Kategoriler

Türkiye’de Genital Muayene Uygulamaları ve Avukatların Genital Muayene Uygulamalarına İlişkin Farkındalıkları

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

205,00 164,00
105,00 84,00
135,00 108,00

Toplam

Yazar : Av. Deniz Çelik Tatarka
Basım Tarihi : Ocak 2023
Sayfa Sayısı : 129
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-625-8200-38-6
ISBN (Online) : 978-625-8200-37-9
Boyut : 16 x 23
Dili : Türkçe

Genital muayene, ceza muhakemesi hukukunda beden muayenesi kavramının bir alt başlığı olan iç beden muayenesi kapsamında incelenmekte iken ceza hukukunda da Genital Muayene Suçu olarak yer almaktadır. Genital muayene, özellikle rıza alınmaksızın gerçekleştirildiği durumlarda kadın ve çocuklarda büyük travmaları da beraberinde getiren, daha ileri boyutta ise kadın cinayetlerine ve intiharlara sebep olabilen bir süreçtir. Ayrıca genital muayenenin hekimin sır saklama yükümlülüğü ve gizlilik kavramlarına da aykırı olduğu görülmektedir. Çünkü muayene neticesinde elde edilen bilgi hasta ile hekim arasında kalmamakta, yargılama mercilerine bildirilmektedir. Bu nedenlerle de genital muayene hem tıbbi hem de hukuki boyutta oldukça eleştirilen bir kavram olmuştur. Genital muayene uygulamaları neticesinde ortaya çıkabilecek hak ihlâlleri nedeni ile mağdur olan bireylerin hakları avukatlar tarafından savunulacağından, mevzuat hükümleri ve uygulama ile ilgili olarak avukatların bilgi, görüş ve tecrübeleri büyük önem taşımaktadır.
Çalışmanın amacı hem tıp hem de hukuk bilimini yakından ilgilendiren genital muayene uygulamalarını mevzuatımız ışığında değerlendirmek, konu ile ilgili AİHM kararlarını incelemek ve son olarak da avukatların genital muayene uygulamaları hakkındaki bilgi ve görüşlerini saptayarak güncel durum ile ilgili veri tespiti yapmaktır.
  


İÇİNDEKİLER

KİTAP HAKKINDA III
ÖNSÖZ V
SUNUŞ VII
ÖZET IX
ABSTRACT XI
KISALTMALAR XIII
TABLOLAR LİSTESİ XIX
ŞEKİLLER LİSTESİ XIX
GİRİŞ 1

I. BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA GENİTAL MUAYENE

1. Genital Muayene Kavramının Tanımı 5
2. Genital Muayenenin Amacı 6
3. Genital Muayenenin Hukuki Niteliği 7
4. Genital Muayenenin Gerçekleştirilme Şartları 10
4.1. Şüphe Derecesi 11
4.2. Delil Elde Etme Amacı 13
4.3. İlgilinin Rızası 13
4.3.1. Genital Muayene Uygulamalarında Çocuğun Rızası 15
4.3.2. Nemo Tenetur İlkesi ve Katlanma Yükümlülüğü Bağlamında Genital Muayene Uygulamaları 21
4.4. Hâkim Kararı 27
4.5. Kişinin Sağlığına Zarar Verme Tehlikesinin Bulunmaması / Cerrahi Müdahalede Bulunulmaması 29
4.6. Muayenenin Hekim ya da Sağlık Mesleği Mensubu Diğer Bir Kişi Tarafından Yapılması 30
4.7. Üst Sınırı İki Yıl ya da Daha Fazla Hapis Cezasını Öngören Bir Suçun Bulunması 31
5. Genital Muayeneye Hâkim Olan İlkeler 32
5.1. Hukuk Devleti İlkesi 33
5.2. İnsan Onurunun Dokunulmazlığı İlkesi 34
5.3. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi 36
5.4. Dürüst İşlem İlkesi 38
5.5. Orantılılık İlkesi 39
5.6. Adil Yargılanma İlkesi 40

II. BÖLÜM
TÜRK CEZA KANUNU’NDA GENİTAL MUAYENE SUÇU

1. Suçun Tanımı 43
2. Suçla Korunan Hukuksal Yarar 44
3. Maddi Unsur (Tipikliğin Objektif Unsurları) 45
3.1. Suçun Konusu 46
3.2. Fail 47
3.3. Mağdur 51
3.4. Hareket 52
3.5. Netice 53
3.6. Nedensellik Bağı 54
4. Manevi Unsur 54
5. Hukuka Aykırılık Unsuru 54
6. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 59
6.1. Teşebbüs 59
6.2. İştirak 60
6.3. İçtima 61
7. Muhakeme 63

III. BÖLÜM
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

1. Araştırmanın Amacı 67
2. Araştırma İçin Alınan İzinler 67
3. Araştırma Süresi ve Yeri 67
4. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 67
5. Araştırmaya Dâhil Edilme ve Araştırmadan Hariç Tutulma Kriterleri 68
6. Araştırmanın Sınırlılıkları 68
7. Verilerin Toplanması 68
7.1. Veri Toplama Araçları 69
7.2. Verilerin Analizi 70

IV. BÖLÜM
ARAŞTIRMA BULGULARI VE DEĞERLENDİRME

1. Araştırma Bulguları 71
1.1. Katılımcılara Ait Sosyodemografik Bulgular 80
1.2. Genital Muayenenin Hukuki Niteliği, Amacı ve Muayenenin Kapsamına İlişkin Bulgular 82
1.3. Genital Muayene Suçu Kapsamında Yöneltilen İfade ve Önermelere İlişkin Bulgular 82
1.4. Genital Muayene Uygulamasına Başvurulabilecek Suçlara İlişkin Bulgular 83
1.5. Aydınlatılmış Rızaya İlişkin Bulgular 83
1.6. Genital Muayene İçin Gerekli Olan Karar Prosedürüne İlişkin Bulgular 85
1.7. Genital Muayeneyi Gerçekleştirebilecek Yetkili Kişilere İlişkin Bulgular 85
1.8. Genital Muayene Neticesinde Elde Edilen Bilgilerin Paylaşılmasına İlişkin Bulgular 86
1.9. Katılımcıların Uygulama ve Mevzuat ile İlgili Kişisel Görüş ve Önerilerine İlişkin Bulgular 86
2. Değerlendirme 87
SONUÇ 99
KAYNAKÇA 103