Kategoriler

Vergi Ombudsmanı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

325,00
165,00
215,00

Toplam

Yazar : Dr. Onur Özcan
Basım Tarihi : Aralık 2017
Sayfa Sayısı : 494
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-198-2
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
Bu çalışma; Vergi Ombudsmanlığının fonksiyonlarını belirlemek, yabancı ülke uygulamalarını inceleyerek karşılaştırmalar yapmak ve Türkiye için çıkarımlarda bulunmak amacıyla yapılmıştır. Eserde, Kamu Yönetimi ve Denetim Olgusu, Ombudsmanlık Kurumu, Türkiye’de Kamu Denetçiliği Hukuku, Vergilendirme Açısından Ombudsman Kurumunun Rolü ve Fonksiyonları, Çeşitli Ülkelerde Vergi Ombudsmanı Uygulamaları, Kamu Denetçiliği Kurumunun Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Öneriler konuları yer almaktadır.


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ I
KISALTMALAR VII
TABLOLAR XVII
ŞEKİLLER XIX
GİRİŞ 1
BİRİNCİ BÖLÜM
KAMU YÖNETİMİ VE DENETİM OLGUSU
1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE: YÖNETİM VE DENETİM 7
1.1.YÖNETİM KAVRAMI 7
1.2.KAMU YÖNETİMİ 11
1.3.DENETİM KAVRAMI VE İÇERİĞİ 13
2. İDARENİN DENETLENMESİ 20
2.1.İDARENİN ÜZERİNDE UYGULANAN DENETİM TÜRLERİ 22
2.1.1.Hukuka Uygunluk Denetimi 22
2.1.2.Yerindelik Denetimi 24
2.1.3.Etkinlik ve Verimlilik Denetimi 25
2.2.İDARENİN DENETLENME YOLLARI 26
2.2.1.İdarenin Yargı Yolu İle Denetimi 26
2.2.2.İdarenin Yargı Dışı Yollardan Denetlenmesi 29
2.2.2.1.İdari Denetim  29
2.2.2.1.1.İdarenin İç Denetim Yolları 30
2.2.2.1.1.1.Hiyerarşik Denetim 30
2.2.2.1.1.2.İsti’taf Yoluyla Denetim (İdarenin Kendini Denetlemesi) 30
2.2.2.1.1.3.5018 Sayılı Kanuna Göre Kurulan İç Denetim Birimlerince Yapılan Denetim 31
2.2.2.1.1.4.İdari Organik Denetim 31
2.2.2.1.2.İdarinin Dış Denetim Yolları 32
2.2.2.1.2.1.İdari Vesayet 32
2.2.2.1.2.2.Sayıştay Denetimi 33
2.2.2.1.2.3.Bağımsız İdari Otoriteler (BİO) Eliyle Yapılan Denetim 34
2.2.2.1.2.4. Devlet Denetleme Kurulu Tarafından Yapılan Denetim 35
2.2.2.2. Siyasi Denetim 35
2.2.2.3. Baskı Grupları ve Kamuoyu Denetimi 39
2.2.2.4. Uluslararası Denetim 41
2.2.2.5. Ombudsman Denetimi 41
İKİNCİ BÖLÜM
OMBUDSMANLIK KURUMU
1. OMBUDSMAN KAVRAMI VE İÇERİĞİ 43
1.1. OMBUDSMAN KAVRAMI VE DÜNYADAKİ TARİHSEL GELİŞİMİ 43
1.1.1. Ombudsman Kavramı 43
1.1.2. Ombudsmanın Dünyadaki Tarihsel Gelişimi 49
1.1.2.1. Çeşitli Ülkelerde Tarihsel Gelişim 49
1.1.2.2. Türk-İslam Devletlerinde Tarihsel Gelişim 54
1.1.2.2.1. Hisbe Teşkilatı (Muhtesip Kurumu) 55
1.1.2.2.2.Divan-ı Hümayun 56
1.1.2.2.3.Kadılık Müessesesi 57
1.1.2.2.4.Ahilik Teşkilatı 58
1.1.2.2.5.Uzlaştırma Heyeti (Sulh Meclisi) 59
1.1.2.2.6.Şurta Teşkilatı 59
1.1.2.2.7.Divan-ı Mezalim (Haksızlıklar Divanı) 60
1.2.OMBUDSMAN KURUMUNA İHTİYAÇ DUYULMA NEDENLERİ 60
1.2.1.Geleneksel Denetim Yollarının Yetersizliği 61
