Kategoriler

Toplam Kalite Yönetimine Güncel Yaklaşım

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

345,00 276,00
175,00 140,00
225,00 180,00

Toplam

Yazar : Baki Yiğit Çakmakkaya , Dr. Teoman Akpınar , Necat Batur
Basım Tarihi : Kasım 2013
Sayfa Sayısı : 134
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-25-9
ISBN (Online) : 978-605-315-444-0
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNE GÜNCEL YAKLAŞIM

 

Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA, Teoma AKPINAR, Necati BATUR

 

- Temel ve Bağlı Kavramları ile Kalite

- Toplam Kalite Yönetimi ve Kapsamı

- Toplam Kalite Yönetiminin Analizi

 


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ  III
KISALTMALAR  V
İÇİNDEKİLER  VII
ŞEKİLLER LİSTESİ  XI
TABLOLAR LİSTESİ XI
BİRİNCİ BÖLÜM
TEMEL VE BAĞLI KAVRAMLARI İLE KALİTE
1 Kalitenin Tanımı  1
2 Kalitenin Tarihi  2
3 Kalite Türleri 8
31 Yeniden Tasarım Kalitesi  8
32 Uygunluk Kalitesi 8
33 Performans Kalitesi  9
4 Kalite kontrol  9
5 Kalite güvencesi  12
6 Toplam Kalite  13
7 Kalite Ödülleri  14
71 Ulusal Kalite Ödülü  14
72 Dünya’da Kalite Ödülleri  15
721 Deming Ödülü  15
722 Kanada Toplam Kalite Faaliyetinde Mükemmellik Ödülü  16
723 Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü  16
724 Avrupa Kalite Ödülü  17
725 Singapur Kalite Ödülü  18
726 Danimarka Kalite Ödülü  18
727 Polonya Kalite Ödülü  19
728 Arjantin Ulusal Kalite Ödülü  19
73 Uluslararası Kalite Kuruluşları  19
74 Uluslararası Kalite Belgeleri  20
8 Toplam Kalite Yönetiminin Öncüleri  20
81 Ahi EVRAN  20
82 W A SHEWHART  21
VIII İçindekiler
83 Philip B CROSBY  22
84 WEdwards DEMING  23
85 Armand VFEIGENBAUM  25
86 Joseph M JURAN  27
87 Genichi TAGUCHI  29
88 Kaoru ISHIKAWA  30
89 Masaaki IMAI  31
810 Philip KOTLER  32
811 Frederick Winslow TAYLOR  34
812 Shigeo SHINGO  35
813 Peter DRUCKER  37
814 David A GARVIN  38
815 ICharles B HANDY  39
816 J Tom J PETERS  40
817 L Claus MOLLER  42
İKİNCİ BÖLÜM
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE KAPSAMI
1 Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı 45
2 Toplam Kalite Yönetiminin Amacı  47
3 Toplam Kalite Yönetiminin Unsurları 48
31 Hedef Kitle Odaklılık  48
32 Sürekli İyileştirme  49
33 Katılımcılık  52
34 Liderlik  53
35 Hataların Önlenmesi 56
36 Eğitim  57
37 Performans Değerleme  58
4 Toplam Kalite Yönetiminde Kullanılan Teknik ve Araçlar  58
41 Toplam Kalite Yönetimi Teknikleri  58
411 Standardizasyon  58
412 Uluslararası Standart Kuruluşları ve Türk Standartları Enstitüsü
(TSE)  60
413 Kalite Güvence Sistemleri  63
414 Kalite Yönetim Sistemi ve Kalite Yönetim Sisteminin
Kurulması  66
42 Kalite Yönetimi Araçları  73
İçindekiler IX
421 Sürekli Gelişim (PUKÖ) Döngüsü  74
422 Kalite Çemberleri  75
