Kategoriler

Uluslararası Bir Ticari Argüman Olarak Türkiye Varlık Fonu ve Hukuki Niteliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

150,00 120,00
75,00 60,00
100,00 80,00

Toplam

Yazar : Doç. Dr. Tayfun Ercan , Mehmet Genç
Basım Tarihi : Mayıs 2020
Sayfa Sayısı : 86
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-832-5
ISBN (Online) : 978-605-315-833-2
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu eserin konusu, uluslararası bir ticari argüman olan Türkiye’de varlık fonu uygulaması ve bunun hukuki niteliğinden oluşmaktadır. Çalışmamız dört temel bölümde tamamlanmıştır. İlk bölümde kavramsal çerçevenin oluşturulması için fon kavramı ile ilgili terminoloji sunulmaktadır. İkinci bölümde varlık fonlarının finansal sisteme etkileri incelenerek devlet kapitalizmi ve Santiago ilkeleri hakkında bilgiler sunulmaktadır. Üçüncü bölümde Türkiye’de Varlık Fonunun yapısı ve hukuki niteliği ile ilgili bilgiler verilmektedir. Çalışmanın son bölümünde ise Varlık Fonunun denetimi açısından yapılan uygulamalar ele alınmaktadır.


İÇİNDEKİLER

KİTAP HAKKINDA III
ÖNSÖZ V
KISALTMALAR XI
GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM
FON KAVRAMIYLA İLGİLİ HUKUKİ ÇERÇEVE

I. FON KAVRAMI 3
II. EKONOMİNİN FİNANSMANI VE KAMU FONLARI 5
A. Bütçe İçi Fonlar 9
B. Bütçe Dışı Fonlar 10
III. SERMAYE PİYASASI KAPSAMINDAKİ FONLAR 11
IV. VARLIK FONU KAVRAMI 13
A. Bütçe İçi Fonlardan Farkı 14
B. Bütçe Dışı Fonlardan Farkı 14
C. Emeklilik Fonlarından Farkı 15
D. İstikrar Fonlarından Farkı 16
V. VARLIK FONLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 16
VI. KIYASLAMALI HUKUKA GÖRE VARLIK FONU UYGULAMALARI 20
A. Norveç’teki Varlık Fonu Uygulamaları 20
B. Çin’deki Varlık Fonu Uygulamaları 21
C. Birleşik Arap Emirliklerindeki Varlık Fonu Uygulamaları 22
D. Singapur’daki Varlık Fonu Uygulamaları 22

E. Güney Kore’deki Varlık Fonu Uygulamaları 23
F. Kazakistan’daki Varlık Fonu Uygulamaları 23

İKİNCİ BÖLÜM
VARLIK FONLARININ FİNANSAL SİSTEME ETKİLERİ

I. DEVLET KAPİTALİZMİ 25
II. SANTİAGO İLKELERİ 27
III. VARLIK FONU YATIRIMLARI 28

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE VARLIK FONU UYGULAMALARI

I. TÜRKİYE VARLIK FONUNUN KURULUŞU 31
A. Kuruluş Nedenleri 32
B. Hedefleri 33
C. Finansman Kaynakları 34
D. Portföyü 34
E. Organizasyon Yapısı 35
II. TÜRKİYE VARLIK FONUNUN HUKUKİ YAPISI 36
III. TÜRKİYE’DE VARLIK FONUNUN İŞLEVLERİ 37
A. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin Kamu İktisadi
          Teşebbüsü Niteliği 39
B. Kamu Tüzel Kişiliğinin Hukuki Ölçütleri 40
C. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’ne Tanınan Kamu
         Gücü Ayrıcalıkları 41
IV. TÜRKİYE VARLIK FONUNUN KAYNAKLARI 44
V. TÜRKİYE VARLIK FONUNA YAPILAN DEVİRLERİN HUKUKİ
      DENETİMİ 45
A. Cumhurbaşkanı Kararları ve Kararnameleri ile Yapılan Devirler 46
B. OHAL Kapsamındaki Kanun Hükmündeki Kararnamelerle
         Gerçekleşen Devirler 46
C. Bakanlar Kurulu ve Özelleştirme Yüksek Kurulu Tarafından
         Gerçekleşen Devirler 46
VI. BÜTÇE HAKKI AÇISINDAN TÜRKİYE VARLIK FONUNUN
       İNCELENMESİ 48
A. Anayasal Bakımdan Bütçe Hakkının Önemi 48
B. Bütçe İlkeleri Bakımından Bütçe Hakkının Önemi 49
C. Yasama Yetkisinin Devredilemez Olmasının Bütçe Hakkı
         Açısından Önemi 50
VII. TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ’NE
        TANINAN KAMU GÜCÜ AYRICALIKLARI 52
A. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin Kapsam
          Dışında Tutulduğu Vergi Mevzuatı 52
B. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin Vergi Mevzuatı
         Kapsamından Çıkartılmasının Anayasaya Uygunluğu Sorunu 53
1. Eşitlik İlkesi Bakımından 54
2. Yasallık İlkesi Bakımından 55
C. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin Diğer
         Ayrıcalıkları 55

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ VE ANONİM ŞİRKETİNİN DENETİMİ

I. Parlamenter Denetim 58
A. Sayıştay Denetimi 59
B. KİT Denetimi 59
C. Bağımsız Denetim 60
II. Kamuoyu Denetimi 61
III. İdari Denetim 62
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 63
KAYNAKÇA 69