Kategoriler

Uluslararası Hukukta Silahsızlanma ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

345,00 276,00
175,00 140,00
225,00 180,00

Toplam

Yazar : Salih Karataş
Basım Tarihi : Şubat 2015
Sayfa Sayısı : 171
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-84-6
ISBN (Online) : 978-605-315-571-3
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER

 

ÖZET.. III

ABSTRACT.. V

ÖNSÖZ.. VII

KISALTMALAR.. IX

İÇİNDEKİLER.. XI

GİRİŞ. 1

 

I. BÖLÜM

ULUSLARARASI HUKUKTA SİLAHSIZLANMA

 

I. SAVAŞHUKUKU - İNSANCIL HUKUK - SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKU KAVRAMLARI  7

II.SİLAHSIZLANMA KAVRAMI. 11

III.SİLAHSIZLANMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER.. 15

A. SilahsızlanmanınHukuki ve Teknik Boyutuna İlişkin Engeller. 16

B.Silahsızlanmanın Konusu ve Alanına İlişkin Engeller. 16

C.Silahsızlanmanın Manevi Boyutuna İlişkin Engeller. 16

D.  Silahsızlanmanın Genel Şartlarına İlişkinEngeller. 17

E.  Silahsızlanmanın Uluslararası Kontrolüneİlişkin Engeller. 17

IV.SİLAHSIZLANMAYA YÖNELİK GİRİŞİMLER.. 18

A. SoğukSavaş Öncesi Dönem.... 18

1. 1899Tarihli I. Lahey Barış Konferansı 25

2. 1907Tarihli II. Lahey Barış Konferansı 27

3. 17Haziran 1925 Tarihli Cenevre Protokolü. 28

4. 3 Aralık1925 Tarihli Lokarno Antlaşmaları 32

5. 27Ağustos 1928 Tarihli Briand-Kellogg Paktı 32

6. 1930Tarihli Londra Deniz Silahlarının Sınırlandırılması Konferansı 35

B. SoğukSavaş Dönemi ve Sonrası. 37

1. 1972Tarihli Biyolojik Silahlar Sözleşmesi 39

2. 1993Tarihli Kimyasal Silahlar Sözleşmesi 41

 

II. BÖLÜM

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ

 

I.SÖZLEŞMENİN HAZIRLIK SÜRECİ. 51

II.SÖZLEŞMENİN KAPSAMI. 60

A. KİMYASALSİLAH TANIMI VE TÜRLERİ. 62

1. KimyasalSilah Tanımı 62

2. KimyasalSilah Türleri 65

a. TacizMaddeleri (Harassing Agents): 66

i. GözYaşartıcı Gazlar (Lachrymators-Tear Gases) 67

ii.Hapşırtıcı Maddeler (Sternutators- Causing Sneezing) 67

b.Yaralayıcı Maddeler (Casualty Agents): 67

i. AkciğerTahrişçileri (Clorine ve Phosgene-Lung Irritants) 67

ii. KanAjanları (Hidrogen Cyanide-Blood Agents) 67

iii. DeriyiKabartan Zehirli Gazlar (Vesicants, Blister Agents) 68

iv. SinirAjanları (Nerve Agents) 68

v.  Psikokimyasallar (Psychochemicals) 69

vi.Toksinler ve Biyoregulatörler (Toxins and Bioregulators) 69

vii. İkiliSilahlar (Binary Weapons) 69

B.SÖZLEŞMENİN EKLERİ. 70

1.Kimyasallar Eki 70

2. DoğrulamaEki 72

3. GizlilikEki 77

III.YASAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER.. 78

A. YASAKLAR... 79

B.YÜKÜMLÜLÜKLER... 80

IV.YAPTIRIMLAR.. 82

 

III. BÖLÜM

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ (OPCW)

 

I. ÖRGÜTÜNKURULUŞ SÜRECİ ve PARİS ÖNERGESİ. 85

A. ÖrgütünKuruluş Süreci 85

B. ParisÖnergesi 92

II. ÖRGÜTÜNORGANLARI. 93

A. ÖrgütünTemel Organları. 95

1. TarafDevletler Konferansı 96

2. YürütmeKonseyi 97

 3. Teknik Sekreterya. 99

A. ÖrgütünYardımcı Organları. 101

1. GizlilikKomisyonu. 101

2. BilimselDanışma Kurulu. 102

3. Yönetimve Finans Danışma Kurulu. 103

4. KSYÖ’nünGelecekteki Önceliklerine İlişkin Danışma Kurulu. 104

III. ÖRGÜTÜNFAALİYET ALANLARI. 105

A. KimyasalSilahsızlanma.. 105

1. EskiKimyasal Silahlar 106

2. TerkEdilmiş Kimyasal Silahlar 107

3. Gömülenve Denize Dökülen Kimyasal Silahlar 108

4. KimyasalSilahlara İlişkin İmha Süreci 109

B. KimyasalSilahların Yaygınlaşmasının Önlenmesi 112

C. KimyasalSilahlara Karşı Yardım ve Koruma.. 118

D. BarışçılKimyasal Kullanımına İlişkin Uluslararası İşbirliği 120

E. KimyasalSilahlar Sözleşmesine Evrensel Düzeyde Bağlılık.. 121

F. KimyasalSilahlar Sözleşmesinin Ulusal Düzeyde Uygulanması. 122

1. AmerikaBirleşik Devletleri 124

2. Rusya. 125

3. Libya. 125

4. Suriye. 126

IV.  BM – KSYÖ İŞBİRLİĞİ. 127

V. BM-KSYÖSURİYE ORTAK MİSYONU.. 131

SONUÇ.. 135

EKLER.. 143

EK1:Kimyasallar Eki 143

EK 2:Teknik Sekreterya. 146

KAYNAKLAR.. 147