Kategoriler

Uluslararası Menkul Kıymet Yatırım Uyuşmazlıklarında Tahkim

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

555,00 444,00
280,00 224,00
365,00 292,00

Toplam

Yazar : Dr. Resul Ceviz
Basım Tarihi : Mayıs 2016
Sayfa Sayısı : 305
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-116-6
ISBN (Online) : 978-605-315-396-2
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

    Bu kitabımızda, menkulkıymet yatırımları ve menkul kıymet yatırım uyuşmazlıkları incelenmiş, bukapsamda öncelikle menkul kıymet kavramı açıklanmış, ardından menkul kıymetpiyasası – sermaye piyasası ilişkisi, menkul kıymet borsaları, menkul kıymet işlemive son olarak da menkul kıymet yatırım uyuşmazlıklarına ilişkin konularadeğinilmiştir.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ. V

İÇİNDEKİLER............................................................................................... VII

KISALTMALAR LİSTESİ.................................................................................. XIII

GİRİŞ. 1

 

BİRİNCİBÖLÜM

MENKULKIYMET YATIRIMLARI VE MENKUL KIYMET YATIRIM UYUŞMAZLIKLARI

I. MENKUL KIYMET. 3

A. Genel Olarak. 3

B. Menkul Kıymetin Tanımı 5

II. MENKUL KIYMET PİYASASI - SERMAYE PİYASASIİLİŞKİSİ 12

III. MENKUL KIYMET BORSALARI 15

IV. MENKUL KIYMET İŞLEMİ 16

A. YSPKn Çerçevesinde Genel Değerlendirme. 16

B. Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile YanHizmetler. 19

V. MENKUL KIYMET YATIRIM UYUŞMAZLIKLARI 22

A. Genel Olarak. 22

B. Menkul Kıymet Yatırım UyuşmazlıklarınınÖzellikleri 24

1. Konusunun Menkul Kıymetler Olması 24

2. Karışık Bir Yapı Arz Etmesi 25

3. Taraflar Arasındaki Hukuki İlişki 26

4. Uyuşmazlık Çözümünde Çabukluk ve Uzmanlıkİhtiyacı 27

C. Bir MenkulKıymet Yatırım Uyuşmazlığının Yerel veya Uluslararası Nitelikte  

   Olmasının Tespiti ve Önemi 28

D. Menkul Kıymet Yatırım UyuşmazlıklarınınTarafları 32

1. Genel Olarak. 32

2. Yatırımcılar. 32

3. Yatırım Kuruluşu ve Aracı Kurumlar. 35

4. İhraççılar. 38

5. Uluslararası Menkul Kıymet YatırımlarındaDevletler. 39

 

İKİNCİBÖLÜM

MUKAYESELİHUKUKTA VE TÜRK HUKUKUNDA MENKUL KIYMET YATIRIM UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM YOLLARI

I. MUKAYESELİ HUKUKTA MENKUL KIYMET YATIRIMUYUŞMAZLIKLARININ  

   ÇÖZÜM YOLLARI 41

A. Genel Olarak. 41

B. ABD’de Menkul Kıymet Yatırım UyuşmazlıklarınınÇözüm Yolları 43

1. Genel Olarak. 43

2. ABD'de Menkul Kıymet Yatırım UyuşmazlıklarınınTahkim Yoluyla Çözümü. 46

a. Tahkimin ABD’de Tarihsel Gelişimi 46

b. ABD’de Menkul Kıymet Yatırım UyuşmazlıklarınınFINRA Bünyesinde  

    TahkimYoluyla Çözümü. 49

3. ABD’de Menkul Kıymet Yatırım UyuşmazlıklarınınArabuluculuk Yoluyla  

           Çözümü. 54

4. ABD'de SEC’in Uzlaşma Uygulaması 55

5. ABD’de Mahkemelerin Menkul Kıymet PiyasasıUyuşmazlıklarında  

     Tahkimeİlişkin Yaklaşımı ve Bu Uyuşmazlıklara İlişkin Bazı Kararları 58

a. Genel Olarak. 58

b. Wilko v. Swan Kararı 59

c. Scherk v. Alberto Co. Kararı 65

d. Dean Witter Reynolds v. Byrd Kararı 67

e. Shearson/American Express Inc. v. McMahonKararı 68

f. Rodriguez De Quijas v. Shearson/AmericanExpress Inc. Kararı 71

C. ABHukukuna Göre Menkul Kıymet Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü. 73

D. İngiliz Hukuku. 76

E. Alman Hukuku. 80

F. Fransız Hukuku. 82

G. Rus Hukuku. 82

II. TÜRK HUKUKUNDA MENKUL KIYMET YATIRIMUYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM  

     YOLLARI 83

A. Genel Olarak. 83

B. Türk SermayePiyasası ve Borsa İstanbul A.Ş. 85

C. Uyuşmazlıkların Borsa İstanbul A.Ş.’de İdariYolla Çözümü. 86

1. Genel Olarak. 86

2. 2499 Sayılı Mülga Sermaye Piyasası KanunuKapsamında Borsa  

    UyuşmazlıklarınınÇözümü. 88

3. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu KapsamındaBorsa Uyuşmazlıklarının  