1.2.2.Modern Devletin Artan İşlevleri 64
1.3.OMBUDSMANIN TEMEL ÖZELLİKLERİ, GÖREV ALANI, STATÜSÜ, YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI 66
1.3.1.Ombudsmanın Özellikleri 66
1.3.2.Ombudsmanın Görevleri 70
1.3.3.Ombudsmanın Statüsü ve Atanması 76
1.3.4.Ombudsmanın Yetkileri ve Sorumlulukları 77
2. OMBUDSMAN İLE BENZERLİK GÖSTEREN BAZI MÜESSESELER 83
2.1.TAHKİM 83
2.2.UZLAŞMA-UZLAŞTIRMA 84
2.3.ARABULUCULUK 86
2.4.SULH 88
2.5.MÜZAKERE 89
2.6.BİLİRKİŞİLİK 90
2.7.ÜST MAKAMA BAŞVURU 91
2.8.MÜESSESELERİN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ 93
3. OMBUDSMAN TÜRLERİ 96
3.1.SEÇEN VEYA ATAMA YAPAN OTORİTEYE GÖRE SINIFLANDIRMA 97
3.1.1.Parlamento Ombudsmanı 97
3.1.2.Hükümet Ombudsmanı 98
3.1.3.Yerel Yönetim Ombudsmanı 98
3.1.4.Uluslararası Ombudsman 99
3.2.ÜSTLENDİĞİ GÖREVLERE GÖRE SINIFLANDIRMA 99
3.2.1.Genel (Klasik) Ombudsman 99
3.2.2.Özel (İhtisas) Ombudsman 100
3.2.2.1.Etnik Ayrımcılık Ombudsmanı 102
3.2.2.2.Çocuk Ombudsmanı 102
3.2.2.3.Tüketici Ombudsmanı 104
3.2.2.4.Öğrenci Ombudsmanı 105
3.2.2.5.Sigorta Ombudsmanı 106
3.2.2.6.Basın Ombudsmanı 107
3.2.2.7.Vergi Ombudsmanı 108
3.2.3.Kurumsal (Organizational / Corporate) Ombudsman 110
3.2.4.Avukat (Advocate) Ombudsman 112
3.2.5.Yasama (Legislative) Ombudsmanı 113
3.2.6.İdari (Executive) Ombudsman 113
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE KAMU DENETÇİLİĞİ HUKUKU
1.KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN İNCELENMESİ 120
1.1.KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN AMACI 121
1.1.1.İdare Kavramı 121
1.1.2.İdari İşlemler 123
1.1.2.1.İdari İşlemlerin Özellikleri 124
1.1.2.1.1.Kesin ve Yürütülmesinin Gerekli Olması (İcrailik) 124
1.1.2.1.2.Re’sen İcra Edilebilir Olma 125
1.1.2.1.3.Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanma 126
1.1.2.1.4.İdari Makamlar Tarafından Yapılmış Olması 126
1.1.2.1.5.Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Yapılmış Olması 127
1.1.2.2.İdari İşlemlerin Unsurları 127
1.1.2.2.1.Yetki Unsuru 128
1.1.2.2.2.Şekil Unsuru 129
1.1.2.2.3.Usul Unsuru 130
1.1.2.2.4.Sebep Unsuru 131
1.1.2.2.5.Konu Unsuru 131
1.1.2.2.6.Amaç Unsuru 132
1.1.3.İdari Eylemler 133
1.1.4.İdarenin Tutum ve Davranışları 135
1.1.5.Hukuka ve Hakkaniyete Uygunluk 137
1.1.6.İnsan Haklarına Dayalı Adalet Anlayışı 140
1.2.KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 141
1.2.1.Kamu Denetçiliği Kurumunun Görev Alanı 141
1.2.2.Kamu Denetçiliği Kurumunun Yetkileri 145
1.3.KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN YAPISI VE İŞ BÖLÜMÜNE İLİŞKİN KONULAR 149
1.3.1.Kamu Denetçiliği Kurumunun Yapısı ve İdari Teşkilat İçerisindeki Yeri 150
1.3.2.Kamu Denetçiliği Kurumunun İş Bölümüne İlişkin Konular (İhtisas Alanları) 154
1.4.KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA YAPILACAK ŞİKÂYET BAŞVURULARI 156
