan PELVAN
  • Takviye Edici Gıdalar ve Yasal Sorunlar - İbrahim Ankara
  • Tele-Tıp Uygulamaları ve Hukuki Boyutunun Asgari Kuralları - Qaisar NASRAT
  • Mevzuatta ve Uygulamada Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Hukuki Sorumlulukları - Hüseyin Güray BİÇER

 1. Tıp Hukuku Dergisi, yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir.

Journal of Medical Law is a peer-reviewed journal published two times in a year.

 2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, Tıp Hukuku alanını ilgilendi­ren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incele­mesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning medical law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

 3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

 5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

 6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalı­ş­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor.

 7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.  

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.

 9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alpha­betically arranged bibliography as well.

 10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

 11. Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar ha­keme gönderilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial board. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amend­ments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board.

 12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party. 

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Tıp Hukuku Dergisi 2021 Yılı Aboneliği Sayıları