Kategoriler

Uluslararası Sosyal & Hukuk Çalışmaları Kongresi Özet Kitapçık International Congress on Social & Legal Studies Summary Booklet

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

50,00 40,00
50,00 40,00

Toplam

Yazar : Doç. Dr. Mustafa Çakır
Basım Tarihi : Aralık 2018
Sayfa Sayısı : 82
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN (Online) : 978-605-315-339-9
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu çalışmada, 5-6-7 Ekim 2018 tarihinde Samsun’da gerçekleştirilen Uluslararası Sosyal & Hukuk Çalışmaları Kongresi’nde alanında öncü akademisyenlerce sunulan tebliğlerin özetlerine yer verilmiştir.


İÇİNDEKİLER
MULTİDİSİPLİNER EĞİTİM ORTAMLARI:  ANİMASYON ATÖLYELERİ 1
KÜLTÜREL MİRASININ GELECEK NESİLLERE AKTARIMINDA CANLANDIRMA SANATININ (ANİMASYON) KULLANIMI 1
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 5
ANNELERDE SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ETKİSİ 7
KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE YÜKSEKÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR 9
KABAHATLER HUKUKU VE TIPTA UYGULAMASI 11
GEORGE ORWELL: POLITICS AND LITERATURE IN A
TOTALITARIAN AGE 13
NOTICE OF THE LABOR CONTRACT AS A LEGAL WARRANTY OF
THE EMPLOYEE 15
TÜRKİYE’DE YURT DIŞI OY KULLANIMI VE TEMSİLDE ADALET 19
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNİN ULUSLAŞMA SÜRECİNDE J.J. ROUSSEAU’NUN SİVİL DİN ÖNERİSİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ 21
BİLİNÇALTI (SUBLİMİNAL) MESAJLARIN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 23
KADIN HAKLARININ DÜNYA ANAYASALARINDAKİ YERİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ 25
SİYASAL SİSTEMİ DÖNÜŞTÜREN HÜKŨMET SİSTEMİ DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNE HUKUKSAL SAPTAMALAR VE SİYASAL ÖNGÖRÜLER 27
SOSYAL BİLİM PARADİGMASININ TEK-TİPLEŞMESİ: AVRUPAMERKEZCİ HEGEMONYANIN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE
GELECEĞİ 29
GENEL KOLLUK PERSONELİNİN GÖREVDEN
UZAKLAŞTIRILMASI 31
ROMA HUKUKU’NDA MAGİSTRA SEÇİLEBİLME KOŞULLARI VE MAGİSTRALIK MAKAMINA HÂKİM OLAN İLKELER 33
THE PROBLEM REGARDING THE OWNERSHIP OF MANUS 35
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE 2013 VE
2018 FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 37
GENÇLERİN SIKLIKLA KULLANDIĞI SOSYAL MEDYA ARAÇLARI 39
TÜRKİYE' DE DOĞRUDAN PAZARLAMANIN HUKUKİ BOYUTU 41
KIRSAL KALKINMADA TURİZMİN ETKİSİ 43
TÜRK HUKUKUNDA KEFALET SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU VE GEÇERLİLİK ŞARTLARI 45
DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ CEZA HUKUKU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 47
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA PSİKOLOJİK TACİZ VE BİLGİ İFŞASI 49
SAĞLIKTA ŞİDDET VE İNTERNET 51
KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN KADIN İŞGÜCÜNE ETKİLERİNİN EV EKSENLİ ÇALIŞMA BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 53
(ÇALIŞAN) KADIN(LAR)A YÖNELEN BİR ŞİDDET TÜRÜ OLARAK
MOBBİNG 55
DIJITAL KÜLTÜRDE SANALLAŞAN BENLIKLER: SANAL
PLATFORMDA VICDAN RAHATLATMA REAKSIYONLARI 57
SİVİL TOPLUM: TÜRKİYE VE BİRLEŞİK KRALLIK 59