423 Benchmarking (Kıyaslama)  77
424 Kontrol Çizelgeleri  78
425 İlişki Diyagramı  78
426 Beyin Fırtınası  79
427 Altı Şapkalı Düşünme Yöntemi  81
428 Sebep Sonuç Analizi  82
429 Pareto Analizi  83
4210 SWOT Analizi 84
5 Toplam Kalite Yönetiminin İlişkili Olduğu Alanlar  86
51 Toplam Kalite Yönetimi Çevre Güvenliği İlişkisi  86
52 Toplam Kalite Yönetimi Bilgi Güvenliği İlişkisi  87
53 Toplam Kalite Yönetimi Gıda Güvenliği İlişkisi  88
54 Toplam Kalite Yönetimi İş Sağlığı ve Güvenliği İlişkisi  90
55 Toplam Kalite Yönetimi Sosyal Sorumluluk İlişkisi  93
551 Sistem ve Süreç Odaklılık ve Sosyal Sorumluluk  94
552 Sürekli İyileştirme (KAİZEN) Felsefesinin ve Sürekli Eğitim
Politikasının Sosyal Sorumluluk Üzerine Etkisi  94
553 EFQM Modeli ve Sosyal Sorumluluk Bağlantısı  95
56 Toplam Kalite Yönetimi Örgütlerde Hizmet Üretimi Uygulamaları
İlişkisi  97
57 Toplam Kalite Yönetimi CE İşareti Bağlantısı  102
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ANALİZİ
1 Toplam Kalite Yönetiminin Klasik Yönetim Anlayışı İle
Karşılaştırılması  105
3 Toplam Kalite Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi  113
4 Toplam Kalite Yönetiminin Önündeki Engeller  115
41 Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Bürokrasiye Dönüşmesi  115
42 Örgütsel Değişime Karşı Direnç Gösterilmesi  115
43 TKY Sürecine Tüm Çalışanların Katılımının Sağlanamaması  117
44 TKY Uygulamaları Konusunda Düşük veya Yüksek Beklentilere
Sahip Olunması  117
45 Mevcut Durumun Yeterince Analiz Edilmemesi  118
46 Yetersiz eğitim  118
X İçindekiler
47 Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Çalışanlara Yeni İş Yükü
Getirdiğinin Düşünülmesi  119
48 Yöneticilerin Otoritelerinin Azalacağı Kaygısı Duymaları  119
5 Toplam Kalite Yönetiminden Beklenen Faydalar  120
51 Kaliteyi Sürekli İyileştirmek ve Geliştirmek  120
52 Ürün ve Hizmetlerin Maliyetlerini düşürmek  122
53 Verimliliği artırmak  123
KAYNAKÇA  125
ŞEKİLLER LİSTESİ
Şekil: 1 5S Prensipleri  51
Şekil: 2 Toplam Kalite Yönetimi uygulamasına başlayacak bir kuruluşta
atılması gereken genel adımlar  68
Şekil: 3 Üniversitelerde Bilimsel Araştırma Projesi İş Akış Şeması 71
Şekil: 4 Süreç Hiyerarşisi  72
Şekil: 5 Süreç Akışı  73
Şekil: 6 Problem çözme sürecinde Geleneksel Yaklaşım ve Kalite
Yaklaşımları  73
Şekil: 7 Planla, Uygula, Kontrol et, Değiştir, (PUKD süreci)  74
Şekil: 8 Neden-Sonuç Diyagramı 82
Şekil: 9 Pareto Analizi  84
Şekil: 10 SWOT Analizi  85
Şekil: 11 CE İşareti  103
Şekil: 12 Stratejik Planlama Süreci  111
TABLOLAR LİSTESİ
Tablo: 1 ISO Serileri  101
Tablo: 2 Toplam Kalite Yönetimi ile Klasik Yönetim Anlayışı
Arasındaki Farklar  107
Tablo: 3 Japon İşletme Yönetimi İle Batılı İşletmelerin Yönetimi
Arasında Karar Alma Açısından Farklılıklar  108