     Çözümü. 92

4. Borsa İstanbul A.Ş. Uyuşmazlık KomitesiÇalışma Usul ve Esasları  

     Yönergesi'neGöre Uyuşmazlıkların Çözümü. 96

a. Uyuşmazlık Komitesinin Oluşumu. 96

b. Başvuru Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar. 97

c. İnceleme Prosedürü. 98

d. Kararlara İtiraz. 99

e. Sulh Olma ve Şikâyetten Vazgeçme. 101

 

D. Menkul Kıymet Yatırım UyuşmazlıklarınınArabuluculuk Yolu ile Çözümü. 102

1. Genel Olarak. 102

2. Türk Sermaye Piyasasında Arabuluculuk veTürkiye Sermaye Piyasaları  

     BirliğininRolü. 103

E. MenkulKıymet Yatırım Uyuşmazlıklarının Uzlaşma Yolu ile Çözümü. 106

1. Genel Olarak. 106

2. Türk Sermaye Piyasalarında Uzlaşma Sistemiİhtiyacı ve Uygulanabilirliği 107

F. Menkul Kıymet Yatırım Uyuşmazlıklarının AdliYargı Yolu ile Çözümü. 108

1. Genel Olarak. 108

2. Menkul Kıymet Yatırım Uyuşmazlıklarının AdliYargı Yolu ile Çözümünde  

    YabancılıkUnsuru ve Vasıflandırma. 110

G. Menkul Kıymet Yatırım Uyuşmazlıklarının TahkimYoluyla Çözümü. 112

1. Genel Olarak. 112

2. MenkulKıymet Yatırım Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümünün  

     Olumluve Olumsuz Yönleri 116

a. Olumlu Yönleri 116

(1) Bağımsızlık veTarafsızlık. 118

(2) Gizlilik. 119

(3) SermayePiyasası Uzmanlığının İhtilaf Çözümünde Kullanılabilmesi 119

(4) Öz DüzenleyiciKuruluşların Kurumsal Tahkim Hizmetine Katkısı 121

(5) Tahkim Şartınaİlişkin Çerçeve Sözleşmelerin Oluşturduğu Standart 122

b. Olumsuz Yönleri 123

(1) Seçilen Hakemlerin Yetkinliği ve Tarafsızlığı Sorunu. 123

(2) Devlet Mahkemelerinin Tahkime Müdahalesi 125

3. Tahkim veYatırımcının Korunması 125

4. Türkiye’deMenkul Kıymet Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümünde  

     TahkimeElverişlilik. 128

5. Tahkime Elverişlilik Kapsamında Türkiye’deMenkul Kıymet  

     YatırımlarındaTahkime Konu Olabilecek Uyuşmazlık Tipleri 131

a. Borsa İşlemlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar. 132

(1) Alım-Satım Emirlerine İlişkin Uyuşmazlıklar. 134

i. Emir Verilmediği Halde Müşteri Hesabında İşlemYapılmasından

   Doğan Uyuşmazlıklar. 135

ii. Emrin Yerine Getirilmemesinden DoğanUyuşmazlıklar. 136

iii. Emrin Gereği Gibi Yerine GetirilmemesindenDoğan  

     Uyuşmazlıklar. 137

(2) İşlemin Tasfiyesinden Doğan Uyuşmazlıklar. 138

(3) Yetkisiz Kişi ve Kuruluş İşlemlerinden DoğanUyuşmazlıklar. 139

(4) Kredili İşlemlerden Doğan Uyuşmazlıklar. 140

(5) Özel Durumlar. 141

b. Borsa İşlemleri Dışındaki Uyuşmazlıklar. 142

6. TahkimŞartını İçerebilecek Belgeler. 143

a. Genel Olarak. 143

b. Türkiye’de Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkinYapılan Çerçeve

     Sözleşmeler Kapsamında Tahkim Şartı 147

(1) Çerçeve Sözleşmelerde Yer Alan Tahkim Şartınaİlişkin Hükümlerin  

      ÖrneklemeYoluyla İncelenmesi 149

7. TürkSermaye Piyasasında Uygulanacak Tahkim Kuralları 154

8. İstanbulTahkim Merkezi’nin Türk Sermaye Piyasasında Tahkimin  

    GelişimineKatkısı Açısından Değerlendirilmesi 155

 

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

ULUSLARARASIMENKUL KIYMET YATIRIM UYUŞMAZLIKLARININ ICSID TAHKİMİNE KONU OLMASI VE ICSIDTAHKİMİ YOLUYLA ÇÖZÜMÜ

I. FİNANSAL PİYASALARDA KÜRESELLEŞME VEULUSLARARASI MENKUL KIYMET

    YATIRIMLARI 159

A. Genel Olarak. 159

B. Sermaye Piyasalarında Küreselleşme Eğilimi 160

C. Yabancı Sermaye. 163

D. Sermayenin Serbest Dolaşımı ve Sınır ÖtesiSermaye Hareketleri 164

E. Uluslararası Menkul Kıymet (Portföy)Yatırımları 167

F. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı ve PortföyYatırımı İlişkisi 171