ÜNİVERSİTELERİN UZMANLAŞMASININ KIRSAL KALKINMAYA
OLASI ETKİLERİNİN BAYBURT VE GİRESUN ÖRNEĞİNDE
İRDELEMESİ 61
BİREYSEL İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA İSPAT YÜKÜ 63
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DENİM GİYSİ KULLANIMI VE  MODAYA
KATKISI 65
ORİGAMİ VE KRİGAMİ SANATININ GİYSİDE HAUTE-COUTURE TASARIMLARA YANSIMASI 67
BİREYSEL BAŞVURU KAPSAMINDA ANAYASA MAHKEMESİ’NİN
GEÇİCİ TEDBİR UYGULAMASI 69
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI ÇERÇEVESİNDE  "EVLENME HAKKI" 71
ECONOMIC CONSEQUENCES OF DAYLIGHT SAVING TIME: EVIDENCE FROM TURKEY 73
2008 KÜRESEL KRİZİ SONRASI ABD VE AVRUPA MERKEZ
BANKALARI PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI 75
ÇEVRE HAKKININ HAKLAR SINIFLANDIRMASINDAKİ YERİ VE ANAYASAL BOYUTLARI 77
THE PHENOMENON OF CHILD LABOUR IN THE DEVELOPING
WORLD: ISSUES AND POLICY SUGGESTIONS 79
THE IMPACT OF TAXES ON THE COMPETITIVENESS OF EUROPEAN TOURISM 81
THE IMPORTANCE OF AFGHANISTAN IN THE USA CENTRAL ASIAN ENERGY POLICY 83
TÜRK HUKUKUNDA İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 85
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA BAĞLAMINDA YENİ KÜRESEL YÖNETİM YAKLAŞIMLARI VE “YUMUŞAK HUKUK”UN EKONOMİK AKTÖRLERİN GÖNÜLLÜ KATILIMINA ETKİSİ ÜZERİNE
ÇALIŞMALARA BİR GİRİŞ 87
POLYGAMOUS MARRIAGE IN THE JURIDICAL CULTURE OF
WESTERN EUROPE AND IN ITALIAN CIVIL LAW 89
İŞLETME MANEVİYATININ İŞ KÜLTÜRÜ ÜZERİNE ETKİSİ:
KONYA’DA BİR ARAŞTIRMA 91
DUYGUSAL BULAŞMANIN İŞ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ:
HUKUK SEKRETERLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 93
MANİPÜLASYON, BİLİM VE HEGEMONYA; 95
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DEVLET KAVRAMLARI ÜZERİNDEN
BİR İNCELEME 95
BİREYSEL BAŞVURU HAKKI PERSPEKTİFİNDEN SPOR TAHKİM KURULU KARARLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 97
YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI DURUMUNDA AÇILACAK OLAN TAZMİNAT DAVASINDA SÜRE SORUNU 99
TURKISH THEME IN THE AZERBAIJANI PRESS DURING THE FIRST
YEARS OF SOVIET RULE 101
AZERBAYCAN – TÜRKİYE STRATEJİK İŞBİRLİĞİ  (“HALK
GAZETİ”NİN (AZERBAYCAN) KAYNAKLARINA GÖRE) 103
AVRUPA YAZILI HUKUKUNUN TEMELLERİ I: PACTUS LEGIS
SALICAE 105
AVRUPA YAZILI HUKUKUNUN TEMELLERİ II: LEX RIBUARIA 107
KÜRESEL KRİZ SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE’NİN DIŞ BORÇ
SORUNUNUN İNCELENMESİ 109
FROM THE “LAND OF FIRES” TO THE “LAND OF CIVICNESS” 111
KENTSEL ALANDA HEYKEL, MEKÂN VE ÇEVRE ÇÖZÜMLEMESİ 113
NÜKLEER TEKNOLOJİ; MİLLİLİK SÖYLEMİ VE EYLEMİ ÜZERİNE
TİPİK BİR ÖRNEK 115
SOCIAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES OF LIBERALIZATION OF MIGRANT REMITTANCES 117
TÜRK EĞİTİM PARADİGMASINDA, GÖRSEL SANATLAR VE
TEKNOLOJİ TASARIM DERSLERİ İÇİN ÖĞRETMEN
KAYNAKLARI SORUNU 119
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND STRICT (ABSOLUTE) LIABILITY 121
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BAKIMINDAN SANATÇILARIN DURUMU 123
SOSYAL POLİTİKA AÇISINDAN SANATÇILARIN DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 125
OTORİTER YÖNETİCİLİK Mİ NARSİST LİDERLİK Mİ 127
DEZAVANTAJLI ÇOCUKLAR İÇİN ULAŞILABİLİR SANAT
