Kategoriler

Türk Ceza Hukukunda Seçim Suçları ve Cezaları

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

295,00 236,00
150,00 120,00
195,00 156,00

Toplam

Yazar : Av. Elif Korkmaz
Basım Tarihi : Eylül 2019
Sayfa Sayısı : 164
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-737-3
ISBN (Online) : 978-605-315-738-0
Boyut : 16x23
Dili : Türkçe

Bu çalışmada 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 133 ila 172. Maddeleri arasında hüküm altına alınan suçlar, Yargıtay kararları ve kanunların yorum aracı olan gerekçeleri göz önüne alınarak açıklanmış ve çalışma kapsamında kanunda yer alan dört adet suç tipi ceza hukuku anlamında incelenmiştir. Yeterli yerli kaynağın bulunamaması sebebiyle, seçim suçları ve cezaları hususunda Alman Ceza Hukukuna ve Federal Mahkeme Kararlarına başvurmak elzem olmuştur.


İÇİNDEKİLER
GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAMSAL YAKLAŞIMI İLE SEÇİM VE SEÇİM HUKUKU

I. DEMOKRASİ VE SİYASAL TEMSİL 5
A. Demokrasi 5
1. Demokrasi Kavramı 5
2. Demokrasi Teorileri ve Demokrasinin Temel İlkeleri 8
a. Normatif Demokrasi Teorisi 8
b. Ampirik Demokrasi Teorisi 9
B. Siyasal Temsil 10
II. SEÇİM HUKUKU 13
A. Seçim Kavramı 13
B. Oy Hakkı 15
C. Demokratik Seçimlerin Temel Unsurları 17
1. Seçimlerin Serbestliği İlkesi 19
2. Genel Oy İlkesi 23
3. Eşit Oy İlkesi 25
4. Tek Dereceli Seçim İlkesi 26
5. Gizli Oy İlkesi 26
6. Kişisel Oy İlkesi 28
7. Açık Sayım ve Döküm İlkesi 30
8. Seçimlerin Makul Aralıklarla Yapılması İlkesi 31
9. Yargı Yönetimi ve Denetimi İlkesi 31

İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK HUKUKUNDA SEÇİMLERİN YÖNETİMİ VE DENETİMİNDEN SORUMLU KURULLAR

I. YÜKSEK SEÇİM KURULU 33
A. Yüksek Seçim Kurulunun Osmanlı Devletinden Günümüze
      Tarihsel Gelişimi 33
    B. Yüksek Seçim Kurulunun Hukuki Yapısı 37
1. Yüksek Seçim Kurulunun Bir Yüksek Mahkeme Olmadığı
      Görüşü 38
2. Yüksek Seçim Kurulunun Bir Yüksek Mahkeme Olduğu
     Görüşü 39
II. YÜKSEK SEÇİM KURULU’NUN YAPISI, GÖREV VE
       YETKİLERİ 43
A. Yüksek Seçim Kurulunun Yapısı 43
B. Yüksek Seçim Kurulunun Görev ve Yetkileri 45
1. İdari Görev ve Yetkileri 46
2.Yargısal Görev ve Yetkileri 48
III. YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARININ ÇEŞİTLERİ 49
A. Genel Olarak 49
B. İdari Nitelikli Kararları 50
C. Yargısal Nitelikli Kararları 50
D. İlke (Emsal) Kararları 51
IV. DİĞER KURULLAR 52
A. İl Seçim Kurulu 52
1. Kuruluşu ve Yapısı 52
2. Görevleri 53
a. Yargısal Görevleri 53
b. İdari Görevleri 53
B. İlçe Seçim Kurulu 54
1. Kuruluşu ve Yapısı 54
2. Görev ve Yetkileri 55
a. İdari Nitelikli Görevler 55
b. Yargısal Nitelikli Görevler 56
C. Sandık Kurulu 57
1. Kuruluşu ve Yapısı 57
2. Görev ve Yetkileri 57
a. İdari Görev ve Yetkileri 57
b. Yargısal Görev ve Yetkileri 58
D. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu 58
1. Kuruluşu ve Yapısı 58
2. Görev ve Yetkileri 59
a. İdari Nitelikli Görevler 59
b. Yargısal Nitelikli Görevler 60

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SEÇİM SUÇLARI VE CEZALARI

I. 298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN
    KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNUNDA YER ALAN SEÇİM
     SUÇLARI 61
A. Genel Olarak Seçim Suçu 61
II. İNCELENEN SUÇLAR 64
A. Seçmen Kütüğü Düzenlemekle Görevli Olanların İşlediği Suçlar 64
1. Genel Açıklamalar 64
2. Suçla Korunan Hukuki Değer 66
3. Suçun Unsurları 68
a. Tipiklik Unsuru 68
b. Maddi Unsurlar 69
i. Suçun Konusu 70
ii. Hareket (Fiil) 72
iii. Netice 74
iv. Fail 75
v. Mağdur 76
c. Manevi Unsur 77
i. Genel Bilgiler 77
ii. Suçun Nitelikli Halleri 79
d. Hukuka Aykırılık ve Hukuka Uygunluk Nedenleri 79
4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 82
a. Teşebbüs 82
b. İştirak 83
c. İçtima 86
5. Yaptırım 89
6. Görevli ve Yetkili Mahkeme 90
7. Muhakeme Usulü 91
B. Seçmen Kütüğü, Seçmen Listeleri ve Diğer Belgeler Üzerinde
    Suçlar 91
1. Genel Açıklamalar 91
2. Suçla Korunan Hukuki Değer 94
3. Suçun Unsurları 97
a.  Maddi Unsurlar 97
i. Suçun Konusu 97
ii. Hareket (Fiil) 97
iii. Netice 100
iv. Fail 101
v. Mağdur 102
b. Manevi Unsur 103
i. Genel Bilgiler 103
ii. Nitelikli Hal 104
c. Hukuka Aykırılık Unsuru 104
4.Suçun Özel Görünüş Biçimleri 105
5. Yaptırım 108
6. Görevli ve Yetkili Mahkeme 109
7. Muhakeme Usulü 110
C. Oy Sandığı Üzerinde Suçlar 112
1. Genel Açıklamalar 112
2. Suçla Korunan Hukuki Değer 112
3. Suçun Unsurları 114
a. Maddi Unsurlar 114
i. Suçun Konusu 114
ii. Hareket (Fiil) 116
iii. Netice 120
iv. Suçun Faili 121
v. Mağdur 122
b. Manevi Unsur 122
i. Genel Bilgiler 122
     ii. Suçun Nitelikli Halleri 123
c. Hukuka Aykırılık Unsuru 123
4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 123
5. Yaptırım 124
6. Görevli ve Yetkili Mahkeme 124
7. Muhakeme Usulü 125
D. Oy Verme Sonucuna Tesir Etme Suçu 125
1.Genel Açıklamalar 125
2. Suçla Korunan Hukuki Değer 126
3. Suçun Unsurları 128
a. Maddi Unsurlar 128
i. Suçun Konusu 128
ii. Hareket (Fiil) 128
iii. Netice 133
iv. Suçun Faili 133
v. Mağdur 134
b. Manevi Unsur 135
i. Genel Bilgiler 135
ii. Nitelikli Hali 135
c. Hukuka Aykırılık Unsuru 136
4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 136
5. Yaptırım 139
6.Görevli ve Yetkili Mahkeme 139
7. Muhakeme Usulü 139
SONUÇ 141
KAYNAKÇA 145