Kategoriler

Tıp Hukuku Dergisi 2024 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

2.305,00
1.165,00
1.615,00
1.510,00
1.975,00

Toplam

Basım Tarihi : 2024
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

DergimizHakkında

Dergimiz 2012 yılından beri yılda iki kez yayınlanmaktadır. Tıp ve sağlık hukuku alanındaki gerek hukukçular ve gerekse sağlık mesleği mensupları tarafından hazırlanan makaleler dergide yer almaktadır.

Dergimizin etik ilkeleri, yayın ve intihal politikasına ilişkin detaylı bilgilere https://legal.com.tr/dergi/tiphukukudergisi adresinde yer verilmiştir.

 

 

About Our Journal

Our journal has been published twice a year since 2012. Articles prepared by both lawyers and healthcare professionals in the field of medicine and health law are being publishedin the journal.

Detailedin formation about our journal's ethical principles, its po­licy on publication andplagiarism may be found in the following add­ress: https://legal.com.tr/dergi/tiphukukudergisi

Tıp Hukuku Dergisi Yıl 2024 Sayı 25

Tıp Hukuku Dergisi Yıl 2024 Sayı 26

1. Tıp HukukuDergisi, yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.

Journal of Medical Law is a peer-reviewed journal publishedtwo times in a year.

 

2. Dergi’de yayınlanabilecekyazılar, Tıp Hukuku alanını ilgilendi­ren içerikte her türlü makale, karar incelemesive kitap incele­mesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupadilleridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerningmedi­cal law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development,book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and inother European languages are welcome.

 

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerdeyayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be publishedel­sewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.

 

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versi­yon­lar)formatında (.doc veya .docx dosya uzantılı olarak) yazılmış ol­malı­dır. Ayrıcayazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı,iki yana yas­lı

Dipnotlar: Sayfa altında,Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or. docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions).Articles should be written according to the following style gu­idelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman,12 points, at 1.5 line spacing, justi­fied

Footnotes: Times New Roman, 10 points,at 1 line spacing, justi­fied

5. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen makaleler https://tiphukuku.legaldergi.com.tr/dergi.jsp adresindeyer alan dergi sis­temine yazar tarafından yüklenmelidir. Makale yüklemesiiçin yazarların belirtilen dergi sistemi üzerinden email adresleri veoluşturacakları şifre ile kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt ve makale yüklemeaşamalarına ilişkin detaylı bilgi için “https://legal.com.tr/icerik/ yayin-ilkeleri” adre­simizde yeralan “Dergi Platformu Yazar Kullanım Kılavuzu” incelen­melidir. Makale yüklemeişlemi tamamlandıktan sonra yayınevi tarafın­dan gerek­li değerlendirmeyapılacak olup, makale yazarları süreç takibi­ni anılan sistem üzerindengerçekleştirebilecektir. Makalenin basılı ola­rak teslimi gerekmemektedir.

The articles that are sent forpublication, have to be uploaded by the author to the journal system that’saddress is “https://tiphukuku.legaldergi. com.tr/dergi.jsp".In order to upload the article to the system, authors have to sign up withtheir own e-mail addresses and adjust a password to register. The “JournalSystem Usage Guide” in the address of, https:// legal.com.tr/icerik/ yayin-ilkeleri, the steps shouldbe viewed for the exhaustive information about signing up to the system anduploading the articles. After the articles are uploaded by the author, thearticle will be evaluated by the publishing house. The evaluation steps can beseen on the system. The printed version of the article is not required to bedelivered to the publishing house.

 

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına,ça­lış­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numa­ra­larına,elektronik posta adreslerine ve “https: //orcid.org” adresinden alı­nacak ORCIDkoda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de editöre ulaştırıl­malıdır.

Along with the paper, the following mustbe submitted to the editor: the name, and the title of the author (authors), his/herinstitutional affilia­tion; his/her street address, telephone number (s) where he/shecould be easily reached; his/her e-mail address (addresses), and the informationabout ORCID code which would be obtained through the web address of https: //orcid.org and CV (shouldbe attached photo)


7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir. Özet (öz) ya­zımındaen fazla 250 kelime kullanılmalıdır. Makaleler en az 5, en fazla 10 adet anahtarkelime/keywords içermelidir.

Papers submitted to the Journal must havetitles, and abstracts both in Turkish and in English. Abstracts should beinclude up to 250 words. Papers must containat least 5 and at the most 10 keywords.

 

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyuta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtarkelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the contentof the article.

 

9. Dergiye gönderilen makalelerde atıf dipnotları ve kaynakçaOxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OS­COLA) stilindehazırlanmalıdır.

Citation footnotes and bibliographyshould be prepared in Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities(OSCOLA) style in the articles that sent to journal.

 

10. Etik ilkeler ve kurallar konusunda ‘Yayın Etiği Komitesi’nin(Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/)) yönergesiniesas almıştır.

On the subject of ethical principles and rules, it took thedirectives of the Committee on Publication Ethics -COPE (COPE: Committee on PublicationEthics) as a basis.

 

11. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

 

12. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM(Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafındandenetlenme­sine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.

All reviewers’ evaluation reports will be kept for at leastfive years af­ter publication and copies of these reports will be sent to the ULAK­BİM(Turkish Akademic Network and Information Center) Law Databa­se Committee wheneverrequired.

13. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek birPDF kop­yası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yük­lenir.Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.

Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as aPDF file to the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Alsotwo copies of the published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.

 

14. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına vebu sayıda hakem­lik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the published issue will be sent both to theauthor (s) and to the reviewer (s).

 

Hakem Değerlendirme Sistemi/Arbiter Evaluation System

15. Yayın Kurulu’nda ilkdeğerlendirilmesi yapılan makaleler,ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makaleninyayınlanmasına ya da dü­zeltme istenmesine ya da ya­yınlanmamasına karar verilecekve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmişyazı, Yayın Kuru­lu’nca, tekrar ha­keme gönderilir.

After the initial assessment of the articles is completedby the edi­torial board, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymo­usly.In accordance with the reviewer’s report, editing may be reques­ted, the articlemay get published, or the article may be rejected. The author shall be notifiedof the decision as soon as possible. The editorial board shall submit the final,or the edited article to the peer reviewer one more time.

 

16. Her makale için hakem sayısı en az iki olup, iki hakemingö­rüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin gö­rüşü alınacaktır.

For each paper there would be at least two arbiters; whenthese two arbiters have conflicting opinions, either the editor or a third arbiterwill be consulted.

 

17. Dergi, hakemin yazarıbilmemesi esasına (kör hakemlik) da­ya­nır.Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliğisağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tityof the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

Tıp Hukuku Dergisi 2024 Yılı Aboneliği Sayıları