ORTAMLARINA DAİR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 129
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE TURİZM SEKTÖRÜ  ÜZERİNE
ETKİSİ 131
KREDİ NOTU DEĞİŞİKLİKLERİNİN İŞSİZLİK VE ENFLASYON
ÜZERİNE ETKİLERİ 133
ÜLKELERİN DAHA İYİ YAŞAM ENDEKSİNE GÖRE ANALİZİ 135
MATRIMONIAL PROPERTY SYSTEM AND INHERITANCE RIGHTS
IN TURKISH LAW 137
KÜLTÜR VE SANAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BİR SORUMLULUK OLARAK KÜLTÜREL VE TARİHİ MİRASIN KORUNMASI: NİĞDE
İLİ ESKİSARAY MAHALLESİ SİT ALANI 139
TOPLUMUN SAĞLIK HABERCİLİĞİ KONUSUNDAKİ ALGI, TUTUM
VE DAVRANIŞLARI 141
HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE KADIN-CÂMİ
İLİŞKİSİNE FIKHÎ BİR BAKIŞ 143
ALİYA İZZETBEGOVİÇ’İN HUKUK DÜŞÜNCESİNE HÂKİM OLAN
İLKELER VE EVRENSEL HUKUK ANLAYIŞINA KATKILAR 145
ÖZET 145
HASTA HAKKI OLARAK ÖZEL HAYATA SAYGI: MAHREMİYET VE
HASTA SIRRININ KORUNMASI 147
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE ÇOCUKLARA YÖNELİK SİVİL
TOPLUM YAPILANMASI 149
İSVEÇ’TE ÇOCUKLARA YÖNELİK YÖNETSEL ÖRGÜTLENME 151
MAKSAT UNSURU BAKIMINDAN DENETİMDE KAMU GÖREVLİLERİ LİYAKAT İLKESİ 153
YAŞAYAN KİŞİLERDEN BİYOLOJİK MADDE ALMAK İÇİN GEREKEN KOŞULLAR 155
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KİŞİSEL VERİ TOPLANMASI, KORUNMASI
VE DEĞERLENDİRİLMESİ 157
TÜRK HUKUKU’NDA TAŞIYICI ANNELİK SÖZLEŞMESİ VE
YARATTIĞI HUKUKİ SORUNLAR 159
ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE TÜRK EĞİTİM
SİSTEMİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 161
BAĞLAMSAL PERFORMANS: BİLİM SANAT MERKEZİ
YÖNETİCİLERİNİN PROFESYONEL DESTEK AĞININ SOSYAL
AĞ ANALİZİ 163
ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE BİLİM
İNSANLARININ ÖZELLİKLERİ 165
AFGHANISTAN ECONOMY, AND ITS ACCESSION TO THE WORLD
TRADE ORGANISATION 167
THE PRINCIPLE OF EQUALITY AND FAVORITISM: THE CONCEPT
OF RWANDAN EQUALITY OF GENDERS 169
TÜRK VERGİ HUKUKU ÇERÇEVESİNDE YERLEŞİK KİŞİ
KAVRAMININ HUKUKİ ANALİZİ 171
ÇALIŞMA İZNİ ALMADAN ÇALIŞAN YABANCI SİGORTALI
SAYILIR MI? 173
İDARENİN BAYINDIRLIK FAALİYETLERİNİN DAİMİ
ZARARLARINDAN SORUMLULUK 175
EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ İLE BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ 177
THE SCOPE OF EMPLOYMENT PROTECTION IN THE ERA OF NEW FORMS OF WORK: THE EU PERSPECTIVE 179
İLGİLİNİN İSTEMİ GEREKMEKSİZİN TÜRK VATANDALIĞIYLA
İLİŞKİSİNİN KESİLMESİ 181
TERÖRİZM VE SİLAHLI ÇATIŞMALARI DÜZENLEYEN HUKUKSAL ÇERÇEVE 183
ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİ: ÖNEMLİ AMA AZ
BİLİNEN BİR MAHKEME 185
TÜRKİYE’DE KAMU MALİ YÖNETİMİ VE STRATEJİK PLAN
UYGULAMASI 187
SOSYAL HAKLAR VE DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ BAĞLAMINDA AİHM’İN DOĞAL AFETLERDEN DOĞAN ZARARLARA İLİŞKİN
YAKLAŞIMI 189
ANAYASA MAHKEMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI
MAHKEMESİ'NİN AİLE YAŞAMINA SAYGI HAKKINA İLİŞKİN KARARLARINDAN DEVLETİN POZİTİF YÜKÜMLÜLÜĞÜ 191
BAŞKANLIK  SİSTEMLERİNDE DEVLET BAŞKANLARININ STATÜSÜ
VE YETKİLERİ ( ABD, BREZİLYA , AZERBAYCAN  VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ) 193
ULUSLARARASI HUKUK SİSTEMİNDE BREZİLYA’NIN YERİ 195