1.4.1. İYUK’da Öngörülen İdari Başvuru Yolları 161
1.4.1.1.İdari Makamların Sükûtu Kapsamında Başvuru 162
1.4.1.2.Üst Makamlara Başvurma Kapsamında Başvuru 165
1.4.1.3.İptal ve Tam Yargı Davaları Kapsamında Başvuru 166
1.4.1.4.Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması Kapsamında Başvuru 169
1.4.2.Özel Kanunlarda Yer Alan Zorunlu İdari Başvuru Yolları 171
1.5.KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA BAŞVURUNUN DAVA AÇMA SÜRESİNE ETKİSİ 173
1.6.KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI 176
1.7.KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ 181
2.KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA BENZER BAZI KURUMLAR 185
2.1.DEVLET DENETLEME KURULU 186
2.2.TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU 189
2.3.TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU 192
2.4.TÜRKİYE İNSAN HAKLARI ve EŞİTLİK KURUMU 195
2.5.KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU 197
2.6.TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ 199
2.7.EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY 202
2.8.KURUMLARIN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ 204
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
VERGİLENDİRME AÇISINDAN OMBUDSMAN KURUMUNUN
ROLÜ VE FONKSİYONLARI
1.VERGİLENDİRMEDE OMBUDSMAN KURUMUNUN ROLÜ 207
1.1.VERGİLENDİRME İŞLEMİ İLE İDARİ İŞLEM ETKİLEŞİMİ 207
1.1.1.Vergilendirme Sürecine Genel Bir Bakış 208
1.1.2.İdari İşlem Unsurları Açısından Vergilendirme İşlemleri 212
1.1.2.1.İdari İşlem Unsurları Açısından Tarh İşlemi 213
1.1.2.1.1.Yetki Unsuru 213
1.1.2.1.2.Şekil Unsuru 216
1.1.2.1.3.Usul Unsuru 218
1.1.2.1.4.Sebep Unsuru 219
1.1.2.1.5.Konu Unsuru 220
1.1.2.1.6.Amaç Unsuru 221
1.1.2.2.İdari İşlem Unsurları Açısından Tahsil İşlemi 223
1.1.2.2.1.Yetki Unsuru 223
1.1.2.2.2.Şekil Unsuru 225
1.1.2.2.3.Usul Unsuru 226
1.1.2.2.4.Sebep Unsuru 226
1.1.2.2.5.Konu Unsuru 227
1.1.2.2.6.Amaç Unsuru 227
1.2.VERGİLENDİRME İŞLEMLERİNDE UYUŞMAZLIK KONULARI VE OMBUDSMANIN ROLÜ 228
1.2.1. Tarh İşlemi İle İlgili Uyuşmazlıklar 228
1.2.1.1.Tarh İşlemi İle İlgili Hukuka Aykırılıklar 229
1.2.1.2.Hazırlık İşlemlerinin Hukuka Aykırılığı 229
1.2.2. Tahsilat Sürecinde Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar 230
1.2.2.1.Tahsilat İşlemi İle İlgili Hukuka Aykırılıklar 230
1.2.2.2.Kamu Alacağının Güvence Önlemlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 231
1.2.2.3.Cebren Tahsil Sürecine İlişkin Uyuşmazlıklar 233
1.2.3. Vergilendirme İşlemlerinde Ombudsmanın Rolü 235
2.OMBUDSMAN KURUMUNUN VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ FONKSİYONLARI 236
2.1.VERGİ UYUŞMAZLIKLARINI ÇÖZMEK 240
2.2.GELİR (VERGİ) İDARESİ İŞLEMLERİNİ DENETLEMEK 245
2.3.MÜKELLEF HAKLARINI KORUMAK 247
2.4.MÜKELLEFLERE DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNMAK 251
