Kategoriler

Uluslararası Hukuk Kongresi: Güncel Temalar & Başlıklar Özet Kitapçık International Law Congress: Current Themes & Topics Summary Booklet

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

50,00 40,00
50,00 40,00

Toplam

Yazar : Doç. Dr. Mustafa Çakır
Basım Tarihi : Aralık 2018
Sayfa Sayısı : 84
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN (Online) : 978-605-315-340-5
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu çalışmada, 5-9 Aralık 2018 tarihinde Samsun’da gerçekleştirilen Uluslararası Hukuk Kongresi: Güncel Temalar & Başlıklar’da alanında öncü akademisyenlerce sunulan tebliğlerin özetlerine yer verilmiştir.


İÇİNDEKİLER
INVESTIGATION ON MOTIVATION FACTORS AND THEIR EFFECTS ON BANK EMPLOYEES’ WORKING PERFORMANCE: A CASE STUDY OF
GHANA COMMERCIAL BANK 1
GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ SAHİPLERİNİN TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA
HAKKI  VE ÇALIŞMA HAKKINA İLİŞKİN UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 3
MOTORLU TAŞITLARIN SERA GAZI EMİSYONU EKSENİNDE TÜRKİYE’DE ÇEVREYE DUYARLI VERGİ REGÜLASYONU PRATİĞİ 5
ULUSLARARASI HUKUKTA DEVLETLERARASI HALEFİYET:
LIGHTHOUSES ÖRNEĞİ 7
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA İSTİNAF 9
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA MAĞDURUN YERİ 11
TTK’DA ANONİM ŞİRKETLERDE KURUMSALLAŞMAYA DAİR DÜZENLEMELER 13
FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI 19
SINIR DIŞI ETME KONUSUNDA BİR ULUSLARARASI ANLAŞMA
DENEMESİ: “YABANCILARIN SINIR DIŞI EDİLMESİNE İLİŞKİN
TASLAK HÜKÜMLER” 21
HAKSIZ FESHİN GEÇERLİ FESHE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 23
YAĞMA SUÇUNUN BİR HUKUKİ İLİŞKİYE DAYANAN ALACAĞIN
TAHSİLİ AMACIYLA İŞLENMESİ 25
FİLİSTİN DEVLETİ’NİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ’NE BAŞVURUSU BAĞLAMINDA MAHKEME’NİN YARGI YETKİSİNİ
ÜZERİNE BİR GÖZDEN GEÇİRME 27
YABANCILARIN SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK HAKKI 29
LİBERTÉ DE PRESSE ET D'İNFORMATİON: ÉTUDE DE CAS
COMPARATİVE POUR LA TURQUİE ET LA FRANCE SUR LA
POLİTİQUE PLUS LE DROİT 31
DIRITTI SANITARI INTERNAZIONALI: UNO STUDIO COMPARATIVO
PER L'ITALIA E LA TURCHIA 33
DÜŞÜNCENİN ÖZGÜRLÜĞÜ VE RÖNESANS’IN ORTAYA ÇIKIŞINA ETKİSİ 35
FRANSA’DA 1789 SÜRECİNDE ULUS BİLİNCİNİN OLUŞUMU 37
İŞÇİ ALACAKLARININ İNFAZ AŞAMASINDA BRÜTTEN NETE ÇEVRİLMESİNDEKİ HUKUKİ SORUNLAR 39
FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMA AYRIMI 41
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADINLARA KARŞI AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ (CEDAW) VE IRKSAL AYRIMCILIĞIN
ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ (CERD) ÜYELERİNİN PROFİLİ 43
TÜRK HUKUKUNDA ÖZEL STATÜLÜ YABANCI KAVRAMI: MAVİ VE TURKUAZ KARTLILAR 45
COMPLIANCE AMONG FIRMS: TESTING THE VALIDITY OF AN
EXTENDED SLIPPERY MODEL IN NIGERIA 47
CANCELLATION OF REFUGEES’ STATUS AND EXPULSION OF
REFUGEES RESULTING FROM THE VIOLATION OF PUBLIC ORDER OR NATIONAL SECURITY: BURUNDIAN REFUGEES IN RWANDA 49
YANSIMA ZARARIN GENİŞLETİLMESİ EĞİLİMİ 51
AVUKATLARA ZORUNLU E-TEBLİGAT 53
İHTİLAFI DOLAYISIYLA YARGILAYAN KARARLARDA VE BAĞLANTILI DAVALARDA MASUMİYET KARİNESİ 55
THE CRIMINAL RESPONSIBILITY OF THE MORAL PERSONS FOR THE CRIME OF MONEY LAUNDERING: THE CASE STUDY OF THE
COUNTRIES OF M.U.W.A.S 57
YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN  İTİRAZINI OLUŞTURAN NEDENLER İLE İTİRAZ MERCİİNİN BAĞLI  OLUP OLMADIĞI MESELESİ 59
KIRIM'IN İLHAKI SORUNU VE DEVLETLER HUKUKU BAKIMINDAN ANALİZİ 61
DEVELOPMENT OF REFUGEE RIGHTS IN INTERNATIONAL LAW 63
İŞ HUKUKU AÇISINDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN EDİMİNİ TAAHHÜT 65
ULUSLARARSI İNSANCIL HUKUK VE  ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU AÇISINDAN YEMEN KRİZİ 67
HUKUKİ İHTİLAF NİTELİĞİ TAŞIYAN İDDİALARIN VERGİ HATASI
OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 69
SURİYE’DEKİ İÇ ÇATIŞMALARIN SİYASİ VE HUKUKİ BOYUTU 71
GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ  (CMK M.139) 73
CYRUS CYLINDER AND THE HUMAN RIGHTS 77