Kategoriler

Tüketici Hukukunda Taksitle Satış Sözleşmesi ve Tüketici Senedi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

340,00 272,00
170,00 136,00
225,00 180,00

Toplam

Yazar : Av. Ömer Faruk İlgün
Basım Tarihi : Ağustos 2021
Sayfa Sayısı : 197
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-926-1
ISBN (Online) : 978-605-315-927-8
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Taksitle satış sözleşmelerinin Kanunun aradığı şekilde yapılmadığı ve tüketicilerin zarara uğratıldığı görülmektedir. Ayrıca tüketiciden senet alındığı ve bu senetlerin Kanunun aradığı şekle uygun olmadığı görülmektedir. Bunu gören Kanun koyucu 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile  "tüketici senedine" ve "taksitle satış sözleşmesine" kurallar getirmiştir. Bu kurallara aykırı sözleşme veya tüketici senedinin geçersiz olduğu belirtilmiştir. Ayrıca satıcı ve sağlayıcıların bu kurallara aykırı işlem yapması halinde  para cezası ile cezalandırılacağını belirtmiştir.


İÇİNDEKİLER
KİTAP HAKKINDA III
ÖNSÖZ V
KISALTMALAR VII
GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM
TÜKETİCİ HUKUKUNDA TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

I. TÜKETİCİ HUKUKUNDA TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI,
    HUKUKİ NİTELİĞİ ve  KONUSU 3
Genel Olarak 3
1.Tüketici 3
2.Satıcı-Sağlayıcı 5
3.Tüketici İşlemi 5
4.Tüketici İşleminin Denetimi 7
5.Taksitle Satış Sözleşmesinin Tanımı 10
6.Taksitle Satış Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 11
7.Taksitle Satış Sözleşmesinin Konusu 11
8.Taksitle Satış Sözleşmesinin Şekli 13
II. TÜKETİCİ HUKUKUNDA TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN
      UNSURLARI 15
Genel Olarak 15
1.Tüketicinin Satış Bedelini Kısım Kısım Ödemesi 15
2.Satıcı veya Sağlayıcının Malın Teslimini veya Hizmetin İfasını Üstlenmesi 15
3.Tarafların Anlaşması 15
4.Taksitle Satış  Sözleşmesinin  Süresi 16
III. TÜKETİCİ HUKUKUNDA TAKSİTLE SATIŞA İLİŞKİN HÜKÜMLER 16
Genel Olarak 16
1.Cayma Hakkı 17
1.1.Cayma Hakkkının Kullanılma Süresi 18
1.2.Cayma Hakkkının Kullanılma Şekli 19
1.3.Cayma Hakkkının Kullanıldığının İspat Şekli 19
1.4.Cayma Hakkı Süresinde Maldan Yararlanma 20
1.5.Cayma Hakkı Konusunda Tüketicinin Bilgilendirilmesi 23
2.Yagıtay Kararlarında Cayma Hakkının Kullanılması 26
2.1.Yüzyüze Peşin Satışda Cayma Hakkı Kullanılamaz 26
2.2.Cayma Hakkının Süresinde Kullanıldığı Tanıkla İspat Edilemez 27
2.3. Tüketicinin Satıcıyı Bulduğu Finansal Kiralama İşlemlerinde Cayma
       Hakkı Kullanılamaz. 29
2.4.Tüketicinin Bilgilendirildiğine İlişkin İspat Yükü Satıcı veya Sağlayıcıya
      Aittir 32
2.5.Eğitim Seti Satışında Tüketicinin Hizmetten Yararlanma İmkanı Olup
      Olmadığı Araştırılmalıdır. 34
2.6.Canlı Ders-İngilizce Eğitim Kasetlerinin Tüketicinin Aldatılması Sonucu
      Satılıp Satılmadığının Araştırılması Gerekir 35
2.7.İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 7. maddesinde
      Sözleşme Konusu Mal ve Hizmetin Temel Niteliklerinin Yazılması
      Zorunludur 37
2.8.Sözleşmede Tüketicinin Kendi El Yazısı ile Ad, Soyad, İmza ve Tarihin
      Yazılması ve Ayrıntılı Bilgilendirilme Metninin El Yazısı İle Doldurulması
      Zorunludur 39
2.9.CD Satışı Sonrası Cayma Hakkının Kullanılması 40
2.10.Tüketicinin Sözleşmeye Konu Tesise Hiç Gitmediği,Tatil Hakkını
       Kullanmadığı Anlaşılmıştır. O Hâlde, Tüketici Tatil Hakkından
      Faydalanmadığına Göre Cayma Hakkı Süresi Başlamaz 41
3.Tüketicinin Cayma Hakkı Olan Diğer Sözleşmeler 44
3.1.Tüketici Kredisi Sözleşmesi 44
3.1.1.Yargıtay Kararlarında Tüketici Kredisi Sözleşmesi 46
3.2.Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmesi 48
3.2.1.Yargıtay Kararlarında Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmesi 50
3.3.İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler 53
3.3.1.Yargıtay Kararlarında İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler 56
3.4.Mesafeli Sözleşmeler 57
3.4.1.Yargıtay Kararlarında Mesafeli Sözleşmeler 62
3.5.Finansal Hizmetlere İlişkin Sözleşmeler 63
3.5.1.Yargıtay Kararlarında Finansal Hizmetlere İlişkin Sözleşmeler 64
3.6.Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri 65
3.6.1.Yargıtay Kararlarında Devre Tatil Sözleşmesi 93
3.7.Abonelik Sözleşmeleri 115
3.7.1.Yargıtay Kararlarında Abonelik Sözleşmesi 116
4.Cayma Hakkının Kullanılması  ve Sonuçları 118
5.Kıymetli Evrak Düzenlenmesi 119
6.Temerrüt 119
7.Erken Ödeme 122
8.Cayma Hakkının Kullanılma İmkanı Olmayan Ürün Türleri 123
IV. TÜKETİCİ HUKUKUNDA TAKSİTLİ SATIŞLARA İLİŞKİN
      UYUŞMAZLIKLARIN  ÇÖZÜM     YOLLARI 126
Genel Olarak 126
İKİNCİ BÖLÜM
TÜKETİCİ  HUKUKUNDA TÜKETİCİ  SENETLERİ

I.TÜKETİCİ SENETLERİ 129
Genel Olarak 129
1.Nama Yazılı Senedin Şekil Şartları 131
2.Nama  Yazılı Senedin  Devri 132
3.Nama Yazılı Senedin Devrinin Sonuçları 134
4.Uygulamada Tüketiciden Senet Alınan Sözleşme Türleri 152
II. TÜKETİCİ SENEDİNİN EMRE DÜZENLENMESİ HALİNDE
     GEÇERSİZLİĞİNE İLİŞKİN  BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ VE
     YARGITAY KARARLARI 157
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM MERCİLERİ

I.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM MERCİLERİ 165
1. Tüketici Hakem Heyeti, Arabuluculuk, Tüketici Mahkemesi 165
1.1. Tüketici Hakem Heyeti 165
1.2.Arabuluculuk 172
1.2.1. Arabuluculuğa  Başvuru Zorunluluğu Olmayan Dava Türleri 174
1.2.2. Arabuluculuk Ücreti 176
1.3. Tüketici Mahkemesi 176
SONUÇ 179
KAYNAKÇA 181