2.5.VERGİ SORUNLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ BİLDİRMEK 254
2.6.VERGİ SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK 255

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE
VERGİ OMBUDSMANI UYGULAMALARI
1.VERGİ OMBUDSMANI ŞEKLİNDE ÖRGÜTLENEN ÜLKELER 262
1.1.AVUSTRALYA: VERGİLENDİRME OMBUDSMANI (Taxation Ombudsman) 262
1.2.GÜNEY AFRİKA: VERGİ OMBUDSMANI (Tax Ombud) 268
1.3.HİNDİSTAN: VERGİ OMBUDSMANI (Income Tax Ombudsman) 273
1.4.KANADA: VERGİ MÜKELLEFİ OMBUDSMANI (The Office of Taxpayers Ombudsman) 276
1.5.PAKİSTAN: FEDERAL VERGİ OMBUDSMANI (Federal Tax Ombudsman) 286
2.MÜKELLEFİN AVUKATI İDARESİ (SAVUNUCUSU) ŞEKLİNDE ÖRGÜTLENEN ÜLKELER 292
2.1.AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: MÜKELLEFİN AVUKATI İDARESİ (Taxpayer Advocate Service) 292
2.2.İSPANYA: MÜKELLEFLERİ SAVUNMA KONSEYİ (Taxpayers Counsel= Consejo para la Defensa del Contribuyente) 302
2.3.KOLOMBİYA: MÜKELLEFİN AVUKATI OFİSİ (The Office of Taxpayers Advocate= Defensoria del Contribuyente) 306
2.4.MEKSİKA: MÜKELLEFİN SAVUNMA AVUKATI (Taxpayers Attorneys Office= Procuraduría de la Defensa del Contribuyente) 308
3.ÖZEL İSİMLENDİRME ŞEKLİNDE ÖRGÜTLENEN ÜLKELER 310
3.1.BELÇİKA: VERGİ ARABULUCULUK OFİSİ (Tax Mediation Department) 310
3.2.İNGİLTERE: HAKEM OFİSİ (Adjudicator’s Office) 312
3.3.İTALYA: MÜKELLEF GARANTÖRÜ (Garante del Contribuente) 321
4.GENEL OMBUDSMAN ŞEKLİNDE ÖRGÜTLENEN ÜLKELER 322
4.1.AVRUPA BİRLİĞİ: AVRUPA OMBUDSMANI (European Ombudsman) 322
4.2.FİNLANDİYA: PARLAMENTO OMBUDSMANI (The Parliamentary Ombudsman) 329
4.3.İSVEÇ: PARLAMENTO OMBUDSMANI (The Parliamentary Ombudsman) 332
5.UYGULAMALARIN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ 335
ALTINCI BÖLÜM
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN FAALİYETLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER
1.TÜRKİYE’DE KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 339
1.1.GENEL OLARAK FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 339
1.2.VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ YAPILAN BAŞVURULARIN VE KARARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 353
2.ÇEŞİTLİ ÜLKE UYGULAMALARINDAN HAREKETLE TÜRKİYE İÇİN VERGİ OMBUDSMANI (KAMU DENETÇİSİ) YAPILANMASI İLE İLGİLİ ÖNERİLER 358
2.1.İDARİ TEŞKİLAT İÇERİSİNDEKİ YERİ (YAPILANDIRILMASI) AÇISINDAN ÖNERİLER 359
2.1.1.KDK Bünyesinde Vergi ve Mükellef Hakları Alanına Özgü Kamu Denetçisi 359
2.1.2.Gelir İdaresi Başkanlığı Bünyesinde Ayrı Bir Vergi Ombudsmanı 360
2.2.VERGİ OMBUDSMANININ FONKSİYONLARI AÇISINDAN ÖNERİLER 363
2.3.UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN ÖNERİLER 365
2.3.1.Genel Konulara İlişkin Öneriler 365
2.3.2.Vergilendirme İle İlgili Öneriler 370
SONUÇ 373
EKLER 381
KAYNAKLAR 419
KAVRAM DİZİNİ 471