Kategoriler

Uluslararası Tahkimde Hakkın Kötüye Kullanılması

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

555,00 444,00
280,00 224,00
365,00 292,00

Toplam

Yazar : Dr. Av. Necip Fazıl Erbeyin
Basım Tarihi : Aralık 2023
Sayfa Sayısı : 393
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-625-6580-04-6
ISBN (Online) : 978-625-6580-05-3
Boyut : 16 x 23
Dili : Türkçe

Bu çalışmada, uluslararası tahkim hukukunda hakkın kötüye kullanılması ilkesi üzerinde detaylı bir inceleme yapılmaktadır. Hakkın kötüye kullanılmasının teorik boyutu ele alınırken, karşılaştırmalı hukukta ortaya çıkışı araştırılmakta ve farklı hukuk sistemlerinde ve bölgesel bağlamlarda uygulanması ile ilgili konular tartışılmakta, ilkenin uluslararası tahkim alanındaki yansımaları analiz edilmektedir. Çalışma, uluslararası tahkim uygulamasında hakların kötüye kullanılması ilkesinin giderek artan tanınırlığını ve önemini vurgulamaktadır.İlkenin tahkim süreçlerinin etkili yönetimi, taraf menfaatlerinin dengelenmesi ve tahkim sürecinin meşruiyeti üzerindeki olası etkileri değerlendirilmektedir.   


İÇİNDEKİLER

KİTAP HAKKINDA III
ÖNSÖZ V
KISALTMALAR XI
ÖZET XVII
ABSTRACT XIX

GİRİŞ

I- ÇALIŞMANIN KAPSAMI 3
II- ÇALIŞMANIN ÖNEMİ 13

BİRİNCİ BÖLÜM
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASININ TEORİK BOYUTU

I- KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA KAVRAMIN GÖRÜNÜMLERİ 19
A- KITA AVRUPASI HUKUKUNDA HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI 19
1- İlkenin Muğlak Görünümleri 19
2- İlkenin Açık Görünümleri 34
a- Dar Kapsam 34
b- Geniş Kapsam 38
B- ANGLO-SAKSON HUKUKUNDA HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI 44
1- İlkenin Reddi 46
2- İlkenin İşlevsel Eş Değerleri 50
a- Maddi Hukuk Boyutu: Makullük ve İyi Niyet 51
b- Usul Hukuku Boyutu: Usulün Suistimal Edilmesi 57
C- KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İLKENİN ETKİSİ 62
II- İLKENİN İNCELENMESİ 63
A- İLKENİN DAYANAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 64
1- Zarar Verme Esasına Dayanan Sübjektif Görüş 64
2- Dürüstlük Kuralına Dayanan Objektif Görüş 65
3- Hakkın Amacına Dayanan Görüş 65
4- Değerlendirme 67
B- İLKENİN KAPSAMI 69
1- Hak Kavramı 70
a- Hakkın Kötüye Kullanılması Bakımından Hak 70
b- Hukuki Fiil / Hakkın Yasal Sınırları İçerisinde İcrası 72
c- Kötüye Kullanılmaya Elverişli Haklar 74
2- Hakkın Kötüye Kullanılmasında Ölçütler 78
a- Hakkın Zarar Verme Niyetiyle Kullanılması 79
b- Hakkın Tesis Edildiği Amaç Dışında Kullanılması 83
c- Hakkın Makul Olmayan Kullanımı ve Dengeleme Faktörü 87
aa- Geniş kapsam 89
bb- Yaygın etki 91
cc- Kapsayıcılık 94
dd- Nesnellik 96
ee- Tahkimde kullanım 101
d- Hakkın Kötü Niyetle Kullanılması 104
aa- İyi niyet ve dürüstlük kuralı arasındaki ilişki 104
bb- İyi niyet ve hakkın kötüye kullanılması arasındaki ilişki 108
cc- Kötü niyetin ölçüt niteliği 113
C- İLKENİN ETKİSİ 116
1- Çeşitli Görüş ve Uygulamalar 116
2- İlkenin Benzer Kavramlar ile İlişkisi 120
3- İlkenin İşlevleri 121
III- DEĞERLENDİRME 124

İKİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI TAHKİM VE İLKENİN YANSIMALARI

I- TAHKİM YARGILAMASININ İYİ YÖNETİLMESİ 130
A- GENEL BAKIŞ 130
B- ADİLLİK, YARGI SÜRECİ VE VERİMLİLİK 139
C- İRADE SERBESTİSİ PARADOKSU 148
II- İLKENİN TAHKİM YARGILAMASINDAKİ İŞLEVİ 153
A- İLKENİN ARTAN DEĞERİ 155
B- TAHKİMİN DENGELENMESİ 159
III- İLKENİN TAHKİM YARGILAMASINDAKİ GÖRÜNÜMLERİ 165
A- ULUSLARARASI TAHKİME ERİŞİMDE MANEVRALAR 165
1- Kurumsal Manevralar 166
a- Genel Bakış 166
b- Rakip Çıkarlar ve İlkenin İşlevi 170
2- Devlet Manevraları 178
a- Cezai Soruşturmalar 178
b- Mali Yaptırımlar 181
B- PARALEL YARGILAMALAR 187
1- Genel Bakış 187
2- Rakip Çıkarlar 191
3- İlkenin Önemi 197
C- TAHKİM ANLAŞMASININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE TEŞMİLİ 208
1- Genel Bakış 208
2- Rakip Çıkarlar 217
3- İlkenin İşlevi 221
IV- TAHKİM YARGILAMASINDA İLKEYE NİTELİKSEL YAKLAŞIM 235
A- GENEL OLARAK 235
B- GENEL HUKUK İLKESİ BOYUTU 240
1- Genel Bakış 240
2- Maddi Hukuk 247
3- Tahkim Usulü 257
C- ÜSTÜN HUKUK İLKESİ NİTELİĞİ 274
1- Kavramsal Yaklaşım 274
2- Pratik İncelemesi 281
SONUÇ 289
KAYNAKÇA 301