G. 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar KanunuÇerçevesinde Türkiye'de

     Uluslararası Portföy Yatırımları 175

II. ULUSLARARASI MENKUL KIYMET YATIRIMUYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE

      YATIRIM TAHKİMİNİN ÖNEMİ VE ROLÜ.. 180

A. Genel Olarak. 180

B. YKTK Anlaşmaları Çerçevesinde Yatırım Tahkimi- Ticari Tahkim Ayrımının  

     Önemi 183

1. Genel Olarak YKTK Anlaşmaları 183

2. YKTK Anlaşmaları Çerçevesinde YatırımTahkiminin Ticari Tahkimden  

    AyrılanYönü. 185

C. Uluslararası Menkul Kıymet Yatırımlarında ÜlkeRiski 188

D. Menkul Kıymet Yatırım UyuşmazlıklarınınUluslararası Yatırım Tahkimine

     Konu Olmasının Yerli ve Yabancı YatırımcıAçısından Önemi 193

III. ULUSLARARASI MENKUL KIYMET YATIRIM UYUŞMAZLIKLARININICSID  

     TAHKİMİ YOLUYLA ÇÖZÜMÜ.. 195

A. Genel Olarak. 195

B. ICSID Tahkim Sistemi 198

1. ICSIDKonvansiyonu ve ICSID Tahkim Mahkemesi 198

2. ICSIDTahkim Sisteminin Temel İlkeleri ve Diğer Tahkim Sistemlerinden  

     AyırıcıÖzellikleri 202

3. UyuşmazlıklarınICSID Tahkimine Götürülebilmesi İçin Gerekli Koşullar. 205

a. ICSID’in Konu Bakımından Yargılama Yetkisi 205

b. ICSID’in Taraflar Bakımından Yetkisi 208

c. ICSID’ın Yetkisi Hakkında Tarafların Rızası 209

C. Uluslararası Menkul Kıymet Yatırım Uyuşmazlıklarının ICSIDTahkimine  

    Konu Olması 210

1. Genel Olarak. 210

2. UluslararasıMenkul Kıymet (Portföy) Yatırımlarının ICSID Konvansiyonu  

    ÇerçevesindeBir Yatırım Olarak Kabulü Sorunu. 212

3. Salini TestiÇerçevesinde Menkul Kıymet Yatırımlarının Değerlendirilmesi 216

4. ICSIDHakem Heyetlerinin Salini Testine Yaklaşımları 219

5. ICSID TahkimineKonu Olma Açısından Menkul Kıymet Yatırımlarının Bir  

    Yatırım Olarak Kabul Edilebileceği Diğer Yollar. 221

a. Anlaşmalar Yoluyla. 221

(1) Uyuşmazlık Tarafları Arasında Anlaşma. 221

(2) UluslararasıAnlaşmalar. 222

i. Çok Taraflı Anlaşmalar. 223

ii. İki Taraflı Anlaşmalar (YKTK Anlaşmaları) 227

b. Ulusal Mevzuat Yoluyla. 231

D. ICSID Tahkimine Konu Olan Uluslararası MenkulKıymet Yatırım  

     Uyuşmazlıklarınaİlişkin Bazı Davalar. 233

1. Libanancov. Türkiye Davası 233

2. Saba Fakes v. Türkiye Davası 236

3. PostovaBanka and Istrokapital v. Yunanistan Davası 239

4. Fedax v. Venezuela Davası 240

5. Enron v.Arjantin Davası 242

6. CMS v.Arjantin Davası 243

7. Abaclatv. Arjantin Davası 245

8. PhilippeGruslin v. Malezya Davası 248

9. AMT v. Zaire Davası 249

10. CSOB v.Slovakya Davası 249

SONUÇ. 251

BİBLİYOGRAFYA. 261


TABLOLAR

 

 

Tablo-1: Yıllara Göre FINRA’da Açılan ve Kapanan Tahkim Dosyaları 52

Tablo-2: İçerdiği Uyuşmazlıklara Göre FINRA’daki Tahkim Dosyaları 53

Tablo-3 SEC tarafından Gerçekleştirilen En YüksekTutarlı On Uzlaşma………………………57

Tablo-4: 2001-2012 Yılları Arasında FIN-NET’e İntikalEden Uyuşmazlık Sayısı……………74

Tablo-5: Borsa İstanbul'da İşlem Gören Paylara İlişkin Yerli veYabancı Yatırımcılara

               AitSaklama Bilgileri 178

Tablo-6: Borsa İstanbul'da İşlem Yapan Yerli ve YabancıYatırımcıların Kimlik Tipleri 179